_
Oddělení analytického zpracování | Báze ANL | ANL FULL | Koop. systém článkové bibliografie | Granty | English
Návrh aplikace metody konspektu v Kooperačním systému článkové bibliografie
Návrh se týká knihoven, které používají UNIMARC /M21 nebo jejichž systémy umožňují výstup v UNIMARCu/M21.


1. Skupiny konspektu a analytické předmětové kategorie


Skupiny konspektu - v NKČR při popisu článků se začaly aplikovat v listopadu 2004, jsou součástí národních autorit, spolu s předmětovými kategoriemi JIB (je jich 24) umožňují začlenit dokument do oborových bran; skupiny konspektu jsou vázány na MDT, obsahují anglické ekvivalenty, konkordance s DDC

Analytické předmětové kategorie - používané v kooperačním systému článkové bibliografie od r. 1994, nejsou kontrolované proti souborům autorit, mají zařazovat článek do obecnějších předmětových kategorií, nutná redakce, původně vycházely z vybraných znaků MDT


2. Přidělená pole v rámci UNIMARCu a M21

Pole pro Skupinu konspektu
072 7 M21
615 Unimarc

Pole pro analytické předmětové kategorie (dosud užívané v kooperačním systému článkové bibliografie)
695 M21
615 9 Unimarc


3. Struktura a příklady:

3.1 UNIMARC

Skupina konspektu:
615

indikátory prázdné
$$a slovní označení skupiny Konspektu
$$n klasifikační znak jako součást skupiny Konspektu
$$2Konspekt
$$9pořadí v rámci kategorií Jednotné informační brány

př:
615
$$aModerní západní filozofie
$$n14(100-15)"15/20"
$$2Konspekt
$$95

Analytická předmětová kategorie:
615 9
1. indikátor prázdný
2. indikátor 9
$$a Text vstupního prvku analytické předmětové kategorie
$$x Text zpřesnění analytické předmětové kategorie
$$n kód - MDT (v NKČR neužíváme)

př.:
615 9
$$afilozofie
$$xfrancouzská filozofie
$$n MDT (v NK neužíváme)

3.2 MARC 21

Skupina konspektu:
072 7
1. indikátor prázdný
2. indikátor 7
$$a kód předmětové kategorie, resp. skupiny konspektu
$$x zpřesnění kódu předmětové kategorie, resp. skupiny konspektu
$$2Konspekt
$$9pořadí v rámci kategorií Jednotné informační brány

př.:
072 7
$$a14(100-15)"15/20"
$$xModerní západní filozofie
$$2Konspekt
$$95

Analytická předmětová kategorie:
695

indikátory prázdné
$$a Text vstupního prvku předmětové kategorie kategorie
$$x Text zpřesnění předmětové kategorie
$$n kód - MDT (v NK neužíváme)

př.:
695
$$afilozofie
$$xfrancouzská filozofie
$$n MDT (v NK neužíváme)


4. Doporučení k užívání pole pro skupinu konspektu

Skupina konspektu se stahuje kompletně z národních autorit, nemění se.
I nadále užíváme předmětové kategorie, resp. analytické předmětové kategorie.
Někde se skupina konspektu překrývá s analytickými předmětovými kategoriemi, někde nikoli a dobře je rozvíjí. Jak dál s analytickými předmětovými kategoriemi se ukáže v r. 2005.
Používat maximálně dvě skupiny konspektu najednou, vetšinou užívat jednu.


Doporučení pro aplikaci metody konspektu pro kooperující knihovny:


V Národní knihovně jsem začali experimentálně používat metodu konspektu v listopadu 2004. Zároveň používáme analytické předmětové kategorie.

1.Knihovny užívající Tinlib, resp. T-Series mohou skupiny konspektu aplikovat ihned, protože neužívají analytické předmětové kategorie (Ostrava, České Budějovice, Ustí nad Labem)

2. Knihovny používající ALEPH - doporučuje se začít používat konspekt v Brně (pracovníci knihovny ukládají záznamy rovnou do báze ANL).
Pro Olomouc doporučujeme zatím metodu konspektu neaplikovat (nechceme přidělávat eventuelní opravy ve vašich lokálních databázích dokud se nevyjasní vztah konspekt - analytické předmětové kategorie)

3. Knihovny používající Rapid, resp. AREV - doporučuje se zatím skupiny konspektu neaplikovat, používají analytické předmětové kategorie (nechceme přidělávat eventuelní opravy ve vašich lokálních databázích dokud se nevyjasní vztah konspekt - analytické předmětové kategorie)

4. U knihoven, které přecházejí na ALEPH nově (Hradec Králové, Plzeň, Karlovy Vary) doporučujeme skupiny konspektu používat ihned, nepoužívat zatím analytické předmětové kategorie

5. Knihovny používající systém KP-Win, KP-Sys nebo na něj přecházející - doporučujeme skupiny konspektu používat ihned, nepoužívat zatím naopak analytické předmětové kategorie

Není nutné užívat skupiny konspektu zatím u všech záznamů, ale začít např. s jedním "lehčím", resp. jednooborovým časopisem nebo užívat jen u některých záznamů.

Pro inspiraci uvádíme několik čísel záznamů z báze ANL, dostupných na http://sigma.nkp.cz/F , http://www.jib.cz : 877 153, 877155, 877160, 877162, 877164.


O konspektu viz též: Věcné zpracování. Věcné autority


Tento materiál bude dále upřesňován a doplňován.
23.11. 2004 Ivana Anděrová
01.12.12