Hlavní stránka NK 3/2000 Bulletinplus

Z VERNISÁŽÍ

Národní knihovna ČR
Litevská národní knihovna
Martinase Mažvydase
Velvyslanectví Litevské republiky

Privilegia litevských velkoknížat

Výstava ze sbírky pergamenů
Oddělení rukopisů
Litevské národní knihovny Martinase Mažvydase

144.gif (41408 bytes)

Výstava Privilegia litevských velkoknížat byla zahájena 27. dubna 2000.
Slavnostní vernisáž se konala za účasti velvyslance Litevské republiky Vygintase Grinise, arcibiskupa Giovanniho Coppy, ředitele Národní knihovny ČR Vojtěcha Balíka a řady dalších významných hostí. O vystavených pergamenech hovořila vedoucí odd. rukopisů a starých tisků Litevské národní knihovny Jolita Steponaitiené.
(Foto: Eva Hodíková.)

Soubor listin o privilegiích udělených litevskými velkoknížaty a polskými krály představuje více než 140 knihovních jednotek. Návštěvníci výstavy v Klementinu měli jedinečnou příležitost prohlédnout si unikátní originály listin králů

Kazimíra Jagella (1440-1492),
Alexandra (1492-1506),
Zikmunda Starého (1506-1548),
Zikmunda Augusta (1529-1572),
Štěpána Báthoryho (1576-1586),
Zikmunda Vasy (1588-1632),
Jana Sobieského (1674-1696),
Augusta II.
(1697-1706 a 1709-1733)
a Augusta III. (1733-1763).

Tyto listiny potvrzují držbu půdy, daňové úlevy pro měšťany Vilniusu, stanoví hranice města a práva různých vzdělávacích a profesních spolků, rovnoprávnost ortodoxních věřících s katolíky při obsazování funkcí ve státních službách a při vlastnictví půdy, výsady poskytnuté klášterům, protestantům. Sbírka obsahuje také výtahy z knih trestních soudů, papežské listy biskupům, papežské odpustky, dary a fundace šlechty kostelům a klášterům, listy konzulů a purkmistra Vilniusu.
Privilegia byla psána převážně v latině, v té době hlavním úředním jazyce, ale někdy také ve slovanském a polském jazyce. Výzdoba textu odráží obvykle v dané době převládající umělecký styl. Privilegia byla psána na pergamen, a proto jsou často označována též jako "pergameny". Nezbytnou součástí těchto "úředních listin" jsou pečeti, které potvrzují podpis velkoknížete.
Sbírka byla uspořádána v letech 1946-1947 tehdejším vedoucím knihovny Juozasem Rimantasem a stala se jako samostatný celek jedním z klenotů mezi fondy Litevské národní knihovny. Listiny privilegií pro výstavu zrestaurovali a připravili restaurátoři oddělení ochrany a restaurátorského centra knihovny Martinase Mažvydase.
Aranžmá výstavy v Klementinu připravilo oddělení výstav Národní knihovny ČR.

145.gif (16893 bytes)


Předchozí stránka Obsah Další stránka