Oddělení doplňování domácích dokumentů

Hlavním úkolem oddělení je získávat bohemikální literaturu vydanou na historickém území ČR v souladu s aplikací mezinárodní metody Konspektu. Do fondů je zařazováno stále větší množství dokumentů domácí provenience. Statistické údaje jsou každoročně uveřejňovány ve výroční zprávě. Např. v roce 1993 šlo o 32 603 a v roce 2010 o 56 105 knihovních jednotek. Největší část z nich tvoří klasické tištěné svazky - knihy a brožury ze všech tematických okruhů (např. adresáře, bibliografie, encyklopedie, leporela, romány, ročenky, učebnice a VŠ skripta, slovníky, průvodce, vědecké monografie a sborníky, katalogy výstav, výroční zprávy, legislativní publikace). Ze speciálních netištěných dokumentů jde především o zvukové záznamy (CD, resp. magnetofonové kazety) a dále o elektronické publikace na hmotných nosičích, výjimečně o videozáznamy či mikrodokumenty.

Těžištěm akvizice domácí literatury je průběžné doplňování aktuálních, právě vycházejících dokumentů, které tvoří převažující část nového přírůstku. Předpokladem pro odpovídající zajištění této činnosti je spolehlivá orientace na současném knižním trhu a dobrá znalost vydavatelské sféry. Významnou složkou akvizice, je retrospektivní doplňování, které je zaměřeno na získávání starších, dříve vydaných titulů, které ve fondech knihovny chybějí, nebo jejich výtisky nedostačují. Pro tyto účely je situace ve starších vrstvách sbírek prověřována a vytvářena je báze bohemikálních deziderát.

Literatura je získávána z tradičních akvizičních zdrojů. Pro činnost Národní knihovny ČR je nejvýznamnější povinný výtisk zasílaný vydavatelem, na základě kterého je budován především národní konzervační fond a zpracovávána národní bibliografie. Jde o zdroj zcela závislý na platné legislativě. Současný zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích ve znění zákona 320/2002 Sb., přiznává Národní knihovně ČR právo na 2 povinné výtisky z celé neperiodické produkce ČR. Zákon, který je v platnosti od 1.1.1996, zakotvuje finanční sankce pro vydavatele, kteří povinné výtisky ze své produkce v  určeném termínu neodevzdají. Národní knihovna ČR je povinna zajistit své bohemikální sbírky v relativní úplnosti, proto využívá této zákonné možnosti a podává krajským úřadům návrhy na zahájení správního řízení o uložení pokuty vydavatelům, kteří porušují ustanovení zákona a přes urgence povinné výtisky neposílají.

S citovaným zákonem úzce souvisí vyhláška MK ČR č. 156/2003 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.

Současně jsou další potřebné výtisky dokumentů dokupovány v souladu s profilem fondů knihovny a jejími finančními možnostmi. Přednostně je nakupována aktuální odborná, referenční a studijní literatura. Tituly chybějící v  konzervačních sbírkách jsou doplňovány nákupem jen v omezené míře. Poměr nákupu na celkovém přírůstku literatury je nízký a průběžně klesá. Průměrné náklady na jeden svazek uvádí přehledová tabulka.

Menší část nových přírůstků plyne z darů jednotlivců i institucí. V praxi jde o řízené dary, které jsou významné především k doplnění starších vrstev knihovních fondů.

Národní knihovna ČR je pověřena zpracováním ročního výkazu o neperiodických publikacích . Na základě povinných výtisků zasílaných vydavateli jsou jednotlivé tituly knih statisticky vyhodnocovány a zpracovány do požadovaných tabulek. Tak jsou získány oficiální údaje vypovídající o počtu knižních titulů, které byly v ČR vydány v určitém roce. Výsledky zpracování jsou součástí celostátního statistického výkaznictví a reprezentují naši vydavatelskou sféru i v mezinárodním měřítku.

   
   
Kontakty  
01.12.12