Hlavní stránka NK Projekty a granty (řešené v roce 1999)

Projekty programu Knihovna 21. století

Sběr, zpracování a analytické vyhodnocování statistických údajů o veřejných knihovnách v ČR pomocí výpočetní techniky

Finanční zdroj: Ministerstvo kultury ČR
Doba řešení: 1999
Řešitel: PhDr. Vít Richter

Na základě smlouvy s firmou LANIUS s.r.o. byl vytvořen počítačový program pro sběr, zpracování a analytické vyhodnocování statistických údajů o veřejných knihovnách v ČR. Program byl zpracován pro prostředí operačních systémů DOS a WINDOWS. V rámci projektu bylo realizováno zaškolení pracovníků z SVK, okresních knihoven a okresních úřadů, kteří budou provádět sběr dat. Byla zajištěna distribuce programu stažením z WWW nebo na disketách a CD-ROM. Využívání počítačového programu umožní postupný přechod na automatizovaný sběr statistických údajů. Ze shromážděných statistických dat bude vytvořena databáze, která umožní provádění statistických analýz a porovnávání výkonů knihoven různé velikosti. Výsledky analýz budou využity pro přípravu doporučení pro veřejné knihovny.

Průzkum vzdělanostní a kvalifikační struktury pracovníků knihoven v ČR

Finanční zdroj: Ministerstvo kultury ČR
Doba řešení: 1999
Řešitel: Mgr. Zlata Houšková

Průzkum (analýza) věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven v ČR proběhl v 569 knihovnách ČR (z oslovených 1100 knihoven), které zaslaly vyplněné dotazníky. Byla získána zajímavá data o počtu pracovníků a vývoji zaměstnanecké základny v letech 1990-1996-1998 i jejím strukturálním rozložení včetně nástupů absolventů odborných škol, tříleté perspektivě potřeb nových pracovníků v knihovnách, věkové a vzdělanostní struktuře pracovníků knihoven včetně vzdělání jazykového, priorit ve struktuře vzdělávání (znalosti informačních technologií), platových podmínkách, mzdové diferenciaci a vlivu dalšího vzdělávání na zvýšení nadtarifní mzdové složky a mnoho dalších informací. Výstupy budou nejen publikovány (přednášky, tištěný výstup), ale také využity pro další rozborovou a koncepční činnost.


Předchozí stránka Obsah Další stránka