Hlavní stránka NK Hodnocení hlavních činností

Souborné katalogy

Oddělení souborných katalogů spravuje celostátní souborné katalogy CASLIN a CEZL.

CASLIN

V průběhu roku 1999 byla dokončena základní aplikace v systému ORACLE pro záznamy tištěných monografií v CASLIN - Souborném katalogu ČR (dále jen SK ČR). Vývoj vlastních aplikací pro SK ČR dává nejen možnost rozvoje nových technologií v souladu se světovými trendy, ale také aktuálně řeší dva základní problémy:

  • zkvalitnění správy SK ČR (mnohonásobné zrychlení importu záznamů, automatický test na UNIMARC, test na duplicitu záznamů s využitím několikastupňové kombinace porovnávacích klíčů aj.)
  • rozvoj služeb SK ČR (sdílená katalogizace do konce roku 1999, v dalších letech meziknihovní služby, protokol Z39.50 aj.)

V září 1999 bylo zahájeno testování betaverze dokončených aplikací, nejdříve několika odborníky, posléze všemi aktivními účastníky SK ČR i dalšími knihovníky. Průběžně byly odstraňovány základní nedostatky a koncem roku bylo testování ukončeno.

Od počátku ledna 2000 nabízí SK ČR nejširší veřejnosti v příjemném uživatelském prostředí více než

537 000 záznamů českých a zahraničních monografií pod vlastní doménou caslin.cz. Aktivním účastníkům SK ČR s příslušnými přístupovými právy dává, kromě vyhledávání, možnost exportu záznamů a katalogizace přímo v SK ČR v připraveném formuláři.

graf

CEZL

Souborný katalog zahraničních periodik je jako báze KZP (Katalog zahraničních periodik) přístupná na Internetu od roku 1994. K 31. 12. 1999 báze obsahovala téměř 52 400 titulů s vročením 1527-1999 (asi 3700 titulů má vročení 1527-1899). Do báze byly zaneseny údaje o odběru zahraničních periodik českých a moravských knihoven v roce 1999, byla zahájena evidence odběru periodik na rok 2000.

Báze se připravuje na konverzi do aplikací ORACLE, a proto byly ve větším měřítku odstraňovány duplicitní tituly, opravována neplatná a chybně uvedená ISSN a doplňovány údaje o návaznosti periodik.

Velký nárůst počtu titulů (v roce 1995 KZP obsahovala jen 16 280 titulů) je především výsledkem retrospektivní konverze katalogu, která byla zahájena v roce 1995. V současné době probíhá její poslední a nejzdlouhavější fáze: do elektronické podoby je třeba převést tituly, jejichž bibliografický záznam není k dispozici v elektronické podobě (ani na ISSN Compact); je proto nutné provést ruční zápis z velmi komplikovaných podkladů nejstarší vrstvy katalogu (1527-1964).

Lístkový souborný katalog zahraničních monografií je doplňován od roku 1965 a obsahuje asi 2,6 milionů záznamů.

V roce 1999 bylo do katalogu vřazeno téměř 17 800 záznamů.

graf

Adresář

Adresář knihoven a informačních institucí je nezbytnou evidencí účastníků celostátních souborných katalogů, avšak v mnoha ohledech přesahuje tuto svou základní funkci. Od roku 1994 je adresář jako báze ADR zpřístupňován na Internetu a k 31. 12. 1999 obsahoval celkem 2920 institucí (z toho 1300 institucí aktualizovaných v letech 1995-1998 a 727 institucí aktualizovaných v roce 1999).

Souborný hudební katalog

Pokračující práce na budování Souborného hudebního katalogu byly zaměřeny zejména na revize stávajících záznamů, nutné k přesnému předání do mezinárodní evidence hudebních pramenů RISM. Základní katalogizace v závislosti na finančních prostředcích poněkud stagnovala. Zde se rýsuje posílení díky schválenému projektu programu V a V Příprava tematických katalogů historických hudebních sbírek uložených na území Čech a Moravy rozvrženého na období 2000-2004. Potěšující je navázání spolupráce s archivy, které spravují sbírky navrácené v restitucích (Klášter premonstrátů Teplá, pokračující jednání s řádem křižovníků s červenou hvězdou).

Badatelský zájem o informační aparát Souborného hudebního katalogu roste, a jsou s ním spojena praktická školení pro studenty hudební vědy, kteří katalog využívají při tvorbě svých seminárních, ročníkových i diplomových prací. Výsledky svých bádání obvykle dávají hudebnímu oddělení k dispozici.


Předchozí stránka Obsah Další stránka