Hlavní stránka NK 3/2003 Bulletinplus

Počátky Učené společnosti
a její vztah ke Klementinu

Mgr. Jana Šlechtová

Mluvíme–li o počátcích Učené společnosti, jedná se o druhou polovinu 18. století, kdy v Evropě již existovaly akademie věd bohatě dotované panovníky. Taková instituce však v Čechách nevznikla a nebylo v zájmu vídeňské vlády, aby se tak stalo. Na počátku 70. let 18. století se v Praze počala formovat soukromá učená společnost, která se profilovala jako volné společenství vědců. Ústřední osobností byl šlechtic Ignác Born, který kolem sebe soustředil malou skupinku učenců. Sám se stal členem řady zahraničních akademií – ve Stock-holmu (1773), Petrohradu (1776) a v Berlíně (1786). Jeho zájmem byla geologie a mineralogie, a proto také jeden z prvních úkolů, které si spo-lečnost vytyčila, byl přírodovědecký průzkum Čech. Za Bornova působení začaly vycházet publikace Gelehrte Nachrichten (1771–72) a Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böehmen zur Aufnahme der Mathematik, der vaterländischen Geschichte und der Na-turgeschichte (1775–84, 6 svazků), orientované na vědeckou práci a informující o aktivitách Společnosti.

Ignác Antonín Born. (1742-1791)

Po odchodu Ignáce Borna do Vídně činnost Společnosti stagnovala až do doby, kdy se ujal vedení lékař Jan Mayer. Ten měl za sebou již významnou vědeckou práci a získal si i spole-čenskou    prestiž.   Mayer   usiloval   o    uznání

Jan Mayer. (1754 – 1807)

Společnosti jako veřejné instituce. Členové Společnosti načasovali svoji žádost na r. 1784, kdy císař Josef II. pobýval v Praze. Při audienci informovali císaře o dosavadní práci společ-nosti i o jejích plánech, připravili ke schválení stanovy (až do této doby nebyly známy psané stanovy), žádali o přidělení místa pro shro-máždění Společnosti a osvobození od poplatků. Výsledky audience však nesplnily očekávání. Podařilo se sice získat místnost pro Společnost na půdě university, panovník však nevyslovil souhlas s veřejnou činností Společnosti, potvr-dil pouze právo přijímat za členy Společnosti domácí i zahraniční učence. Podle stanov by sdružení českých učenců mělo mít název Česká společnost nauk, skládat se z řádných, mimořádných a čestných členů, plénum se mělo scházet na schůzích s přednáškami jednou měsíčně. V čele společnosti měl stát ředitel resp. prezident volený na kratší funkční období a stálým funkcionářem měl být sekretář neboli tajemník. První prezident byl v  r. 1784 zvolený matematik hrabě Schafgotsch, kterého záhy vystřídal kníže Karel Egon Fürstenberk. Ve sta-novách bylo zakotveno také vydávání ročenky

Abhandlungen  der  böhmischen    Gesellschaft der Wissenschaften (Pojednání České společ-nosti nauk) v německém jazyce, která měla obsahovat informace o činnosti společnosti, vědecké články nečlenů i členů společnosti. Jednalo se o první periodickou vědeckou publi-kaci, která dávala možnost našim vědcům publikovat svoje výsledky. Není bez zajímavo-sti, že Abhandlungen vycházely z  ekonomic-kých důvodů v Drážďanech u nakladatele Walthera, který za vydávání ročenky Společ-nosti platil a poskytoval jí navíc několik desítek výtisků zdarma.
Dosavadní finanční situace Společnosti byla dosti špatná, závisela na darech příznivců a pravidelné příjmy byly nevelké. Po smrti knížete Fürstenberka v r. 1787 byl až po dvou letech do čela Společnosti zvolen hrabě Prokop Lažanský. Ke zlepšení ekonomického zajištění činnosti došlo po r. 1790, kdy císař Leopold II. poctil Společnost návštěvou na slavnostní schůzi. V dvorském dekretu označil Společnost jako královskou, což bylo od této doby užíváno v názvu. Činnost Královské české společnosti nauk ocenil císař darem ve výši 6000 zlatých. Tato částka byla užita na cestu J. Dobrovského do Švédska a na nákup meteorologických přístrojů a dalších pomůcek. Významným zdro-jem příjmů se v dalších letech stalo privilegium na vydávání výročního schematismu království Českého. Hospodářská situace společnosti se sice zlepšila, ale společenská a politická situ-ace v Evropě na konci 18. století se zkompli-kovala a vedla nakonec k válce mezi Rakouskem a Francií. Obava z pronikání revolučních myšle-nek z Francie vedla k omezování zahraničních kontaktů a svobody vědecké práce.

Vraťme se nyní k  osobnostem, které stály u zrodu Učené společnosti. Osobu zakladatele Ignáce Borna jsme již krátce charakterizovali výše. Jan Tesánek – matematik a fyzik, v Klementinu na jezuitské koleji vystudoval a zde také přednášel. Uvedl do českého prostředí Newtonovu fyziku (vydával postupně komentované kapitoly Newtonových Principií) a pokračoval ve výuce infinitezimálního počtu započaté jeho učitelem, taktéž zakládajícím členem Učené společnosti Josefem Steplingem. U jeho osoby je třeba zdůraznit zásluhy na re-formě výuky exaktních věd v rámci celé monarchie, kterou provedl z pověření císařovny Marie Terezie. V Klementinu vybudoval astro-nomickou observatoř a zahájil meteorologická pozorování. Ve Steplingových systematických pozorováních pokračoval Antonín Strnad, který působil nejprve jako zástupce tajemníka a poz-ději vystřídal Dobrovského ve funkci tajemníka Společnosti. Josef Dobrovský měl ke Klemen-tinu pozitivní vztah a řada jeho prací vznikala na základě studia fondů zde uložených. Dalším zakládajícím členem společnosti byl Karel Rafael Ungar, knihovník v Klementinu, jehož zásluhou knihovna dostala novou, moderní tvář, kterou ve svých základních rysech nese dodnes. Po jeho smrti usiloval Dobrovský o toto vý-znamné místo, uděleno mu však nebylo. O klementinskou knihovnu se také zasloužil Jan Leopold Šeršník, který sestavil její katalog a je autorem dějin knihovny. Z jezuitského řádu vyšel i Tobias Gruber, ten po zrušení řádu odešel do Temešváru a později se vrátil jako stavitelský ředitel panství české komory.

U zrodu Učené společnosti stálo cca 20 vý-znamných osobností, jejichž obory i působiště byly různé. U výše uvedených učenců plyne jasné a průkazné spojení s Klementinem. Dovo-lím si však říci, že i ti ostatní na půdě Klementina jistě stáli, a to jako čtenáři v knihov-ně, při debatách s kolegy astronomy, meteoro-logy, matematiky, fyziky a dalšími vědci a někdy možná jako oponenti nebo dokonce odpůrci proklamovaných názorů. Nepochybně se jedna-lo v obou případech – Klementinum i Královská česká společnost nauk – o centra vzdělanosti a vědecké práce, která si zaslouží uznání.


Literatura

Beran, Jiří: Inventář archivního fondu Královské české společnosti nauk v Archivu ČSAV, Ústřední archív ČSAV, Praha, 1981
Beran, Jiří: Ke společenským podmínkám a souvislostem činnosti Královské České společnosti nauk, sborník “200 let České společnosti nauk”, Ústav československých a světových dějin ČSAV, Praha, 1985, s. 307–336
Grau, Conrad.: Berühmte Wissenschaftsakademien, Edition Leipzig, 1988
Haubelt, Josef: České osvícenství, Svoboda, Praha, 1986
Haubelt, Josef: Počátky snah o vytváření organizací vědy v českých zemích, sborník “200 let České společnosti nauk”, Ústav československých a světových dějin ČSAV, Praha, 1985, s. 289–300
Nový, Luboš a kol.: Dějiny exaktních věd v českých zemích, Nakladatelství ČSAV, Praha, 1961
Ottův slovník naučný, sv. I, heslo Akademie [“Královská Česká Společnost nauk”], Praha, 1888, s. 573–575


Předchozí stránka Obsah Další stránka