Hlavní stránka NK 4/2003 Bulletinplus

Básník Ladislav Dvořák
opět po letech v Klementinu

K dvacátému výročí smrti významného českého básníka Ladislava Dvořáka (1920 – 1983) byl z iniciativy známého herce a bohemisty dr. Miroslava Kováříka uspořádán dne 18. 11. 2003 v Národní knihovně ČR vzpomínkový podvečer na počest básníka. Je třeba zdůraznit zásluhu M. Kováříka tím spíše, že letos Dvořákovo výročí vůbec nebylo jinde slaveno (kromě rozhlasového pořadu M. Kováříka před naší akcí). Navíc je správné, že se tak stalo v na-ší knihovně, ze které byl po podpisu Charty 77 vyhozen. Lze říci, že tak byl alespoň maličko srovnán dluh, který vůči Dvořákovi máme, a že došlo k určitému usmíření trpkosti trvající tolik let.
Večerem zasvěceně provázel a Dvořákovy verše recitoval M. Kovářík. Byl přítomen i ředitel Národní knihovny PhDr. V. Balík. Na básníka vzpomínali členové jeho rodiny, spolupracovníci (Z. Moulisová, F. Sokolová). Všechny překvapila zasvěcená a bezprostřední vzpomínka herečky Drahomíry Fialkové, která v polovině let 60. minulého století vystupovala spolu s jinými v Dvořákově večeru poezie “Nechutnám ptákům ani lvům” v Lyře Pragensis.

Pan Ladislav Dvořák s dcerou Marií, která ve Slovanské knihovně pár let pracovala, když ji nevzali na vysokou školu. Fotografie je z počátku 70. let 20. století.

 

Vzpomínka
Františky Sokolové

Básník Ladislav Dvořák pracoval u nás ve Slo-vanské knihovně přes 6 let – od června 1970 do 7. února 1977. Bylo to jedno z jeho četných zaměstnání z nouze; předtím byl redaktorem... a předtím a ještě předtím byl většinou za socia-listických prolhaných režimů proletářem za trest – a potom také. Jeho povoláním bylo být básníkem.
Za tu krátkou dobu, kdy v “epoše” pokračující normalizace byl a pracoval mezi námi, se stal oblíbeným kolegou mnoha z nás. Je kupodivu, že ho někdo mohl nemít rád. Nebo ho snad měli rádi všichni? To jistě ne, vždyť po Chartě se od něho mnozí odvraceli.
Jako člověk byl velmi oblíbený. Měl velmi milou povahu, dobře se seznamoval s lidmi, vzbuzoval důvěru. Člověku s ním bylo dobře. Myslím, že se možná občas zmýlil v lidech pro svou velkou dobrotu, která mu přes psí život vždy pomohla dívat se výš a přes trpké zkušenosti vždy znovu důvěřovat lidem.
Čím déle o něm přemýšlím, tím více mi před očima vyvstává jeho velikost – jako člověka i jako básníka. Pro něho bylo samozřejmé být charakterní a dobře pracovat... Pan Dvořák dovedl působit na lidi. Jednak tiše, nenápadně – příkladem, jednak pedagogicky – domluvou, a to někdy až, jak se dnes říká, razantní. Nikdy ale ta jeho domluva nevedla k nepřátelství, anebo pohrdání. Třeba jen zalitoval: Vidíš, a to prý byla taky Dubčekova holka...
Knihovník Ladislav Dvořák vytvářel kolem sebe ve studovně příjemné, útulné prostředí, kde bylo dobře kolegům i čtenářům. Byl to přímý, rovný člověk se smyslem pro humor. Budil v lidech smysl pro odpovědnost za společnost i za práci. Jeho kolegyně ze studovny pietně opatrovaly cedulky s citáty z humoristické kníž-ky o knihovníkovi z Britského muzea, kterými pan Dvořák vyzdobil dveře ze studovny do skladiště; jsou tam dodnes.

“V podzimních a zimních měsících je vyhledá-vání žádané knihy zhusta ztíženo tmou či ml-hou (pokyny pro návštěvníky studovny BM v zákoně z r.1753)”.

“Do tak velké knihovny jako je naše lze sotva povolit volný a neomezený přístup. Jak jednou kdosi řekl, riskovali bychom tím nejen ztrátu knih, nýbrž i čtenářů. Arundel Eshwille, bývalý knihovník BM.”

Měl rád kuriozity. Na stole měl ohavný sovět-ský litinový suvenýr z Leningradu, barometr s teploměrem, který ukazoval – symbolicky – snad až ke 40 stupňům pod nulou a byl ve tvaru špičky budovy Admirality. Ten jsem mu dala já na jeho přání – bohužel jsem mu v životě nedala nic jiného. On mě ale poctil opravdu vzácným darem, jakoby tušil, že to jednou budeme potře-bovat, dal mi Patočkova vzácná poválečná skripta, patrně ta, která sám dostal jako draho-cennost od Drahomíra Šajtara. – Velice mě nutil, abych četla Novalise, ale také mě upozornil na prohibitní rossikum, bondovku Iana Flemin-ga, který byl ve Slovanské knihovně: From Russia with love.
Pan Dvořák bral své knihovnické zaměstnání vážně a svědomitě. Byl poctivý, neměl v kni-hovně žádnou sinekuru, musel ve studovně hodně pracovat. Doma v Srbské ulici mi ukazo-val svůj psací stůl s brkem. Pochybuji, že by v knihovně byl měl čas na svou tvorbu; ve volných chvilkách si ale doplňoval znalosti slavistiky.
Jeho styl byl nakažlivý, včetně doplňování vlastních vědomostí a otevřenosti vůči cizin-cům – i ze SSSR. Nenadával na nikoho, ani na Rusáky. Dovedl se dobře zorientovat; s eston-ským čtenářem se zdravil “Tere”, chodili k nám někteří normální Rusové, rozuměli si s ním. Lidé, zvlášť mladí lidé, s ním rádi hovořili. Půjčoval svoje spisy... poznal, komu může půjčit, stejně jako prohibita (to ještě neexistovalo oddělení tzv. zvláštních fondů).
Jednou mi ukázal trochu hrdě a potřásal přitom udiveně hlavou, číslo jakéhosi sovětského časopisu, kde “jeho” ruská čtenářka napsala mimo jiné o něm jako o autoru knih pro děti a poslala mu to. V době, kdy u nás jako literát jakoby neexistoval.
Rytíř – pan Dvořák byl rytíř. Jednou v sobotu po poledni jsme jeli společně tramvají z práce a nějaký chlapec mě pustil sednout. “Ty budeš rytířem”, pravil pan Dvořák s gestem vskutku královským.
Byl to dobrý a přímý člověk. Nesnesl špinavost v žádné podobě. Jemu, který v mládí nasazoval vlastní krk, když skrýval téměř neznámého člověka utíkajícího přes kopečky, bylo samo-zřejmé, že našel odvahu podepisovat petice za vězně, spisovatele... Člověk, který by se za-stal každého z nás; kolik dnes takových je? Kdo by se zastal jeho?
Básník–nebyl to žádný ušlápnutý člověk, byl si vědom své ceny. To bylo vidět třeba při výtkách pana ředitele Strnadla anebo v disku-sích s ním, tehdejším ředitelem Slovanské knihovny a bohužel českým normalizačním spisovatelem, který ho podobně jako řadu jiných ne dost dobře zapsaných přijal do kni-hovny po vyhazovu z  nakladatelství Horizont. Mohl si dovolit mu říci: “Jenže víš, já jsem totiž básník”. To nebyla drzost, to byla pravda. Dvořák se nenechal ponížit. Na výtku, že přišel pozdě do práce, vysvětlil, že bohužel šel včas, ale nemohl jen tak odbýt množství lidí, kteří ho po cestě zastavovali, vyjadřovali mu sympatie a s každým musel aspoň chvíli pohovořit.
Básník je seismograf doby, napsala jedna běloruská pražská básnířka. Básník tak citlivý jako pan Dvořák by byl asi v životě mnoho vytrpěl,  i  kdyby  nebylo  té odporné doby, kdy

se lidé začínali plazit a šplhat. Když se rozčilil, naběhla mu na spánku žíla a já jsem měla strach o jeho zdraví a život. To, co zažil, ukládal do veršů a do povídek; tam najdeme skutečný obraz doby, živoucí pravdu, to, jak to bylo. Zažili jsme to všichni, někteří s klapkami na očích, ale on byl člověk, který viděl a neml-čel. Proto je jeho tvorba tak ryzí a opravdová, proto byl tak nenáviděn (nezastírejme si to – bylo přece mnoho lidí, kteří vidět nechtěli, kterým překážel a přáli si, aby nebyl – přinej-menším aby nebyl spisovatelem). Držel se staré-ho Montaigne, psal o tom, co znal. “Jako jeden z mála vystihl přesně atmosféru tehdejší doby” (M. Žilina).
Proto bych ráda zdůraznila zvlášť pro mladé lidi, že není pravdivé tvrzení, jakoby zkušenost byla nesdělitelná a všichni lidé byli do jisté míry vinni. Přečtěte si básně a povídky Ladislava Dvořáka a můžete to pochopit. (Proto jsme použili citáty z jeho veršů i próz ve scénáři výstavy o Janu Patočkovi v Turnově (na hradě Valdštejn) r.1993 a v Paříži 1994 (přeložil je jeden z nejlepších francouzských překladatelů Xavier Galmiche).

Svobodu miluji strmou jak skály
Nádherné lopotné výstupy
v horách a na skaliskách
Tu chci pít tu chci pít... (V rovinách)

Prohlédl jsem vás oči
nad čím se to už zase přivíráte
Kolik uhodilo
Koho nařkli
Koho křivě obvinili
Jaká hrůza se to odehrála
zatímco jsem mžikl (Oči)

Jak psal? Ten spisovatel, který hleděl spíš na kvalitu než na kvantitu a nehnal se za slávou, říkal, že každý den musí splnit své penzum. Psal strašně mnoho. Verše cizeloval a pracoval na nich po léta. “To máš jako houslista, ten taky musí cvičit každý den.”
Jednou jsme šli s několika známými přes most Legií na Újezd. Ve Vítězné ulici se k nám přidalo malé romské dítě. Cikánek dal docela samo-zřejmě pac panu Dvořákovi, a podíval se na něho vzhůru s láskyplnou oddaností, jak to dovedou jen malé děti a pejskové. Šli jsme s dítkem vesele dál. Za chvíli pan Dvořák pohladí cikánka po hlavičce a povídá: “Neboj se, dítě, máš před sebou budoucnost. My na tom byli před dvěma sty lety stejně jako vy. A už běž domů, ať se neztratíš.”
Vyhazov: knihovna... Oblíbeného pana Dvořáka tahali do ROH – aby neměli potíže – a on se ve-lice vzpíral. Pak tam vstoupil – měl iluze, že snad lidi budou přece jenom spolu držet. To se tro-chu mýlil. Byli u nás tak jako všude dobří lidé, kteří se snažili pomáhat, na druhé straně zas lidé opační, kterým třeba nevoněly uklízečky, třeba M. Slánská... To bylo později. Ale tenkrát v roce 1977 jsme byli všichni překvapeni vyhazovem pana Dvořáka po podpisu Charty.
K tomu vyhazovu nevím nic moc přesného. Jak bylo zvykem, pracovaly i dezinformace, takže můžeme i pochybovat o tom, co se píše v listu o okamžitém zrušení pracovního poměru. Dvořák podepsal Chartu už na konci r. 1976. Není téměř možné, že by se kádrové oddělení, strana a ředitelství skutečně dověděly o jeho podpisu až 31.1. 1977. Toho dne byla také Charta postavena mimo zákon. Téhož dne byl svolán ZV ROH a dal předchozí souhlas k okamžité výpovědi ke dni 7.2.1977. “Vaše další setrvání na pracovišti narušuje dělnou atmo-sféru pracovního kolektivu”. Také je pochybné, zdali o propuštění požádal ředitel Srnadel.
Podle sdělení dr. Strnadla, který opravdu velmi dlouho vůbec nevěděl, o co v Chartě jde, ne-mohl on sám už pana Dvořáka v knihovně udržet. (Totéž V. Závada.) Jaroslav Seifert mi v rozhovoru také říkal, že se domnívá totéž. Je kuriózní, že pan Dvořák nebyl jediným “podpisantem”; v bývalé Univerzitní knihovně byla ještě jedna zaměstnankyně, která odešla dohodou, snad dcera jednoho z “velkých ředitelů”, a tak se potom veškerý “hněv lidu” svezl po panu Dvořákovi.
Ladislav Dvořák byl jako člověk i jako básník vzácný, výjimečný. Přes všechny tvrdé následky, starosti o rodinu, zdravotní problémy, které způsobily jeho předčasnou smrt, nebylo možná pro něho tolik trpké, že byl vyhozen, jako to, že se zklamal v lidech; někteří bývalí kole-gové se od něho odvrátili. Vyhýbali se mu. To je věc, které je třeba litovat a omluvit se za ni. Dnes k tomu máme příležitost. Omlouváme se aspoň jeho rodině.
Nebyl ale ve Slovanské knihovně nikdy zapomenut. Ty cedulky o knihovně Britského muzea, psané kaligraficky jeho rukou, visí stále na dveřích ze studovny do skladiště. Při “sa-metové revoluci” jsme si četli z jeho povídky “Jako hromady pobitých ptáků”. Ještě bych ráda připomněla, co vím od zemřelé kolegyně Renaty Štindlové. V lednu chodil pan Dvořák na výslechy. Tehdy se ve studovně asi dvakrát objevily dvě “gorily”, které s ním chtěly jít, když měl jít domů. To se tenkrát chartistům dělalo – terorizovalo se, mlátilo se, panu Landovskému zlomili ruku... Dvě z mladých kolegyň se nabídly a dělaly panu Dvořákovi doprovod. Takže přece něco udělat šlo...

Hlavně oheň
udržet čistý
dýmem se prodrat vzhůru
Tma chamtivá za okny tma
hlavně oheň
udržet čistý (Oheň čistý)


Z BIBLIOGRAFIE:

Starší edice Dvořákových spisů do r. 1968 jsou dnes málo dostupné. Potom vyšly samizdatově povídky jednak “Jak skákat panáka”, 1974, jednak v edici Expedice 1983. Trojdílné samizdatové vydání spisů s názvem “Dílo” (poezie, prózy, dětská literatura) vydané v roce 1984 zpracovávali básníkova žena Věra Dvořáková a Jan Lopatka. V Anglii vyšly povídky pod názvem “Šavle meče” v edici Rozmluvy, Purley, 1986.

Po sametové revoluci má čtenář k dispozici svazek poezie složený ze sbírek “Kainův útěk. Vynášení smrti. Obrys bolesti. Srdeň. Hle nyní”, Praha, Český spisovatel, 1994 s doslovem Bedřicha Fučíka. Roku 1998 vydalo nakladatelství Torst výbor z Dvořákových próz “Jak hromady pobitých ptáků” s obšírným komentářem Roberta Krumphanzla, bibliografií a životopisem. V Revolver revue č. 41, s. 151–174 vydal R. Krumphanzl z Dvořákovy pozůstalosti “Sentence ad Chronos a Kairos” – výbor z krátkých próz a úvah z let 50. až 70. minulého století. – V témže čísle RR na s. 175–234 najdeme vzpomínky současníků na Ladislava Dvořáka, ale i hlasy a odsudky režimních kritiků pod názvem: “... A nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry” (L. Dvořák ve vzpomínkách, ohlasech a doku-mentech).

Slovník českých spisovatelů od r. 1945, vydaný Ústavem pro českou literaturu AV ČR, díl I., Praha, 1995 uvádí L. Dvořáka na str. 155–156.


Předchozí stránka Obsah Další stránka