Hlavní stránka NK 3/2001 Bulletinplus

Sidonie Nádherná z Borutína a její přátelé

Skutečný pozoruhodný příběh krásné a vzdělané šlechtičny mnohostranných zájmů, jejíž harmonický život od základu změnily události dvacátého století, přitahuje jak svojí romantičností, tak historickou pravdivostí. Žádná učebnice dějepisu nemůže přiblížit zásah druhé světové války a poválečných událostí u nás do osudů lidí tak, jako osudy samy. Příběh baronky Sidonie Nádherné (1885 – 1950) je osudem humanistické kultivované aristokratky, mezi jejíž záliby patřilo zvelebování zahrady a parku ve Vrchotových Janovicích, četba v zámecké knihovně, ke které zpracovala katalog, zájem o umění a kulturu, udržování společenských a přátelských vztahů, soužití s Karlem Krausem, jemuž také pomáhala s korekturami, či hluboké přátelství s Reinerem Maria Rilkem.
Za druhé světové války byly Vrchotovy Janovice začleněny do výcvikového prostoru zbraní SS a musely být vyklizeny. Závěrečnou fázi války byla baronka nucena strávit v chatrném domku na jednom z dvorů jejího velkostatku. Janovický zámek byl zpustošen. Po roce 1948 byl celý majetek zkonfiskován a Sidonii Nádherné se podařilo v září 1949 emigrovat přes Německo do Anglie. Zemřela o rok později, 30. září 1950. Její životní přání, aby spočinula v rodném prostředí zámeckého parku ve Vrchotových Janovicích, se naplnilo až 25. května 1999, rok před padesátým výročím jejího úmrtí.
K loňskému 50. výročí úmrtí baronky Sidonie Nádherné uspořádala v září 2000 Národní knihovna ČR ve spolupráci s Centrem France Kafky výstavu Sidonie Nádherná a její přátelé pod patronací předsedkyně Senátu, v té době dr. Libuše Benešové a velvyslance ČR v Rakouské republice dr. Jiřího Gruši. Scénář výstavy zpracovali Robert Sak a Zdeněk Bezecný, historikové z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, autoři biografie Dáma z Rajského ostrova. Sidonie Nádherná a její přátelé, vydané nakladatelstvím Mladá fronta v Praze. Z Národní knihovny spolupracoval na přípravě scénáře a realizaci expozice dr. Vincenc Streit. Vlastní výstavě předcházela přednáška Roberta Saka Sidonie Nádherná a její svět.
Životní osud baronky Sidonie Nádherné představený výstavou - dokumenty, fotogra-fie, archivní materiály z různých sbírkových fondů na našem území, ale i historie a skladba

fondu zámecké knihovny ve Vrchotových Janovicích jsou zaznamenány v  nedávno vydané publikaci autorů Roberta Saka, Zdeňka Bezecného a Vincence Streita s názvem Sido-nie Nádherná z Borutína a její přátelé.


Slovo autora

Útlá publikace (knížka) věnovaná osobnosti veskrze zajímavé – Sidonii Nádherné je vlastně reminiscencí na stejnojmennou výstavu, uskutečněnou v  září – říjnu 2000 v Národní knihovně (realizovanou úspěšně též díky tvůrčímu přístupu výstavního oddělení, vedeného Mgr. Z. Hochmalovou.)
Vydání tohoto tisku nebylo snadné, zvláště z finančních důvodů.
Již samotná příprava textu svědčila o kolegiální, lidské a odborné kvalitě spolutvůrců knížky: doc. Roberta Saka a dr. Zdeňka Bezecného, historiků z Jiho-české Univerzity v Českých Budějovicích. Díky jejich spolupráci, přátelskému přístupu, pochopení a především působivému a čtivému textu, se podařilo upozornit veřejnost na ži-vot, společenské
dění spojené se jménem baronky Sidonie Nádherné. Předpokládám, že zvláště návštěvníci výstavy v roce 2000, kteří se seznámili osobně s touto tematikou, naleznou v publikaci vydané Národní knihovnou České republiky, alespoň odkazy a inspiraci k dalšímu získávání informací a k cestování na místa spojená se zmíněnou osobností.
Pokud vás též zaujme zmínka o čtenářském zájmu a zámecké knihovně ve Vrchotových Janovicích, na jejímž rozšíření, udržování a uspořádání se též podílela půvabná majitelka tamního panství, můžeme předpokládat, že vydání této útlé knížky splnilo svůj účel.
Nelze opomenout, že publikace spatřila světlo světa a zahájila svoji cestu ke čtenářům díky pochopení a iniciativě ředitele Národní knihovny České republiky, též jejího odpovědného redaktora – dr. Vojtěcha Balíka, který vyřešil vzniklou situaci a umož-nil vydání již připraveného textu, samotnou Národní knihovnou.

PaedDr. Vincenc Streit

Na snímku autoři publikace Mgr. Zdeněk Bezecný, dr. Vincenc Streit a doc. dr. Robert Sak na vernisáži výstavy “Sidonie Nádherná a její přátelé” v roce 2000.


Předchozí stránka Obsah Další stránka