Hlavní stránka NK Zkratky

AACR2 Anglo-American Cataloguing Rules
ABDOS Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumentationsstellen der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung
CASLIN Czech and Slovak Library Information Network
CCITT The Community Colleges for Innovative Technology Transfer
CD-ROM Compact Disc-Read Only Memory
CDH Centrální depozitář Hostivař
CDS/ISIS Computerized Documentation Service /Integrated Set of Information Systems
CESNET Czech Educational and Scientific Network
CEZL Celostátní evidence zahraniční literatury
ČNB Česká národní bibliografie
DOBN Digitalization of Old Books and Manuscripts
DOS Disc Operating System
DTP Desktop publishing
EROMM European Register of Microform Masters
HTML HyperText Markup Language
ISBD International Standard Bibliographic Description
ISBN International Standard Book Numbering
ISMN International Standard Music Numbering
ISSN International Standard Serial Numbering
k.j. Knihovní jednotky
KATPOL Katalogizační politika (elektronická konference)
KZP Katalog zahraničních periodik
LIBECON 2000 Library Economics 2000
LIBER Ligue des Bibliothéques Europeénnes de Recherche
MASTER Manuscript Access Through Standards for Electronic Records
MDT Mezinárodní desetinné třídění
MRF Master Reference File
MVS Meziknihovní výpůjční služby
MZK Moravská zemská knihovna
NKC Hlavní bibliografická databáze NK
NKF Národní konzervační fond
OCLC Online Computer Library Center
OKPO oddělení konzervace a preventivní ochrany knihovních fondů
OM ochranné mikrofilmování
OP oddělení periodik
OPAC Online Public Access Catalogues
ORMS oddělení referenčních a meziknihovních služeb (Referenční centrum)
ORST oddělení rukopisů a starých tisků
OS operační systém
OSI Open Society Institut
PubliCA Converted Acion for Public Libraries
PV Povinný výtisk
RC Referenční centrum NK
RISK Rozvoj informační sítě knihoven (program)
RISM Répertoire International des Sources Musicales
SF studijní fond
SGML/TEI Standard Generalized Markup Language/Text Encoding Initiative
SK ČR Souborný katalog ČR
SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků
SPKK Státní pedagogická knihovna Komenského
STK Státní technická knihovna
sv. svazek
SVK Státní vědecká knihovna
SW Software
UKF Univerzální knihovní fond
UNIMARC Unified Machine Readable Cataloguing
URL Uniform Resource Locator
ÚZPI Ústav zemědělských a potravinářských informací
V a V Výzkum a vývoj (program)
VT výpočetní technika
WWW World Wide Web
ALEPH, ORACLE, ULTRANET, TEN-34 jsou počítačové systémy a sítě

Předchozí stránka Obsah -