České překlady mezinárodních standardů, které vydala NK ČR


 • UNIMARC manuál : bibliografický formát
 • UNIMARC manuál : bibliografický formát. Dodatek 1
 • UNIMARC manuál : bibliografický formát. Dodatek 2
 • UNIMARC/Autority : univerzální formát pro autority
 • Anglo-americká katalogizační pravidla (AACR2)
 • Příručka k AACR2
 • AACR2R a UNIMARC : příručka pro praktickou katalogizaci s příklady / Wilma Minthy
 • ISBD (International Standard Bibliographic Description = Mezinárodní standardní bibliografický popis)
 • Edice Standardizace


 • Distribuce publikací


  U N I M A R C manuál : bibliografický formát

  Výměnným formátem pro souborný katalog CASLIN a v některých knihovnách zároveň interním formátem pro katalogizaci je formát UNIMARC. Základní specifikace tohoto formátu, publikace UNIMARC manuál, je překladem anglického originálu UNIMARC Manual: Bibliographic format, který vyšel na konci roku 1994 ve druhém aktualizovaném vydání a v nové podobě.

  Manuál obsahuje informace o struktuře záznamu a definuje pole údajů. V oblasti popisných údajů byla základem specifikace polí jednotlivá doporučení ISBD, v oblasti selekčních údajů jsou definována pole a podpole pro různé varianty zápisu, které umožňují zápis údajů podle nejrůznějších katalogizačních pravidel. Specifikace polí obsahují i příklady jejich použití. Verze 1994 obsahuje dodatky, které Permanent UNIMARC Committee (Stálá komise pro UNIMARC) při IFLA projednala v období od června 1990 do května 1993. Tyto dodatky se týkají především popisu speciálních typů dokumentů a analytického popisu. Pro české vydání byla převzata nová podoba UNIMARCu - volné listy spojené rychlovazačem -která umožní aktualizaci vydání.

  Český překlad UNIMARC manuál vydala Národní knihovna ČR v roce 1996.
  Cena: 1.000,- Kč  U N I M A R C manuál : bibliografický formát. Dodatek 1

  Specifikace nových polí a podpolí formátu UNIMARC určených zejména pro popis starých tisků. Zahrnuje též doplňky k některým obecným pokynům, dvě přílohy a errata
  Cena: 200,- Kč

  U N I M A R C manuál : bibliografický formát. Dodatek 2

  Specifikace nových polí a podpolí formátu UNIMARC určených zejména pro popis eletronických zdrojů.
  Cena: 200,- Kč

  UNIMARC/Autority : univerzální formát pro autority

  UNIMARC/Autority : univerzální formát pro autority specifikuje formu zápisu autoritních údajů ve strojem čitelném záznamu. Český překlad anglického originálu UNIMARC/Authorities: Universal format for Authorities vydala Národní knihovna ČR v roce 1995. Formát obsahuje specifikace polí pro zápis autoritních a odkazových hesel a uvádí příklady jejich použití, dále zahrnuje definice základních používaných termínů. UNIMARC/Autority je doprovodným formátem k formátu UNIMARC manuál, který je výměnným formátem pro souborný katalog CASLIN a v některých knihovnách zároveň interním formátem pro katalogizaci. V budoucnu bude základním formátem souboru národních autorit. Struktura polí pro zápis záhlaví je v obou formátech kompatibilní. Dokument je založen na doporučeních Guidelines for Authority and Reference Entries (Pokyny pro zápis autoritních a odkazových hesel), vydaných IFLA v roce 1984.

  Cena: 200,- Kč
  Anglo-americká katalogizační pravidla (AACR2)

  Anglo-americká katalogizační pravidla (AACR2) obsahují instrukce pro vytváření bibliografických záznamů všech druhů dokumentů, včetně ustanovení o tvorbě selekčních údajů (záhlaví). Jsou založena na obecném rámci pro popis dokumentů (ISBD/G), což umožňuje mezinárodní srozumitelnost a výměnu vytvářených záznamů dokumentů. První část pravidel obsahuje obecný úvod o popisu dokumentů a o práci s prameny popisu, kapitoly o popisu knih, brožur a jednolistových tisků, kartografických dokumentů, rukopisů, hudebnin, zvukových dokumentů, filmů a videozáznamů, grafických dokumentů, počítačových souborů, trojrozměrných dokumentů, mikrodokumentů, seriálových dokumentů a analytických záznamů. Druhá část přináší podrobné instrukce pro tvorbu záhlaví, a to personálních záhlaví, geografických jmen a korporativních záhlaví. Součástí této části pravidel je i kapitola o unifikovaných názvech, o tvorbě odkazů, přílohy o psaní velkých písmen, zkratek, číslovek, malý terminologický slovník a rejstřík.

  Český překlad AACR2 vydala Národní knihovna České republiky v roce 1994.
  Cena: 1200. - Kč  Příručka k AACR2

  Obsahuje výklad a příklady k Anglo-americkým katalogizačním pravidlům. Nejedná se o českou interpretaci AACR2, ale o výklad anglo-amerických katalogizačních pravidel, který připravila Kongresová knihovna ve Washingtonu. Český překlad této příručky vydala Národní knihovna vzhledem k množství obsažených příkladů úplných bibliografických záznamů.

  Cena: 650. - Kč  AACR2R a UNIMARC : příručka pro praktickou katalogizaci s příklady / Wilma Minthy

  Český překlad příručky pro jmenné zpracování dokumentů určený pro seminář o AACR2/UNIMARC, který se konal v NK ČR v roce 1996.

  Vydala Národní knihovna České republiky v roce 1998.
  Cena: 1000,- Kč


  ISBD (International Standard Bibliographic Description = Mezinárodní standardní bibliografický popis)

  Soubor ISBD, tj. ISBD pro jednotlivé druhy dokumentů, umožňuje tvorbu vzájemně směnitelných záznamů z různých zdrojů, překonání jazykové bariéry a konverzi tištěných nebo rukopisných bibliografických záznamů do strojem čitelné podoby. Obsahují specifikaci údajů, které tvoří bibliografický popis a určuje pořadí, v němž se tyto údaje uvádějí, se stanovením interpunkce, jíž jsou popisné údaje ohraničeny. Celý soubor ISBD byl v Národní knihovně přeložen do češtiny, většinu ISBD již Národní knihovna vydala, zbývající se připravují do tisku.

  ISBD(G) : všobecný mezinárodní standardní bibliografický popis (český překlad vydán v roce 1993)
  Cena: 50,- Kč

  ISBD(M) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro monografie (český překlad vydán v 1993)
  Cena: 60, - Kč

  ISBD(S) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro seriálové dokumenty (český překlad vydán v roce 1994)
  Cena: 70, - Kč

  ISBD(PM) : mezinárodní standardní popis pro tištěné hudebniny (český překlad vydán v roce 1995)
  Cena: 75, - Kč

  ISBD(CF) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro počítačové soubory (český překlad vydán v roce 1995)
  Cena: 100, - Kč

  ISBD(NBM) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro neknižní dokumenty
  Cena: 70,- Kč

  ISBD(CM) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro kartografické dokumenty (český překlad vydán v roce 1997)
  Cena: 60,- Kč

  ISBD(A) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro staré tisky a prvotisky (český překlad vydán v roce 1997)
  Cena: 100,- Kč

  Doporučení ISBD pro popis částí dokumentů (český překlad vydán v roce 1997)
  Cena: 45,- Kč

  ISBD(ER) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro elektronické zdroje (český překlad vydán v roce 1999)
  Cena: 110,- Kč


  Edice Standardizace

  Na české překlady mezinárodních standardů budou navazovat jejich české interpretace a katalogizační příručky, které začali připravovat pracovníci Národní knihovny ve spolupráci s kolegy z ostatních českých knihoven, v rámci pracovních skupin pro jmenné a věcné zpracování dokumentů při Národní knihovně České republiky. V této souvislosti začala Národní knihovna vydávat edici Standardizace. Úprava edice (barevné odlišení) umožňuje publikovat návrhy určené k připomínkování - oranžová řada, schválená doporučení - zelená řada, informativní materiály z oblasti jmenného a věcného zpracování - fialová řada.