Hlavní stránka NK 3/2003 Bulletinplus

 

Z publikací
Národní knihovny

Bibliografie Slovanské knihovny
Řídila Zdeňka Rachůnková

SOUPIS PRAMENŮ K DĚJINÁM NÁRODŮ RUSKA, UKRAJINY A BĚLORUSKA DO ROKU 1945 Z ARCHIVŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Díl I: Státní ústřední archiv

Soupis dokumentů vztahujících se k Rusku, Ukrajině a Bělorusku do roku 1945 z fondu Státního ústředního archivu je prvním svazkem z plánované řady soupisů dokumentů týkajících se uvedených oblastí, které jsou uloženy v českých archivech. Publikace je základním pramenným materiálem a východiskem pro bá-dání v oblasti historie česko–ruských, česko–ukrajinských a česko–běloruských vztahů. (Národní knihovna České republiky – Slovan-ská knihovna, Archivní správa Ministerstva vnitra České republiky.)
Vydala Národní knihovna ČR–Slovanská kniho-vna.
Praha 2002.
1.vydání. 454 s.
Náklad 300 výtisků.
Cena 200,-Kč.
ISBN 80-7050-407-2


Machová, Anna
KNIHOVNICKÉ ZKRATKY

Aktualizované, doplněné vydání zkratek a akro-nymů objevujících se v odborné literatuře z ob-lasti knihovnictví a informačních věd. Příručka obsahuje 1 600 zkratek názvů a jejich identifikaci s překladem do češtiny.
Vydala Národní knihovna ČR.
Praha 2003.
1.vydání. 124 s.
Náklad 600 výtisků.
Cena 95,-Kč.
ISBN 80-7050-093-X

 

 

 

 

Výběr z publikací vydaných Národní knihovnou ČR pro vás připravil vedoucí oddělení prodeje a expedice NK ČR Ivo Mirošovský. Publikace můžete zakoupit u Informací NK ČR v Klemen-tinu nebo objednat na adrese: Oddělení prodeje a expedice NK ČR, Centrální depozitář Hostivař, Sodomkova 2/1146, 102 00 Praha 10. Tel.: 281013317; e-mail: Mirosovsky.Ivo@cdh.nkp.cz.


Předchozí stránka Obsah