Hlavní stránka NK 2/2004 Bulletinplus

V Zrcadlové kapli Klementina se dne 26.5.2004 konal slavnostní Infokoncert v rámci konference Inforum, na kterém byly vyhlášeny výsledky ankety o nejvýznamnější a nejlepší český a slovenský produkt, službu nebo čin v oblasti elektronických informačních zdrojů. Nominovat na Ceny INFORUM 2004 mohl kdokoliv prostřednictvím www formuláře v termínu do 25. 2. 2004. Z došlých nominací vybírali sami účastníci konference hlasováním na konferenčních přihláškách. Uzávěrka hlasování byla tedy společná s uzávěrkou přihlášek, tj. 29. 3. 2004. Národní knihovna získala ocenění za projekt Memoria Manuscriptorium.

Cenami INFORUM 2004 byly oceněny:

InfoLib – portál pro knižní a informační teorii

Kooperativní projekt elektronického infor-mačního sídla oboru knižní a informační praxe iniciovaný sdružením více partnerů, v čele se Spolkem slovenských knihovníků, Centrem VTI SR a redakcí časopisu IT-Lib. Projekt sponzoruje nadace OSF Bratislava. Portál poskytuje širokou funkcionalitu včetně podpory interaktivní komunikace a je tema-ticky rozčleněný. Jednotlivá témata odborně garantují a informačně naplňují ve spolupráci s odbornou komunitou (dobrovolní) členové redakční rady. Projekt se realizoval v roce 2003 a do provozu byl spuštěn v prosinci 2003.

Memoria Manuscriptorium

Databáze Manuscriprorium je atraktivní a uži-tečné zpřístupnění výsledků projektu VISK6 (MEMORIAe mundi series bohemica). Přináší téměř 1000 kompletních digitalizovaných rukopisů a starých tisků. Kromě nich zpřístup-ňuje desítky tisíc dalších, často velmi pod-robných informací o historických knihách, protože projekt je otevřen pro import každých hodnotných informací z oboru. Do kontextu se zde dostávají různé informační zdroje. Výborné rešeršní možnosti, kvalitní data, kaž-doroční významný pokrok, jedinečné využití pro badatele a pro výuku.

Portál veřejné správy České republiky

Portál veřejné správy, jehož správcem je Mini-sterstvo informatiky, je elektronickou bránou do úředního světa České republiky. Jeho smyslem je pomoci občanům v orientaci a ko-munikaci s úřady veřejné správy. Základem dnešních služeb Portálu veřejné správy jsou čtyři navzájem propojené databáze: 1) Zákony 2) Adresář subjektů veřejné správy 3) Katalog životních situací 4) Podání.

Infozdroje.cz

Infozdroje.cz provozuje firma Albertina icome Praha s.r.o. Po zobrazení stránek Infozdroje.cz je identifikována IP adresa uživatele a auto-maticky zobrazena odpovídající nabídka dostupných informačních zdrojů. Tak se kaž-dému uživateli zobrazí jakási individuální “brána k informačním zdrojům”, které má v daný okamžik k dispozici. Pokud uživatel pracuje přes tzv. redirektor nebo proxy server, je respektována adresa takového serveru a na-bídka je aktuální např. i při práci z domova. Cíle projektu: – zpřehlednit přístup k infor-mačním zdrojům z jednotlivých institucí – usnadnit zveřejňování informací o konsor-ciálních projektech – informovat uživatele o novinkách a pomůckách k jednotlivým informačním zdrojům – usnadnit správu rozsáhlých konsorciálních licencí – sdružit informace o IP adresách – usnadnit zpětnou vazbu mezi uživateli, koordinátory na úrovni jednotlivých institucí, technickou podporou AiP a vydavateli.

 


Předchozí stránka Obsah Další stránka