Hlavní stránka NK Projekty a granty (řešené v roce 1999)

Výzkumné záměry 1999-2003

Všechny uvedené záměry byly financovány v roce 1999 v souladu s politikou výzkumu a vývoje Rady vlády ČR provizorně. Rozhodnutí o jejich případném schválení a dalším financování je očekáváno v roce 2000.

Komplexní informační systém jako nástroj optimalizace správy velkých objemů digitálních dat

Zdroj financí: Ministerstvo kultury ČR
Doba řešení: 1999-2003
Řešitel: PhDr. Bohdana Stoklasová
Spoluřešitelé: PhDr. Jaroslava Jeřábková, PhDr. Iva Příbramská, Ing. Miroslav Bareš (Comdat s.r.o.)

Cílem výzkumného záměru byla optimalizace správy velkých objemů dat vzniklých v procesu retrospektivní konverze katalogů NK. Katalogy NK obsahují více než 5 milionů lístků, které jsou klíčem k jejím rozsáhlým a unikátním fondům. Úplný převod do strukturované databázové podoby je finančně (cca 150 milionů Kč), a proto i časově velmi náročný. NK se přesto rozhodla zpřístupnit své katalogy v naskenované (obrazové) podobě. Úplný převod záznamů do formátu UNIMARC probíhá postupně (v návaznosti na velmi omezené finanční možnosti). Je třeba pečlivě vážit priority . Nutnost postupovat po etapách vyžaduje dokonalý přehled o jednotlivých vrstvách (fázích) a zajištění přístupu k nim. K tomu je nezbytný komplexní informační systém, jehož návrh, testování i realizace byly předmětem výzkumného záměru. Z požadovaných prostředků však byla přidělena jen malá část (v roce 1999 12,5 %, celkově 7,2 %) a záměr mohl být realizován pouze částečně. V roce 1999 proběhly základní analytické a programátorské práce na modulech informačního systému (sledování procesu retrospektivní konverze, stanovení priorit v NK, přednostní převod živého fondu, možnost objednávání z jednotlivých vrstev katalogů) a základní testování.

Digitální knihovna - produkce, ochrana a zpřístupnění digitálních dokumentů

Zdroj financí: Ministerstvo kultury ČR
Doba řešení: 1999-2003
Řešitel: Mgr. Adolf Knoll
Spoluřešitelé: PhDr. Jiří Polišenský, Ing. Stanislav Psohlavec (Albertina icome Praha s. r. o.)

Dle psaného záměru a vzhledem k přiděleným prostředkům sloužil záměr k udržení dosažených výsledků a vývoje v dané oblasti. Investiční a materiálové položky byly použity na posílení technických prostředků digitalizace (upgrade hardwaru, výměna opotřebených součástí, náhrada staré techniky) a na vývoj a zakoupení dvou kusů polohovacího zařízení na fixaci digitalizovaných knih (převážně rukopisů). Tím se zdokonalila fixace snímaných předloh. Bylo digitalizováno 128 kusů vzácných vinylových desek z fondu hudebního oddělení, byla zdokonalena kalibrace skeneru Betterlight, zřízena databáze konzervátorského průzkumu rukopisů, který je nezbytným předpokladem jejich šetrné digitalizace. V rámci provedení přípravných a prvních etap testů nových datových formátů byly zpracovány a vyhodnoceny srovnávací testy nejnovějších jednobitových kompresních schémat a dostupných kompresních nástrojů včetně jejich implementace do datových formátů. Testy byly provedeny jak na standardech CCITT, tak i na materiálech, s nimiž pracuje NK (staré noviny, časopisy, moderní tištěné materiály).
V souvislosti s datovými formáty byl zpracován i návrh zásadní revize kapitoly o digitalizaci tzv. textových dokumentů (tištěných i rukopisů) pro mezinárodní doporučení Subkomise pro technologii programu Paměť světa UNESCO (doporučené formáty, komprese, rozlišení, barevná hloubka, směry vývoje). V úhrnu lze říci, že ačkoli přidělené prostředky představovaly asi 7 % původně požadované částky, pomohly vyřešit dílčí problémy související s digitálním zpřístupněním vzácných dokumentů. Webovská aplikace nového datového formátu DjVu byla oceněna laboratořemi americké firmy AT&T jako aplikace měsíce září 1999 a stala se formou katalogu arabských rukopisů NK v prosinci 1999 součástí celosvětové digitální knihovny DjVu.

Propojení analytických záznamů s plnými texty a optimalizace zpřístupnění plných textů

Zdroj financí: Ministerstvo kultury ČR
Doba řešení: 1999-2003
Řešitel: PhDr. Ivana Anděrová

Cílem výzkumného záměru (realizovaného v rámci programu V a V) je optimalizace přístupu uživatelů k plným textům dokumentů zejména české provenience. Základem je propojení analytických záznamů, které vznikají v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie, s plnými texty, které jsou dostupné především na Internetu. Zpřístupněním elektronických zdrojů zahraniční provenience se bude záměr ve formě dílčích doporučení zabývat okrajově.
Na výzkumný záměr v rámci programu V a V  bylo z institucionálních prostředků vyčleněno pro rok 1999 244 000 Kč. V tomto roce šlo o analyticko-koncepční práce a o výběr vhodného partnera k realizaci projektu. Informační agentura Anopress, s.r.o. jako jediná na českém trhu zpřístupňuje v současné době uživatelům on-line svou databanku po dobu běžného aktuálního roku, pomocí produktu TOVEK TOOLS pak mají uživatelé přístup i do archivních dat. Kromě mediální části obsahuje databanka TAMTAM i část vědomostní, v níž jsou k dispozici pro fulltextové vyhledávání různé encyklopedie, příručky a další dokumenty referenčního charakteru. Od této agentury bylo zakoupeno cca 20 075 plných textů článků publikovaných převážně v celostátních denících, které byly bibliograficky zpracované v oddělení analytického zpracování. První dávka textů (zhruba polovina) je umístěna na NT serveru NK. Byl navrženo, realizováno a experimentálně odzkoušeno programové propojení bibliografických záznamů uložených v systému ALEPH s těmito plnými texty. Programové řešení propojení se bude dále zkvalitňovat v roce 2000. Propojení je realizováno na základě URL adres, které jsou dávkově doplňovány do příslušného pole bibliografického záznamu (přístup: www.nkp.cz - katalogy databáze - báze ANL). Od května 1999 jsou také propojovány bibliografické záznamy článků zpracované v odboru knihovnictví NK s texty článků publikovaných v elektronickém periodiku IKAROS. V roce 1999 byly převedeny agenturou Anopress do elektronické formy všechny ročníky periodika Národní knihovna (přístup: www. anopress.cz/zdarma/uvod. asp). Zpřístupnění tohoto periodika se bude dále optimalizovat. NK ČR zakoupila z vlastních finančních prostředků 5 licencí pro přístup do databanky TAMTAM, články na téma monitoringu ?informatika, Internet, knihovnictví, knihy, Národní knihovna? jsou v různém rozsahu poskytovány oddělení analytického zpracování, odboru knihovnictví a oddělení public relations.
Pro zpřístupnění všech informací z databanky TAMTAM v síti knihoven iniciovala v roce 1999 agentura Anopress za spolupráce s odborem knihovnictví NK vznik konsorcia.

Rozšiřování možností rozvoje CASLIN - Souborného katalogu ČR

Zdroj financí: Ministerstvo kultury ČR
Doba řešení: 1999-2003
Řešitel: PhDr. Gabriela Krčmařová

CASLIN - Souborný katalog ČR je národním souborným katalogem České republiky v principu otevřeným všem knihovnám a informačním institucím. Základním kritériem aktivní spolupráce účastníků souborného katalogu je povinnost respektovat stanovené standardy zpracování záznamů. Od počátku ledna 2000 nabízí Souborný katalog ČR nejširší veřejnosti v příjemném uživatelském prostředí téměř 540 000 záznamů českých a zahraničních monografií pod vlastní doménou caslin.cz. Aktivním účastníkům s příslušnými přístupovými právy dává možnost vyhledávání, exportu záznamů a primární katalogizace přímo v bázi souborného katalogu v připraveném formuláři. Základním principem budování souborného katalogu je řízený sběr dat v nejširším možném měřítku směřující k vytvoření soustředěné informační základny a k vytvoření kvalitativně i kvantitativně bohatého zdroje sekundárních dokumentů. Respektování uvedeného principu umožní realizaci a další rozvoj služeb pro uživatele knihoven i pro knihovníky. Rozhodnutí vyvíjet vlastní aplikace s využitím databázového systému ORACLE respektuje nejen potřeby racionální a kvalitní správy souborného katalogu, ale především dává reálnou možnost dosáhnout úrovně světových souborných katalogů a dále reagovat na rychlý rozvoj informačních technologií. Předmětem výzkumného záměru je vývoj a zkvalitňování technologií umožňujících rozvoj služeb CASLIN - Souborného katalogu ČR v nejširším možném měřítku včetně spolupráce se zahraničními soubornými katalogy (nutnost vývoje protokolu Z39.50 pro souborný katalog apod.).

Optimalizace technologických postupů konzervace a restaurování knih v Národní knihovně ČR a úrově preventivní péče o její knihovní sbírky

Zdroj financí: Ministerstvo kultury ČR
Doba řešení: 1999-2003
Řešitel: Ing. Jana Odvárková

Záměr nebyl v roce 1999 financován.


Předchozí stránka Obsah Další stránka