BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

UŽIVATEL DNES A ZÍTRA

Při prvních úvahách o tematické náplni odborných sekcí letošní červnové valné hromady SKIPu bylo rozhodnuto, že jedno odpoledne bude věnováno uživatelům. Úvaha je plně na místě - vždyť našim čtenářům, uživatelům či někdy jen "pouhým" návštěvníkům je věnována naše profesní a profesionální snaha, píle, práce i pozornost. Když jsem se tu zprávu dozvěděla, měla jsem radost. Ve chvíli, kdy jsem se dozvěděla ještě to, že jsem garantem této sekce, přibyla k radosti celá směsice pocitů - překvapení, pocit odpovědnosti i obavy, jestli se mi podaří načrtnout obsah jednání tak, aby bylo nejen obsahově hodnotné, ale i formálně zajímavé a vyvážené.

Svou představu o průběhu jednání této sekce jsem nabídla výkonnému výboru SKIPu na jeho zasedání v Domažlicích, nesetkala se s výrazným odporem, proto ji teď nabídnu širšímu plénu našeho sdružení k úvahám a případné spolupráci.

Základní teze:

Knihovny v ČR poskytují stále širší spektrum služeb

- klasické, tj. základní výpůjční a informační - za fyzické přítomnosti uživatele v knihovně,
- klasické + nové elektronické - se vzdáleným přístupem.

Uživatelé zůstávají konzervativní.
Uživatelé si osvojují vedle klasických forem služeb i služby nové.
Uživatelé vyžadují především novou formu služeb.

Na chování uživatelů v knihovnách a jejich požadavky mají stále větší vliv:

- lokální dostupnost služeb
- technická a technologická dostupnost služeb
- výše nákladů vynaložených na dosažení služby
- časová náročnost poskytnutí služby

Knihovny v ČR věnují enormní úsilí na tvorbu, resp. aplikaci automatizovaných knihovnických systémů, tvorbu a shromažďování elektronických informačních zdrojů a téměř se nevěnují sledování zpětné vazby a odezvy uživatelské veřejnosti. Efektivita poskytovaných služeb není zkoumána.

Změny ve sféře knihovnických a informačních služeb jsou dány více rozšiřujícími se technologickými možnostmi než postupným plněním rozvahy vývoje služeb.

Knihovny v ČR jsou v období několika málo let konfrontovány na jedné straně se zvýšeným právním povědomím veřejnosti, na straně druhé s vlastní setrvačností a zafixovanými přístupy ke službám.

* * *

Zdají-li se Vám některé teze kontroverzní? Vidíte, že něco k tématu ještě chybí! Máte na jazyku pádné argumenty pro nebo proti tezím? Je to úplně v pořádku. Celá sekce by totiž měla být jakýmsi úvodem do širší a asi i déle trvající diskuse nad otázkami, jak se nám daří své služby měnit, máme-li pro změny ve službách knihoven objektivní podklady či jen vlastní odhad dalšího vývoje. Pokud se naplní má optimistická očekávání a také snaha oslovit potencionální autory příspěvků, uslyšíme o pohledu na uživatele dnes a zítra od zástupců: veřejných knihoven, vědeckých knihoven, vysokoškolských knihoven technického i humanitního zaměření, reflexi uživatelské sféry elektronických služeb a snad i náhled českého vrcholného vzdělávacího institutu v našem oboru. Můžeme slyšet statistické údaje, koncepty práce s uživateli, esej na téma "co je co a kdo je kdo", vizionářské odhady budoucího vývoje anebo jenom obyčejné zamyšlení nad tím, co můžeme pro uživatele zlepšit. Těšíte se? Já ano - na setkání s Vámi a kromě jiného i na Vaši aktivní účast na sekci.

Jaroslava Štěrbová


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP