Hlavní stránka NK 4/2000 Bulletinplus

Nový katalog obrazových jednolistů 15. století z fondu Národní knihovny

V září vydala Národní knihovna práci polského kunsthistorika Waldemara Delugy, odborníka na nejstarší evropskou grafiku, která formou katalogu podchycuje všechny obrazové jednolisty z 15. století uložené v našem fondu. Vzhledem k tomu, že publikace je určena převážně zahraničním specialistům, byla vydána v němčině (Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts in der Nationalbibliothek in Prag). O významu klementinské sbírky svědčí fakt, že z více než 80 dnes známých jednotlivin, dochovaných na území republiky, jich 63 je uloženo v Národní knihovně.

Stigmatizace sv. Františka z Assisi.
Hornorýnská práce ze 60. let 15. století. Šrotový tisk (technika často kombinovaná s kovořezbou; označení z něm. Das Schrot - místa, která se nemají otisknout a na výsledném obtahu mají zůstat světlá, nejsou z plotny vyřezávána, ale jsou pomocí jakýchsi punců vbíjena, takže výsledná podoba obrazu bývá bělavě kropenatá na tmavém pozadí a plocha je jakoby poseta broky).

Národní knihovna ČR, sign. XVII F 8

Většina z těchto obrázků devocionálního charakteru (převažují vyobrazení světců či novozákonní motivy) je vlepena na přídeští pozdně středověkých rukopisů a inkunábulí. Doposavad byly tyto rané grafické práce zpřístupněny reprezentativně vydanou monografií klasika české knihovědy Zdeňka V. Tobolky Tisky 15. věku o jednom listu na území Československé republiky, Praha 1928, doplněnou sice nádhernými faksimilový-

mi reprodukcemi všech grafik, navíc v originální velikosti a s ručním kolorováním, jejíž textová část je však již ve více ohledech překonána. Navíc z třiašedesáti našich jednolistů jich šestnáct v Tobolkově katalogu chybělo - většinou jde o nové objevy, dosud vesměs nepublikované a širší odborné veřejnosti neznámé.
Přivítali jsme proto nabídku pracovníka varšavského Národního muzea Waldemara Delugy, který soustavně zpracovává nejstarší grafiky uložené ve středo- a východo-evropských muzeích, galeriích a knihovnách, na zpracování nového samostatného katalogu klementinské sbírky (nikdo z českých historiků umění se této specializaci soustavně nevěnuje). Každé jednotlivině je v práci věnován samostatný katalogový záznam, doplněný vždy na proti-lehlé straně černobílou reprodukcí. Vedle
základních údajů s ikonografickým určením či technikou provedení, se zde Waldemaru Delugovi podařilo především všechny grafické listy pečlivě přesněji datovat a určit alespoň oblasti jejich vzniku, někdy i konkrétní dílny, vše s uvedením četných analogií z řady významných světových sbírek. U některých prací předpokládá český původ - nejstarší z nich, dřevořez s Ukřižováním na přídeští misálu z minoritské knihovny v Českém Krumlově (tamní sbírka rukopisů je od 30. let uložena z větší části v Klementinu), datuje již do druhého desetiletí 15. století. Pokud jde o grafické techniky, jsou nejpočetněji přirozeně zastoupeny dřevořezy, ponejvíce z jihoně-mecké oblasti, a po nich pak kovořezy, nejvíce z Porýní a Nizozemí, center této náročné a časově dosti krátce používané techniky. Vedle nich je v Národní knihovně pět vzácných tzv. těstotisků (štoček otištěn do jakési těstové hmoty). Tyto techniky tisku z výšky pak doplňuje šest raných mědirytů, zástupců hlubotiskové techniky. Obrazové jednolisty 15. století představují nesmírně cenné a vzácné doklady počátků evropské grafiky. Velká část klementinských jednolistů je dochována jako unikátní otisky či jen v několika málo exemplářích na světě. Podobná díla se na světových aukcích vyskytují jen zřídka a bývají dražena za velmi vysoké částky. Když před několika lety kupovala pražská Národní galerie jihoněmecký dřevořez ze 3. čtvrtiny 15. století s Ukřižováním, zaplatila za něj více než dva miliony korun. Mezi jednolisty Národní knihovny je vedle průměrných soudobých prací zastoupena i celá řada děl umělecky velmi kvalitních a pozoruhodných.

PhDr. Kamil Boldan
Oddělení rukopisů a starých tisků
 


Předchozí stránka Obsah Následující stránka