Vydané publikace


Objednávky časopisu a publikací:
Centrální depozitář NK ČR
Vydavatelský odbor - odd. odbytu
Sodomkova 2/1146
102 00 Praha 10
tel: 281 013 317, 230
fax: 281 013 333
maria.braunova@nkp.cz
alena.spackova@nkp.cz

Vydané publikace

ČASOPISY
 
Knihovna - knihovnická revue.
Archiv 2005 -      

Národní knihovna ČR, Praha.
ISSN 1801-3252

 

Knihovna plus.
Archiv 2005 -
 

Národní knihovna ČR, Praha.
ISSN 1801-5948
Vychází 2x ročně pouze v elektronické verzi

 

Národní knihovna
Archiv 1999-2004
 
Časopis vycházel od roku 1990. V roce 2004 bylo ukončeno jeho vydávání.
 
 

   
METODIKY    

 

   
     
KNIHY    

Milada Svobodová
Rukopisy ze sbírek Tomáše Antonína Putzlachera, Michala Schustera a dalších nešlechtických bibliofilů ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky

Pražská knihovna hořínsko-mělnické větve roudnických Lobkowiczů patří k nejvýznamnějším středoevropským šlechtickým knihovnám sběratelského charakteru. Od svého vzniku na sklonku 18. století byla totiž cílevědomě rozšiřována nákupy z pozůstalostí význačných bibliofilů. Do NK se pražská lobkowiczká knihovna dostala roku 1928, kdy ji stát vykoupil. Nejcennější část, kolekce rukopisů z 9.–19. století, však dosud není odpovídajícím způsobem zpřístupněna odborné veřejnosti. Předkládaný katalog rukopisů podchycuje přibližně pětinu fondu, tzn. rukopisy pocházející z knihoven nešlechtických bibliofilů. Původci dvou největších sbírek, advokát a univerzitní syndik Tomáš Antonín Putzlacher ( 1796) a profesor a děkan právnické fakulty Michal Schuster ( 1834), byli profesně spjati s pražskou univerzitou, menšími celky jsou zastoupeni např. Emanuel Ferdinandi ( 1815?), úředník guberniální účtárny, jehož proslulá sbírka byla zcela rozptýlena, či někdejší adjunkt univerzitní knihovny Leopold Jan Šeršník ( 1814), který po odchodu z Prahy vybudoval další knihovnu ve slezském Těšíně, a mnozí další. Publikace, jež přináší ve dvou svazcích stručné životopisy majitelů rukopisů, dějiny a charakteristiku jejich sbírek i detailní popisy středověkých a raně novověkých rukopisů, je vybavena obsáhlými rejstříky a obrazovými přílohami.

Národní knihovna ČR, Praha 2012, 1. vydání, 2 svazky, 682 stran, cena 330 Kč
ISBN 978-80-7050-597-7

 

 

 

Sestavili: Lukáš Babka a Igor Zolotarev
Ruská pomocná akce v Československu: historie, význam dědictví (k 90. výročí zahájení)

Sborník příspěvků přednesených v rámci konání mezinárodní odborné konference „Ruská pomocná akce: historie, význam dědictví (k 90. výročí zahájení)“, která se uskutečnila ve dnech 4. – 5. 10. 2011 v Klementinu. Příspěvky publikované v ruštině spolu s českým resumé analyzují průběh, význam i dědictví československého vládního projektu Ruské pomocné akce. Zaměřují se rovněž na hlavní postavy, které díky finanční podpoře čs. vlády dosáhly světové proslulosti.
Kniha vydaná ve spolupráci NK ČR – Slovanské knihovny a občanského sdružení Ruská tradice je určena široké odborné veřejnosti věnující se problematice ruské emigrace 20. století.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna a občanské sdružení Ruská tradice, Praha 2012, 1. vydání, 359 stran, (Publikace Slovanské knihovny č. 71), cena 380 Kč

ISBN 978-80-7050-609-7 (Národní knihovna ČR. Praha)
ISBN 978-80-905145-1-5 (Ruská tradice. Praha)

 

 

 

Sestavila Blanka Szunyogová
Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky (Díl VII: Archivy Jihomoravského kraje)

Již sedmý díl soupisu archivních materiálů k dějinám Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 je věnován archiváliím, uloženým v archivech bývalého Jihomoravského kraje (podle současného územněsprávního uspořádání krajů Jihomoravského, Zlínského a části Kraje Vysočina), tedy v Moravském zemském archivu v Brně a ve státních okresních archivech, které jsou dnes vnitřními organizačními jednotkami státních oblastních archivů, v Archivu města Brna a v archivech podnikových.
Podklady pro publikaci připravuje odbor archivní správy a spisové služby MV ČR ve spolupráci s NK ČR – Slovanskou knihovnou. Publikace je přínosná při studiu česko-ruských, česko-ukrajinských a česko-běloruských vztahů.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2012, 1. vydání, 341 stran, (Bibliografie Slovanské knihovny č. 78), cena 135 Kč

ISBN 978-80-7050-608-0

 

 

 

Bibliografie Zdenky Bergrové 2005–2011

Dodatek k bibliografii Zdenky Bergrové, jedné z nejvýraznějších postav české překladatelské obce v oblasti literárněvědné rusistiky a básnířky, jež byla vydána v roce 2005 pod názvem Úlety a troufalá falza Zdenky Bergrové. Bibliografie 1945–2005. Chronologicky doplňuje vydání soupisu tvorby a podává ucelený přehled činnosti autorky do roku 2008, následně představuje tisky a vydání z pozůstalosti. Součástí dodatku k bibliografii jsou rovněž články o tvorbě Zdeňky Bergrové a odkazy na hesla o ní v encyklopediích. Uspořádala Hana Opleštilová, jež vydání doplnila redakční poznámkou.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2012, 1. vydání, 35 stran (Bibliografie Slovanské knihovny, sv. 79), cena 15 Kč.

ISBN 978-80-7050-607-3

 

 

 

Petra Oulíková
The Klementinum. A Guide

Dotisk publikace vydané v roce 2006, která mapuje klíčové etapy výstavby Klementina a zároveň může sloužit jako zasvěcený průvodce po celém areálu tohoto nejrozsáhlejšího barokního komplexu ve střední Evropě. Kromě nejznámějších míst, jako jsou Barokní knihovní sál, Zrcadlová kaple či Astronomická věž, jsou zde představeny i další unikátní prostory, které byly veřejnosti dosud nepřístupné. Součástí publikace je bohatá obrazová i fotografická dokumentace a rejstříky.

Národní knihovna ČR, Praha 2011, dotisk 1. vydání z roku 2006, 76 stran, cena 80 Kč

ISBN 978-80-7050-492-5

 

 

 

Naše nebo cizí. Písemná kultura na Balkáně a střední Evropa ve středověku / Ours or Alien. Written Culture in the Balkans and Central Europe in the Middle Ages

Česko-anglická publikace byla vydána v rámci mezinárodního projektu EMBARK (Enhance Manuscriptorium through Balkan Recovered Knowledge) a u příležitosti stejnojmenné výstavy, která se bude konat v Národní knihovně ČR od 18. 4. do 31. 5. 2012. Obsahuje eseje partnerů projektu z Bulharska, Česka a Srbska se zaměřením na rukopisy, staré tisky a další historické písemné materiály z balkánsko-slovanské oblasti. Ústředním tématem je vztah mezi kulturami ve střední Evropě a na Balkáně ve středověku.  Publikace je barevná a vytištěná na křídovém papíře. Její součástí je CD s texty a obrázky.

Národní knihovna ČR, Praha 2012, 1. vydání, 98 stran + CD.

ISBN 978-80-7050-606-6

 

 

 

sestavila Anastázia Lukáčová
Ukrajins‘ka Povstans‘ka Armìja ìnakše (v lìteraturì, mystectvì, kul’turì) / Ukrajinská povstalecká armáda jinak (v literatuře, umění a kultuře)

Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Slovanskou knihovnou a občanským sdružení Ruta ve dnech 21. – 22. října 2010 v Klementinu. Studie se nezabývají vojensko-politickým významem Ukrajinské povstalecké armády, nýbrž analyzují projevy tohoto historického fenoménu v oblasti kultury, výtvarného umění, psaného slova, architektury, hudby… Kniha obsahuje sedmnáct příspěvků připravených v ukrajinštině.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2011, 1. vydání, 212 stran, (Publikace Slovanské knihovny, sv. 69), cena 120 Kč.

ISBN 978-80-7050-602-8

 

 

 

sestavila Alenka Jensterle-Doležalová
Vzájemným pohledem. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století / V očeh drugega. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju

Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference konané ve dnech 4. – 5. listopadu 2010 v Klementinu. Odborné texty třiadvaceti autorů připravené česky nebo slovinsky přibližují vzájemné vztahy mezi Čechy a Slovinci především v oblastech historie, kultury, literární vědy, jazykovědy, vzájemných překladů a recepce jednotlivých autorů. Kniha vyšla díky finanční podpoře Veřejné agentury pro knihu Republiky Slovinsko (JAK).

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2011, 1. vydání, 315 stran, (Publikace Slovanské knihovny, sv. 68), cena 160 Kč.

ISBN 978-80-7050-604-2

 

 

 

Jiří Trávníček
Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010)

Kniha přináší výsledky druhého reprezentativního výzkumu čtenářů a čtení v České republice. Není pouhým souhrnem statistických údajů o tom, kolik čteme, co čteme, kolik knih kupujeme, jak často chodíme do knihoven, kde si nejčastěji obstaráváme informace o knihách, co má na náš vztah ke knihám největší vliv, jaké časopisy čteme atd. Data ukazují, jak je české čtenářstvo rozloženo, tj. kdo jsou jeho tahouni a kdo ho naopak táhne dolů, kde se nacházejí bariéry a kde má česká čtenářská kultura své silné stránky. Dále je zde čtení nahlíženo v kontextu jiných aktivit — mediálních, pracovních i volnočasových. Specifickým tématem druhého výzkumu je čtení beletrie a čtení v digitálním prostředí. Součástí knihy jsou i rámcové kapitoly o tom, kdy, kde a z jakého důvodu se zrodila beletrie, jakož i jak se mění či nemění čtení pod tlakem nových technologií. Nechybí ani srovnání se čtenářskou kulturou v jiných zemích.

Ve spolupráci s Národní knihovnou ČR vydalo vydavatelství Host, Brno 2011, 1. vydání, 191 stran, cena 249 Kč.

ISBN 978-80-7294-515-3 (Host. Brno)
ISBN 978-80-7050-599-1 (Národní knihovna ČR. Praha)

 

 

 

Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek (2005–2011)
Sborník příspěvků závěrečného semináře k výzkumnému záměru MK00002322103

V recenzovaném sborníku jsou podrobně zpracovány dílčí výstupy výzkumného záměru, které byly prezentovány na jednodenním pracovním setkání uskutečněném dne 1. 12. 2011 v Národní knihovně NK ČR. Jednotlivé příspěvky jsou rozděleny do tematických okruhů týkajících se preventivní ochrany knihovních fondů, konzervátorských průzkumů a dokumentace fyzického stavu vzácných exemplářů, konzervátorských metod prováděných in situ, konzervačních činidel pro kolagenní historické materiály a odkyselování papíru s využitím vakuových baliček.

Národní knihovna České republiky, Praha 2011, 1. vydání, 222 stran, neprodejné.
(Zájemci z řad odborné veřejnosti se mohou obrátit na Mgr. Jana Novotného, Oddělení restaurování NK ČR, jan.novotny@nkp.cz)

ISBN 978-80-7050-603-5

 

 

 

Sestavila Jitka Křesálková
Ivan Aleksejevič Bunin: Bibliografija pervych izdanij v gazetach, žurnalach, literaturno-chudožestvennych al‘manachach i sbornikach (1887–1987)

Bibliografie prvních vydání prací Ivana A. Bunina v časopisech a sbornících. Navazuje na první díl bibliografie, která zahrnuje původní knižní vydání tohoto prvního ruského nositele Nobelovy ceny za literaturu. Kniha pokrývá dosud nezmapovanou část Buninovy tvorby, která je častým předmětem nepřesností. Jedná se o příručku určenou pro celosvětovou slavistickou literárněvědnou odbornou veřejnost zabývající se moderní ruskou literaturou. Kniha je připravena v ruštině.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2011, 1. vydání, 335 stran, cena 120 Kč

ISBN 978-80-7050-592-2

 

 

 

Sestavili Lukáš Babka, Anastasia Kopřivová, Lidija Petruševa
Russkij zagraničnyj istoričeskij archiv v Prage – dokumentacija. Katalog sobranij dokumentov, chranjaščichsja v pražskoj Slavjanskoj biblioteke i v Gosudarstvennom archive Rossijskoj Federacii

Ruský zahraniční historický archiv v Praze – provozní dokumenty (registratura). Katalog sbírek uložených v pražské Slovanské knihovně a ve Státním archivu Ruské federace

Rusko-česká publikace obsahuje inventární soupis sbírky provozních dokumentů (registratury) Ruského zahraničního historického archivu (RZHA) nyní uložených v pražské Slovanské knihovně a ve Státním archivu Ruské federace v Moskvě.
RZHA existoval v letech 1923–1945 v Praze, v jednom z hlavních center ruské meziválečné emigrace. Díky složení svých sbírek se stal světově jedinečnou archivně-dokumentační institucí shromažďující archiválie, knihy a periodika k tematice ruské emigrace, ruského revolučního hnutí a vývoje Sovětského svazu. Publikované inventáře sbírek provozních dokumentů RZHA umožňují vůbec poprvé systematicky zmapovat jeho chod a osudy, slouží však rovněž jako cenné svědectví o činnosti ruské emigrace v meziválečném období.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2011, 1. vydání, 564 stran, (Bibliografie Slovanské knihovny, sv. 77), cena 250 Kč

ISBN 978-80-7050-600-4

 

 

 

Vydání iniciovali a výbor uspořádali Zdeňka Fraňková, Jiří Honzík a Věra Dvořáková
Slavistické reminiscence. Výbor z textů Jiřího Fraňka

Výbor z celoživotních studií významného českého rusisty Jiřího Fraňka (1922–2007), profesora Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obsahuje třináct studií zabývajících se převážně ruskou literaturou – Slovem o pluku Igorově, literární tvorbou starších i novějších ruských klasiků (kupříkladu tvorbou Gogola, Babela, Paustovského, Šolochova či Solženicyna). Do výboru jsou zařazeny rovněž texty věnované problematice překladu, například dílu Bohumila Mathesia, anebo Emanuela Frynty, jednoho z nejtalentovanějších poválečných překladatelů. Jsou zde i zajímavé práce z české judaistiky, oboru, který byl pro J. Fraňka po celý život taktéž nesmírně důležitý.
Pro čtenáře (a to zdaleka nejenom pro rusisty) nejspíše bude kromě kvality a tematické různorodosti vlastních textů, jež zčásti vycházejí knižně poprvé, nečekaným překvapením také rozsáhlá bibliografie Fraňkova díla, která knihu uzavírá a obsahuje celkem 537 položek.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2011, 1. vydání, 217 stran, (Publikace Slovanské knihovny, sv. 70), cena 160 Kč

ISBN 978-80-7050-598-4

 
 

 

Jiří Berkovec
Musicalia v pražském periodickém tisku 1800–1825

Publikace Jiřího Berkovce, českého muzikologa a skladatele, navazuje na starší titul téhož autora – Musicalia v pražském periodickém tisku 18. století – vydaný v roce 1989. Publikace obsahuje tematicky uspořádané texty týkající se hudby a hudebního života vybrané z 96 ročníků 23 novinových a časopiseckých titulů, které v Praze vycházely v 1. čtvrtině 19. století. Publikováno v edici Varia de musica pod číslem 9.

Národní knihovna ČR, Praha 2011, 1. vydání, 206 stran, cena 180 Kč

ISBN 978-80-7050-594-6

 

  

Jindřich Marek
Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství v českých zemích. Studie o Jakoubkově postile z let 1413–1414

Bádání o dějinách husitství se zvláště v poslední době zabývá vedle samotného Jana Husa († 1415) také osobou jeho přítele a spolupracovníka, taktéž mistra svobodných umění a bakaláře teologie na pražské univerzitě Jakoubka ze Stříbra († 1429). Na rozdíl od Husa, vyhraněné a kontroverzní osobnosti, která byla ochotna pro své přesvědčení trpět až do těch nejzazších důsledků, bývá v Jakoubkovi spatřován tichý zakladatel utrakvismu, první teolog husitství, který spíše historickou než teologickou argumentací podloženou praxí prvotní církve propagoval a zanedlouho též prosadil přijímání z kalicha(utrakvismus) i pro laiky,tedy nejen pro kněze. Ve svém kazatelském díle, jak je to u husitských postil obvyklé, tepe nešvary soudobé společnosti a nastiňuje představu o její radikální reformě, čímž – stejně jako předtím Jan Hus – předjímá náboženské a sociální změny, jež v Čechách přineslo husitství.
Publikace se zaměřuje na rozbor Jakoubkovy kazatelské sbírky z let 1413–1414 zachované v rukopisech Národní knihovny ČR a Knihovny Národního muzea, v níž se nacházejí první odkazy na doktrínu utrakvismu a také prokazuje užití textů anglického reformátora Johna Wyclifa v postile.Kniha kromě životopisu Jakoubka ze Stříbra přináší synteticky zpracované Jakoubkovo i Husovo lidové kazatelství.

Národní knihovna ČR, Praha 2011, 1. vydání, 260 stran, cena 195 Kč

ISBN 978-80-7050-593-9

 

  

Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Aleny Richterové
Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků (21) 2011
Intelektuálové zamilovaní do knih

Nové číslo nepravidelně vydávaného sborníku Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny České republiky věnované osobnostem, jejichž láska ke knihám přesáhla běžná měřítka a hluboce zasáhla celý jejich život. Knihy často dával darem humanistický básník Pavel z Jizbice (1581–1607). Koho takto obdarovával, z jakých důvodů a kdy, tím se zabývá první příspěvek sborníku. Sbírku středověkých rukopisů v knihovně Václava Jana hraběte Michny z Vacínova představuje další studie. Sborník obsahuje též práci mapující osudy knihovny hispanisty Rudolfa Jana Slabého (1885–1957), knižní exempláře, které daroval nebo odkázal předchůdkyni dnešní Národní knihovny České republiky a které věnoval významným osobnostem české literatury a kultury osobně, a také knihy, které napsal či přeložil. Sborník doplňuje obrazová příloha.

Národní knihovna ČR, Praha 2011, 1. vydání, 111 stran, cena 195 Kč

ISBN 978-80-7050-591-5

 

 
  

Ľubica Harbuľová
Sibírsky autonomizmus. Zdroje, prejavy, reflexie (1917–1939)

Publikace přibližuje zdroje sibiřského autonomizmu, které sahají do konce 19. století, jeho projevy po roce 1917 a vyvrcholení v roce 1918, kdy došlo k vyhlášení dočasné sibiřské vlády. Pád vlády admirála A. V. Kolčaka vedl k emigraci představitelů sibiřského autonomistického hnutí, z nichž mnozí našli útočiště v tehdejším Československu. Myšlenky sibiřského autonomizmu v jisté formě přežívaly i v podmínkách emigrace. Práce publikovaná ve slovenštině vychází z výzkumu primárních materiálů v ruských a českých archivech. V české i slovenské historiografii představuje první pokus o přiblížení této problematiky.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna ve spolupráci s nakladatelstvím Pavel Mervart, Červený Kostelec 2010, 1. vydání, 183 stran, (Publikace Slovanské knihovny, sv. 67), cena 200 Kč

ISBN 978-80-7050-590-8 (Národní knihovna ČR. Praha)
ISBN 978-80-87378-39-7 (Pavel Mervart. Červený Kostelec)

 

 
  

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Dodatky. Díl II. Tisky z let 1501–1800. Část VIII. a IX. Písmeno S–Ž. Čís. 15.191–17.631

Nový svazek Dodatků ke Knihopisu českých a slovenských tisků uzavírá první řadu Dodatků, která začala vycházet již v roce 1994. Zpřístupněním oprav a doplňků k základní řadě Knihopisu z let 1925–1967 a anotací abecedních dodatků (krátké tituly děl a vydání nepodchycených základní řadou Knihopisu) pro písmena S–Ž se uzavírá první etapa projektu, jehož cílem je zmapovat starší česko- a slovenskojazyčnou knižní produkci tvořící významnou část národního kulturního bohatství.
Publikace je určena knihovníkům, pracovníkům muzeí a archivů, akademickým pracovníkům i studentům zabývajícím se diachronními obory (literární historie, vývoj jazyka, kulturní historie, dějiny spirituality, vzdělanosti, knihtisku a knižní kultury aj.).

Národní knihovna ČR, Praha 2010, 1. vydání, 120 s., cena 70 Kč

ISBN 978-80-7050-589-2
ISBN 80-7050-181-2 (soubor)

 

 
  

Ladislav Cubr
Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů

Publikace se zabývá novým oborem digitální archivace a analýzou všech hlavních rizik spjatých s trvalou udržitelností digitálního dědictví. Uvádí speciální terminologii oboru do českého prostředí, konceptualizuje digitální dokument, digitální repozitář a další pojmy, analyzuje také normu OAIS. Nejobsáhlejší část je věnována praktickým výstupům oboru digitální archivace, tj. ochranným opatřením vyvinutým pro zajištění trvalé udržitelnosti digitálního dědictví, mezi která patří migrace, emulace, infrastruktura trvalé identifikace, metadatová schémata, formátové strategie, autentifikace dokumentu a řada dalších. Užití těchto opatření v paměťových institucích jsou dokumentována na příkladech evropské a anglosaské praxe.

Národní knihovna ČR, Praha 2010, 1. vydání, 160 stran, cena 55 Kč

ISBN 978-80-7050-588-5

 

 
  

V rámci mezinárodního projektu REDISCOVER – Reunion of Dispersed Content: Virtual Evaluation and Reconstruction (Virtuální rekonstrukce středoevropského kulturního dědictví), kterého se vedle Národní knihovny České republiky účastní také národní knihovny Litvy, Polska a Rumunska a jehož cílem je virtuálně rekonstruovat rozptýlené středoevropské kulturní dědictví, zpřístupnit je pro studium v rámci digitální knihovny Manuscriptorium a rovněž do budoucna přispět k formulování konceptu střední Evropy, vydala Národní knihovna České republiky dvě publikace.

Čtyři podoby jedné kultury. Spojení rozptýleného obsahu středoevropského písemnictví
Four Versions of One Culture. A Synthesis of the Dispersed Content of Central European Literature

Doprovodná publikace shrnující eseje jednotlivých národních partnerů, v níž se představují “čtyři pohledy na jednu kulturu”, zamyšlení nad konceptem středoevropské kultury autorů ze čtyř zemí daného regionu na základě obsahu prezentovaných dokumentů. Publikace by mohla nastínit některé koncepty společné pro badatele ze všech zemí a zobrazit naopak úseky dějin a problémy, které jsou z různých úhlů pohledu viděny jinak. Barevná publikace na křídovém papíře, v česko-anglické verzi, s vloženým CD.

Národní knihovna ČR, Praha 2010, 1. vydání, 127 stran, zdarma (do vyčerpání zásob)

ISBN 978-80-7050-584-7


REDISCOVER Final Conference Proceedings. Prague, 15 September 2010

U příležitosti konference k projektu REDISCOVER v Praze, jejímž tématem byla jednota středoevropské kultury ve středověku a raném novověku, vyšel také sborník statí zpracovávajících specifické dílčí problémy k dané tematice. Sborník obsahuje sedm příspěvků všech partnerů tohoto mezinárodního projektu. Publikace je vydána v angličtině.

Národní knihovna ČR, Praha 2010, 1. vydání, 128 stran, zdarma (do vyčerpání zásob)

ISBN 978-80-7050-587-8

 

  
Překlad: Edita Lichtenbergová
MARC 21. Formát pro autority. Dodatek 1

Podkladem pro překlad tohoto dodatku byly aktualizace manuálu MARC 21. Format for Authority Data. Updates 5–11 z let 2004–2010 (únor), publikované v rámci Cataloger´s Desktop, souboru standardů vydávaného Library of Congress, a aktualizace publikované na webu MARC Standards.

Volné listy ve fólii jsou určeny ke vkládání do základního manuálu MARC 21. Formát pro autority vydaného Národní knihovnou ČR v roce 2004.

Národní knihovna ČR, Praha 2010, 1. české vydání, 212 s., cena 180 Kč

ISBN 978-80-7050-585-4

 

 
  

Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky. Díl VI: Archivy Severomoravského kraje

Šestý svazek bibliografické řady mapující archivní dokumenty k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 v českých archivech. Svazek obsahuje 827 záznamů pocházejících z archivů bývalého Severomoravského kraje (podle současného územně správního uspořádání kraje Moravskoslezského a Olomouckého), tedy ze Zemského archivu v Opavě, státních okresních archivů, Archivu města Ostravy a podnikových archivů. Jeho součástí je rovněž jmenný rejstřík.

Řada soupisů vydávaná díky spolupráci Slovanské knihovny a Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR představuje cenný a rozsáhlý zdroj informací o českých archivních fondech. Knihy této řady jsou neopomenutelným pramenným materiálem pro bádání v oblasti historie česko-ruských, česko-ukrajinských a česko-běloruských vztahů.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2010, 1. vydání, 181 s., cena 75 Kč

(Bibliografie Slovanské knihovny, č. 75).
ISBN 978-80-7050-583-0 

 

 
  

Kamil Boldan
Záhada Kroniky trojánské. Počátek českého knihtisku

Jedná se o publikaci ke stejnojmenné výstavě konané v Galerii Klementinum od 12. 3. 2010. Česko asi jako poslední evropská země nemá dosud rozřešenu otázku počátku zdejšího knihtisku. Více než dvě století se českou knihovědou táhne spor, zda nejstarším tiskem je česká Kronika trojánská z roku 1468, či až latinská Statuta Arnošta z Pardubic z roku 1476. Publikace se stejně jako výstava snaží rozplétat všechny záhadné okolnosti okolo první české tiskárny a hlavně uvádí nové důkazy, které pro dataci přinesl nedávný rozbor vodoznaků v papírech nejstarších českých tisků. Jednoznačně se ukazuje, že Trojánská kronika, domnělý nejstarší český tisk, pochází až z poloviny 80. let 15. století. Publikaci doprovází 36 vyobrazení.

Národní knihovna ČR, Praha 2010, 1. vydání, 66 s., cena 160 Kč

ISBN 978-80-7050-580-9

 

 
  

MARC 21. Bibliografický formát. Dodatek 1

Dodatek obsahuje specifikaci nových polí a podpolí, revidované příklady, errata a českou specifikaci minimálního záznamu. Z anglických originálů MARC 21. Bibliographic Format. Updates 4–9, vydaných v letech 2004–2008 do češtiny přeložili Edita Lichtenbergová a Tomáš Bayer. Volné listy ve fólii jsou určeny k doplnění či výměně listů v manuálu MARC 21. Bibliografický formát, vydaném Národní knihovnou ČR v roce 2003.

Národní knihovna ČR, Praha 2010, 1. české vydání, 288 s., cena 200 Kč

ISBN 978-80-7050-581-6

 

 


 

Zdenka Bosáková
Stručný návod pro jmenné zpracování kalendářů 19. století ve formátu MARC 21

V roce 2007 přistoupila Národní knihovna České republiky k systematickému zpracovávání knižních kalendářů z 19. století, impulzem k této činnosti byly potřeby digitalizace. Na rozdíl od dřívější praxe, kdy byla veškerá knižní produkce 19. století zpracovávána monograficky, bylo především z důvodu standardizace zpracování přistoupeno k seriálovému popisu knižních kalendářů.

Příručka předpokládá základní znalost katalogizace. Nenahrazuje pravidla AACR2, jejich české interpretace ani formát MARC 21. Údaje ve výše zmíněných materiálech se snaží objasnit, doplnit a upozornit na odlišnosti a záludnosti při popisu knižních kalendářů. Kromě vybraných polí MARC 21 obsahuje reprezentativní výběr příkladů.

Národní knihovna ČR, Praha 2010, 1. vydání, 51 s., cena 50 Kč

ISBN 978-80-7050-582-3

 

 

 
Jindřiška Pospíšilová, Karolína Košťálová, Hana Nemeškalová
Katalogy nové generace – analýza vybraných systémů z pohledu uživatele

V současné době knihovny ve světě implementují novou generaci katalogů, která pracuje jako běžné komerční služby – zobrazí relevantní výsledky bez ohledu na primární zdroj s nabídkou všech dostupných služeb za využití pojetí Web 2.0. Vzhledem k různorodosti nabídky byla zpracována analýza systémů typu “metasearch” (AquaBrowser, Encore, Endeca, Enterprise, Primo, VuFind). Základním cílem této analýzy je zjistit, jaké jsou možnosti těchto systémů z hlediska vyhledávání a práce se zdroji a relevantními záznamy, a také zjistit trendy v současných knihovnických softwarech. Tato analýza se stane základem pro rozvoj služeb portálu Jednotné informační brány a základním pomocným materiálem pro výběr/nastavení uživatelského rozhraní NDK.

Národní knihovna ČR, Praha 2009, 1. vydání, náklad 500 výtisků, 66 s., zdarma

ISBN 978-80-7050-579-3

 

 

 
Kamil Boldan – Emma Urbánková
Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic
Katalog inkunábulí roudnické lobkovické knihovny

Tuto zásadní odbornou publikaci věnovanou knihovně Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, jedné z nejslavnějších humanistických sbírek Evropy, vydává Národní knihovna u příležitosti 100. výročí narození Emmy Urbánkové, významné badatelky NK ČR a spoluautorky tohoto katalogu. Publikaci uvádí podrobná studie o podobě a osudech hasištejnské knihovny v průběhu staletí. Vlastní katalogová část důkladně popisuje všech 757 dochovaných tisků, 18 latinských rukopisů, stejný počet řeckých kodexů a objemný hebrejský Pentateuch z 13. století. Publikace zahrnuje rovněž obsáhlou obrazovou přílohu a anglické resumé.

Národní knihovna ČR, Praha 2009, 1. vydání, náklad 400 výtisků, 903 s., cena 540 Kč

ISBN 978-80-7050-573-1

 

 

 
Ed. Lukáš Babka a Petr Roubal
Jan Slavík (1885–1978): A Czech Historian of Revolutions
Prague Perspectives (III)

Anglické vydání české kolektivní monografie “Život plný střetů: Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885–1978)” vydané společně Národní knihovnou ČR a nakladatelstvím Pavel Mervart. Klade si za cíl představit světové odborné veřejnosti činnost a aktivity významného českého historika a publicisty Jana Slavíka v celé jejich šíři sahající od problematiky ruské revoluce a vývoje v Sovětském svazu k českým dějinám, historické metodologii či žurnalistice a politice. Přináší osmnáct textů, jejichž autory jsou jak renomovaní odborníci a univerzitní pedagogové, tak i začínající badatelé. Součástí knihy je nové, rozšířené a revidované vydání bibliografie prací Jana Slavíka a prací věnovaných Janu Slavíkovi, které čítá takřka dva a půl tisíce bibliografických záznamů.

Kniha vychází jako třetí svazek ediční řady “Prague Perspectives” vydávané v angličtině.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2009, 1. vydání, náklad 300 výtisků, 455 s., (Publikace Slovanské knihovny; 66), cena 230 Kč

ISBN 978-80-7050-575-5

 

 
 

Zpracovala Ludmila Benešová
Katalogizace elektronických zdrojů
Příručka pro katalogizátora s příklady ve formátu MARC 21

Příručka vychází z Anglo-amerických katalogizačních pravidel (AACR2R), zaměřuje se na oblasti popisných údajů pro elektronické zdroje s přímým i dálkovým přístupem, zahrnuje popis elektronických monografií, seriálů i integračních zdrojů. V samostatné kapitole příručka specifikuje popis elektronických zdrojů ve formátu MARC 21 a dále problematická místa zpracování (metody popisu e-books a elektronických seriálů, popis DVD, MP3 a dalších formátů souvisejících s popisem elektronických zdrojů). Celkové příklady bibliografických záznamů v závěrečné části příručky jsou doplněny vysvětlujícím komentářem.

Národní knihovna ČR, Praha 2009, 1. vydání, náklad 400 výtisků, 120 s., cena 115 Kč

ISBN 978-80-7050-566-3

 

 

 
Zuzana Kulová a Michaela Bäumlová
Item plures et alios libros
Knihy kláštera Teplá ve fondech Národní knihovny České republiky

Publikace představuje nejvýznamnější prvotisky, zlomky z tisků, paleotypy a rukopisy, které byly v letech 2006–2008 vykoupeny z knihovny premonstrátského kláštera Teplá, jejíž historické jádro bylo v roce 2005 prohlášeno za kulturní památku, a byly dány do správy Národní knihovny ČR. Přibližuje také historii tepelského kláštera a významné osobnosti s ním spojené, seznamuje rovněž s historií premonstrátského řádu u nás. Publikace vyšla u příležitosti stejnojmenné výstavy, která se v současnosti koná v Galerii Klementinum.

Národní knihovna ČR, Praha 2009, 1. vydání, náklad 300 výtisků, 138 s., cena 150 Kč

ISBN 978-80-7050-578-6
Vyprodáno.

 

 

 
Bohdan Ihor Antonyč
Zelené evangelium (výbor z díla)

Výbor z básnické tvorby významného ukrajinského básníka a prozaika lemkovského původu Bohdana Ihora Antonyče (1909–1937) vychází při příležitosti 100. výročí jeho narození. Jde o první samostatné knižní vydání Antonyčova díla v češtině. Představené verše pocházejí ze všech jeho sbírek – Přivítání života (1931), Tři prsteny (1934), Kniha Lva (1936), Zelené evangelium (1938) a Rotace (1938) –, vydaných za básníkova života i posmrtně.

Verše vybral a předmluvu napsal bývalý velvyslanec Ukrajiny v České republice Roman Lubkivskyj. Autorem většiny překladů je Tomáš Vašut, výbor však obsahuje také nové vydání třinácti básní ze sbírky Rotace, které přeložil a v roce 1990 časopisecky publikoval Jaroslav Kabíček.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2009, 1. vydání, náklad 400 výtisků, 90 s., (Publikace Slovanské knihovny, č. 64), 80 Kč

ISBN 978-80-7050-577-9

 
 

 
Colin Rosenthal, Asger Blekinge-Rasmussen, Jan Hutař a kol.
Průvodce plánem důvěryhodného digitálního repozitáře (PLATTER)
Z angl. originálu Repository Planning Checklist and Guidance přeložili Jan Hutař, Ladislav Cubr, Marek Melichar

Plán důvěryhodného digitálního repozitáře – PLATTER (Planning Tool for Trusted Electronic Repositories) vznikl v rámci projektu DigitalPreservationEurope (DPE). Cílem PLATTERu je poskytnout čtenáři základní orientaci v problematice dlouhodobé ochrany digitálních dat v repozitáři dříve, než začne takový repozitář budovat a usilovat o jeho důvěryhodnost. PLATTER není technickou příručkou pro programátory, je spíš nástrojem pro usnadnění vytváření projektu digitálního repozitáře určeným manažerům či pracovníkům zodpovědným za digitální data. Dále je určen studentům informačních studií nebo informačních technologií, kteří mají zájem o problematiku archivace dat, všem, kdo se zabývají digitalizací jakéhokoli typu analogového materiálu, či laikům, kteří mají doma ve své soukromé sbírce velké množství digitálních objektů (fotografie, multimédia nebo elektronické texty). Publikace přibližuje rozsah problematiky a upozorňuje na možná rizika a problémy. PLATTER je zcela prakticky orientovaný dokument, který se snaží respektovat současný stav znalostí v oblasti dlouhodobé ochrany digitálních dat, ale zároveň je srozumitelný i laikovi.

Publikace je také zdarma ke stažení na webových stránkách http://www.ndk.cz/platter-cz/.

Národní knihovna ČR, Praha 2009, 1. české vydání, náklad 270 výtisků, 51 stran, publikace zdarma (již rozebrána)

ISBN 978-80-7050-569-4

 

 
Editor Martin Horyna
Officium in Nativitate Domini
Graduale ecclesiae Sancti Michaelis Opatoviensis Neo-Pragae, Pars 18

Jedná se o zpřístupnění repertoáru hudebního pramene z konce 16. století, a to pro účely vědecké i interpretační. Graduál svatomichalského literátského bratrstva zahrnuje 25 svátečních “officií”. Osmnáctý soubor tohoto zpěvníku obsahuje skladby určené pro svátek Božího hodu vánočního, např. Missa super “Quem vidistis pastores” a moteto “Znamenej, křesťan věrný” Jiřího Rychnovského, anonymní “Proprium de Nativitate Domini” či responsorium “Verbum caro factum est” od Matěje Junka Poříčského. Úvodní slovo je publikováno v češtině a angličtině. Publikace je určena nejen domácí, ale i zahraniční veřejnosti.

Národní knihovna ČR, Praha 2009, 1. vydání, 118 s., edice Fontes musicae č. 2, cena 200 Kč

ISBN 978-80-7050-574-8

 

 
 
Sestavila Dagmar Petišková
Dmytro Antonovyč a ukrajinská uměnověda
Vychází ke 130. výročí narození D. Antonovyče

Sborník obsahově vychází ze stejnojmenné konference konané u příležitosti 130. výročí narození D. Antonovyče, kterou uspořádala Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna spolu s dalšími institucemi 12.–14. září 2007 v Praze. Dmytro Antonovyč (1877–1945), historik umění, politik a diplomat, byl výraznou osobností ukrajinského společenského, politického a kulturního života. Po odchodu z Ukrajiny do emigrace byl jedním z organizátorů a posléze i rektorem Ukrajinské svobodné univerzity, jež byla roku 1921 převedena z Vídně do Prahy. V Praze se zasloužil o vybudování dalších ukrajinských emigrantských institucí, jako bylo Ukrajinské studio výtvarných umění, Ukrajinská historicko-filologická společnost a Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny. Napsal řadu monografií o ukrajinském umění a zasazoval se o jeho začlenění do kontextu umění evropského. Většinu příspěvků sborníku doplňují resumé, a to buď v ukrajinštině a angličtině v případě česky psaných textů, nebo v češtině a angličtině v případě textů uvedených v ukrajinském jazyce.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2009, 1. vydání, náklad 300 výtisků, 233 s., (Publikace Slovanské knihovny č. 61), cena 90 Kč

ISBN 978-80-7050-557-1

 

 

 

Sestavila a editovala Eva Marvanová a kol.
Libraries and Librarianship in the Czech Republic

Druhé, aktualizované vydání publikace, jejímž záměrem je především prezentace českých knihoven v zahraničí. Publikace se věnuje historii a rozvoji knihoven v České republice, knihovnické legislativě, roli Ministerstva kultury ČR v oblasti literatury, knižní kultury a knihovnictví, finanční podpoře rozvoje a spolupráce knihoven a rovněž systému knihoven v ČR. Popisuje fondy a činnost Národní knihovny ČR a krajských knihoven, přibližuje fungování veřejných knihoven, vyjmenovává a charakterizuje hlavní odborné knihovny. Popsán je zde také Souborný katalog ČR a informační portály. Publikace informuje o knihovnickém vzdělávání v ČR, o některých stavbách knihoven, knihovnických periodikách a asociacích a rovněž o akcích zaměřených na podporu čtení a čtenářství. Publikace v anglickém jazyce byla vydána s podporou Ministerstva kultury ČR jako součást aktivit českého předsednictví EU.

Národní knihovna ČR, Praha 2009, 2. aktualizované vydání, náklad 2000 výtisků, 79 s., publikace zdarma

ISBN 978-80-7050-572-4

 

 
 

 

Národní knihovna České republiky
Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva instituce shrnuje podstatné události a oblasti působení v roce 2008. Stručně informuje o posledních událostech spojených se stavbou nové budovy Národní knihovny v loňském roce a přináší výhled řešení stávající situace spočívající v revitalizaci Klementina a výstavbě nového depozitáře v Praze-Hostivaři. Představuje významné akvizice v roce 2008, dále projekt České digitální knihovny, který připravila Národní knihovna ČR spolu s Moravskou zemskou knihovnou v Brně, a projekt Adoptujte si svůj rukopis zaměřený na vytváření uměleckých kopií rukopisů. Přibližuje ojedinělou výstavu středověké a raně novověké módy vycházející z rukopisů Národní knihovny, která se konala v Galerii Klementinum. Výroční zpráva obsahuje rovněž shrnutí aktivit Slovanské knihovny a Knihovnického institutu, seznamuje s programy a projekty, kterých se Národní knihovna účastní nebo je zaštiťuje, kalendárium významných akcí i přehled publikační činnosti Národní knihovny. Nechybí ani statistické přehledy a ukazatele týkající se doplňování, zpracování a ochrany knihovních fondů a finančního hospodaření. Výroční zpráva byla vydána také ve zkrácené anglické verzi.

Vydala Národní knihovna ČR, Praha 2009, náklad 900 výtisků, 89 s., brož., publikace zdarma.

ISBN 978-80-7050-570-0, ISSN 1211-8699
ISBN 978-80-7050-545-8 (angl. vyd.), ISSN 1803-3695 (angl. vyd.)

 

 

 

Zpracovala Hana Borková
Katalogizace hudebnin. Příručka pro katalogizátora s příklady ve formátech MARC 21 a UNIMARC

Příručka je rozdělena na dvě části. Teoretická část shrnuje důležité informace z různých zdrojů určených pro katalogizaci hudebnin, doplňuje je dílčími příklady a odkazy na příkladovou část. Příkladová část uvádí ukázky zkatalogizovaných hudebnin z fondu Hudebního oddělení Národní knihovny ČR. Jsou podchyceny různé typy hudebnin, jejich zpracování je představeno jak ve formátu MARC 21, tak ve formátu UNIMARC. Do přílohy jsou zařazeny příklady autoritních záznamů unifikovaných názvů hudebních děl z databáze AUT Národní knihovny ČR.

Národní knihovna ČR, Praha 2009, 1. vydání, náklad 300 výtisků, 165 s., cena 120 Kč

ISBN 978-80-7050-565-6

 

 
 

 

Jiří Vacek a Lukáš Babka
Hlasy vyhnaných. Periodický tisk emigrace ze sovětského Ruska (1918–1945)

Kniha představuje rozsáhlou a unikátní sbírku periodik vydávaných v letech 1918–1945 po celém světě příslušníky ruské, ukrajinské a běloruské emigrace. Sbírka, kterou původně vytvořili pracovníci bývalého Ruského zahraničního historického archivu a kterou nyní spravuje Slovanská knihovna, byla v roce 2007 zapsána do seznamu světového písemného kulturního dědictví “Paměť světa” organizace UNESCO. Publikace vychází u příležitosti výstavy Čechy – křižovatka Evropy: Dvě sbírky Národní knihovny České republiky zapsané do seznamu Paměť světa UNESCO konané v dubnu a květnu 2009 v Galerii Klementinum v Praze. Kniha připomíná historii a obsah sbírky a současně nastiňuje hlavní obsahové a geografické charakteristiky emigrantské vydavatelské činnosti. Doprovází ji řada barevných reprodukcí. Vyšla rovněž v samostatné anglické a ruské jazykové verzi.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2009, 1. vydání, náklad 800 výtisků, 126 s., (Publikace Slovanské knihovny; 63), cena 170 Kč

ISBN 978-80-7050-558-8
ISBN 978-80-7050-559-5 (angl. vyd.)
ISBN 978-80-7050-560-1 (rus. vyd.)

 

 
 
Renáta Modráková a Zdeněk Uhlíř
Zákon a Písmo. Rukopisy české reformace 14.–16. století

Publikace byla vydána u příležitosti výstavy Čechy – křižovatka Evropy konané v pražské Galerii Klementinum, na níž je představen soubor rukopisů české reformace spravovaný Oddělením rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR, který je zapsán do seznamu UNESCO “Paměť světa”. Publikace v pěti kapitolách sleduje české náboženské hnutí 14. a počátku 15. století a jeho prereformační prvky, husitství první poloviny 15. století jako první – českou reformaci (na rozdíl od druhé – světové), utrakvismus v 15. a 16. století jako neteologickou českou národní církev, dotek světové reformace v první polovině 16. století a konečně specifický případ Jednoty bratrské od konce 15. do počátku 17. století.

Publikace byla vydána také v anglické verzi.

Národní knihovna ČR, Praha 2009, 1. vydání, náklad 800 výtisků, 81 s., cena 170 Kč
ISBN 978-80-7050-567-0
ISBN 978-80-7050-568-7 (angl. vyd.)

 
 
 
Bohuslav Andrš
Česká Alexandrovka.  Vzpomínky na život české vystěhovalecké komunity na Rusi

Memoáry se zabývají zajímavou, dosud však značně opomíjenou kapitolou z dějin českého vystěhovalectví na Ukrajinu a do Ruska. Autor (narozen 1926), rodák z osady Česká Alexandrovka poblíž Oděsy, popisuje nelehké putování českých exulantů-evangelíků od pobělohorské doby; hlavní pozornost  věnuje historii své rodné obce, založené na přelomu 19. a 20. století. Zaznamenává pohnuté osudy obyvatel Alexandrovky v průběhu první poloviny 20. století, vzpomíná na represivní kampaně ve dvacátých a třicátých letech i v průběhu druhé světové války. Stranou neponechává ani repatriaci některých alexandrovských Čechů do ČSR po roce 1945 a popisuje jejich životy – i svůj vlastní – ve staronové vlasti. Cennou dokumentární hodnotu má obrazová příloha.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2009, 1. vyd., náklad 400 výtisků, 264 s., 20 s. obr. příloh, (Publikace Slovanské knihovny, č. 62), 150 Kč

ISBN 978-80-7050-564-9
Vyprodáno.

 

 
 
Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Aleny Richterové
Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků (20) 2008.
Vzácné knihy jako švédská válečná kořist z třicetileté války

Sborník, který je pokračováním starší ediční řady, je zcela nově věnován jedinému tématu, jež volně navazuje na velmi významnou výstavu o Codexu gigantu, konanou v Národní knihovně ČR v letech 2007 a 2008 s velkým ohlasem u veřejnosti. Jedná se o knižní poklady, které z Čech a Moravy odvezla vítězná švédská vojska na samém sklonku třicetileté války. Odborné příspěvky našich předních znalců této problematiky sice reflektují zcela mimořádnou atraktivitu tématu, které je ve střední Evropě často vnímáno poněkud rozporuplně, zároveň však představují velmi precizní výsledky dlouholetého výzkumu historických pramenů, z nichž některé jsou v povědomí české veřejnosti dosud málo známé.

Národní knihovna ČR, Praha 2008, 1. vyd., náklad 300 výtisků, 67 s., 6 s. barev. obr. příloh, 122 Kč
ISBN 978-80-7050-563-2

 

 
 
Sestavily Jasna Honzak Jahič, Alenka Jensterle-Doležalová
Zofka Kvedrová (1878–1926). Recepce její tvorby ve 21. století

(Publikace Slovanské knihovny, č. 60)

Sborník příspěvků přednesených na stejnojmenném mezinárodním kolokviu, které se konalo ve dnech 6. a 7. června 2007 v prostorách Národní knihovny České republiky. Cílem všech příspěvků bylo představit autorku jako spisovatelku evropskou – nadnárodní – působící souběžně ve slovinském, českém a chorvatském jazykovém a uměleckém prostředí.
Jednotlivé příspěvky poukazují na rozsah témat, jimž se Kvedrová věnovala – byla prozaička, dramatička i novinářka. Stěžejním tématem její tvorby bylo postavení ženy v tehdejší společnosti, svým životem a dílem odvážně obhajovala práva žen, rovnost pohlaví a impulzivně prosazovala to, co dnes nazýváme feminismem, emancipací, gender. Autoři zvlášť vyzdvihli ty části jejího díla, které jsou aktuální a živé dodnes, připomněli, čím je Kvedrová blízká i dnešnímu čtenáři a badateli.
Odborné stati doplňuje několik textů týkajících se spisovatelčina života a překlady kratších autorčiných črt uveřejněných v českých časopisech za jejího pobytu v Praze do slovinštiny a slovinských do češtiny.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2008, 1. vyd., náklad 250 výtisků, 268 s., 90 Kč
ISBN 978-80-7050-561-8
 

 

 
 
Ludmila Celbová, Lukáš Gruber, Tomáš Síbek, Libor Coufal
Archivace webu

Publikace je dílem kolektivu autorů pracujících na projektu Národní knihovny České republiky WebArchiv. Je prvním českým příspěvkem podrobně mapujícím tuto tematiku zejména z praktické stránky. Zabývá se legislativními otázkami upravujícími budování webových archivů, představuje vybrané významné národní projekty archivace webu ve světě a zapojení Národní knihovny do mezinárodní spolupráce, porovnává různé přístupy k této problematice a popisuje technické aspekty sklízení webu a zpřístupnění webových archivů.

Národní knihovna ČR, Praha 2008, 1. vyd., náklad 250 výtisků, 45 s., 43 Kč
ISBN 978-80-7050-562-5
 

 

 


 
Z anglického originálu přeložil a upravil Antonín Jeřábek
Příručka uživatele systému ISMN

Text příručky je upraveným překladem 4., opraveného vydání “ISMN Users´ Manual” vydaného Mezinárodní agenturou ISMN v Berlíně v srpnu 2008. Příručka je určena pro účastníky systému Mezinárodního standardního číslování hudebnin (ISMN) i pro další zájemce. Uvádí všechny potřebné informace k provozu systému ISMN v ČR, způsob řízení systému ISMN na mezinárodní úrovni, národní úrovni a na úrovni vydavatele, převod ISMN do čárového kódu EAN a další informace. Jedná se o první vydání příručky po převodu 10-místného ISMN na 13-místné číslo.

Národní knihovna ČR, Praha 2008, 2. české vydání, náklad 300 výtisků, 51 s., cena 30 Kč, pro účastníky systému ISMN zdarma
ISBN 978-80-7050-556-4
 

 

 


 
kolektiv autorů pod vedením Bohdany Stoklasové
Oborové brány

Publikace shrnuje výsledky výzkumného projektu Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu: koordinace, hudba, knihovnictví a informatika, který řešila Národní knihovna ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy v letech 2004–2008 a jenž byl financován z Programu 1N: Informační infrastruktura výzkumu. Monografie přibližuje problematiku oborových bran obecně, metodiku jejich tvorby, věnuje se také oborovým branám z pohledu věcného zpřístupnění a představuje jednotlivé oborové brány, jež vznikly během pětiletého projektu: KIV – Knihovnictví a informační věda, MUS – Musica, ART – Umění a architektura, TECH – Technika a přírodní a aplikované vědy. Publikace může též sloužit jako návod dalším zájemcům o tvorbu oborových bran pro dosud nepokryté obory.

Národní knihovna ČR, Praha 2008, 1. vyd., náklad 1 000 výtisků, 108 s., publikace zdarma
ISBN 978-80-7050-555-7
 

 

 

 
Jan Luffer
Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21 – osobní jména
Edice Standardizace č. 30

Druhé, aktualizované vydání metodické příručky pro práci se jmennými autoritami – osobními jmény s cílem sjednotit katalogizační praxi v této oblasti. Příručka je strukturována podle jednotlivých polí a podpolí formátu MARC 21, obsahuje množství příkladů aplikace pravidel a formátu v obvyklých i méně obvyklých situacích. Speciální částí je příloha s příklady jmen přepsaných z různých nelatinkových písem na základě tabulek pro přepis a instrukcí v publikaci Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky z roku 2004. Příručka obsahuje také přehled odpovídajících si polí a podpolí formátů MARC 21 a UNIMARC.

Národní knihovna ČR, Praha 2008, 2., aktualizované vydání, náklad 400 výtisků, 40 s., 45 Kč
ISBN 978-80-7050-553-3
ISSN 1211-7366

 

 

 
Svojmila Světlíková
Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21 – korporace
Edice Standardizace č. 31

Druhé, aktualizované vydání průvodce jednotlivými částmi jmenného autoritního záznamu pro korporace a akce s cílem co nejvíce sjednotit katalogizační praxi v této oblasti. Publikace je určena zejména katalogizátorům, kteří již s tímto typem autorit pracují, i těm, kteří se potřebují rychle zorientovat ve struktuře autoritního záznamu pro korporace a chtějí získat základní přehled o této problematice. Příručka je strukturována podle jednotlivých polí a podpolí formátu MARC 21, kterým je následně věnován podrobnější výklad doplněný příklady ze souboru národních jmenných autorit z báze AUT. Součástí příručky je příloha Srovnání autoritních formátů MARC 21 a UNIMARC pro korporativní autority.

Národní knihovna ČR, Praha 2008, 2., aktualizované vydání, náklad 400 výtisků, 30 s., 45 Kč
ISBN 978-80-7050-552-6
ISSN 1211-7366

 

 

 

Renáta Modráková
Čas odložil svůj šat. Móda z rukopisů 11.–16. století

Publikace Čas odložil svůj šat přibližuje čtenářům poutavý svět módy a oblékání středověké a raně novověké společnosti českých zemí. Čtenář získá díky jedinečnému spojení dobových komentářů a doprovodného textu možnost seznámit se s vývojem odívání ve středověku i raném novověku. Přímo na základě dochovaných dobových iluminací jsou představeny různé typy oděvů rozdílných sociálních vrstev. Těžiště celé práce leží v rukopisném bohatství sbírek Historických a hudebních fondů Národní knihovny ČR. Publikace vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy, která se bude konat v Galerii Klementinum. Je připravena také v anglické verzi.

Vydala Národní knihovna ČR. Praha 2008. 1. vydání. Náklad 1500 výtisků. 92 s. Cena 160 Kč.
ISBN 978-80-7050-550-2

 

 
 
Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Dodatky. Díl II., Tisky z let 1501–1800. Část VII., písmeno Písně–Ř, čís. 12.821–15.190

Sedmá část Dodatků ke Knihopisu, tj. retrospektivní bibliografii českojazyčných, resp. slovenskojazyčných starých tisků, obsahuje číselné dodatky (tj. dodatky a opravy k titulům evidovaným základní řadou Knihopisu) k č. 12.821 až 15.190 a anotaci abecedních dodatků (tj. krátké tituly nových děl a vydání) pro písm. Písně-Ř. Jedná se o součást dlouhodobého projektu Knihopisu českých a slovenských tisků ..., který je realizován postupně již od r. 1925 a jeho posláním je zmapovat starší českou (přesněji českojazyčnou, resp. slovenskojazyčnou) knižní produkci, jež tvoří významnou část národního kulturního bohatství. V současnosti je pověřena realizací tohoto projektu NK (tuto činnost ukládá NK její Statut). Publikace je určena knihovníkům, pracovníkům muzeí a archivů, pro akademické pracovníky i studenty zabývající se diachronními obory (literární historie, vývoj jazyka, kulturní historie, dějiny spirituality, vzdělanosti, knihtisku a knižní kultury etc.).

Vydala Národní knihovna ČR. Praha 2008. 1. vydání. Náklad 500 výtisků. 87 s. Cena 60 Kč.
ISBN 978-80-7050-549-6
ISBN 80-7050-181-2 (soubor)

 

 

Soupis pramenu k dějinám Ruska, Ukrajiny a Běloruska do r. 1945 z archivu České republiky. Díl V., Archivy Severočeského a Východočeského kraje

Pátý díl soupisu archivních materiálů k dějinám Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945. Podklady pro publikaci připravila Archivní správa ministerstva vnitra. Velmi užitečná publikace pro studium česko-ruských, česko-ukrajinských a česko-běloruských vztahů.

Vydala Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna. Praha 2008. 1. vydání. Náklad 300 výtisků. 213 s. Cena 80 Kč.
ISBN 978-80-7050-548-9

 

 
Ludmila Hercová, Jaroslava Svobodová
Katalogizace ve formátu MARC 21. Pokračující zdroje

Příručka je pomůckou při katalogizaci pokračujících zdrojů ve formátu MARC 21. Má usnadnit posouzení toho, které zdroje spadají do kategorie pokračujících zdrojů a poskytnout vodítko, jak je správně katalogizovat. Příručka nenahrazuje, ale doplňuje katalogizační pravidla. Předpokládá dobrou znalost instrukce ISBD, pravidel AACR2R a bibliografického popisu včetně tvorby selekčních údajů.

Vydala Národní knihovna ČR. Dotisk 1. vydání z roku 2006. Praha 2008. Náklad 300 výtisků. 149 s. Cena 80 Kč.
ISBN 80-7050-496-X


 

 

 

Marie Balíková-Hana Kubalová-Jaroslava Svobodová
KATALOGIZACE VE FORMÁTU MARC 21
Stručná instrukce a příklady pro knihy a některé typy pokračujících zdrojů. Příručka pro praktickou katalogizaci s příklady.
Stručná příručka pro jmennou katalogizaci. Objasňuje použití základních pravidel AACR2R a jejich aplikaci ve formátu MARC 21. Obsahuje příklady.

Aktualizované vydání příručky zahrnuje errata, která již byla vystavena na www Národní knihovny ČR, dale odkazy na nové standardy, dílčí doplňky a upřesnění textu a zejména opravy a doplnění dílčích i úplných příkladů, jak je přinesly české interpretace AACR2R a katalogizační praxe, a to v době od 1. vydání příručky v roce 2004 do ledna 2008.

Vydala Národní knihovna ČR. Praha 2008. 2., aktualizované vydání. Náklad 700 výtisků. 163 s. Cena 120 Kč.
ISBN 978-80-7050-539-7

 

 
 
Anglo-americká katalogizační pravidla. Druhé vydání. Revize 1998. Dodatky 2003, 2004, 2005. 1.české vydání

Změny a doplňky AACR2R schválené v letech 2003, 2004, 2005.

Vydala Národní knihovna ČR. Praha 2006. Náklad 800 výtisků. 85 s. (volné listy na vkládání do šanonu). Cena 100 Kč
ISBN 80-7050-187-1

 

 
Sestavil Martin Beisswenger
Petr Nikolajevič Savickij (1895–1968): bibliografija opublikovannych rabot
  / Petr Nikolaevich Savitskii (1895–1968): A bibliography of his published works
(Bibliografie Slovanské knihovny; 72)

Bibliografie prací ekonoma, geografa a historika, čelného představitele meziválečného eurasijského hnutí Petra Nikolajeviče Savického (1895–1968) obsahuje všechny jeho známé publikované texty vydané v letech 1913–2005. Celkem zahrnuje 312 záznamů knih, odborných studií, recenzí, přednášek, ale i drobnějších zpráv a komentářů. Samostatnou kapitolu tvoří hesla, jež Savickij připravil do několika encyklopedií. Součástí knihy je též obsáhlý chronologický přehled Savického života a díla, seznam periodik, do nichž Savickij přispíval, a názvový rejstřík. Vztah k Savickému odráží také obálka knihy, jejíž zpracování vychází z grafických tradic publikací eurasijského hnutí.

Vydala Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna. 1. vydání. Praha 2008.  111 s. Cena: 40,- Kč
ISBN 978-80-7050-543-4

 

 

Sestavila Michaela Řeháková / (Bibliografie Slovanské knihovny; 73)
XIII. mezinárodní sjezd slavistů : Lublaň 15.–21. 8. 2003 : bibliografie

Bibliografie XIII. mezinárodního sjezdu slavistů, který se konal v srpnu roku 2003 v Lublani, navazuje na řadu bibliografií, které Slovanská knihovna připravuje z pověření Mezinárodního komitétu slavistů k jednotlivým slavistickým sjezdům. První oddíl je uspořádán podle tematiky sjezdových jednání a obsahuje příspěvky přednesené v průběhu sjezdu nebo přihlášené a zahrnuté do jeho programu. Druhý oddíl je soupisem zdrojových materiálů, ve kterých byly prezentovány jednotlivé příspěvky a zároveň obsahuje i některé zjištěné tituly, které jsou pouze sjezdu věnované (tj. vydané u příležitosti jeho konání). Bibliografie obsahuje 949 záznamů.
Publikace je věnována XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, který se bude konat v roce 2008
v Ochridu v Makedonii.

Vydala Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna. 1. vydání. Praha 2008. Náklad 300 výtisků. 203 s. Cena 80 Kč.
ISBN 978-80-7050-546-5

 

 
Sestavila Františka Sokolová / (Bibliografie Slovanské knihovny; 71)
Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou. Díl II: 1776–1787

Druhý svazek katalogu starých ruských tisků tištěných azbukou z fondů Slovanské knihovny zahrnuje tituly vydané v letech 1776–1787. Podobně jako první svazek těží především z knihovny petrohradskéno knihkupce a nakladatele Alexandra F. Smirdina, která je součástí sbírek Slovanské knihovny. Bibliografie obsahuje záznamy 480 titulů. Přílohou knihy je reprint práce V. O. Ključevského „Vospominanije o N. N. Novikove i jego vremeni“ a řada obrazových dokumentů.

Vydala Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna. 1. vydání. Praha 2008. Náklad 300 výtisků. 441 s. Cena 100 Kč.
ISBN 978-80-7050-542-7

 

 
 
Národní knihovna České republiky
Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva instituce informuje o podstatných událostech, meznících a oblastech působení v roce 2007. Shrnuje vývoj událostí spojených s novostavbou Národní knihovny v loňském roce, předkládá plány revitalizace Klementina, významné akvizice v roce 2007 a představuje unikátní výstavu Ďáblovy bible, která se setkala s velkým ohlasem. Výroční zpráva obsahuje rovněž shrnutí aktivit Slovanské knihovny a Knihovnického institutu, seznamuje s programy a projekty, kterých se Národní knihovna účastní nebo je zaštiťuje, kalendárium významných akcí i přehled publikační činnosti Národní knihovny. Nechybí ani statistické přehledy a ukazatele týkající se doplňování, zpracování a ochrany knihovních fondů a finančního hospodaření.  Výroční zpráva byla vydána rovněž ve zkrácené anglické verzi.
 

Vydala Národní knihovna ČR, 1. vydání, Praha 2008, náklad 1000 výtisků, 114 s., brož., publikace zdarma.
ISBN 978-80-7050-544-1, ISSN 1211-8699

 

 
 
Jana Kostincová
Poustevna básníků – básníci Poustevny (ruská poezie 20. a 30. let 20. století v pražském exilu)
(Publikace Slovanské knihovny - 59)

Předkládaná práce se věnuje básnické skupině Skit poetov – Poustevna básníků, která působila v letech 1922–1940 v Praze. Tvořili ji především mladí ruští emigranti. Práce zasazuje mladou pražskou ruskou poezii do kontextu tehdejší poezie vznikající v dalších centrech ruské emigrace, především v Paříži, definuje její vztah k poezii vydávané v Sovětském svazu. Pozornost je zaměřena především na vývoj básnické skupiny Skit, poetiku jejích nejvýraznějších osobností a jejich vztah k českému prostředí.
Přestože je literatura ruské emigrace v současné době již považována za integrální součást ruské literatury a byla jí v posledních letech věnována intenzivní pozornost ze strany ruských i neruských badatelů, zůstávají dosud mnohé oblasti nezmapované, mnohé otázky nedořešené. Jedná se nesporně o oblast, která si zaslouží pozornost literárních vědců a historiků a která stále nabízí velké množství nezpracovaného materiálu.

Vydala Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna. 1. vydání. Praha 2008. Náklad 300 výtisků. 232 s. Cena 80 Kč
ISBN 978-80-7050-540-3

 

 
František Hoffmann
Soupis rukopisů Knihovny kláštera premonstrátů Teplá
(Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae monasterii Teplensis ordinis praemonstratensis)

Dílo PhDr. Františka Hoffmanna, CSc., jenž na jeho přípravě pracoval již od roku 1971, je jednou ze studií o rukopisech vydaných péčí Komise pro soupis a studium rukopisů při Archivu Akademie věd ČR a byl zpracován podle nových Zásad popisu rukopisů vydaných v roce 1983. Splňuje nejvyšší vědecká kritéria požadovaná od tohoto typu pomůcek. Katalog je vydán ve dvou dílech, z nichž první obsahuje předmluvu v české, německé a latinské verzi a soupis 810 katalogových čísel rukopisů. Druhý díl se skládá ze soupisu 329 zlomků, rejstříkové části a obrazové přílohy. Rejstříky nabízejí vedle jmenného a věcného rejstříku rovněž čtvery konkordance signatur, rejstřík chronologický, jazykový, rejstřík tisků, písemností archivní povahy, rejstřík písma a písařů, výzdoby, notace a vazeb. Je zde též soupis lokalizovaných rukopisů, jejich vlastníků i seznam rukopisů s údaji o cenách a koupi, seznam použitých edic a literatury, zkratek a latinských či německých incipitů.

Archiv Akademie věd ČR, Klášter premonstrátů Teplá, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 1. vydání, Praha 1999, náklad 200 výtisků, 2 díly, celkem 1024 stran, cena 259 Kč.

 
 
Sestavily Miluša Bubeníková – Marta Hrabáková – Radka Hříbková
Dostojevskij dnes : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí : (Praha, 27. listopadu 2006, Národní knihovna České republiky)

(Publikace Slovanské knihovny ; 58)
Sborník představuje příspěvky přednesené v rámci stejnojmenného semináře konaného Slovanskou knihovnou, Katedrou rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK, Společností Dostojevského a Českou asociací rusistů dne 27. 11. 2006. V rámci akce zazněly texty věnované rodu Dostojevských, životu a dílu F. M. Dostojevského i literárněvědné analýzy některých komponent Dostojevského práce. Akce se zúčastnili významní čeští literárněvědní rusisté, vedoucí archivních sbírek Dostojevského muzea v Sankt Petěrburgu a jeden badatel z Maďarska. Texty jsou v češtině a ruštině, každý příspěvek je opatřen resumé v opačném jazyce a resumé v angličtině. Kniha najde uplatnění v odborné i studentské komunitě české, ale i ruské literárněvědné rusistiky.

Vydala Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna. 1. vydání. Praha 2007. Náklad 250 výtisků. 183 s. Cena 80 Kč

ISBN 978-80-7050-538-0

 
Sestavila. Jitka Křesálková
Ivan Aleksejevič Bunin: Bibliografija originalnych knižnych izdanij(1891–1990)

Bibliografie prací významného ruského spisovatele I. A. Bunina. Jedná se o vskutku unikátní a vyčerpávající chronologický soubor bibliografických záznamů všech Buninových knih a rozpisů jejich obsahů. Titul doplňují obsáhlé rejstříky básnických a prozaických prací I. A. Bunina, rejstřík publicistických prací, vzpomínek a publikované korespondence, rejstřík vydaných knih a rejstřík překladů. Jedná se o důležitý zdroj informací pro literární vědce a historiky studující poslední období carského zřízení v Rusku a především činnost porevoluční literární emigrace. Kniha je připravena v ruštině.

Vydala Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, 1. vydání, Praha 2007, náklad 500 výtisků, 503 s. Cena 130 Kč.

ISBN 978-80-7050-522-9

 
 
Marie Balíková, Petr Strossa, Dana Vřešťálová
Dotazování v přirozeném jazyce: zkušenosti s aplikací prototypu systému M-CAST v českém prostředí

Možnost kladení dotazů v přirozeném jazyce představuje novou dimenzi ve využívání digitálních knihoven. Jedním ze systémů nabízejících netradiční způsob vyhledávání v databázích primárních (ale i sekundárních) informačních zdrojů je prototyp systému M-CAST. Získání správné odpovědi vede přes složitý systém analýzy dotazu a jeho porovnání s dostupnými digitálními zdroji. V řadě jazyků (francouzština, portugalština, angličtina) lze již dnes dosáhnout velmi dobrých výsledků. Čeština je vzhledem ke svému charakteru pro kladení dotazů v přirozeném jazyce velmi složitá a výzkumy v této oblasti jsou na začátku. Publikace obsahuje tři příspěvky, které přiblíží problematiku kladení a zodpovídání dotazů v přirozeném jazyce v systému M-CAST z pohledu expertního i uživatelského.

Vydala Národní knihovna ČR, 1. vydání, Praha 2007, náklad 400 výtisků, 78 s., publikace zdarma.

ISBN 978-80-7050-537-3

 
 
Alena Richterová
Děčínské rukopisy ze sbírky Františka Martina Pelcla (1734–1801), nyní ve fondech Národní knihovny České republiky

Soupis obsahuje rukopisy ze soukromé sbírky významného českého vědce F. M. Pelcla, nyní uložené ve fondech NK ČR. Je uveden odbornou studií o dějinách sbírky, osudech písemné pozůstalosti F. M. Pelcla po jeho smrti a informacemi o mnohdy složitých cestách rukopisů, které dnes patří do fondů Národní knihovny. Popisy rukopisů, které z jeho pozůstalosti přešly do knihovny Thun-Hohensteinů na zámku v Děčíně a byly pro NK získány nákupem ve třicátých letech minulého století, nebo byly získány dodatečně z jiných zdrojů, jsou doplněny výběrovou bibliografií, rejstříky a fotografickými ukázkami nejcennějších svazků. Publikace je určena pro knihovny spravující historické knižní fondy, instituce zabývající se dějinami vědy a dějinami knihoven, dále pro výzkum české historiografie a počátků edičního zpracování pramenů k českým dějinám.

Vydala Národní knihovna ČR, 1. vydání, Praha 2007. Náklad 300 výtisků. 319 s. Cena 150 Kč.

ISBN 978-80-7050-531-1

 
 
Beáta Sedláčková – Eva Marvanová
Dokumentová komunikace : studijní texty

Odborná monografie, která systematizujícím způsobem podává stav poznání v oblasti dokumentologie. Objasňuje podstatu vzniku dokumentu jako informační konzervy pro uchování informace v čase a prostoru. Součástí je komplexní typologie tradičních dokumentů a jejich informační funkce. Značná pozornost je věnována novým typům dokumentů v digitálním prostředí. Publikace je určena odborným pracovníkům v knihovnách a informačních institucích a studentům knihovnického a informačního zaměření.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2007. Náklad 600 výtisků. 151 s. Cena 70 Kč.

ISBN 978-80-7050-535-9

 
 
DVD Ďáblova bible / Codex Gigas

DVD Ďáblova bible / Codex Gigas Vás slovem i obrazem provází historií vzniku Codexu gigas. Je zásadním filmovým dokumentem, jenž vypráví o vzniku, putování a zachování tohoto významného, historicky velmi cenného rukopisu, který byl vytvořen na počátku 13.století. Toto pozoruhodné literární dílo právem pojmenovaly minulé věky jako Ďáblova bible, Liber pergrandis či Gigas librorum. Kniha vznikla v prostředí malého benediktinského kláštera v Podlažicích u Chrudimi nejspíš kolem roku 1229. Její osud byl dramatický. DVD Codex gigas je věrnou kopií filmu, který byl vysílán Českou televizí v době trvání výstavy Codexu Gigas v Galerii Klementinum Národní Knihovny ČR.

Vydala Národní knihovna ČR, 1. vydání, Praha 2007, stopáž 55 min., náklad 500 DVD výlisků, Cena 100 Kč.
Vyprodáno.

 

 
 
Kamil Boldan, Michal Dragoun, Dušan Foltýn, Jindřich Marek, Zdeněk Uhlíř
Codex gigas – Ďáblova bible (Tajemství největší knihy světa)

U příležitosti stejnojmenné výstavy v Galerii Klementinum byla vydána publikace s bohatým obrazovým materiálem, která seznamuje českou veřejnost s unikátní knihou (tzv. knihovnou v knize), zapůjčenou po dobu trvání výstavy ze Švédska. Mapuje složitou cestu tohoto kodexu stoletími (z Čech, kde vznikla – z Podlažic u Chrudimi, přes Kutnou Horu, Břevnov, Broumov, Pražský hrad, až do Švédska) a zaměřuje se také na unikátní obsah kodexu, který v sobě skrývá např. i Kosmovu kroniku nebo penitenciál – seznam hříchů spolu s příslušnými způsoby pokání a další unikátní rukopisy. Publikace obsahuje rovněž část zabývající se obecně vznikem rukopisů ve středověku. Současně vyšla i v anglické verzi.

Vydala Národní knihovna ČR, 1. vydání. Praha 2007. 121 s. Cena 200 Kč.
ISBN 978-80-7050-532-8
ISBN 978-80-7050-533-5 (angl. vydání)

 

 
 
Prague Perspectives (II): A New Generation of Czech East European Studies
edited by Lukáš Babka and Petr Roubal

Druhý svazek volné publikační řady vydávané ve spolupráci Slovanské knihovny a občanského sdružení Prague Perspectives je charakteristický svou cílenou orientací na nejmladší, teprve nastupující badatele na poli východoevropské problematiky. Záměrem vydavatele bylo především představit zahraničnímu badateli, který neovládá češtinu, co nejpestřejší škálu témat, jimž se česká odborná veřejnost věnuje, ale také napomoci prezentaci autorů před zahraničním publikem. Ačkoliv kniha svým obsahem postihuje škálu témat a zájmů pouze výběrově, přesto poukazuje, díky své pestrosti, na skutečnost zvýšeného zájmu o slavistická (v tomto případě především historická) bádání ze strany nejmladší české badatelské generace.

Vydala Národní knihovna ČR pro Slovanskou knihovnu, 1. vydání. Praha 2007. 329 s. Cena 100 Kč.
ISBN 978-80-7050-534-2

 
 
Soupis účastníků systému Mezinárodního standardního číslování knih –ISBN– v České republice s dodatkem ; Soupis účastníků systému Mezinárodního standardního číslování hudebnin –ISMN– v České republice : stav k 31. 12. 2006.

Adresář českých nakladatelů a vydavatelů účastnících se systémů ISBN a ISMN. Základní část uspořádána podle identifikátorů ISBN, resp. ISMN. Záznam dále obsahuje oficiální název a podnázev, adresu, telefon/fax/e-mail/www stránky a profesionální zaměření. Abecední rejstřík podle názvů nakladatelů/vydavatelů uvádí odkaz na identifikátor ISBN/ISMN. Určeno nakladatelům, vydavatelům, knihovnám, knihkupcům, knižním distributorům a dalším zájemcům o knižní trh.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2007. Náklad 3 100 výtisků. 482 s. Cena 100 Kč (Pro účastníky systému ISBN zdarma).
ISBN 978-80-7050-519-9
Vyprodáno.
 

 
 
Sestavily: Helena Petáková – Hana Opleštilová
Europeica – Slavica – Baltica : Jiřímu Marvanovi k 70. narozeninám

Sborník příspěvků vydaný u příležitosti životního jubilea významného českého slavisty prof. Jiřího Marvana. Ačkoliv tématem větší části statí je slovanská jazykověda, přesto však kniha jako celek pokrývá komplexně celou šíři Marvanových odborných aktivit a přibližuje výsledky jeho dlouholetého výzkumu. Základ knihy tvoří výběr z příspěvků přednesených na sympóziu ”Balto-slavica na prahu století”, které v dubnu 2006 pořádala Slovanská knihovna a Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Kniha je doplněna kompletní bibliografií Marvanových prací.

Vydala Národní knihovna ČR pro Slovanskou knihovnu. 1. vydání. Praha 2007. Náklad 300 výtisků. 327 s. Cena 100 Kč.
ISBN 978-80-7050-521-2

 
 
Procházka Klementinem / DVD

Pražské Klementinum je jednou z nejnavštěvovanějších architektonických památek hlavního města. Barokní areál o rozloze dvou hektarů vznikal za účasti řady velmi významných stavitelů a umělců šestnáctého až osmnáctého století. DVD Procházka Klementinem je velmi obsáhlý průvodce druhou největší architektonickou památkou Prahy mapující její historii od počátků její výstavby, kdy sloužila jako jezuitská kolej, až do současnosti. Dnes je Klementinum hlavním sídlem Národní knihovny České republiky.

Pro Národní knihovnu ČR vyrobila agentura ATRI Hradec Králové. 1. vydání. Praha 2006, stopáž 59 min., Cena: 205 Kč

 
 
Jak se zrodilo Oko nad Prahou / DVD
23. října 2006 – 2. března 2007

Multimediální elektronický dokument o Národní knihovně ČR, její historii, současnosti a zejména o průběhu Mezinárodní architektonické soutěže na novou budovu NK ČR. Film prezentuje vítězné návrhy včetně projektu Jana Kaplického a v krátkých medailonech představuje jednotlivé členy poroty, kteří hovoří o svých zážitcích a zkušenostech získaných během soutěže.

Pro Národní knihovnu ČR vyrobila Agentura ATRI Hradec Králové. 1. vydání. Praha 2007, stopáž 67 min., náklad 200 kusů. Cena 100 Kč.

 
 
Mezinárodní architektonická soutěž Nová budova Národní knihovny České republiky v Praze : katalog soutěžních návrhů = International Architectural Competition The New Building of the National Library of the Czech Republic / CD-ROM
Český a anglický text.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2007. Náklad 1000 kusů, z toho 500 prodejních. Cena 100 Kč.
ISBN 978-80-7050-530-4

 
 
The Eye above Prague : the Library for the Third Millenium

Anglická verze velké obrazové publikace k výstavě Oko nad Prahou : knihovna pro třetí tisíciletí.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2007. Náklad 1000 výtisků. Cena 120 Kč.
ISBN 978-80-7050-524-3

 
 
Jasna Honzak Jahič – Alenka Jensterle-Doležalová
Edvard Kocbek (1904–1981) : sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia věnovaného dílu a odkazu slovinského básníka, prozaika, esejisty a filozofa Edvarda Kocbeka : (Praha, 10. března 2005, Národní knihovna České republiky)

Třetí z řady vyhledávaných publikací se slovenistickou problematikou vydaných v posledních letech Slovanskou knihovnou.
Paralelní český a slovinský text.

Vydala Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna. 1. vydání. Praha 2007. Náklad 250 výtisků. 141 s. Cena 50 Kč.
ISBN 978-80-7050-517-5

 
 
Iveta Cermanová – Jindřich Marek
Na rozhraní křesťanského a židovského světa : příběh hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera (1757-1844)

Kniha je podrobnou biografií dosud nepříliš známého úředníka a učence Karla Fischera (1757–1844), jenž více než půl století pracoval v pražské
c. k. Universitní knihovně a zastával post hebrejského cenzora pro celé Čechy. Představuje postupně Fischerovy životní osudy a úřední kariéru, jeho každodenní život, okruh přátel a intelektuální svět. Zvláštní pozornost věnuje jeho názorům na židovskou problematiku a také jeho dílu, jež se
z většiny zachovalo pouze v rukopisné podobě. Podrobné vylíčení Fischerových osudů bylo umožněno značným množstvím písemností, jež po něm zůstaly. Systematický průzkum archivního materiálu, který autoři knihy podnikli v Národním archivu, Archivu Národní knihovny České republiky a v Oddělení rukopisů a starých tisků téže instituce, přinesl objevení nečekaného množství významných a většinou dosud neznámých pramenů včetně osobní korespondence. Tyto materiály vrhají na osudy
K. Fischera nové světlo a přinášejí nové poznatky k dějinám pražské univerzitní knihovny, hebrejské cenzury i českých Židů.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2007. Náklad 400 výtisků. 192 s. Cena 110 Kč.
ISBN 978-80-7050-520-5

 
Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky

Edice Standardizace č. 27

Sešit obsahuje doporučení pro přepis některých nelatinkových písem do latinky. Doporučení se týkají přepisu různých typů cyrilice, dále arabštiny/perštiny, arménštiny, čínštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, japonštiny, korejštiny a řečtiny. Doporučení jsou určena pro potřeby katalogizátorů.

Vydala Národní knihovna ČR. 2. doplněné vydání. Praha 2006. Náklad 300 výtisků. 47 s. Cena 45 Kč.
ISBN 80-7050-509-5

 

Zdeněk Uhlíř
Velislavova bible /Velislai biblia picta /Velislaus Bible

Obrazový rukopis – nejobsáhlejší ve středověké střední Evropě – vznikl kolem poloviny 14. století z podnětu Velislava, který je vyobrazen na fol. 188r jako klečící před sochou sv. Kateřiny, patronky teologů a filozofů. S největší pravděpodobností jej lze ztotožnit s pražským kanovníkem téhož jména, notářem krále Jana Lucemburského a pozdějším notářem
a protonotářem, jakož i diplomatem Karla IV. Kniha vznikla ve světské, laické dílně vykazující známky standardního a stabilního provozu. Obsahem jsou biblické knihy Genesis (1r-52v), Exodus (53r-88v), Daniel (89r-108r), Soudců (108v-115r), Judit (115v-130r), cyklus o Antikristovi (130v-135v), christologický cyklus (136r-149r), Apokalypsa (153r-168v), Skutky apoštolské (169r-179v) a navíc cyklus o českých patronech sv. Václavu a sv. Ludmile (180r-188r). Důležitá je právě osoba objednavatele – Velislava – a její myšlenkový svět. Ačkoli Velislava nelze ztotožňovat s inventorem, tj. osobou, která byla autorem scénáře pro konkrétní malířské provedení cyklu, objednavatel zajisté určoval jeho stěžejní ideu.
České dějiny jsou zapojeny jednak do procesu dějin spásy, jednak do kontextu translatio regni, tj. přenesení království z Moravy do Čech. Základní Velislavovou ideou byla snaha o evropskou, tj. univerzální velikost. Ideje skryté ve Velislavově bibli jsou plodným protějškem idejí obsažených v Pařížském zlomku latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila.
Barevná obrazová publikace podává základní charakteristiku Velislavovy bible. Na doprovodném CD-ROMu pak zájemci najdou celý rukopis v digitální podobě.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2007. Náklad 1 000 výtisků. 38 s. Cena 95 Kč.
ISBN 80-7050-516-8
Vyprodáno.


 

 
 

Oko nad Prahou – knihovna pro třetí tisíciletí

Významná publikace vydaná u příležitosti konání výstavy Oko nad Prahou v pražské Galerii Klementinum prezentující výsledky mezinárodní architektonické soutěže na novou budovu Národní knihovny České republiky. Celobarevná publikace přinášející předmluvy významných osobností současného kulturního a politického života
k plánované novostavbě NK, popisuje složitou historickou cestu k nové budově Národní knihovny, historii Letenské pláně ve vztahu k její nové dominantě, představuje vítězný projekt Jana Kaplického a jeho tým Future Systems a dalších sedm nejlépe hodnocených projektů. Seznamuje s osobnostmi mezinárodní poroty
a jejím komentářem k projektům finalistů. V neposlední řadě přináší výběr prvních ohlasů tisku k vítěznému modelu.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2007. Náklad 3 000 výtisků. 77 s. Cena 120 Kč.
ISBN 978-80-7050-523-6


 

 
 
Miroslava Hejnová
Historické fondy Národní knihovny ČR / Průvodce

Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny vydalo druhé, aktualizované vydání Průvodce po historických fondech oddělení rukopisů a starých tisků. Výpravná, bohatě ilustrovaná publikace svým obsahem plně aktualizuje historický knižní fond oddělení procházející od počátku devadesátých let řadou změn, které se především týkají navrácení významných knižních celků v rámci restitucí. Byla rovněž provedena významná reorganizace knihovního fondu celé Národní knihovny a do oblasti jeho zpracování a zpřístupnění byly zavedeny nové informačně komunikační technologie a značně se změnila i samotná skladba fondu. Průvodce podává odborníkům i široké veřejnosti přehled o skladbě historického knižního fondu oddělení a o zpřístupnění jeho jednotlivých částí prostřednictvím katalogů a speciálních soupisů.

Vydala Národní knihovna ČR. 2. aktualizované vydání. Praha 2007. Náklad 800 výtisků. 81 s. Cena 100 Kč.
ISBN 80-7050-483-3


 

 
 
Jindřich Marek – Renáta Modráková
Zlomky rukopisů v Národní knihovně České republiky

Odborná studie vznikla na základě systematické práce při zpracování sbírky rukopisných zlomků. Prioritní snahou bylo vytvořit stručné a přehledné inventární záznamy prezentovaných zlomků, rámcově je zpracovat a zpřístupnit odborné veřejnosti. Rukopisné zlomky představují zajímavý a zatím méně využívaný zdroj informací. Mnohé zlomky již svým významem vstoupily do povědomí široké odborné veřejnosti a tato publikace je mostem překonávajícím bariéru zásadnějšího využití bohatého fondu zlomků v oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny. Cennost rukopisných zlomků spočívá v tom, že nám zprostředkovávají povědomí o rukopisné produkci minulých věků, zejména nejstaršího období středověku.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2007. Náklad 400 výtisků. 167 s. Cena 70 Kč.
ISBN 80-7050-499-4


 

 
 
Podpora informační gramotnosti ve veřejných knihovnách – cesta k budoucnosti

Uspořádal: Miroslav Ressler ve spolupráci se Zlatou Houškovou.
Publikace Knihovnického institutu Národní knihovny ČR, jejímž cílem je upozornit na řadu akcí, které veřejné knihovny v oblasti informační gramotnosti uskutečňují, a poukázat na promyšlený přístup k této problematice ve vysokoškolských knihovnách, předložit zájemcům o tuto problematiku důležitá data získaná z průzkumů týkajících se vzdělávání a informační gramotnosti a upozornit na zajímavé projekty probíhající v zahraničí. Tato odborná studie zveřejňuje rovněž informace konceptuálního a strategického charakteru v této oblasti. Součástí publikace je výběrová bibliografie.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2006. Náklad 300 výtisků. 112 s. Cena 50 Kč.
ISBN 80-7050-500-1


 

 
 
Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků (19) 2005 – 2006

Zpracoval kolektiv autorů.
Odborné studie a materiály týkající se různé problematiky historických knihovních fondů a historie knižní kultury. V tomto sborníku je obsaženo osm příspěvků, které se zabývají ručně psaným a tištěným materiálem uloženým v Národní knihovně ČR a jiných institucích.

Vydala Národní knihovna ČR. 1 vydání. Praha 2006. Náklad 300 výtisků. 208 s. Cena 80 Kč.
ISBN 80-7050-515-X


 

 
 
Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století : dodatky.
Díl II, Tisky z let 1501–1800. Část VI, Písmeno P – Píseň.
Čís. 6688-12.820

Založil Zdeněk V. Tobolka, pokračovali František Horák a Bedřiška Wižďálková.
Dodatky k retrospektivní národní bibliografii starých českých tisků vydaných do konce 18. století.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2006. Náklad 500 výtisků. 244 s. Cena 80 Kč.
ISBN 80-7050-506-0


 

 
 
Petra Oulíková
Clementinum : Kunstführer

Redaktion: Petronilla Cemus. Übersetzung: Klára Tschek

Publikace mapuje klíčové etapy výstavby Klementina, sídla Národní knihovny ČR, a zároveň může návštěvníkům posloužit jako zasvěcený průvodce po tomto výjimečném barokním komplexu. Vedle nejznámějších míst, jako je barokní knihovní sál, Zrcadlová kaple či astronomická věž, jsou zde představeny i další unikátní prostory, které byly veřejnosti dosud nepřístupné. Součástí knihy je bohatá obrazová a fotografická dokumentace.

Německá verze. Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2006. Náklad 1 000 výtisků. 80 s. Cena 80 Kč.
ISBN 80-7050-493-5


 

 
 
Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny.
K 80. výročí založení.
Sborník příspěvků z konference (Praha, 12.-14. října 2005).

Sestavila Dagmar Petišková

Sborník obsahuje příspěvky, které byly předneseny 12.-14. října 2005
v Praze na konferenci věnované 80. výročí založení Muzea osvobozeneckého boje Ukrajiny. Studie podávají přehled o historii budování této ukrajinské emigrantské instituce a o osudech jejich zachráněných a po roce 1945 roztroušených a z Prahy vyvážených sbírek. Informují o současném stavu bádání v zemích, v jejichž archivech se nyní části původního fondu muzea nacházejí.
Texty v češtině, angličtině a ukrajinštině.


Vydala Národní knihovna ČR pro Slovanskou knihovnu. 1. vydání. Praha 2006. Náklad 250 výtisků. 304 s. Cena 120 Kč.
ISBN 80-7050-502-8


 

 
Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky Díl IV: Archivy Západočeského kraje

Soupis se zabývá prameny uloženými v archivech Západočeského kraje (dnešních krajů Plzeňského a Karlovarského), tj. ve Státním oblastním archivu v Plzni s pobočkami v Klatovech a Žluticích, ve státních okresních archivech (dnes vnitřních organizačních jednotkách státních oblastních archivů), archivech podnikových a Archivu města Plzně.

Vydala Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna. 1.vydání Praha 2006. Náklad 300 výtisků. 147 s. Cena 50 Kč.
ISBN 80-7050-498-6

 

 
  

Jiří Záloha – Jitřenka Pešková
Ohlasy Velké francouzské revoluce v hudbě. Katalog pramenů ze schwarzenberské hudební sbírky v Českém Krumlově / Responses
of the Great French Revolution in Music. Catalogue of sources from the Schwarzenberk Music Collection in Český Krumlov

Edice Varia de Musica, 8

Katalog hudebních pramenů z fondů třeboňského Státního archivu Třeboň – pobočka Český Krumlov, Českého muzea hudby a Národní knihovny ČR je tematicky zaměřen na dobová díla reflektující Velkou francouzskou revoluci a napoleonské války. Doprovodné texty katalogu jak v české, tak v anglické verzi.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2006. Náklad 300 výtisků. 128 s. Cena 100 Kč.
ISBN 80-7050-497-8


 

 
 
Galina Vaněčkova
Летопись бытия и быта.
Марина Цветаева в Чехии 1922–1925

Podrobná kronika pobytu M. Cvětajevové v Čechách v letech 1922–1925 přibližuje okolnosti vzniku vrcholných děl této básnířky a popisuje její životní postoje a složité poměry v ruské emigraci v Čechách. Text v ruštině.

Vydala Národní knihovna ČR pro Slovanskou knihovnu a Dom-Muzej Mariny Cvetajevoj. 1. vydání. Praha 2006. Náklad 500 výtisků. 320 s. Cena 150 Kč.
ISBN 80-7050-501-X


 

 
 
Marc Niubò
Moji Pražané mě uctívají

Vznik této publikace je spojen s výstavou Moji Pražané mě uctívají, s níž se Národní knihovna ČR připojila k velkým oslavám 250. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta v rámci projektu Mozart – Praha – 2006. Úvodní text koresponduje s rozvržením výstavy do sedmi tematických bloků. Je doplněn studií o provozování a šíření Mozartova díla v Praze v první polovině 19. století. Doplňující informace poskytuje přičleněný katalog a výběr z dobových textů.

Anglická verze The People of Prague Pay Homage to Me
The strange juxtaposition of circumstances, the specific conditions of the musical life in Prague, Mozart’s personal and artistic links and also the rivalry with Vienna, national patriotism and other now imponderable aspects all contributed to the creation of the unique relationship between the Prague music-loving circles and Mozart and to the establishment of the Prague Mozart cult.”

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2006. Náklad 500 výtisků. 109 s. Cena 80 Kč.
ISBN 80-7050-503-6


 

 
 
Franz Xaver Wolfgang Mozart (nazývaný Wolfgang Amadeus)
Allegretto per il Cembalo

Edice: Paměť Klementina

Faksimile Allegretto per il Cembalo, drobné nenáročné klavírní skladby zkomponované roku 1841 F. X. Mozartem, nejmladším dítětem W. A. Mozarta. Skladba byla psána s pedagogickým záměrem, o čemž svědčí vypsané prstoklady. Autograf skladby je součástí sbírky Mozartův Památník.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2006. Náklad 1 000 výtisků. Cena 20 Kč.
ISBN 80-7050-513-3


 

 
 
Caterino Mazzolà – Pietro Metastasio
La clemenza di Tito

Edice: Paměť Klementina

Faksimile libreta opery La clemenza di Tito. Operu La clemenza di Tito (KV 621) zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart v roce 1791 pro slavnosti provázející korunovaci Leopolda II. českým králem. Operu objednali čeští stavové u impresária Domenica Guardasoniho. Její premiéra byla v den korunovace 6. září 1791 v Nosticově Národním (dnes Stavovském) divadle. Text opery vychází z dramatu Pietra Metastasia z roku 1734, které bylo často zhudebňováno. Pro Mozartovu operu jej přepracoval Caterino Mazzolà, patrně ve spolupráci se skladatelem.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2006. Náklad 1 000 výtisků. 59 s. Cena 30 Kč.
ISBN 80-7050-514-1


 

 
 
Ryhor Baradulin
Žít! Výbor z veršů / Žyc’! Vybranyja veršy

Sestavila a básně přeložila Františka Sokolová.

První český výbor z tvorby jednoho z nejvýznamnějších žijících běloruských básníků. Vstupní slovo napsal Václav Havel, úvodní studii o autorovi Michas Skobla. Součástí knihy je též obsáhlý rozhovor, v němž sám básník vypráví nejen o svém životě a díle, ale také o životní potřebě každého národa uchovat si vlastní jazyk.
Dvojjazyčné česko-běloruské vydání.

Vydala Národní knihovna ČR pro Slovanskou knihovnu. 1. vydání. Praha 2006. Náklad 600 výtisků. 135 s. Cena 100 Kč. ISBN 80-7050-505-2


 

 
 
Ed. Vlasta Faltysová
Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky od prvotisků do konce 19. století

Tato odborná publikace popisuje dějiny a obsah knihovních sbírek a zároveň přináší velmi zajímavé výsledky statistické analýzy knihovního fondu z hlediska zastoupení knih podle oborů, jazyků a doby vydání od počátku knihtisku do konce 19. století. Systematický popis knihovního fondu vychází z původního historického členění podle oborů, které zavedl na přelomu 18. a 19. století bibliotekář Karel Rafael Ungar. Zastoupena jsou díla jak domácí provenience, tak díla světová.
Popis historických fondů Národní knihovny České republiky nebyl dosud do takové hloubky a v takovém rozsahu proveden. V tomto smyslu je předkládaná kniha dílem unikátním. Na zpracování se vedle odborných pracovníků knihovny podíleli velkou měrou i významní externí odborníci, převážně z fakult Karlovy univerzity a z Akademie věd České republiky. Publikace obsahuje také soupis literatury, rejstřík a faktografické a grafické přílohy.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2006. Náklad 500 výtisků. 347 s. Cena 200 Kč.
ISBN 80-7050-456-0


 

 
 
Ivan Král
FOTOGRAFICKÝ BOOKLET KLEMENTINUM

Soubor čtrnácti barevných fotografických listů exkluzivních barokních interiérů a exteriérů z areálu pražského Klementina s trojjazyčným popisem (angličtina, němčina a čeština). Fotografické listy na křídovém papíře slouží jako dárková fotografická kolekce nejkrásnějších barokních malířských, sochařských a architektonických památek jedné z největších barokních staveb v Evropě.

Vydala Národní knihovna České republiky. Praha 2006. Náklad 2 000 výtisků. 14 listů na křídě. Cena 150 Kč.
ISBN 80-7050-489-7 


 

 
 
Oksana Pelens’ka
Ukrajins’kyj portret na tli Prahy : ukrajins’ke mystec’ke seredovysce

v mizvojennij Cecho-Slovaccyni

Publikace je věnována ukrajinskému výtvarnému umění v meziválečném Československu a zaceluje tak mezeru ve zkoumání historie ukrajinského umění první poloviny 20. století. Hlavní důraz je kladen zejména na sledování procesu vzniku a rozvoje pražské umělecké školy v kontextu činností ukrajinských uměleckých, vzdělávacích a kulturně společenských institucí, zejména Ukrajinského studia výtvarných umění. Představena je rovněž historie formování a skladba sbírky výtvarného umění Muzea osvobozeneckého boje v Praze, která je dnes součástí fondu Slovanské knihovny. Kniha vyšla díky finanční podpoře Ševčenkovy vědecké společnosti v Americe.
Text v ukrajinštině.

Vydala Národní knihovna ČR pro Slovanskou knihovnu a Naukove tovaristvo im. Ševčenka v Americi. 1. vydání. Praha 2005. 220 s. Cena 90 Kč.
ISBN 80-7050-469-2 


 

 
 
Ukrajinské výtvarné umění v meziválečném Československu = Ukrajins’ke mystec’ke seredovysce v mizvoennij Cechoslovaccyni = Ukrainian fine arts in the between-the-wars Czechoslovakia :
k 80. výročí založení Ukrajinského studia výtvarných umění v Praze : sborník příspěvků z mezinárodní konference 12.–14. listopadu 2003
v Praze

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané Slovanskou knihovnou, Českou asociací ukrajinistů a Ukrajinskou iniciativou v Praze 12.–14. listopadu 2003. “Ukrajinské studio výtvarných umění” bylo významnou ukrajinskou emigrantskou institucí v meziválečném Československu, která sehrála důležitou úlohu i pro české umělecké prostředí. Příspěvky ve sborníku zhodnocují její význam pro vývoj ukrajinského výtvarného umění v emigraci, jeho vazbu na české prostředí a přínos pro Ukrajinu.

Vydala Národní knihovna ČR pro Slovanskou knihovnu. 1. vydání. Praha 2005. Náklad 300 výtisků. 331 s. Cena 80 Kč.
ISBN 80-7050-450-1


 

 
 

Kolektiv autorů pod vedením Aleny Richterové a Ivany Čornejové
JEZUITÉ A KLEMENTINUM

Reprezentativní publikace s barevnou fotografickou přílohou vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy pořádané v Klementinu od 25. 4. do 15..6. 2006 jako součást oslav 450. výročí příchodu jezuitů do Čech. Jsou v ní zachyceny dějiny jezuitského řádu i nejvýznamnější aspekty jeho působení v českých zemích. Součástí publikace jsou rovněž informace o bezmála třech stech vzácných rukopisů, tisků a unikátních exponátů, které pocházejí z fondů Národní knihovny České republiky a ze sbírek dalších institucí, knihoven a archivů, domácích i zahraničních. Publikace Jezuité a Klementinum vyšla i v samostatné anglické verzi.


Vydala Národní knihovna České republiky. 1. vydání. Praha 2006. Náklad 1 500 výtisků. 200 s. Cena 150 Kč.
ISBN 80-7050-485-4 

 
 

Oulíková Petra
KLEMENTINUM – PRŮVODCE

Klementinum, sídlo Národní knihovny ČR, patří k nejcennějším skvostům architektury v České republice a je nejrozsáhlejším barokním komplexem ve střední Evropě. Publikace Petry Oulíkové, jejíž součástí je i bohatá obrazová a fotografická dokumentace, mapuje klíčové etapy jeho výstavby a zároveň může návštěvníkům posloužit jako zasvěcený průvodce po celém areálu Klementina. Vedle nejznámějších míst, jako jsou barokní knihovna, Zrcadlová kaple či Astronomická věž, jsou zde představeny i další unikátní prostory, které byly veřejnosti dosud nepřístupné. Publikace vyšla i v samostatné anglické verzi.


Vydala Národní knihovna České republiky. 1 vydání. Praha 2006.
Náklad 5 000 výtisků. 77 s. Cena 80 Kč. ISBN 80-7050-491-9 

 

 

Jakub Jan Ryba
Transkripce a překlad z německého jazyka Věra Smolová
MŮJ ŽIVOT A HUDBA

Jakub Jan Ryba (1765–1815), nejspíše na podnět Bohumíra Jana Dlabače, sepsal v němčině životní skicu svého hudebního života. Faksimile rukopisu, datovaného rokem 1801, vyšlo u příležitosti dvojího výročí J. J. Ryby díky laskavosti Královské kanonie premonstrátů na Strahově, v jejichž knihovně se rukopis nachází. Jednotlivé reprodukované strany doprovází přepis německého textu spolu s novým českým překladem.

Vydala Společnost Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a Královskou kanonií premonstrátů na Strahově. 1. vydání. Rožmitál pod Třemšínem 2005. 51 + viii s. Cena 160 Kč.
ISBN 80-7050-476-5 

 
 

DALIMILOVA KRONIKA
PAŘÍŽSKÝ ZLOMEK LATINSKÉHO PŘEKLADU
Česká republika, zastoupená Národní knihovnou, získala rukopis pařížského zlomku v dražbě v pařížské aukční síni Piasa. Význam nově získaného rukopisu spočívá v tom, že až dosud nebylo žádné povědomí o existenci latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila. Zlomek obsahuje šest úplných kapitol a pět kapitol neúplných rekonstruovaného původního textu. Je totiž nanejvýše pravděpodobné, že kronika byla do latiny přeložena v úplnosti.
Celobarevná obrazová publikace na křídovém papíře.

Vydalo nakladatelství Gloriet s.r.o. ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky. Digitalizaci provedla Aip Beroun. 1. vydání. Praha 2005. Náklad 12 000 výtisků. 27 s. Cena 80 Kč.
ISBN 80-7050-463-3, ISBN 80-86644-64-2


 
 
 

Sestavila: Františka Sokolová
KATALOG STARÝCH RUSKÝCH TISKŮ Z FONDŮ SLOVANSKÉ KNIHOVNY tištěných azbukou. Díl I 1710-1775

Katalog starých ruských tisků tištěných graždankou (nyní nazývanou azbuka) navazuje na katalog starých ruských tisků tištěných církevní cyrilicí, který byl vydán v roce 1997. Celý katalog bude mít dva díly – 1. díl zahrnuje období 1710-1775, 2. díl zahrne období 1775-1800. První díl obsahuje popis tisků z fondu Slovanské knihovny, zejména ze sbírky petrohradského knihkupce Smirdina.

Vydala Národní knihovna ČR pro Slovanskou knihovnu. Praha 2005. Náklad 350 výtisků. 311 s. Cena 100 Kč.
ISBN 80-7050-411-0

 
 
 

Koordinace prací: Miroslav Ressler
PULMAN
Public Libraries Mobilising Advanced Networks.
Doporučení pro činnost veřejných knihoven, archivů a muzeí v podmínkách informační společnosti

Metodický materiál k realizaci sociálně politických a strategických opatření pro oblast veřejných knihoven, archivů a muzeí, řízení informačních služeb v těchto zařízeních a stimulaci nových forem činnosti v podmínkách informační společnosti v rámci EU.

Vydala Národní knihovna ČR. Praha 2004. Náklad 600 výtisků. 381 s. Cena 129 Kč.
ISBN 80-7050-447-1

 
 
 

Uspořádal Vincenc Streit ve spolupráci s Miroslavem Resslerem a Zlatou Houškovou
SLUŽBY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM OBČANŮM

Publikace poskytuje veřejnosti i knihovníkům potřebné informace o službách knihoven pro zdravotně postižené a seznamuje je s evropskou koncepcí těchto aktivit  a s trendy dalšího vývoje těchto služeb včetně připravované legislativy. Obsahuje souhrn původních příspěvků a překladů zahraničních materiálů i informace o vybraných knihovnách zajišťujících služby pro tyto občany.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. čes. vydání. Praha 2004. Náklad 300 výtisků. 152 s. Cena 95 Kč.
ISBN 80-7050-455-2

  

 
 

MARC  21. Formát pro autority

Překlad manuálu autoritního formátu MARC 21 obsahuje definice všech polí a podpolí tohoto formátu a potřebné kódovníky. Základní materiál pro tvorbu souborů autorit ve formátu MARC 21.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. čes. vydání. Praha 2004. Náklad 400 výtisků. 400 s. (volné listy v šanonu). Cena 460 Kč.
ISBN 80-7050-441-2

 
 
Anglo-americká katalogizační pravidla. Druhé vydání. Revize 1998. Dodatky 2002.

Změny a doplňky AACR2R schválené v roce 2002 včetně nového znění kapitol 3 a 12.

Vydala Národní knihovna ČR. Praha 2004. Náklad 1 000 výtisků. 150 s. (volné listy na vkládání do šanonu). Cena 200 Kč.
ISBN 80-7050-187-1

 

 
   

Edited by Petr Roubal and Václav Veber
PRAGUE PERSPECTIVES I
The History of East Central Europe and Russia

Původní název v edičním plánu 2004: VÝCHODNÍ  EVROPA  V  ČESKÉ  HISTORIOGRAFII. Sborník prací k 25. výročí úmrtí Jana Slavíka. – Eastern  Europe  in  Czech  Historiography. In memory of Jan Slavík

Publikace se skládá z dvaceti původních příspěvků především mladých odborníků na dějiny východní Evropy. Jednotícím principem knihy je snaha představit západní akademické obci současný stav, zaměření a potenciál východoevropských studií u nás. Pro zahraniční čtenáře, kteří tvoří cílovou skupinu, kniha přináší jinak jazykově nedostupné texty (zde v angličtině), pro Slovanskou knihovnu pak důležité zprostředkování kontaktů se západní akademickou obcí. Publikace navazuje na úspěšnou publikaci “Russian in Czech Historiography” vydanou Národní knihovnou v roce 2002.

Vydala Národní knihovna ČR  pro Slovanskou knihovnu. 1. vydání. Praha 2004. Náklad 300 výtisků. 444 s. Cena 150 Kč.
ISBN 80-7050-443-9

 
 
Igor Inov
LITĚRATURNO-TĚATRALNAJA, KONCERTNAJA DĚJATĚLNOSŤ BĚŽENCEV-ROSSIJAN V ČECHOSLOVAKII 
(20-40-e gody 20-go veka). Díl I, díl II.

Publikace mapuje dosud nezpracovanou oblast působení ruské emigrace v ČSR mezi dvěma válkami. Na základě rozsáhlého studia dobových materiálů autor vytvořil obsáhlou studii věnovanou divadelní činnosti ruských emigrantů v ČSR, zachycuje i zájezdy významných ruských umělců do ČSR.

Vydala Národní knihovna ČR pro Slovanskou knihovnu ve spolupráci s Divadelním ústavem a nakladatelstvím Karolinum. Rusky.
Vydala Národní knihovna ČR. Praha 2004. Náklad 350 výtisků. Cena 150 Kč. I. díl, 425 s., černobílá obrazová příloha. II. díl, 242 s. černobílá obrazová příloha.
ISBN 80-7050-383-1

 
 
 

Marta Hrabáková
STŘÍBRNÝ VĚK RUSKÉ LITERATURY
Sborník příspěvků ze sympozia

Sborník ze sympozia pořádaného na podzim 2003 Slovanskou knihovnou v Národní knihovně ČR na počest sedmdesátin významného historik a ruské literatury doc. dr. Jiřího Honzíka. Sborník  obsahuje příspěvky k životu a dílu J. Honzíka z literárněvědné rusistiky a bohemistiky zaměřené k danému období. Určeno především slavistům a studentům bohemistiky a rusistiky.

Vydala Národní knihovna ČR pro Slovanskou knihovnu. Praha 2004. Náklad 250 výtisků. 147 s., obrazová příloha. Cena 80 Kč.
ISBN 80-7050-416-1

 
 


 

MATIJA  MAJAR  ZILSKI  V ČESKO - SLOVINSKÉM KONTEXTU
Sborník příspěvků z mezinárodní konference slovenistů a slavistů pořádané Velvyslanectvím Republiky Slovinsko, Ústavem slavistických a východoevropských studií FF UK a Slovanskou knihovnou v říjnu 2002.

Příspěvky jsou věnovány slovinskému buditeli Majaru Zilskému, autoru slovanské mluvnice, kterou vydal v Praze, kde také zemřel.

Vydala Národní knihovna ČR pro Slovanskou knihovnu. Praha 2004. Náklad 350 výtisků. 160 s. Cena 60 Kč.
ISBN 80-7050-434-X

 
 


 

Ervín Farský
MIKROGRAFIE V PRAXI

Původní název v edičním plánu 2002: Ochranné mikrofilmování. Příručka pro mikrografická pracoviště.

První přehledné shrnutí technologie ochranného mikrofilmování s důrazem na praxi a na reformátování knihovního fondu. Určeno zejména mikrografickým pracovištím knihoven a archivů.

Vydala Národní knihovna ČR. Praha 2004. Náklad 200 výtisků. 78 s. Cena 50 Kč.
ISBN 80-7050-432-3 

 
 


 

Soupis pramenů k dějinám národu Ruska a Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivu České republiky Díl I: Státní ústřední archiv

Soupis dokumentů vztahujících se k Rusku, Ukrajině a Bělorusku do roku 1945 z fondu Státního ústředního archivu je prvním svazkem z plánované řady soupisů dokumentů týkajících se uvedených oblastí, které jsou uloženy v českých archivech. Publikace je základním pramenným materiálem a východiskem pro bádání v oblasti historie česko-ruských, česko-ukrajinských a česko-běloruských vztahů. (Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna, Archivní správa Ministerstva vnitra České republiky.)

Vydala Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna. Praha 2003. Náklad 300 výtisků. 454 s. Cena 200 Kč.
ISBN 80-7050-407-2

 
 

 

Soupis k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky Díl II. Archivy Středočeského kraje a Archiv hlavního města Prahy


Druhý díl soupisu zachycuje dokumenty vztahující se k Rusku, Ukrajině,
a Bělorusku do roku 1945 z archivů středních Čech (Státní a oblastní archiv Praha, okresní archivy Benešov, Kolín, Kutná Hora, Beroun, Rakovník, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, též archiv Škody a.s. Mladá Boleslav a archiv bývalých Královodvorských železáren). Vzhledem k velkému zájmu historiků o tyto dokumenty jako základní materiál a východisko pro bádání jde o nepostradatelnou příručku pro odbornou veřejnost při zkoumání historie česko-ruských, česko-ukrajinských a česko-běloruských vztahů.

Vydala Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna. Praha 2003. Náklad 300 výtisků. 160 s. Cena 80 Kč.
ISBN 80-7050-431-5


 
   

 

Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky Díl III. : Archivy Jihočeského kraje

Třetí díl soupisu zachycuje dokumenty vztahující se k Rusku, Ukrajině a Bělorusku do roku 1945 ze Státního oblastního archivu v Třeboni a státních okresních archivů jižních Čech. Publikace je důležitou příručkou při zkoumání historie česko-ruských, česko-ukrajinských a česko-běloruských vztahů.

Vydala Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2004. Náklad 300 výtisků. 90 s.
Cena 50 Kč ISBN 80-7050-451-X

 
 

 

Josef Tříška
LITERÁRNÍ MYŠLENKOVÉ PROUDY LATINSKO-ČESKÉHO STŘEDOVĚKU
Rétorika, etika a symbolika.
Edice: Miscellanea-Monographia. Č. 11
Původní název z edičního plánu 2003:
Z dějin latinských a českých literárních žánrů.

Práce založená na rukopisných materiálech dochovaných v historickém knižním fondu Národní knihovny ČR a jiných institucí přináší nové poznatky v oblasti starší latinské a české literatury týkající se vývoje literárních žánrů.

Vydala Národní knihovna ČR. Praha 2004. Náklad 600 výtisků. 168 s., obrazová příloha. Cena 80 Kč.
ISBN 80-7050-442-0

 
 

 


 

NAŠI PARTNEŘI

 

 

 

Jana Vašková