BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Z ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

2. zasedání výkonného výboru SKIP se konalo jako výjezdní dne 15. listopadu 2001 v okresní knihovně Hradec Králové. Předcházel mu celodenní seminář Knihovní zákon v širších souvislostech s bohatým a zajímavým programem. Ze závěrů VV SKIP:

Sekce veřejných knihoven připraví leták pro starosty měst a obcí o novém "knihovním zákonu", jeho významu pro obce i povinnostech z něho vyplývajících.

SKIP se pokusí zaregistrovat doménu WWW.SKIP.CZ

Na konferenci Knihovny současnosti 2002 v Seči bude jedna ze sekcí věnována tématu Knihovna jako veřejná služba. Lektory v této sekci budou francouzští kolegové. SKIP tak rozvíjí užší spolupráci s francouzským profesním spolkem. Vzhledem k dalším plánovaným aktivitám je třeba zmapovat aktivní znalosti francouzštiny v regionech. Počátkem roku bude uspořádána ve spolupráci s Goethe-Institutem společná konference na téma Knihovna jako centrum celoživotního vzdělávání. Nově konstituovaná komise pro zahraniční spolupráci se pokusí připravit projekt četnější účasti českých knihovníků na kongresu IFLA v Berlíně v roce 2003.

Týden knihoven 2002: přes nesporně stoupající kvalitu této propagační akce i rostoucí počet účastnících se knihoven stále pokulhává její organizační zajištění. Sekce veřejných knihoven soustředí svou pozornost právě na lepší organizaci Týdne a konkrétní zodpovědnosti za jednotlivé složky. Do konce roku dodají všichni, kdož se na celostátním zajištění akce (tisková konference, happening, společná úvodní aktivita (např. provázkiáda), shromažďování přihlášek, webová stránka apod.) účastní, ale i ti, kdož mají konkrétní návrhy na zlepšení a zkušenosti, své podněty, připomínky a návrhy kol. Miloši Kvapilovi ( MěK Prostějov), který připraví konkrétní harmonogram prací. E-mail: reditel@knihovna.cz. Termín Týdne knihoven v r. 2002 je 7.-13.10.

SKIP bude spolupracovat na přípravě a zapojení knihoven do akce Březen-měsíc internetu 2002. Všechny informace, podněty, návrhy na nové a neotřelé aktivity a připomínky je třeba směřovat ke kol. Jaroslavě Štěrbové (MKP). E-mail: sterbovj@mlp.cz

Po 2 jednalo předsednictvo VV SKIP 11. října. Po kontrole úkolů se připravovalo výjezdní zasedání VV, hodnotil se probíhající Týden knihoven, probírala ediční činnost, konkrétně příprava dalšího titulu edice Aktuality SKIP Doporučení IFLA pro veřejné knihovny. Na programu byly i perzonální otázky: místopředsedkyní SKIP byla zvolena kolegyně Stanislava Bícová, za novou členku organizačního výboru INFORA byla navržena Jaroslava Štěrbová, na vědomí byla vzata informace, že do čela zahraniční komise náhradou za dr. Burgetovou je navrhován dr. Matušík z NKP.

3. zasedání předsednictva VV SKIP se konalo 6. listopadu. Znovu se zabývalo přípravou výjezdního zasedání VV SKIP a souvisejícího semináře Knihovní zákon v širších souvislostech. Předsednictvo dále vyslechlo informaci o jednání KDK, které zvolilo za novou předsedkyni Lidmilu Košťálovou (MěK Jičín) a za novou tajemnici Stanislavu Benešovou (MěK Nová Paka). Předsednictvo dále přijalo pozvání francouzské strany na exkurzi deseti členů SKIP po francouzských knihovnách, téma: rekonstrukce a výstavba knihoven. Kol. Zoubek referoval o průběhu soutěže Knihovna roku v rámci soutěže Vesnice roku (čtěte na jiném místě Bulletinu SKIP) a předsednictvo k tomu přijalo opatření k vyhlášení výsledků dne 12. prosince v Zrcadlové kapli NKP. Kol. Kurka informoval o tom, že předseda Svazu slovinských knihovníků přivezl rukopis Zvláštního čísla 2001 Slovinské knihovnictví a předsednictvo přijalo kroky, jak zajistit překlad a vydání.

Činnost ediční a zahraniční komise a Klubu dětských knihoven je zmiňována tentokrát na jiných místech.

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP