Hlavní stránka NK Hodnocení hlavních činností

Memoriae Mundi Series Bohemica

Program Memoriae Mundi Series Bohemica se stal součástí kulturní politiky vlády ČR (schválený dokument Strategie účinnější státní podpory kultury). Financování rutinní digitalizace vzácných fondů (převážně rukopisů) bylo umožněno v rámci programu MK ČR RISK nejen pro NK ČR, ale i pro některé další instituce. Ke konci roku 1999 bylo k dispozici v digitální formě na 400 vzácných dokumentů. V rámci budování digitální knihovny je počítáno i s jejich zpřístupněním v uživatelské kvalitě na Internetu; prozatím jsou zpřístupňovány na optických discích.

V lednu 1999 přijala Subkomise pro technologii a posléze i Mezinárodní poradní komise programu UNESCO Paměť světa náš datový formát DOBM na bázi SGML jako doporučený standard pro digitální dokumenty Paměti světa. Popis standardu spolu s celým komplexem doporučení a aplikačního softwaru byl vydán ve spolupráci s firmou Albertina icome Praha na CD-ROM a stal se jedním ze základních dokumentů UNESCO pro program Paměť světa. Jeho internetová edice je kromě serveru české NK k dispozici i na serveru UNESCO v Paříži a na jeho kopiích v USA a Japonsku.

Pro potřeby revize doporučení UNESCO o digitalizaci v oblasti pořizování dat byl zpracován návrh příslušných kapitol týkajících se tištěných dokumentů a rukopisů.

Počinem zásadního významu bylo vydání Katalogu arabských rukopisů Národní knihovny ČR na CD-ROM; zároveň probíhaly přípravy na vydání katalogu perských rukopisů (realizace v r. 2000). Tato aktivita se setkala s velmi příznivým ohlasem nejen v UNESCO, ale i v mnoha zemích světa; zároveň probudila zájem o naše orientální rukopisy. Internetová edice katalogu arabských rukopisů posloužila k testování datového formátu DjVu, vyvinutého americkými laboratořemi AT&T. Tato firma ocenila v září 1999 internetové vydání udělením titulu Site of the Month a posléze je zařadila do celosvětové digitální knihovny DjVu.

UNESCO použilo dvě iluminace z rukopisů NK pro své propagační tisky programu Paměť světa: šlo o arabskou mapu světa z 15. století a obraz města z Komenského rukopisu Labyrint světa a ráj srdce.

V roce 1999 se stalo využívání digitálních dokumentů, vytvořených v programu Memoriae Mundi Series Bohemica, ve studovně oddělení rukopisů a starých tisků běžnou záležitostí, a to zejména ze dvou důvodů: jednak byl překročen kritický počet dostupného materiálu, jednak profilace rukopisné části programu na rukopisy drobných žánrů středověkého, resp. scholastického písemnictví se ukázala jako nosná a perspektivní.

Program je soustavně prezentován doma a zejména v zahraničí, požadavky jsou směrovány jak na představení řešení jednotlivých aspektů digitalizace, tak i na školení: v roce 1999 to bylo například třídenní školení odborníků z pobaltských států v Rize či přednášky na letní škole o digitalizaci rukopisů v Sofii. Program intenzivně využívá Internetu jako základního informačního kanálu - stěžejní a aktuální informace jsou k dispozici na URL http://digit.nkp.cz.


Předchozí stránka Obsah Další stránka