Hlavní stránka NK 2/2001 Bulletinplus

Editor Čapkova díla a bibliograf
PhDr. Miroslav Halík
100. výročí narození PhDr. Miroslava Halíka
*30. června 1901

Český bibliograf, editor a literární historik; otec prof. Tomáše Halíka. Vystudoval češtinu, francouzštinu a filosofii na FF UK. 1930-34 volontér městské knihovny v Domažlicích, 1934-47 knihovník Ústřední knihovny hl. města Prahy, 1947-53 pracovník ministerstva informací, kde vedl knihovnu povinných výtisků. 1947 jmenován členem komise ČAVU pro stanovení edičních zásad při vydávání české literatury. 1953-61 bibliograf Národní knihovny v Praze. 1934-38 uspořádal v pražské městské knihovně několik literárních výstav (např. o díle J. V. Sládka, V. Dyka, o Manifestu českých spisovatelů 1917). V roce 1939 pověřen vydáváním knih Karla Čapka, od roku 1945 též Josefa Čapka v nakladatelství Fr. Borový, od roku 1954 editorem Díla bratří Čapků v nakladatelství Čs. spisovatel. 1946 pořadatel rozsáhlé výstavy o životě a díle bratří Čapků v Praze; spolutvůrcem expozic Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích a Domu Karla Čapka ve Strži. Od roku 1965 do své smrti předsedou Společnosti bratří Čapků (v pořadí třetím). 

  Postupně bibliograficky zpracoval a v knižních souborech vydal rozsáhlou tvorbu Karla Čapka,   publikovanou pouze v novinách a časopisech.


Ve službách díla bratří Čapků

V Památníku národního písemnictví oslavila Společnost bratří Čapků letošní 100. výročí narození PhDr. Miroslava Halíka, svého dlouholetého předsedy, pásmem Ve službách díla bratří Čapků. Shromáždili se tu jak členové Společnosti, tak i jeho bývalí přátelé a známí, přišli i dosud žijící kolegové z Národní knihovny, dostavila se široká halíkovsko - čapkovská obec. Pořad připravil a řídil současný předseda Společnosti bratří Čapků Josef Protiva. Své vzpomínky proslovili PhDr. Jaroslav Slavík, celoživotně se zabývající zvláště Josefem Čapkem, z Národní knihovny PhDr. Boris Mědílek a syn pana doktora Halíka, univ. prof. Tomáš Halík. Přečteno bylo zhodnocení osobnosti Halíkovy od Jiřího Opelíka, dojemně zapůsobilo čtení z osob-ního vyznání Miroslava Halíka o jeho bibliografické a editorské práci.

Vzpomínání PhDr. Borise Mědílka na působení PhDr. Miroslava Halíka (nejen) v Národní knihovně:

Co je náležité o panu doktorovi Halíkovi povídat? Samé vážné a významné věci do učebnic a čapkovských monografií? Já jsem se svou troškou do mlýna ve značných rozpacích. Mlýn mého vzpomínání patří ke sklence vína do intimního koutku, kam by se shromáždilo už tak velice prořídlé stádečko bývalé Národní knihovny. Kdyby jen rozprášené po světě vezdejším – převážně už vystoupavší za panem doktorem do brány nebeské.
Ale i v tom koutečku by se musil vypravěč nejprv osmělit, protože ty vzpomínky nejhřejivější jsou záležitostí srdeční, neveřejnou, drahou.
Hrstka zbylých se tu dnes shromáždila skoro celá: Hilda Lehovcová, Věruška Chválovská, Evženka s Liborem Richterovi, Majka Klinkerová, jak by mohl chybět Evžen Lukeš – a před očima se nám vybavují ti, co už fyzicky dorazit nemohli.
Poprvé jsem pana doktora spatřil v šestačtyřicátém, když vítal na hranicích Malých Svatoňovic pana presidenta Beneše s chotí. Byl, myslím, celý ve světlém, jako presidentský pár. Nebo že bych mu to jen dodatečně přisoudil z fotografií? A oživoval si i to, jak za ním přijížděli oba svatoňovičtí rivalové radit se a přihřát v jeho přízni? Častěji vstupoval do naší kanceláře železničář, pan Kašpar, autor té hezké knížky.
Když byla zrušena Koutníkova knihovna se svým povinným výtiskem a katalogem podle Mezinárodního desetinného třídění, přibyli do Národní knihovny s jejím fondem i dva přátelé, pan doktor Halík a Libor Richter, spolu s Jarmilkou Najbrtovou, dnes Lorencovou. Po čtyři roky jsem pak seděl s panem doktorem v jedné místnosti, v redakci článkové části Bibliografického katalogu. Vždy jsem se hanbil, že jsem já, chlapec nedovzdělaný z  rukou Petrmichlových panu doktoru šéfoval. Jedinkrát jsem mu přirozeně nic nepřikázal, jen od něj nasával, od zaměstnaneckého úkolu ho spíše odháněl. I když jsem to jako mladíček prožíval a práci si bral i domů, vždycky mi bylo naprosto jasné, že má Čapek před národní článkovou bibliografií absolutní přednost. A tak mne hřeje náhodné sdělení nevím už koho, že si “pan doktor Halík pochvaluje, že má teď 

Oddělení národní článkové bibliografie, pravděpodobně v roce 1956.
Zleva doprava (stojící): PhDr. Boris Mědílek, PhDr. Květa Opočenská, PhDr. Libor Richter, PhDr. Zdeněk Franc, Květa Pašťálková, Mgr. Marie Pospíšilová (Klinkerová), Jiřina Šilhánková, Jaroslava Kalinová (Baštová), PhDr. Miroslav Halík, PhDr. Oldřich Tax, (sedící): prof. Hilda Lehovcová, Marie Stanislavová, Zdena Luňáková, Františka Štěpánková, PhDr. Zdeněk Tax a PhDr. Otto Šimáček.


 

Z pořadu ke 100. výročí narození PhDr. Miroslava Halíka v Památníku národního písemnictví.
Zleva: univ. prof. Tomáš Halík, PhDr. Boris Mědílek, PhDr. Jaroslav Slavík.
(Foto: Zuzana Havelková)

v Klementinu pokoj”. Za života se mi dostalo jen velmi málo ocenění, kterých bych si tolik považoval. Za panem doktorem Halíkem přicházely zástupy, nejen z těch Svatoňovic, ale ze všech končin světa. Výsostní badatelé stejně tak, jako studentíci. A pan doktor se choval mile a obětavě ke každému.
Profesor Nikolskij za ním putoval jako do Mekky. Jeho brožura o Karlu Čapkovi - velkém evropském protifašistickém spisovateli, rozvalila poúnorovou cenzurní bariéru, a Halík mohl mohutným tokem navázat na své téměř monopolní editorství dříve již vydaných či nově vytvářených titulů z Čapkova díla.
Byl na toto své životní poslání výtečně připraven. Za okupace, jako úředník Městské knihovny (kolega a přítel Hrubínův, kmotr jeho dětí), měl on jediný možnost ponořit se do archivních sklepení Nakladatelství Františka Borového a redakce Lidových novin. Stalo se mu to oázou před nepřátelskou vřavou a mrtvolným tichem vnějšího světa. Těžil a střádal si své poklady, které potom s oddaným zaujetím celé své humanistické osobnosti poskytoval tak, jak jsou s jeho jménem navěky spojeny v čapkovské bibliografii a edici a zužity i za jeho předsednictví Společnosti bratří Čapků ku prospěchu a potěšení nás všech.
Jen jeden těžký rest tu po panu doktorovi zůstal a on toho mockrát sám litoval: že s excerpcí textů Karlových nezaznamenával zároveň i texty Josefovy. Že tak nevyhověl i paní Jarmile, která na něj naléhala. I já se tu cítím stejným, navíc nepoučeným viníkem. Kdybych byl o pár let mladší a počítačeschopný, na mou duši bych se do toho ještě pustil. V duchu odkazu Miroslava Halíka. Vylistoval bych sice kdeco a dal to do figury, ale stejně jako v případě Karlově bych už nemohl vyšťárat to, co by se bylo podařilo zaznamenat přes archivy a souputnictví Halíkovi. Věčná škoda.
Omílám mnohé, co všichni známe a je v těch příručkách, a jako bych se chtěl ubránit vzpomínkám nejniternějším. Na halíkovský čas v Národní knihovně. Na ta krásná léta, byť pak vyústila do maďarských událostí a po nich do dalších prověrek a nadlouho jsme si zas balili rance. Mám štěstí, že si o tom můžeme s manželkou před spaním povídat, pobyla si v knihovně přes čtyřicet let. Tím ovšem byla i svědkem toho, jak trapně si vedení vůči panu doktorovi počínalo a nakonec ho donutilo k předčasnému odchodu.
(Vřelý ohlas vyvolaly humorné historky, obrazící lidskou tvář Miroslava Halíka. Týkaly se též období, kdy pražská redakce Článků v českých časopisech pomáhala Matici slovenské pod heslem “jako vejce vejci” uvést v život slovenskou národní článkovou bibliografii. [ Více takového vzpomínání je ve Čtenáři 1977, č.3 a 1999, č.3]
Závěrem se PhDr. Boris Mědílek posluchačům vyznal:
Nyní tedy vidíte, milí, že jsem na to pódium opravdu vystoupit neměl. Nebylo mi dostatečnou bariérou a dostal jsem se do nevážnosti. To však pranic neubírá tomu, že je mně, mé ženě a všem zde shromážděným sirotům z bývalé Národní knihovny pan doktor Miroslav Halík jedním z nejmilejších, nej-kultivovanějších, nejmoudřejších, nejcharak-ternějších  prostě nejnoblesnějších lidí, s kterými nám bylo dopřáno v životě pobývat a na které máme vzpomínky, jež nás budou navěky provázet a blažit.

PhDr. Boris Mědílek

*) Pozn.: Redakčně upraveno a kráceno o pasáže publikované v časopisu Čtenář, 1997; Čtenář, 1999.

ČLÁNKY O MIROSLAVU HALÍKOVI   

Z bibliografické databáze Ústavu pro českou literaturu AV ČR zpracoval Mgr. František Knopp.
16. 5. 2001


Předchozí stránka Obsah Další stránka