Hlavní stránka NK Finanční, provozní a personální podmínky pro činnost

A. Rozpočet Národní knihovny ČR jako příspěvkové organizace v resortu Ministerstva kultury ČR

Úvod

Hospodaření knihovny bylo komplikováno uvolňováním finančních prostředků po jednotlivých měsících a regulačním opatřením Ministerstva financí ČR čj. 142/19 734/1999 ze dne 16. 3. 1999 platným v 1. pololetí 1999, kterým byly limity výdajů měsíčně stanoveny ve výši 7,5 % ročního rozpočtovaného objemu. Z těchto důvodů přistupovali pracovníci knihovny k čerpání prostředků velmi obezřetně a větší akce byly dokončeny až v závěru roku.

Nedostatek finančních prostředků v roce 1999 způsobil nevyhovující plnění povinností NK vyplývajících ze Statutu v některých oblastech (zejména v doplňování dokumentů a v obnově technického vybavení a nemovitostí). Je třeba konstatovat, že pro vlastní knihovnické činnosti je v rozpočtu k dispozici čím dál tím méně prostředků, které nejsou s to pokrýt nejen nové rutinní činnosti vyvinuté na základě programových projektů výzkumu a vývoje (jde o statutární činnosti odrážející změny ve vnějším komunikačním prostředí), ale ani na ty činnosti, které se v průběhu času zásadně nemění (běžné mikrofilmování mimo granty programu výzkum a vývoj, klasická ochrana fondů mimo granty programu výzkum a vývoj, vazba knih, akvizice atp.). Stále chybí prostředky na faktickou realizaci odpisů investičního majetku: důsledkem je zastarávání majetku a zcela nepostačující tempo jeho obnovy.

Během roku 1999 bylo provedeno celkem šestnáct rozpočtových opatření, kterými byly přidělovány NK účelové investiční i neinvestiční prostředky na akvizici, programové projekty výzkumu a vývoje, program RISK, program Záchrana architektonického dědictví, na projekt Praha - Evropské město kultury 2000 a na mezinárodní spolupráci v kultuře. Ministerstvo kultury ČR neprovádělo úpravy rozpočtu, které jsou podle vyhlášky MF č. 205/1991 Sb. - §37 v  kompetenci organizace.

Oblast neinvestičních prostředků

Schválený příspěvek zřizovatele na činnost ve výši 132 345 tis. Kč byl během roku zvýšen o částku 37 318 tis. Kč na celkovou částku 169 663 tis. v této specifikaci :

schválený příspěvek na činnost 132 345 tis.
účelová dotace na akvizici 15 000 tis.
program RISK 4 590 tis.
program Knihovna 21. století 180 tis.
projekt Praha - Evropské město kultury 2000 1 028 tis.
systémová dotace na programové projekty výzkumu a vývoje 15 020 tis.
systémová dotace na mezinárodní spolupráci 400 tis.
program Záchrana architektonického dědictví (oprava Filipova) 1 100 tis.

Účelová dotace na akvizici

Počátkem roku 1999 bylo reálné uvolnit ze schváleného rozpočtu NK na doplňování fondů (akvizici) pouze částku 3000 tis. Kč z nákladové položky spotřebované nákupy. Rozpočtovým opatřením číslo 2 ze dne 22. 3. 1999 byl navýšen objem účelových neinvestičních finančních prostředků o částku 15 000 tis. Kč na akvizici. Díky tomuto dodatečnému rozpočtovému opatření mohla NK splnit základní statutární povinnost v oblasti doplňování knihovních fondů. Hlavní objem nakupované literatury se přesunu l do druhého pololetí roku. Skutečnost, že nebylo možné čerpat finanční prostředky rovnoměrně v průběhu roku, byla výrazně komplikujícím faktorem. Některé tituly tak nenávratně mizí z trhu, jiné se musí velmi pracně obstarávat dodatečně, zbytečně se prodlu žují dodací lhůty zahraničních publikací. Poskytnutá dotace byla zcela vyčerpána, celkem byla na doplňování fondů vydána částka 18 027 003 Kč.

Program RISK - Rozvoj informační sítě veřejných knihoven

V programu byly realizovány následující projekty:

  • Kvalitnější zpřístupnění bibliografických záznamů a záznamů autorit prostřednictvím Internetu. Zpřístupnění záznamů v bázích NK prostřednictvím protokolu Z 39.50. Přidělená částka 300 tis. Kč byla plně využita na služby.
  • Digitalizace vzácných dokumentů za účelem jejich zpřístupnění badatelské veřejnosti. Částka 2 290 tis. Kč byla použita na pořízení digitálních kopií rukopisů, tj. na úhradu dodaných služeb. Z dotace byl též uhrazen nezbytný materiál, především počítačová sestava v rámci obnovy zastaralého vybavení, dále náklady spojené se zajištěním kompletního servisu pracoviště digitalizace v NK a další práce spojené se zpřístupněním a archivací pořizovaných dat.
  • Retrospektivní konverze generálního katalogu univerzálního knihovního fondu NK. Státní dotace 2 000 tis. Kč byla použita na retrospektivní konverzi cca 58 000 záznamů. Přednost byla dána záznamům často využívané literatury, méně využívaná literatura je postupně z úplné retrospektivní konverze vylučována. Záznamy jsou postupně zpřístupňovány na Internetu.

Účelová dotace na program Knihovna 21. století

  • Sběr, zpracování a analytické vyhodnocení statistických údajů o veřejných knihovnách v České republice pomocí výpočetní techniky. Státní dotace 80 tis. Kč byla použita na služby, tj. zpracování počítačového programu - statistika veřejných knihoven.
  • Průzkum vzdělanostní a kvalifikační struktury pracovníků veřejných knihoven. Státní dotace 100 tis. Kč byla použita na služby, např.na analýzu dat získaných dotazníkovým šetření m.

Systémová dotace na programové projekty výzkumu a vývoje (V a V)

Z účelových prostředků bylo financováno celkem 10 výzkumných projektů, z toho jeden projekt zadaný Grantovou agenturou ČR a jeden ve spolupráci s MŠMT. Největší objem těchto prostředků byl řešitelům k dispozici až počátkem 2. čtvrtletí.

Veškeré finanční prostředky ze státního rozpočtu byly čerpány v souladu s obsahem smluv uzavřených mezi řešiteli a zadavatelem. Vklad z vlastních neinvestičních prostředků NK do výše uvedených projektů V a V a programu RISK činil 114 020,78 Kč.

Účelové prostředky na projekt Praha - Evropské město kultury 2000

Prostředky byly poskytnuty na projekt Zpřístupnění Barokního knihovního sálu a Astronomické věže (částka 600 tis. Kč byla čerpána zejména na restaurátorské a malířské práce) a na přípravu výstavy Ve znamení nové doby - první dvě století tištěné knihy v Čechách a stejnojmenného katalogu k této výstavě, který bude odbornou publikací o počátcích knihtisku v českých zemích (428 tis. Kč).

Účelové prostředky na zajištění Mezinárodní pracovní porady expertů ke knihovnické legislativě

Rozpočtovým opatřením č. 4 ze dne 23. 4. 1999 bylo NK přiděleno 400 tis. Kč na uspořádání Mezinárodní pracovní porady expertů ke knihovnické legislativě, která se konala v NK ve dnech 18.-19. 11. 1999. Vzhledem k tomu, že se konference zúčastnilo místo 20 pozvaných expertů pouze 10, bude v roce 2000 dle pokynů MK ČR vráceno do státního rozpočtu 57 915,47 Kč. Snížený počet účastníků neovlivnil náklady na simultánní tlu močení, technické zabezpečení, překlady a expertní konzultace. Sníženy však byly náklady na materiální zabezpečení a ubytování účastníků. Vyšší částky proti plánovanému rozpočtu se vyskytly u tlumočení a technického zabezpečení. Vyšší byla rovněž částka na expertní konzultace.

Účelové prostředky z programu Záchrana architektonického dědictví

Finanční prostředky byly zcela vyčerpány na opravy střech a krovů zámku Filipov. Finanční spoluúčast vlastníka (NK) na opravě zámku byla 435 061,10 Kč.

Oblast investičních prostředků

Systémová investiční dotace byla rozpočtovými opatřeními během roku upravena na objem finančních prostředků ve výši 20 715 tis. Kč. Celková dotace na investice umožnila realizaci těchto akcí:

projekt Praha - Evropské město kultury 2000 7 830 tis.
program RISK 1 600 tis.
programové projekty V a V 11 285 tis.

Původní přidělená systémová dotace v projektu Praha - Evropské město kultury 2000 ve výši 7 300 tis. Kč byla navýšena v závěru roku o 530 tis. Kč a použita na rekonstrukci a zpřístupnění Astronomické věže a Barokního knihovního sálu.

V programu RISK - projekt Kvalitnější zpřístupnění bibliografických záznamů a záznamů autorit prostřednictvím Internetu - byla realizována investice ve výši 1 600 tis. Kč (nákup ALEPH 500, AlphaServer a činnosti související s licencí ORACLE).

Investice na V a V byly čerpány především na pořízení výpočetní techniky, příslušenství a speciálních zařízení (např. robotická knihovna Scalar 1000, server Sun 450, paměť a procesor k rozšíření stávajících serverů, rozšíření diskového pole a softwaru SAM FS, čisticí zařízení, mikroskopy apod.).

Přidělené investiční prostředky byly plně vyčerpány v souladu s uzavřenými smlouvami mezi MK ČR a řešiteli uvedených projektů. Zmíněné investice byly dotovány z prostředků fondu reprodukce investičního majetku NK ve výši 876 881,80 Kč.

Podrobný popis jednotlivých projektů - grantů - tvoří samostatný oddíl této výroční zprávy.

Oblast osobních nákladů

S platností od 1. 1. 1999 byla Nařízením vlády č. 247/1998 Sb. ze dne 19. 10. 1998 navýšena stupnice platových tarifů. Toto navýšení se promítlo do schváleného rozpočtu mzdových nákladů na rok 1999. Další mzdové náklady ve výši 218 600 Kč byly vyplaceny z mimorozpočtových zdrojů a ve výši 88 401 Kč z prostředků  fondu odměn.

Výsledek hospodaření

Při sestavování rozpisu rozpočtu na rok 1999 byl respektován základní princip hospodaření NK jako příspěvkové organizace v rezortu MK ČR. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, tzn. výnosy se rovnají nákladům. Náklady na hlavní činnost k 31. 12. 1999 dosáhly 209 147 451,84 Kč, z toho je kryto státním příspěvkem 169 605 084,53 Kč. Členění nákladů odpovídá prav idlům hospodaření pro příspěvkové organizace. Výnosy činily celkem 190 982 829,74 Kč, z toho vlastní výnosy 21 377 745,21 Kč. Rozdíl mezi náklady a výnosy NK představuje ztrátu na hlavní činnosti ve výši 18 164 622,10 Kč způsobenou neprofinancovanými odpisy majetku. Zhoršený hospodářský výsledek NK celkem ve výši 17 269 652, 68 Kč je tvořen ztrátou z   hlavní činnosti ve výši 18 164 622,10 Kč a ziskem z hospodářské činnosti ve výši 894 969,42 Kč. Ztráta z hlavní činnosti byla způsobena účetními o dpisy majetku ve výši 24 303 726 Kč, které nejsou v plné výši pokryty prostředky ze státního rozpočtu, a NK není schopna vlastními příjmy ani úsporou nákladů krýt financování odpisů ve vykázané výši. Majetek NK je odpisován podle pravidel hospodaření p ro příspěvkové organizace. Důsledkem této každoročně se opakující situace je finanční nenaplnění fondu reprodukce investičního majetku, který je jedním z hlavních zdrojů obnovy stavebního a technického vybavení NK. Tím fyzicky i morálně zaostává vybavenost pracovištˇ. Skutečně profinancované odpisy představují pro NK zdroj vlastních investic. V roce 1999 byly odpisy profinancovány ve výši 6 497 tis. Kč, původní rozpočet činil 390 tis. Kč. I přes tuto úpravu představuje kumulující se dluh ve finančním nena plnění odpisů již částku 60 441 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 1998 je ztráta NK po použití zisku z hospodářské činnosti o 2 203 081,37 Kč vyšší. Vyšší ztrátu v roce 1999 zdůvodňujeme účetními odpisy majetku (účetní odpisy v roce 1998 činily 20 301 tis. Kč, v roce 1999 24 304 tis. Kč, tj. v roce 1999 byly vyšší o 4 003 tis. Kč). V roce 1999 byl zařazován do užívání hmotný a nehmotný investiční majetek pořízený převážně ze systémové investiční dotace MK ČR.

Porovnání hospodářského výsledku NK v letech 1997-1999 v tis. Kč

Rok ztráta z hlavní činnosti zisk z hospodářské činnosti zhoršený hosp. výsledek výše účetních odpisů profinancování odpisů
1997 16 708 743 15 965 18 444 1 334
1998 15 911 844 15 067 20 301 4 400
1999 18 165 895 17 270 24 304 6 497

Mimorozpočtové zdroje

Do rozpočtu NK bylo zapojeno k úhradě rozpočtem zřizovatele nezajištěných neinvestičních potřeb celkem 3 897 882,51 Kč z rezervního fondu. Prostředky z darů a cizích grantů byly čerpány v souladu se smluvními požadavky sponzorů na financování neinvestičních nákladů (mzdové prostředky, služby, materiál - výpočetní technika). Z mimorozpočtových prostředků byly realizovány investice ve výši 645 787 Kč. Použité mimorozpočtové prostředky činily celkem 4 543 669,51 Kč.

Investice pořízené z vlastních zdrojů

Zdrojem těchto investic je fond reprodukce investičního majetku, který je tvořen odpisy majetku a dalšími možnými příděly. Z vlastních zdrojů NK byly realizovány investice ve výši 2 601 416 Kč (např. vybudování strukturované komunikační sítě, předprojektové a průzkumové práce související s budoucí rekontrukcí Klementina, nákup a instalace okenních žaluzií, výpočetní technika, spoluúčast NK na nákupu serveru, vybudování vrátnice v průjezdu Klementina ).

Srovnání příspěvků v letech 1998 a 1999

Ukazatele v tis. Kč jsou náklady a výnosy na hlavní činnosti NK v roce 1999.

Údaje v posledních dvou sloupcích představují procentní vyjádření podílu konečného rozpočtu za rok 1999 a 1998 a skutečnosti za rok 1999 a 1998. Hodnota podílu nad 100 vypovídá o vyšších skutečných příjmech nebo nákladech v roce 1999 než v roce 1998.

Základní ukazatele hospodaření v roce 1998 a 1999

ukazatel v tis. Kč rozpočet schválený rozpočet k 31.12. skutečnost konečný rozpočet skutečnost
1998 1999 1998 1999 1998 1999 99/98 99/98
Výsledky celkem 128 984 148 772 167 559 190 852 168 648 190 983 114 113
v tom:
z vlastní činnosti
z pronájmů
ostatní výnosy
výnosy NK celkem
dotace zřizovatele
mimorozpočt. zdroje

4 305
8 817
120
13242
115 742
x

5 557
10 040
170
15 767
132345
660

6 431
8 817
494
15 742
151 817
x

7 346
9 385
790
17 521
169 663
3 898

6 811
8 971
154
15 936
151 807
905

7 315
9 385
780
17 480
169 605
3 898

114
106
160
111
112
x

107
105
506
110
112
431
Náklady celkem 128 984 148 772 167 559 190 852 184 559 209 148 114 113
v tom:
materiál a energie
služby

z toho: opravy a údržba
nájemné
osobní náklady

z toho: mzdové náklady
daně a poplatky
odpisy
ostatní náklady

17 355
35 368

10 300
34
72 664
53 047
80
2 000
1 517

21 096
38 091

10 040
14
87 388
63 312
243
390
1 564

34 101
44 590

9 718
13
79 447
57 555
224
4 400
4797

37 958
55 391

9 385
135
89 517
65 026
6 497