Slovanská knihovna při NK ČR a Bulharský kulturní institut v Praze

pořádají výstavu

Toni Temenugova
Plody světla

meditace na ručním papíře

Vernisáž 17. dubna 2003 v 17 hodin, 1. patro Klementina

Výstava potrvá do 31. 5. 2003


Toni Temenugova

(malířka a restaurátorka)

Akademická malířka Toni Temenugova se narodila 5. 6. 1954 v Asenovgradě (Bulharsko). Po gymnazijních studiích pracovala jako pomocná restaurátorka při restaurování nástěnných maleb v Bačkovském klášteře v Bulharsku. Roku 1985 absolvovala obor restaurování uměleckých děl na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Raimunda Ondráčka.

V letech 1987-1995 působila jako restaurátorka v Bulharsku, vyučovala kresbu a malbu, pracovala jako vedoucí odboru kultury Okresního národního výboru v Asenovgradě a současně absolvovala studijní cesty po evropských zemích (Holandsko, Belgie, Řecko, Turecko, Česko). Od roku 1995 trvale žije a pracuje v Praze.

Výtvarná činnost:

Samostatné výstavy:
Asenovgrad – 1991
Plovdiv – 1991, 1995, 1998
Komárno – 1999
Praha – 1999, 2002
Nové Město na Moravě – 2002

Společné výstavy:
Asenovgrad – 1987
Plovdiv - 1988, 1989, 1990, 1991
Smoljan - 1988

Malířská díla Toni Temenugové jsou zastoupena ve státních institucích a soukromých sbírkách v Bulharsku, Velké Británii, Holandsku, Francii, USA, Rusku, Česku, Turecku a Řecku.

Restaurátorské práce v Česku: Praha, Telč, Dobříš, Nové Město na Moravě, Ústí nad Labem, Turnov, Most, Polná, Hluboká nad Vltavou…


Teoretická činnost:
výstava restaurátorských prací ze studijního pobytu v Bačkovském klášteře (fotodokumentace a kopie ikon) – Karolinum, Praha – 1982 tematické přednášky z oboru


Portréty o Toni Temenugové a rozhovory:

Plovdivská televize - 1991
Rádio Plovdiv - 1991, 1998
Rádio Svobodná Evropa – 1999
Bulharská televize BTV - 2003


Moudrost pouštních Otců

Krátká vybraná rčení svatých Otců (poustevníků) o životě křesťanském.
Kniha otců
(sestavena na základě díla Ignatije Brjančaninova Otečnik).
Dle reprintu z r. 1903. Přeložil Serafím (Bedač)
Pravoslavné vydavatelství Elijáš, Jihlava 1997

ANTONIJ VELIKÝ:

Stále si v myšlenkách říkej: “Nezůstanu na tomto světě již déle než tento den.
Ve všem svém chování a počínání zachovávej skromnost.
Tvůj jazyk nechť je ovládán tvým rozumem; slova pronášená nerozvážně – to je bodláčí a trní.
Pěstuj moudrost – mlčenlivostí zavři ústa svých pomlouvačů.
Střez se rozzlobit na kohokoliv – odpouštěj všem.
Pryč se lží! Vyhání z tebe bázeň Boží.

AVVA ISAIÁŠ:

Všemi svými silami se snaž, abys ústy nepronášel jedno a v srdci při tom nechoval druhé.
Považuješ-li některé své skutky za dobré, nemysli si o nich hned, že jsou Bohu příjemné.
Není rozumný ten, kdo mluví, nýbrž ten, kdo ví, kdy je třeba hovořit.
Rozumně mlč a rozumně hovoř; dříve než začneš mluvit, uvaž, co je třeba říci;
říkej jen to, co je potřebné a nutné.
Pád bývá trestem pyšných.
Bdění konej s rozvahou, neodmítej tělu nezbytný odpočinek.
Nekonejte to, o čem víte, že se to bolestně dotkne vašeho bratra, až se dozví, co jste učinili.
Snaž se vypustit z mysli jakýkoliv nedostatek či prohřešek bratrův, o kterém se dozvíš.
Z touhy po lidské slávě se rodí lež.
Bezcitnost plodí hněv.
Nedoufej ve své síly a pomoc Boží bude spolupůsobit s tebou.
Čistota srdce se dosahuje soustředěnou modlitbou.
Vykonáš-li něco dobrého, nechvástej se tím. A opět, spáchal-li jsi mnoho zla, nesužuj se tím do nekonečna, ale pevně se rozhodni ve svém srdci, že tomu příště nepodlehneš.
Pokoj duše pochází od podřízení jejích sil mysli.
Pro duši je nezbytné, aby byla neustále pozorná, protože její přirozenost je nestálá.
Pláč srdce hojí rány, které způsobili jeho vnitřní nepřátelé.
Kdo se ospravedlňuje, ten se vzdaluje od pokání.
I nejmenší vášeň může zbořit celou stavbu ctnosti.

 

IZÁK SYRSKÝ:

Nebe je přítomno ve tvém nitru, jsi-li čist.
Získej vnitřní pokoj a budou s tebou v míru nebe i země.
Tvrdé a nemilostivé srdce se nikdy nemůže očistit.

AVVA LONGIN:

Mlčení vede k pláči a pláč očišťuje mysl a činí ji bezhříšnou.

AVVA PIMEN VELIKÝ:

Spravedlivost – to je neustálé obviňování sebe samého.
Říkal: “Budeš-li zachovávat mlčení, najdeš pokoj všude, kdekoliv budeš žít.”
Ať se již dostaneš do jakkoliv těžkého stavu, vítězství nad tím je mlčení.
Použij všechny své síly na to, abys nikomu nečinil nic zlého a měl čisté srdce ke všem lidem.

 

AVVA MATOJ:

Čím je člověk blíže Bohu, tím více hříšným sebe vidí.

AVVA OR:

Pomlouvání je smrtí duše.

AVVA SISOJ VELIKÝ:

Jak můžeme ochránit svá srdce, když se náš jazyk podobá otevřeným vratům?

AVVA THEODOR CHERMEJSKÝ:

Nejznamenitější ze ctností je ctnost – nikoho nepřezírat.

Výroky starců:

Nemůžeme zakázat hříšným myšlenkám, aby nás napadaly, ale můžeme jim klást odpor.
Horlivá modlitba brzy napraví mysl.