SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR   

UPOZORNĚNÍ PRO KNIHOVNY, KTERÉ POSKYTUJÍ KOPÍROVACÍ SLUŽBY ZA ÚPLATU

Občanské sdružení DILIA upozorňuje všechny knihovny a informační střediska, že s účinností od 1.12.2000 každá knihovna a informační středisko, které poskytují na kopírovacích zařízeních rozmnožovací služby za úplatu, jsou podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. e/ zákona č.121/2000 Sb. /autorský zákon/ povinny odvádět kolektivnímu správci odměnu pro autory děl ve výši 0,10 Kč za jednu tiskovou rozmnoženinu černobílou a 0,20 Kč za jednu tiskovou rozmnoženinu barevnou, pokud byly tyto rozmnoženiny zhotoveny za úplatu.

Tímto kolektivním správcem je DILIA, divadelní a literární agentura, občanské sdružení se sídlem: Krátkého 1, 190 03 Praha 9, IČO: 65401875, bankovní spojení: Živnostenská banka a.s., č.ú.: 1120113004/0400.

Podle ust. § 25 odst. 5 autorského zákona jsou poskytovatelé rozmnožovacích služeb za úplatu povinni předkládat kolektivnímu správci informace o skutečnostech rozhodných pro výši odměny, tj. o počtu tiskových rozmnoženin zhotovených na přístrojích pro poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu, a to vždy souhrnně za kalendářní pololetí nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce.

Znamená to, že poskytovatelé rozmnožovacích služeb za úplatu zašlou vždy do 31.ledna a do 31.července hlášení o počtu kopií poskytnutých za úplatu kolektivnímu správci, a to buď poštou na adresu DILIA - k ruk. ing. Krejčové, vyplněním www formuláře (URL stránky s formulářem bude dodatečně sděleno) anebo elektronickou poštou na adresu: krejcova@dilia.cz.

Tabulka pro hlášení o počtu tiskových rozmnoženin je připojena - .html, .rtf (12 kB).

Odměny jsou splatné jednou ročně vždy do konce února na účet DILIA č. 1120113004/0400. Plátce uvede jako variabilní symbol své IČO a jako specifický symbol 3115651. Pokud knihovna nemá své IČO a není právnickou osobou, ale organizační složkou právnické osoby, uskuteční platbu tato právnická osoba a uvede své IČO jako variabilní symbol platby.

Podle ust. § 100 odst. 4 autorského zákona jsou poskytovatelé rozmnožovacích služeb povinni umožnit kolektivnímu správci řádný výkon kolektivní správy a bez vážných důvodů kolektivnímu správci neodmítnout poskytnutí k tomu potřebných informací.

Kontaktní pracovníci DILIA:

Ing. Stanislava Kellnerová, tel.: 02 / 83890666, e-mail: kellnerova@dilia.cz
JUDr. Jiří Smolař, tel.: 02 / 83890666, e-mail: smolar@dilia.cz
Ing. Krejčová, tel.: 02 / 66199815, e-mail: krejcova@dilia.cz

Příloha: Tabulka o počtu tiskových rozmnoženin - .html, .rtf (12 kB)


Zpět