Hlavní stránka NK Projekty a granty (řešené v roce 1999)

Programové projekty výzkumu a vývoje

Zpřístupnění záznamů české knižní produkce 20. století prostřednictvím Internetu a CD-ROM

Finanční zdroj: Ministerstvo kultury ČR
Doba řešení: 1997-2000
Řešitel: PhDr. Bohdana Stoklasová
Spoluřešitelé: PhDr. Marie Nádvorníková, CSc. (SVK v Olomouci), PhDr. Jaroslav Vyčichlo (SVK v Plzni)

Hlavním cílem projektu je co nejrychlejší zpřístupnění bibliografických záznamů české knižní produkce 20. století ve formátu UNIMARC prostřednictvím sítě Internet a na CD-ROM.
V první fázi byly do formátu UNIMARC převáděny záznamy obsažené v tištěném Bibliografickém katalogu, který od roku 1922 systematicky zachycuje produkci dodávanou formou povinného výtisku do Národní knihovny. Proběhla analýza dalších (doplňkových) zdrojů po roce 1922 i pramenů mapujících počátek století a příprava na jejich využití. Projekt má klíčový význam pro spolupráci knihoven na národní i mezinárodní úrovni, jeho realizace významně přispěje k posílení sdílení záznamů a omezení multiplicitní originální katalogizace.
Výsledkem řešení projektu v roce 1999 je doladění technologie a managementu pro projekt, koordinace činnosti týmů z různých institucí při zpracování velmi složitého výchozího materiálu (s postupem do minulosti jsou zdrojové materiály stále složitější pro počáteční analýzy i vlastní převod) včetně přípravy dokumentace. Byl optimalizován finanční a časový harmonogram pro další postup projektu (dokončení v roce 2000), byla podána žádost o grant pro pokračování projektu (doplnění české knižní produkce 20. století nezachycené v bibliografických soupisech). Výsledkem etapy 1999 je 109 811 kvalitních bibliografických záznamů (dosažená retrospektiva ČNB ve formátu UNIMARC od roku 1928 včetně).

CASLIN - Souborný katalog ČR. Projekt sdílení záznamů a naplňování Souborného katalogu ČR

Finanční zdroj: Ministerstvo kultury ČR
Doba řešení: 1998-2000
Řešitel: PhDr. Gabriela Krčmařová

V lednu 1996 byl zahájen ověřovací provoz CASLIN - Souborného katalogu ČR a po roce (v únoru 1997) byl spuštěn v rutinním provozu. Souborný katalog ČR plnil zpočátku pouze informační funkci, která se s růstem počtu záznamů stále zkvalitňovala, nebylo však možné záznamy z katalogu přebírat. Předmětem řešení projektu bylo vytvoření takového softwaru, který by umožnil maximální zautomatizování exportů vybraných záznamů a jejich přesměrování do oblasti přístupné pro přenos pomocí ftp. V průběhu prvního roku řešení projektu se správce souborného katalogu rozhodl opustit stávající systém a vytvořit nový systém, který by beze zbytku korespondoval s potřebami správce i uživatelů souborného katalogu. Nástrojem k vývoji nových aplikací se stal databázový systém ORACLE. Tím získal řešitel projektu možnost mnohonásobně překročit jeho původní záměr a v lednu 2000 dává uživatelům k dispozici souborný katalog, který kromě zkvalitnění a zrychlení vlastní správy poskytuje mnohahlediskové vyhledávání, export vybraných dávek záznamů, opravy již dodaných záznamů, možnost doplnění vlastní sigly k záznamům dokumentů, které knihovna vlastní, a v neposlední řadě možnost online katalogizace v bázi souborného katalogu s následným zkopírováním záznamu do lokální báze účastníka. V průběhu roku 2000 zprovozní správce souborného katalogu aplikaci, která umožní účastníkovi v rámci MVS přímé elektronické objednání výpůjčky, fotokopie nebo elektronické formy od vlastníka dokumentu. Nezbytným předpokladem možnosti vývoje nového softwaru bylo hardwarové posílení hned v prvním roce řešení projektu.

Efektivní zpřístupnění informací o dostupnosti zahraničních časopisů na území ČR

Finanční zdroj: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
Doba řešení: 1998-2000
Řešitel: PhDr. Gabriela Krčmařová

Určující podmínkou kvalitního výzkumu a vývoje jsou snadno dostupné, přehledně strukturované a aktuální informace o stavu poznání dosaženého doma i ve světě. Základním zdrojem takových informací vždy byly a stále zůstávají odborné časopisy. Zatímco přístup k domácím časopisům je realizován bez vážnějších problémů, získávání zahraničních časopisů často naráží vzhledem k vysokým cenám na velmi silné ekonomické bariéry.
Záměrem řešeného projektu je zkvalitnit přístup k informacím o dostupnosti zahraničních časopisů ve fondech knihoven na území ČR. Projekt zahrnuje dvě základní oblasti řešené problematiky:

  • rozšířit záběr informací o dostupnosti časopisů směrem do minulosti (retrospektivní konverze nejstarší vrstvy souborného katalogu zahraničních periodik: od nejstarších dob do roku vydání 1964)
  • zvýšit aktuálnost informací o dostupnosti časopisů ve fondech českých knihoven včetně zkvalitnění uživatelského přístupu k těmto informacím v rámci sítě Internet (urychlit evidenci aktuální informace o dostupnosti časopisů v konkrétní knihovně v daném roce včetně hardwarového posílení).

Souborný katalog zahraničních časopisů je budován v NK od roku 1993 (tvoří logickou bázi národního CASLIN - Souborného katalogu ČR) a od roku 1994 je jako báze KZP (Katalog zahraničních periodik) přístupný na Internetu. K 31. 12. 1999 báze obsahovala téměř 52 400 titulů s vročením 1527-1999 (asi 3700 titulů má vročení 1527-1899).

Digitalizace mikromédií

Finanční zdroj: Ministerstvo kultury ČR
Doba řešení: 1997-1999
Řešitel: PhDr. Jiří Polišenský

Projekt řešil v letech 1997-1999 otázku konverze mikrofilmu do digitálního formátu. V rámci realizace projektu bylo v NK vybudováno pracoviště digitalizace mikrofilmů a mikrofiší schopné skenovat mikrofilmy zhotovené v NK a případně i v dalších knihovnách. Součástí řešení byl vývoj programových nástrojů pro poloautomatickou indexaci dokumentů ve formátu DOBM. Základem pracoviště je výkonný skener SunRise s bohatým programovým vybavením a výměnnými adaptéry na svitkový film a mikrofiše. V roce 1999 se řešení projektu zaměřilo na výběr zařízení pro zpřístupňování digitálních dokumentů na Internetu a na vývoj programové aplikace. Jádrem řešení je magnetopásková robotická knihovna ADIC Scalar 1000, s páskami a mechanikami technologie AIT2, s počáteční kapacitou 2,3 TB, která je dále expandovatelná, diskové pole sloužící jako paměťová ?cache? a pracovní prostor pro ukládání obrazových souborů v procesu tvorby komplexních digitálních dokumentů. Zpřístupňování digitálních dat z páskové knihovny zajišťuje velmi rozvinutý systém SAM-FS, který je implementován na serveru Sun 450 Enterprise s operačním systémem Solaris. Systém AIP SAFE, vyvinutý firmou Albertina icome Praha, je modulární programová aplikace umožňující přístup uživatelů z prostředí Internetu včetně jejich registrace a zajišťující zpřístupňování dokumentů podle přístupových práv uživatelů a statusů jednotlivých dokumentů.

Zlepšení kvality mikroklimatu úložných prostor Klementina pro vzácné knihovní sbírky Národní knihovny ČR - pilotní projekt možnosti úprav v historických budovách

Finanční zdroj: Ministerstvo kultury ČR
Doba řešení: 1997-1999
Řešitel: Ing. Jana Odvárková

Za mezioborové spolupráce konzervátorů knihovních fondů (oddělení konzervace a preventivní ochrany knihovních fondů - OKPO), jejich správců (oddělení rukopisů a starých tisků - ORST), klimatologa a architekta byly po třech letech analýz, měření a mapování stavu vypracovány alternativy úprav, vedoucí k optimalizaci prostorové i provozní situace v ORST. Po všestranném zhodnocení výchozí situace vzácných historických knihovních sbírek v NK bylo zcela zřetelné, že je nutné neoddělovat v úvahách úložné prostory pro historické fondy od ostatních prostor, kde se tyto fondy pohybují a vyskytují (studovna, pracovní prostor...). Zlepšování podmínek je totiž potřebné chápat pro celý prostor ORST, protože klimatické podmínky posuzovaného prostoru velmi úzce souvisí také s organizací jednotlivých činností v ORST. Pro možnost zlepšování úrovně klimatu byla prvořadá a nevyhnutelná znalost průběžných hodnot jeho parametrů, ta je díky finančním možnostem tohoto projektu i do budoucna zajištěna instalací radio-telemetrického monitorovacího systému Hanwell (1 externí čidlo teplotně-vlhkostní T/RH, 21 interních čidel T/RH, 2 čidla světelná UV/LUX), který umožňuje trvalé monitorování hodnot teploty, vlhkosti a světelných parametrů v prostorách Klementina. Systém je unikátně propojen s Centrálním depozitářem NK v Hostivaři (CDH), počítačová síť umožňuje přenos snímaných dat na pracoviště oddělení konzervace a preventivní ochrany v CDH . Systém také dovoluje možné rozšíření v budoucnosti až na 250 čidel. Pro pracovníky OKPO, kteří pečují o úroveň klimatických podmínek depozitních prostor pro veškeré knihovní fondy NK, se tak nabízí možnost zjednodušeného kvalitního vyhodnocování situace v jednotlivých prostorách Klementina. Byl vyřešen nejznatelnější problém tohoto prostoru z hlediska klimatu - úprava nízkých hodnot vlhkosti v zimním období roku. Prostory ORST (včetně pracoven) byly postupně vybaveny 14 zvlhčovači s přesnou regulací požadované hodnoty, kterou automaticky řídí zabudovaný senzor v přístroji. Jako náplň zvlhčovačů se používá běžná pitná voda, pokyn k doplnění je dán světelnou signalizací. Podařilo se také zepšit způsob evidence výpůjček v ORST - speciální software sestavený pro konzervátorský záznam měřitelných změn stavu materiálů knih z fondů ORST v době výpůjčky je v budoucnu dále využitelný právě pro samotnou evidenci výpůjček v ORST. Pro externí výpůjčky, zejména u příležitosti různých výstav, byla formulována pravidla a podmínky inspirované zahraničními zkušenostmi, za kterých lze požadované zápůjčky realizovat. Jejich znění je nyní uveřejněno také na internetových stránkách NK.
O průběžných výsledcích bylo referováno před závěrem projektu za přítomnosti vedení NK začátkem roku 1999. Konečný návrh (výstupní pilotní projekt) je pojat jako podkladový doporučující materiál pro realizaci úprav v rozsahu stávajícího prostoru ORST, dislokační změny v celé budově Klementina, případně pro jeho eventuální budoucí rekonstrukci.

Kramerius I - projekt ochranného mikrofilmování

Finanční zdroj: Ministerstvo kultury ČR
Doba řešení: 1997-1999
Řešitel: PhDr. Františka Vrbenská

V prosinci 1999 se uzavřel Kramerius I, tříletý projekt národního programu ochranného mikrofilmování (OM) novinových fondů, na němž se podílely NK ČR, Moravská zemská knihovna v Brně a státní vědecké knihovny v Plzni a v Olomouci. Projekt dosáhl svého hlavního cíle: vytvoření základny pro systematické reformátování národního kulturního bohatství a zdokonalení technologie mikrofilmování. Dobře vybavená pracoviště OM čtyř zúčastněných knihoven i nadále úzce spolupracují na postupném mikrofilmování významných/poškozených dokumentů ze svých fondů a jsou schopna přijímat zakázky na snímkování ohrožených sbírek jiných kulturních institucí, případně poskytovat poradenské služby z oblasti reformátování. Proces OM se napojil na digitalizaci mikromédií v tzv. hybridním systému. V rámci projektu bylo vybráno k OM a následnému reformátování 18 význačných bohemikálních periodik. Tyto tituly již byly z větší části předány do výpůjčního systému zúčastněných knihoven (mj. Venkov, Zlatá Praha, Bohemie, Květy, Lumír, Světozor, Lidové noviny, Národní politika, Právo lidu aj.). Dosažená kvalita mikrofilmu a katalogizačního záznamu o něm splnily podmínku pro vstup do sdružení knihoven v projektu EROMM (European Register of Microform Masters). ČR se tak připojila k vyspělým, kulturním evropským státům, které tuto organizaci využívají při ochraně svého literárního fondu.

Ruská a ukrajinská emigrace v meziválečném Československu II

Finanční zdroj: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 1997-1999
Řešitel: PhDr. Zdeňka Rachůnková
Spoluřešitelé: PhDr. Michaela Řeháková, PhDr. Jiří Vacek

V roce 1999 byl ukončen tříletý grantový projekt, v jehož rámci byly vytvořeny tři samostatné databáze - 1) personální báze ruských a ukrajinských emigrantů obsahující cca 10 000 jmen; 2) báze statí z emigrantského periodického tisku vycházejícího na území ČSR obsahující cca 5000 záznamů; 3) báze statí z neemigrantského periodického tisku vycházejícího na území ČSR obsahující cca 300 záznamů. Databáze jsou k dispozici ve Slovanské knihovně. Všechny tyto práce směřovaly k vytvoření a vydání 2. a 3. dílu bibliografie s názvem Práce ruských, ukrajinských a běloruských emigrantů v meziválečném Československu. Oba díly budou mít vzhledem k velkému rozsahu několik částí. 2. díl bude obsahovat stati z emigrantského tisku, 3. díl stati z českého, slovenského a karpatoruského tisku. I po skončení grantu bude nutné v těchto pracích pokračovat včetně doplňování biografických údajů o autorech.
(1. díl bibliografie byl zpracován v rámci grantu 1993-1995 a vyšel ve třech svazcích v roce 1996, obsahoval soupis knižních i periodických vydání emigrantů a produkci emigrantských nakladatelství v ČSR 1918-1945.)

Novinová sbírka Slovanské knihovny

Finanční zdroj: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 1998-1999
Řešitel: PhDr. Mária Ňachajová

Jde o sdílený grant (realizovaný v období říjen 1998 - říjen 1999), jehož polovinu poskytla Grantová agentura ČR a stejnou částku nadace Open Society Institute v Budapešti. Cílem projektu bylo vyhledání, zkompletování, zpracování a mikrofilmování novin z první prioritní skupiny sbírky bývalého Ruského zahraničního historického archivu, tj. z období 2. světové války na územích bývalého SSSR okupovaných Němci, a z části skupiny druhé, která shromažďuje noviny z období občanské války v Rusku. Vybudovaná databáze záznamů o archivních mikrofilmech bude napojena na evropskou databázi EROMM.


Předchozí stránka Obsah Další stránka