OCLC FirstSearch


Základní informace 

Přehled bází


Statistiky  - O projektu

  Vyhledávání
     

 

OCLC FirstSearch - vyhledávání


- možnosti vyhledávání - rozšiřování - operátory - zobrazení výsledku - přidané služby SFX -     - dokumentace v angličtině -
 


Pro pohyb po OCLC FirstSearch se používají čtyři záložky hlavního menu:

 

Home         - vyhledávání ve všech bázích zpřístupněných v OCLC FS
 • při novém vstupu do OCLC FS  se  v podmenu vždy soustřeďuje několik možností, jak si vybrat db pro vyhledávání
  • List All Databases (výběr ze všech dostupných databází)
  • List Databases by Topic (výběr databáze podle oboru)
  • Suggest Best Databases (zjednodušené vyhledávání, které umožňuje vybrat si podle orientačních výsledu nejvhodnější databázi)
 • po provedení prvního dotazu se podmenu změní na List of Records, Detailed Records, Marked Records, Saved Records
Databases  -   výběr databází pro vyhledávání
 • v podmenu je nabídka List All Databases, List Databases by Topic, Suggest Best Databases
Searching  - výběr formuláře pro dotaz, kombinace předchozích dotazů
 • Basic Search  (jednoduché vyhledávání)
 • Advanced Search (pokročilé vyhledávání
 • Expert Search (expertní vyhledávání)
 • Previous Researches -doplní se do nabídky podmenu po provedení prvního dotazu (kombinace doposud provedených dotazů, je možné využít formulaci dotazu a zvolit databází, v níž bude proveden)
Result         - práce s výsledky dotazu
 • List of Records (stručný přehled nalezených záznamů)
 • Detailed Records (úplné zobrazení nalezených záznamů)
 • Marked Records (přehled označených záznamů)
 • Saved Records (přehled trvale uložených záznamů v osobní schránce)

 


Možnosti vyhledávání


OCLC FirstSearch umožňuje svým uživatelům vyhledávat v:


Všechny báze podporují tři základní způsoby vyhledávání:

Vyhledávání v jedné bázi

Součástí všech způsobů vyhledávání je Hlavní menu (navigační lišta), která zpravidla obsahuje tyto ikony:

tlačítko INTRO INTRO základní informace o OCLC FS a práci s FS
 
tlačítko NEWS  NEWS aktuální informace a novinky
 
BROWSE TITLES vyhledávání časopisů (pouze u článkových databází)
tlačítko INDEX INDEX

rejstřík umožňuje prověřit, zda se hledaný termín v bázi vyskytuje, nenabízí však možnost vybrat si pro vyhledávání více než jeden termín

tlačítko PŘEDMĚTOVÁ HESLA SUBJECTS  vyhledávání podle Předmětových hesel Kongresové knihovny - pouze u vybraných bází
NÁPOVĚDA HELP nápověda k jednotlivým fázím vyhledávání
 
NÁPOVĚDA        

u některých polí je při formulaci dotazu možné využít praktickou nápovědu


nahoru

    Jednoduché vyhledávání                

V jednoduchém vyhledávacím formuláři je možné v závislosti na vybrané databázi hledat podle:
keyword - klíčových slov
author - slov z údajů o autorech
title - slov z názvu
year - roku vydání
source - zdrojového dokument (u článkových databází)
ISBN - čísla ISBN

omezení: (Limit to)
Full text - hledání pouze plných textů článků - pouze ve vybraných bázíchnahoru

 

    Pokročilé vyhledávání        

Vyhledávací formulář umožňuje zároveň hledat až ve třech vybraných polích, zadané termíny je možné prověřit v jednotlivých rejstřících.

Pokročilé hledání umožňuje používat logické operátory AND, OR, NOT.


Pro zpřesnění dotazu slouží ve vyhledávacím formulář část nazvaná  Limit to:
(možnosti se vždy liší podle aktuální báze)
- Year - rok vydání
- Language
- jazyk dokumentu
- Limit  type to
- typ dokumentu
- Subtype limits - zpřesnění typu dokumentu (zde je možné např. zúžit dotaz pouze na dokumenty určené pro děti a mládež)
- Limit availability to - výběr konkrétní knihovny, která má dokument ve svém fondu, a to buď zadáním tzv. Library Code (k dispozici je adresář knihoven) nebo zatržením možnosti Items in my libraryZáznamy je možné řadit podle (Rank by):
- Number of Libraries - počet knihoven, které dokument vlastní
- Date - data
- Relevance - relevance
- Accession Number - podle čísla záznamu v databázinahoru

   Expertní vyhledávání

Ve vyhledávacím okně je možné formulovat dotaz s použitím uvedených prefixů, logických a proximitních operátorů a znaků pro krácení a nahrazování. Seznam prefixů je u každé báze uveden v nápovědě pro pokročilé a expertní vyhledávání pod odkazem Indexes and Examples. Možnosti pro zužování resešerše a pro řazení dotazů jsou shodné s pokročilým vyhledáváním.nahoru


 

Vyhledávání ve 2-3 bázích zároveň

 • pro souběžné vyhledávání ve 2-3 bázích je možné využít jak jednoduché tak pokročilé nebo expertní vyhledávání

 • báze pro vyhledávání se vybírají seznamu databází List All Databases

 • v seznamu výsledků je vždy uveden počet záznamů nalezených v jednotlivých bázích s možností prohlížet si záznamy z každé báze zvlášť


nahoru


Vyhledávání ve všech bázích

 • součástí úvodní obrazovky OCLC FirstSearch, která se objeví po přihlášení do systému, je jednoduchý formulář pro vyhledávání ve všech bázích, které OCLC FirstSearch nabízí,  odkaz na tuto stránku je i v menu v horní liště - Home
 • ve formuláři je možné používat prefixy (ne všechny databáze podporují shodné prefixy pro vyhledávání), logické a proximitní operátory a znaky pro rozšiřování a nahrazování
 • zadaný výraz je možné hledat ve všech bázích a nebo s přihlédnutím k některému z uvedených témat, která jsou v bázích zastoupena
 • v přehledu výsledků je pak uvedeno, kolik záznamů bylo v které bázi nalezeno

 

nahoru
 

Znaky pro nahrazování a zkracování

     * pravostranné rozšíření
     +

nahrazuje koncovky -s, -es množného čísla u těch podstatných jmen v angličtině, která při jeho tvorbě nemění slovní základ
u slov, u nichž se množné číslo netvoří standardně, je nutné vypsat tvar jednotného i množného čísla
dog+ - hledá dog nebo dogs
foot or feet

     # nahrazuje jeden znak
wom#n - hledá woman nebo women
     ? nahrazuje více znaků, je možné určit, kolik znaků může maximálně nahradit
librar?4 - hledá slovo librar a může připojit až 4 další znaky za zadaný základ slova
colo?r - hledá např. color, colour, colonizer


nahoru
 

Logické operátory používané při vyhledávání

AND v záznamu jsou obsaženy všechny hledané výrazy
OR záznam obsahuje alespoň jeden zadaný výraz
NOT hledaný výraz nesmí být záznamu uveden

Proximitní operátory používané při vyhledávání

NEAR

např. n3 - při vyhledávání zadaných výrazů nezáleží na pořadí, v jakém jsou v záznamu uvedeny, je možné určit, kolik slov se mezi hledanými výrazy může maximálně nacházet

WITH

např. w3 - při hledání záleží na pořadí, v jakém byly hledané výrazy zadány, je možné zadat, kolik slov se může maximálně mezi hledanými termíny vyskytovatnahoru
 


Zobrazení výsledků

V seznamu výsledků je vždy uvedena formulace dotazu a počet nalezených dokumentů. Součástí navigační lišty jsou ikony pro práci s nalezenými záznamy:

TŘÍDĚNÍ SORT třídění nalezených záznamů podle:
Title - názvu
Author - autora
Date - data
Source - zdroje
Nabídka se liší podle možností aktuální báze, pracuje s max. 200 nalezenými záznamy.
ROZŠIŘOVÁNÍ-AUTOR RELATED AUTHORS provedení nového dotaz s využitím údajů o autorech z aktuální rešerše
ROZŠIŘOVÁNÍ-PŘEDMĚT RELATED SUBJECTS provedení nového dotaz s využitím předmětových hesel z aktuální rešerše
ZUŽOVÁNÍ LIMIT omezení (zúžení) dotazu podle:
Author - autora
Year - roku vydání
Language  - jazyka dokumentu
Document Type - typu dokumentu
Subject Headings - předmětových hesel
Number of Libraries - počet knihoven s dokumentem ve fondu
Items in my library - dokumenty pouze ve fondu knihovny, která je právě přihlášená do OCLC FirstSearch

U každé položky funkce LIMIT (např.: Year) je možné vybrat více údajů (např.: 1990, 1956, 1997), které jsou automaticky spojeny operátorem OR.
E-MAIL E-MAIL odeslání výsledku rešerše na e-mailovou adresu, nabídka se aktuálně mění a může nabízet odeslání: seznamu nalezených výsledků, bibliografických záznamů, pouze označených záznamů, informací o knihovnách, které dokument vlastní
záznamy jsou odesílány buď v textové podobě nebo v html formě
TISK PRINT příprava záznamu, plného textu článku pro tisk, po připravení dokumentu je pro vlastní tisk nutné použít funkce prohlížeče (Soubor - Tisk)
EXPORT EXPORT export záznamů do systémů EndNote a RefWork nebo jako textový soubor
See more details for locating this item odkaz na plný záznam nalezené publikace
typ dokumentu
- knihy - počítačové soubory
- seriály - archivní materiály (různé typy dokumentů)
- obrazové dokumenty - mapy
- zvukové záznamy - zdroje na internetu
- notové materiály - články, kapitoly knih
- průběžně aktualizované zdroje
 

nahoru


Součástí seznamu nalezených dokumentů je i menu Find Related, které umožňuje provést dotaz v jiných bázích. Výběr bází uvedených v tomto menu se aktuálně liší podle zadání dotazu, protože ne všechny databáze podporují stejné prefixy pro hledání.


V seznamu záznamů je možné některé záznamy označit a zobrazit si je kliknutím na odkaz Marked Records v horní liště. Pod odkazem Detailed View se pak v otevřou pouze označené bibliografické záznamy seřazené za sebou. Označené záznamy si můžeme vytisknout, exportovat  nebo poslat e-mailem, a to ve stručném formátu i v podobně plného záznamu.


OCLC FirstSearch nabízí pouze jeden formát podrobného záznamu. Podrobné záznamy byly rozšířeny o informace o obsahu knih (Contents), fotografie přebalu knihy a další údaje.

KNIHOVNY LIBRARIES

Libraries worldwide that own item - seznam knihoven, které dokument vlastní

 

Pro ověřování dostupnosti plného textu článku či knihy na území ČR je možné využít i přidané služby SFX. Každá knihovna s přístupem do OCLC FS si tuto službu aktivuje sama podle svých potřeb. Bližší informace o SFX v OCLC FS.

 


10.2.2010 Hanuš Hemola | NK ČR | Nahoru |