BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

REGIONÁLNÍ FUNKCE ČESKÝCH KNIHOVEN V OHROŽENÍ

Patrně největším "hitem sezóny", hned po přípravě knihovnického zákona, byly a jsou pro mnohé knihovníky, bez ohledu na místo jejich působení, velikost knihovny, ve které působí, a bez ohledu na funkci, kterou zastávají, regionální funkce. Nejinak je vnímají a potýkají se s nimi členové Svazu knihovníků a informačních pracovníků, zejména pak jeho představitelé. Proč tomu tak je, i jak celý problém gradoval zejména na konci loňského roku, jak přetrvává ještě k datu, kdy píšu tyto řádky, se pokusím nyní popsat.

Co jsou to regionální funkce?

Jsou to funkce větších veřejných knihoven a jak je z názvu patrné, jsou orientovány za hranice sídla knihovny, která je vykonává - na určitý region. Regionální funkce jsou naplňovány prováděním činností a služeb i konkrétními druhy pomoci knihovnám na území regionu.

Regionální funkce jsou-li naplňovány, jsou těmi, které zajišťují spolupráci, resp. pomoc "velkých knihoven malým". Jako všechny činnosti i regionální funkce mohou být realizovány jen v případě, že k tomu jsou finanční prostředky. Lapidárně řečeno i regionální funkce musí někdo zaplatit. Možností je několik: buď si je zřizovatel knihovny - obec - zaplatí sám, nebo si na jejich realizaci sdruží finanční prostředky s dalšími obcemi, nebo regionální funkce uhradí stát.

Odbor knihovnictví NK ČR na základě problémů, které měly knihovny v nejrůznějších místech republiky po rozpadu okresních systémů, začal regionálním funkcím věnovat pozornost systematicky. V roce 1998 uskutečnil první průzkum ve všech okresech. Zjišťovalo se, zda v okrese působí okresní knihovna, či je již převedena pod zřizovatelskou pravomoc města, zda existuje okresní systém, resp. jsou-li vykonávány regionální funkce a jaké. Kým jsou financovány a v jaké výši, jak velký pracovní úvazek, resp. úvazky jsou na výkon regionálních funkcí věnovány. Protože se stav této části veřejného knihovnictví překotně vyvíjí a mění, byl průzkum opakován počátkem roku 2000, zjišťoval se stav za rok 1999, resp. k 31.12.1999. V obou případech bylo cílem získat seriozní a podrobné údaje, které by bylo možné užívat nejen při přípravě knihovnického zákona, ale i pro další jednání s ústředními orgány, výbory Poslanecké sněmovny pro zajištění financování těchto funkcí a v neposlední řadě i jako podklad pro tvorbu standardů regionálních funkcí a dalších odborných knihovnických a informačních činností. V druhé polovině roku 2000 jsme ještě jednou upřesňovali výši nákladů na RF v jednotlivých okresech telefonicky a písemně.

Jaká byla situace v loňském roce z hlediska financování regionálních funkcí státem?

Tak např. v celé České republice byly v roce 2000 financovány a tedy i vykonávány regionální funkce v 63 okresech. (Nebyly sledovány okresy Brno-město, Plzeň město, Ostrava a Praha.) Z toho ve 31 okresu vykonávaly RF okresní knihovny (nebo knihovnická pracoviště organizací zřízených okresními úřady), ve 28 okresech městské knihovny v okresních městech a ve 4 okresech SVK. V 10 okresech nebyly regionální funkce financovány a tedy ani vykonávány.

Peníze z okresních úřadů na regionální funkce knihoven plynuly ještě v roce 2000 dvěma cestami: buď v rámci rozpočtů vlastních organizací (okresních knihoven) nebo formou dotace do městské knihovny v okresním městě.

Okresní úřady vynaložily celkem 74 801 876 Kč na regionální funkce. Ministerstvo kultury financovalo regionální funkce ve 4 okresech, a to tam, kde okresní regionální funkce vykonávají státní vědecké knihovny; příspěvek činil 5 402 173 Kč.

Celkově byla vynaložena částka 80 204 049 Kč, a to pro 7 059 71 obyvatel zmíněných 63 okresů. Průměr na 1 obyvatele tak činil v roce 2000 11,40 Kč.

Pro dokreslení je třeba ještě zmínit i to, že v některých okresech celková dotace vysoce překračuje ukazatel 11,40 Kč na 1 obyvatele a naopak jsou okresy, v nichž částka nedosáhla ani poloviny průměrného ukazatele. Obecně lze říci, že větší částky na regionální funkce věnují tam, kde dosud existují okresní knihovny. Okresní knihovny měly v roce 2000 k dispozici částku 51 259 375 Kč (pro 3 058 749 obyvatel) a městským knihovnám s regionálními funkcemi byla okresními úřady poskytnuta částka 23 542 501 Kč (a to pro 3 394 410 obyvatel!).

Jaká je situace počátkem února 2001?

S transformací veřejné správy byly již v loňském roce schváleny některé zákony, jejichž platnost nastala 1. lednem 2001. Mezi nimi byl i zákon č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, který znemožnil okresním úřadům financovat vše, co není výkonem státní správy a nebo není okresním úřadem zřízenou organizací. Schválením tohoto zákona bylo jasné, že počínaje rokem 2001 nebudou moci okresní úřady dotovat výkon regionálních funkcí tam, kde již došlo k transformaci okresní knihovny na městskou, tedy ve 28 okresech.

Zde se iniciativy chopil Svaz knihovníků a informačních pracovníků a jeho vedení i vedení jednotlivých regionů, a to již na jaře roku 2000. Nejdříve bylo na problém písemně upozorněno a požádáno o pomoc Ministerstvo kultury ČR a v průběhu roku pak průběžně informováno. Koncem srpna téhož roku následoval oficiální dopis předsedy SKIPu ministru kultury Pavlu Dostálovi, ministru financí ing. Mertlíkovi a ministru vnitra Mgr. Grossovi. Na podzim roku 2000, v rámci Týdne knihoven, se podařilo problém dostatečně medializovat, namátkou vybírám: Prohlášení SKIP na tiskové konferenci, která již tradičně otvírá Týden knihoven, rozsáhlý článek v Mladé frontě Dnes dne 12. října 2000 o problematice rušení okresních (regionálních) funkcí knihoven v návaznosti na rozpočty okresů, pořad ČT2 "Jednadvacítka", v němž vystoupil 13.10. předseda SKIP. Otištěny a zveřejněny byly i další články o problému v regionálním tisku ap. Členové výkonného výboru SKIP přesvědčili o závažnosti absence finančních prostředků na regionální funkce Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu a tělovýchovu Poslanecké sněmovny a ten přijal usnesení, aby ze státního rozpočtu bylo na regionální funkce pamatováno částkou 117 milionů Kč.

Bohužel poslanci návrh v Parlamentu neschválili a tak od 1. ledna 2001 k 10 okresům bez RF přibylo dalších 23. V tomto okamžiku - únor 2001 - chybí dotace na výkon regionálních funkcí ve 33 okresech ČR.

Přestože knihovníci neuspěli na Ministerstvu kultury ČR, ba ani v Parlamentu, svitla naděje po interpelaci pana poslance Havlíčka. Ta totiž následovala hned po pro nás neúspěšném hlasování o 117 milionů na RF. Na ní dostal pan poslanec Havlíček příslib od pana ministra Dostála, věc řešit vládním usnesením. Také zájem o konkrétní kroky některých přednostů okresních úřadů, např. aktivity přednosty Okresního úřadu v Děčíně, dávaly naději, že se problém podaří vyřešit. Potíže, a to značně velké, to přineslo v okresech stejně. Městské knihovny v okresních městech stojí před problémem, jak naplňovat regionální funkce do té doby, než dotace bude vládou opravdu schválena. Mnohde nemohli překlenout ani zaměstnávání pracovníka či pracovníků, jejichž pracovní náplní je naplňování regionálních funkcí. Nejsmutnější na této věci je okolnost, že se nejedná o částku, která by stát zatížila nově. V rozpočtech okresních úřadů tyto finance v minulosti figurovaly.

Snaha získat finanční prostředky však nepolevila! Výsledkem je příslib, že v nejbližší době by mohla být Vládou ČR schválena částka určená na výkon regionálních funkcí knihoven pro ty okresy, které o ni, právě díky zákonu o okresních úřadech, přišly. Cesta finančních prostředků není pochopitelně ještě známa. Můžeme se pouze dohadovat, ale to je již otázka formální. Nejdůležitější v těchto dnech je, aby se problém dostal na pořad jednání Vlády ČR a byl schválen ve prospěch knihoven, resp. uživatelů knihoven v obcích.

Ladislava Zemánková, 19.2.2001


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP