SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR   

Historie a poslání SKIP

 • Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků, která má charakter občanského sdružení.
 • Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.
 • SKIP sdružuje na 1200 členů a je organizován na regionálním principu. Má 10 regionálních výborů. Po odborné linii zajišťují činnost sekce (veřejných knihoven), kluby (dětských knihoven) a komise (legislativní, ediční, zahraniční, pro automatizaci).
 • Z ČINNOSTI SKIP

  • podílí se na tvorbě a realizaci koncepcí oboru a jeho legislativy
  • účastní se odborné přípravy specialistů a přispívá k celoživotnímu vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků, zejména pořádáním odborných akcí
  • spolupracuje se vzdělávacími institucemi a dalšími organizacemi, které se doma i v zahraničí zabývají knihovnictvím a informační činností
  • rozvíjí kontakty s profesními spolky a organizacemi stejného nebo podobného zaměření doma i v zahraničí, je členem Mezinárodní federace knihovnických asociací - IFLA
  • organizuje společenské akce pro knihovníky a informační pracovníky
  • vydává 4x ročně svazové periodikum Bulletin SKIP

  Z PRAVIDELNÝCH AKCÍ SKIP

  • celostátní konference "Knihovny současnosti" (spolupořadatel)
  • celostátní propagační akce "Týden knihoven"
  • "Knihovnická dílna" - každoroční setkání k aktuálním otázkám veřejných knihoven
  • "Knihovny pro III. tisíciletí" - seminář k výstavbě a rekonstrukci knihoven
  • seminář o automatizaci v oboru
  • zastupování knihoven ve vztahu k ochranným autorským organizacím při půjčování zvukových dokumentů
  • ... a řada akcí v regionech

  Z MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

  • účast na evropských projektech CECUP, DECID

  Zájemci o členství ve SKIP
  se mohou obracet na příslušné předsedkyně regionálních orgánů:


  zpět na homepage