Hlavní stránka NK 1/2003 Bulletinplus

Koncert švýcarské a české hudby

PhDr. Julius Hůlek

Aktivita komorního souboru Harmonia Mozartiana Pragensis, která je mj. ukázkou příkladné spolupráce hudebních interpretů s odborným oddělením knihovny (v tomto případě s hudebním oddělením Národní knihovny ČR), se dále úspěšně rozvíjí. Zatím posledním dokladem toho bylo 22. února 2003 vystoupení v Atriu na Žižkově nazvané “Koncert švýcarské a české hudby” za pod-pory Stanley Thomas Johnson Foundation a Národní knihovny.
Program připravil a nastudoval umělecký vedoucí souboru a dirigent Státní opery Praha Richard Hein (SRN).
Večernímu koncertu již tradičně předcházela veřejná generální zkouška v Zrcadlové síni Klementina, kde bylo zcela “nabito” natolik, že na mnohé se ani nedostalo.
Harmonia Mozartiana Pragensis účinkuje v párovém obsazení hobojů, klarinetů, fagotů a lesních rohů a je soustředěna jednak na Mo-zarta a jednak na jeho současníky, najmě české. “Specialitou” souboru jsou dobové úpravy velkých orchestrálních a hudebně–dramatických děl pro toto obsazení. Pěkným příkladem bylo Andante z Haydnovy 94. sym-fonie “S úderem kotlů”, upravené klasicistou českého původu Janem Ventem. Na ně naváza-la raná, autorsky trochu sporná Serenáda B dur

 (KV 196 f) W. A. Mozarta. V duchu převažu-jícího klasicismu program uzavřela efektní, instrumentačně vynalézavá a místy přiměřeně dramatická Partita in Es, op. 69, Františka Vincence Kramáře, Mozartova českého sou-časníka, jenž ovšem Mozarta přežil o celých čtyřicet let.
Významovým “středobodem” dané dramatur-gie byly – a to bez nadsázky – “Sonetti e Canzoni” na Petrarkův text pro vokální hlas, housle a dechové okteto současného švýcarského skladatele Andrease Pflügera (1941), a to dokonce ve světové premiéře a za osobní účasti autora. Pro interprety i poslu-chače velice náročná kompozice umocnila celkovou programovou pestrost, která dobře korespondovala s účastí hostů, jimiž byli především sopranistka Jana Barbara Hein (Švýcarsko), houslista Josef Vaňkát, ale i další instrumentalisté. Podali vesměs velice kvalitní výkony.
Činnost souboru Harmonia Mozartiana Pragensis se odvíjí v pracovně nelehkých a skrovných podmínkách, a přesto dosahuje přesvědčivých a umělecky hodnotných vý-sledků. Názorně to dokládá i popisovaný koncert. Bylo by proto dobré, kdyby se tomuto kolektivu dostalo soustavnější a účinné grantové podpory.


Předchozí stránka Obsah Další stránka