Hlavní stránka NK Hodnocení hlavních činností

Odbor knihovnictví

Mimořádná pozornost byla věnována vzdělávání pracovníků, zejména v oblasti zvyšování kvalifikace pro práci s informačními technologiemi. Např. školení pro práci v knihovnickém systému ALEPH absolvovalo 132 účastníků, školení pro práci s textovými a tabulkovými editory 208 účastníků, školení pro práci s editorem HTML 12 účastníků. Byl ukončen druhý stupeň dalšího ročníku rekvalifikačního studia pro absolventy vysokých škol neknihovnického zaměření.

Za přispění grantu MK ČR proběhl v 569 knihovnách ČR Průzkum vzdělanostní a kvalifikační struktury pracovníků knihoven v ČR. Byla tak získána data o počtu pracovníků a vývoji zaměstnanecké základny v letech 1990 -1996 -1998 i jejím strukturálním rozložení včetně nástupů absolventů odborných škol, o tříleté perspektivě potřeb nových pracovníků v knihovnách, o věkové a vzdělanostní struktuře pracovníků knihoven včetně vzdělání jazykového, priorit ve struktuře vzdělávání, o platových podmínkách.

Ve spolupráci s firmu LANIUS byl za přispění grantu MK ČR zpracován počítačový program pro sběr, zpracování a analytické vyhodnocování statistických údajů o veřejných knihovnách v ČR. Využívání počítačového programu umožní postupný přechod na automatizovaný sběr statistických údajů. Ze shromážděných statistických dat za rok 1999 bude vytvořena databáze, která umožní provádění statistických analýz a porovnávání výkonů knihoven. Výsledky analýz budou využity pro přípravu doporučení pro veřejné knihovny.

Byly ukončeny práce na české části mezinárodního projektu vícejazyčného slovníku pro oblast knihovnictví a informační vědy.

Ve dnech 19. a 20.11.1999 se uskutečnila v Národní knihovně Mezinárodní pracovní porada expertů k problematice knihovnické legislativy organizovaná MK ČR pod záštitou České komise pro UNESCO a za morální podpory UNESCO. Porady se zúčastnili experti z 8 zemí Středoevropské iniciativy a baltských států. Významným přínosem porady byla účast zahraničních expertů pana Giuseppe Vitiella, poradce pro oblast nových technologií, knih a archivů Rady Evropy, pana Bendika Rugaase, ředitele norské národní knihovny, a paní Ingrid Mauritzen, právní poradkyně z Norska.


Předchozí stránka Obsah Další stránka