BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Společné setkání představitelů knihoven a majitelů autorských práv v rámci projektu CELIP

Jednou z významných akcí v rámci projektu CELIP, o němž jsou podány informace v předchozím článku, bylo společné setkání zástupců majitelů autorských práv a práv souvisejících s členy Steering Group projektu CELIP a dalšími zainteresovanými osobami dne 15. 6. 2001 v Praze. Zasedání se zúčastnili na straně představitelů majitelů práv Anne Bergman - hlavní poradkyně IFFRO a FEB (Federation of European Publishers) z Bruselu, Paul Greenwood - vedoucí skupinového projektu IFRRO PHARE a také VG WORT z Mnichova, Cvetelina Dimitrova - ředitelka Martinus Nijhoff ze Sofie, Nancy Gerry - ředitelka prodeje časopisů Blackwell Science z Londýna, Stanislava Kellnerová - DILIA, Vilma Misiukonien - Infobalt Copyright Agency z Vilnjusu a Benjámin Péter Tóth - Artisjus z Budapešti. Z představitelů českých knihoven se zúčastnila dr. Jarmila Burgetová a další hosté. V projektu CELIP se účastnili Teresa Hackett, ředitelka EBLIDA, a Tuula Haavisto, ředitelka projektu CELIP, a dále zástupci knihovnických asociací jednotlivých kandidátských zemí v projektu (ČR, resp. SKIP reprezentuje autor tohoto článku).

Diskuse členů CELIP se týkala zejména:

  • technických možností různých typů aktů rozmnožování a jejich právních důsledků,
  • právního režimu licencí ve vztahu k autorským zákonům,
  • případného rozšíření vybírání náhradních odměn (tzv. levy system) i za možnost užití osobního počítače s tiskárnou jako rozmnožovacího přístroje, jak to připravuje VG WORT,
  • modelů kolektivní správy pro vybírání a rozdělování odměn v rámci IFRRO za zpětnou digitalizaci (retrodigitalisation) - majitelé práv k rozmnožování vyjádřili v tomto směru přání postupovat v dohodě s knihovnami a zjistit vydání svolení od autorů pro takové rozmnožování, což je aktuální zejména v severských zemích a v SRN, kde autorské právo neumožňuje vydavatelům využít dosavadní autorské smlouvy zajišťující jim práva na vydání děl v "tradiční podobě" i na vydání elektronická a vyžaduje novou zvláštní licenci od autora, což silně komplikuje práci knihoven a VG WORT se přičiní o vypracování návrhů změn, aby mohli taková svolení k elektronickým rozmnoženinám děl vydávaných původně v papírové podobě udělovat v zájmu a jménem autora; bylo zřejmé, že kolektivní správci hledají nové cesty k náhradním odměnám za zpětnou digitalizaci,
  • negativních zkušeností knihoven s nejasným právním postavením ochranných autorských organizací (kolektivní správy), což bylo řešeno novelou k autorskému zákonu přijatou v r. 2001, zatímco v baltských zemích je tato situace zatím neřešena (v ČR je postavení kolektivních správců včetně jejich práv komplexně řešeno v novém autorském zákonu v r. 2000),
  • trvalého uchovávání (archivace) elektronických dokumentů,
  • legality systému elektronického doručování dokumentů, který rozvinula v ČR STK, a proplácení náhradních odměn za pořízení finálních "papírových" rozmnoženin z "papírové" předlohy kolektivnímu správci DILIA, přičemž mezitímní podoba při zaslání (zpřístupnění) dokumentu je elektronická. Velmi podnětný pro práci knihoven je přístup IFRRO k této otázce, vyjádřený Paulem Greenwoodem, a sice, že takový systém pokládá IFRRO z hlediska autorského práva za legální, pokud za doručení dokumentu zaplatí příslušná knihovna náhradní odměnu jako za jinou "papírovou" kopii. Někdy vyjádřené odmítavé názory DILIA (ne však praxe DILIA, neboť odměny za tyto rozmnoženiny od knihoven ve výši 0,10 Kč za černobílou rozmnoženinu přijímá) i ministerstva kultury ČR k této otázce jsou tedy v rozporu s výkladovou praxí této mezinárodní asociace národních kolektivních správců.

Závěrem bylo konstatováno, že tento typ společných setkání představitelů knihoven, reprezentujících uživatele na jedné straně, s představiteli autorů a vydavatelů, resp. ochranných autorských organizací (kolektivních správců) na straně druhé je velmi potřebné, protože jednak sbližuje stanoviska obou stran a umožní lépe pochopit zájmy druhé strany a najít shodu v mnohdy nejasných úskalích nových autorských zákonů a z nich vyplývajících právních omezení pro licenční smlouvy. Ze strany majitelů práv (Paul Greenwood) byla vyjádřena potřeba dalších setkání a prohloubení spolupráce s projektem CELIP i jeho členskými národními asociacemi v budoucnu, např. na mezinárodní konference či semináře pořádané IFRRO k problematice licencování elektronických zdrojů, na něž by byli pozvání i zástupci CELIP.

Doc. JUDr. Martin Boháček, CSc.

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP