Hlavní stránka NK 1/2000 Bulletinplus

Všeobecná studovna
- centrum čtenářů Národní knihovny ČR

prom. fil. Valda Schwarz
Národní knihovna ČR

Vycházeje z dějin Všeobecné studovny - bývalého letního refektáře jezuitské koleje u sv. Klimenta - je třeba v úvodu tohoto článku zmínit význam místa. V metafoře lze hovořit o géniu loci Klementina. Vznikal ve druhé polovině 17. století za podílu italského architekta Carla Luraga a stavitele Domenica Orsiho, později Francesca Luraga.
Bohatá štuková klenba, rozsáhlý obraz v čele studovny Svatba v Káni galilejské od jezuitského bratra Kryštofa Tausche a protilehlá freska Návštěva Krista v domě Marie a Marty od Ignáce Raaba spolu s šest metrů vysokými rokokovými kamny s vyobrazením sv. Ignáce z Loyoly, vytváří symbolický emocionální obraz pro každého, kdo sem vstoupí.
Návštěvníci sem však přicházejí hledat a nacházet především poučení a informace z knih a tištěných dokumentů. Tímto svým způsobem "středobodem" Klementina prošly již generace čtenářů. Mezi nimi i řada známých či významných osobností, z nichž některé zanechalyv tomto kousku světa své stopy. Zmiňme se kupříkladu o pseudobarokních regálech knihovny pocházejících z majetku operní pěvkyně Emy Destinnové či o tom, že v roce 1791 se tady konala první průmyslová výstava na evropském kontinentu. Historii píše i současnost. Naposledy loni (1999) v prvním červencovém týdnu, kdy se zde konala významná knihovnická konference LIBER za účasti řady evropských knihovnických osobností.
Vraťme se však k hlavnímu poslání Všeobecné studovny. Vychází z úkolu plnit cíl všeobecné dostupnosti publikací a být garantem paměti našeho společenstvi.
Základním posláním Všeobecné studovny s přihlédnutím k univerzitní tradici Národní knihovny je poskytovat služby:

  • prezenčního půjčování z příruční knihovny o objemu cca 11. tisíc svazků ze všech oborů lidského konání včetně souboru všeobecných a oborových encyklopedií a výběru denního tisku a časopisů

  • prezenčního půjčování z fondu knihovny

  • časově omezené rezervace výpůjček

  • zprostředkování reprografických služeb na základě stanovených pravidel

  • poradenské a konzultační služby v oblasti faktografických (co, kde, kdy) a bilbiografických (báze, katalogy) informací

Koncem sprna 1999 došlo ve službách Národní knihovny k podstatným změnám, které pochopitelně vyvolaly i řadu změn v poskytování služeb ve Všeobecné studovně i dílčí změny v pohybu a rezervaci fondů. Důvodů k těmto opatřením je více. Spolu se záměrem dosáhnout zvýšení ochrany fondů je to především snaha přiblížit se čtenářům, usnadnit vyhledávání uložených svazků a umožnit vyhledávání publikací prostřednictvím online - zejména čtenářům mimo budovu.

Rugaas.gif (22830 bytes) Pan Bendik Rugaas, ředitel Norské národní knihovny ve Všeobecné studovně v říjnu 1998, kdy se v NK ČR konala konference ředitelů evropských národních knihoven CENL.
Vzácný nábytek zdobící dnes interiér Letního refektáře (Všeobecné studovny) věnovala knihovně ze svého majetku operní pěvkyně Emma Destinová.

O které změny se jedná:

  • limit počtu svazků nebo jiných položek dokumentů půjčených čtenáři či pro něho rezervovaných se snížil na pět

  • zavedl se limit podávání objednávek - jeden čtenář smí podat nejvíce deset objednávek, resp. objednávek do deseti svazků za den

  • v některých případech (má-li exemplář v počítači záznaam) je možné publikaci, zejména v prostředí internet, objednat rovněž do studovny prostřednictvím počítače

  • požadované publikace si můžete objednat na určitý den dopředu, a to několika způsoby

  • lhůta uložení dokumentů od expedice nebo od nejnovější výpůjčky se zkrátila na jeden týden.

Bez rezervace značná část pohybu fondů probíhala "naprázdno", bez toho, že by mu odpovídalo skutečné využití čtenářem. Tuto nadbytečnou manipulaci mají nově stanovená lhůta rezervace a limit počtu svazků rezervovaných či půjčených, jakož i limit počtu objednávek za den snížit. Při plné rezervaci 5 svazků tedy další svazky neobjednávejte. Ve svém celku jsou ovšem pravidla koncipována tak, aby podmínky řádné práce byly zachovány a dílčím způsobem i zlepšeny. Ke zlepšením patří například i možnost objednávat publikace přímo do studovny prostřednictvím počítače, jež souvisí s dalším krokem zprovoznění automatizovaného výpůjčního systému. Vlastní výpůjčky ve studovnách ovšem musejí i nadále probíhat na základě převážně ruční evidence. S přesným postupem při objednávkách "online" je třeba se důkladně seznámit. Tak je možné, aby si čtenář určitý titul objednal v předstihu před zamýšlenou návštěvou knihovny, například z pracovní stanice na svém pracovišti, aniž by musel Národní knihovnu navštěvovat dvakrát. Právě proto také, v souladu se zkušenostmi z obdobných knihoven v okolních zemích, je upravena lhůta rezervace publikací na jeden týden, ať již od expedice ze skladu nebo od nejnovější výpůjčky. To znamená, že čtenář, který publikaci pravidelně studuje, ji bude mít k dispozici dlouhodobě, aniž by musel sledovat, zda si prodloužil lhůtu rezervace. A dílo bude pro něho zachováno alespoň měsíc i v případě, že je požadují další čtenáři.
U velkorozměrných dokumentů (zejména u novin) však bude možné rezervovat déle než týden od expedice pouze jeden svazek.
Vzhledem k novému způsobu kontroly délky rezervace není třeba vyplňovat na objednávkách do Všeobecné studovny rubriku "Rezervovat do". Na nových objednávkách již tato rubrika nebude uvedena.
Jistě se může stát, že potřeby práce s literaturou jsou takové povahy, že striktní dodržování uvedených, ostatně však i dosavadních pravidel, by ji učinilonepřiměřeně zdlouhavou a vedlo by k plýtvání časem. To rozhodně není naším úmyslem. Pokud tedy potřebuje např. jen bibliograficky zpracovat určitý okruh literatury, anebo naopak, během jednoho, dvou dnů zpracujete více než pět a třeba i desítky svazků, obraťte se prosím na službu ve Všeobecné studovně a s vedoucím služby, ve zvláštních případech i s vedoucím oddělení studoven, svou záležitost projednejte. Na základě vzájemné porady jistě dojdeme k řešení, jež bude optimální jak z hlediska vašich potřeb a možností práce, tak z hlediska Národní knihovny České republiky.
Vzájemný, ničím nerušený a neporušený souzvuk, spokojenost Vás čtenářů - to je ta nejžhavější současnost, pokud ovšem nechceme na tomto místě hovořit o rekonstrukčních pracích souvisejících s otevřením Astronomické věže turistické veřejnosti při příležitosti "Prahy 2000".


Předchozí stránka Obsah Další stránka