Pokyny využívání výpočetní techniky

Písemná instrukce

 

 • Registrovaný uživatel je povinen odevzdat službě ve studovně před začátkem práce platný čtenářský průkaz Národní knihovny ČR. Smí pracovat v počítačové síti NK ČR pouze pod uživatelským heslem přiděleným pro uživatele NK ČR.

 • Registrovanému uživateli  je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému NK ČR a nainstalovaných aplikací a programů NK ČR

 • Registrovanému uživateli je zakázáno používat jiné programové vybavení než to, které je mu poskytnuto v nabídce

 • Registrovaný uživatel může ukládat výsledky vyhledávání na povolené nosiče dat. Pravidla pro využívání nosičů dat si stanovuje každá studovna zvlášť a jsou součástí návštěvních řádů jednotlivých studoven. Diskety pro práci v NK ČR lze zakoupit na stanovených místech (Referenční centrum, Hala služeb).

 • Registrovaný uživatel se nesmí žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud registrovaný uživatel získá privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému) je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit službě.

 • Registrovaný uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě.  Dále je  plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry

 • Při užití získaných informací a dat je registrovaný uživatel povinen respektovat autorské právo a ostatní předpisy: pokud není v licenčních podmínkách na přístupu ke zdroji uvedeno jinak, smí data a informace použít výlučně pro osobní potřebu, nesmí je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům. Informace a data ze zveřejněných databází smí uživatel v nepodstatné míře užít k jakémukoli účelu, ve větším rozsahu však jen pro účely vědecké a vyučovací.

 • Případné zneužití dat a informací může být trestné


  Pokyny pro využívání Internetu a elektronických informačních zdrojů v Národní knihovně ČR

  Jana Huňová

01.12.12