Pokyny pro využívání reprografických služeb v Národní knihovně ČR


Národní knihovna ČR poskytuje reprografické služby z dokumentů ze svého knihovního fondu nebo z fondů Národní knihovnou zprostředkovaných

Uživatel ve studovnách Národní knihovny je v případě požadování zhotovení rozmnoženiny povinen řídit se pokyny pracovníků knihovny, kteří podle stavu konkrétního dokumentu a při respektování zásady dlouhodobé ochrany knihovního fondu rozhodují o způsobu zhotovení rozmnoženiny

Zhotovené nebo dodané rozmnoženiny lze použít výhradně pro osobní potřebu uživatele. Použití pro jiný účel než osobní potřebu musí být upraveno smluvně.

Poskytování reprografických služeb upravuje Knihovní řád NK ČR a jeho příloha Pravidla zhotovování a zasílání rozmnoženin v NK ČR. Výši úhrad za tyto služby stanovuje Ceník placených služeb a poplatků NK ČR.

 

Reprografické služby v NK ČR poskytuje ...


Jana Huňová

01.12.12