Hlavní stránka NK Projekty a granty (řešené v roce 1999)

Ostatní projekty

Následující projekty jsou financovány z domácích sponzorských prostředků a ze zahraničí.

Katalog arabských rukopisů Národní knihovny ČR

Finanční zdroj: Československá obchodní banka
Doba řešení: 1998-1999
Řešitel: Mgr. Adolf Knoll

Katalog arabských rukopisů NK ČR byl vydán na CD-ROM na základě sponzorského daru Československé obchodní banky. Jde o vůbec první katalog našich arabských rukopisů vůbec. NK vlastní 200 arabských rukopisů, pocházejících z různých období od středověku po 19. století; řada z nich se dostala do našich zemí pravděpodobně ze Španělska. Součástí jednoho rukopisu je i fragment Koránu, který pochází pravděpodobně z 8. století. Mapa světa z rukopisu Ibn-al-Wardího z 15. století byla otištěna UNESCO na blahopřání s motivy programu Paměť světa. Internetová verze využitá zároveň k testování formátu DjVu americké firmy AT&T byla vyhodnocena touto firmou jako Site of the Month v září 1999 a stala se poté součástí světové digitální DjVu knihovny. Vydání vzbudilo zájem odborníků v řadě zemí, a to nejen v arabském světě; někteří z nich osobně NK navštívili.

Katalog perských rukopisů Národní knihovny ČR

Finanční zdroj: Československá obchodní banka
Doba řešení: 1999-2000
Řešitel: Mgr. Adolf Knoll

Projekt je pokračováním prací na zmapování a zpřístupnění orientálních rukopisů NK. Katalog 150 perských rukopisů z fondu NK na CD-ROM bude jejich prvním vydaným soupisem, jehož vydání lze očekávat koncem března 2000. Projekt byl umožněn sponzorským darem Československé obchodní banky.

Digitalizace vybraných rukopisů

Finanční zdroj: Nadace Preciosa Jablonec nad Nisou, Společnost Národní knihovny ČR
Doba řešení: 1999
Řešitel: Mgr. Adolf Knoll

Nadace Preciosa Jablonec nad Nisou již několik let soustavně podporuje prostřednictvím Společnosti NK ČR digitalizaci našich rukopisů , a tím i program Memoriae Mundi Series Bohemica. V roce 1999 bylo na základě podpory této nadace digitálně zpřístupněno šest rukopisů (2680 stran).

Korespondence Lesji Ukrajinky a rodiny Kosač (zpracování korespondence)

Finanční zdroj: Canadian Institute of Ukrainian Studies
Doba řešení: 1999-2000
Řešitel: PhDr. Mária Ňachajová

Grant přidělený Canadian Institute of Ukrainian Studies (realizace červen 1999 - červen 2000): jde o zpracování korespondence významné ukrajinské spisovatelky z konce 19. a začátku 20. století, jakož i korespondence jejích nejbližších příbuzných. Práce spočívá v roztřídění korespondence, v jejím popisu a v ukládání do speciálních ochranných fólií.

Kolekce ukrajinských výtvarníků - studentů a profesorů Ukrajinského studia výtvarných umění v Praze

Finanční zdroj: Canadian Institute of Ukrainian Studies
Doba řešení: 1999-2000
Řešitel: PhDr. Mária Ňachajová

Grant přidělený Canadian Institute of Ukrainian Studies (realizace červen 1999 - červen 2000): jde o výtvarné práce studentů a profesorů Ukrajinského studia výtvarných umění v Praze, instituce ustavené ukrajinskými emigranty s podporou ČSR. Práce spočívá v roztřídění výtvarných děl, v jejich odborné identifikaci, v popisu a v odborném uložení.

Mezinárodní porada expertů o knihovnické legislativě

Finanční zdroj: UNESCO
Doba řešení: 1999
Řešitel: PhDr. Vít Richter

Uskutečnila se ve dnech 19. a 20. 11. 1999 v NK ČR; byla organizována Ministerstvem kultury ČR pod záštitou České komise pro UNESCO a za morální podpory UNESCO. Porady se zúčastnili experti z 8 zemí Středoevropské iniciativy a baltských států. Významným přínosem porady byla účast zahraničních expertů pana Giuseppe Vitiella, poradce pro oblast nových technologií, knih a archivů Rady Evropy, pana Bendika Rugaase, ředitele norské Národní knihovny, a paní Ingrid Mauritzen, právní poradkyně z Norska.

Referenční centrum Národní knihovny ČR

Finanční zdroj: Open Society Fund - Network Library Programme
Doba řešení: 1999-2000
Řešitel: PhDr. Hanuš Hemola

Projekt Referenční centrum NK ČR, jehož hlavním posláním je orientovat blízké i vzdálené uživatele v současném informačním prostředí, byl přijat vedením NK v roce 1997 a v podmínkách složitého financování je realizován od roku 1998. V rámci hlavního projektu bylo v letech 1998 až 1999 vybudováno a vybaveno Referenční centrum. Částečné vybavení nezbytnou výpočetní technikou bylo realizováno z darů. V červnu 1999 bylo centrum uvedeno do zkušebního provozu a současně byl připraven projekt pro OSI - Network Library Program Matching Funds - na dovybavení centra výpočetní technikou, který byl přijat v říjnu 1999. Cílem tohoto subprojektu je kompletně vybavené Referenční centrum výpočetní technikou tak, aby mohlo poskytovat registrovaným uživatelům NK volný přístup k Internetu a online zdrojům. Kompletní vybavení centra bude dokončeno v prvním čtvrtletí roku 2000. Další rozvoj Referenčního centra NK bude v letech 2000 až 2003 zabezpečen programem MŠMT Informační zdroje pro výzkum a vývoj (LI), který přijal projekt Referenční centrum NK ČR - brána do světa informací.

MASTER

Finanční zdroj: Evropská komise - Telematics for Libraries
Doba řešení: 1999-2001
Řešitel: PhDr. Zdeněk Uhlíř

Cílem projektu je vytvořit standard pro elektronický popis rukopisů a vybudovat prototyp sdruženého (společného, sdíleného) katalogu rukopisů. Jako východisko byl zvolen jazyk SGML a jeho aplikace TEI. První fáze projektu - vytváření formální stránky standardu probíhala v lednu až říjnu 1999. Oproti původním záměrům, navrhujícím rozlišovat krátký inventární a plný katalogizační záznam, byla sestavena jediná definice typu dokumentu umožňující flexibilní přístup a řešící tak problémy, které plynou z nestejného přístupu různých ?národních škol? k rukopisnému materiálu. Od listopadu 1999 započala ověřovací fáze, jež spočívá v tvorbě standardizovaných záznamů a naplňování databáze. Vzhledem k celému projektu jde o fázi rozhodující, neboť standard vycházející ze SGML je založen na značné svobodě a volnosti, takže teprve praktické spojení aplikace a jejího obsahu může vést k použitelnému výsledku.

LIBECON 2000

Finanční zdroj: Evropská komise - Telematics for Libraries
Doba řešení: 1998-2000
Řešitelé: Mgr. Adolf Knoll (mezinárodní tým), PhDr. Vít Richter (za NK)

Libecon je evropský program, který si klade za cíl vybudovat a udržovat databázi statistik evropských knihoven všech typů. Na základě statistických dat bude zpracována závěrečná zpráva o ekonomice evropských knihoven, tzv.Millenium Study. Naše role v programu - kromě odevzdávání vlastních dat - byla zajistit účast zemí střední a východní Evropy, následný sběr dat týkajících se jejich knihoven, případně rozklíčování problémů vznikajících nekompatibilitou knihovnických statistik a přístupů k nim v jednotlivých zemích. V současné době jsou k dispozici data a řada dalších zajímavých údajů a výsledků projektu LIBECON 2000 na jeho domovské stránce ve Velké Británii. Na pozadí domovské stránky byl použit rukopis z fondu NK ČR.

PubliCA

Finanční zdroj: Evropská komise - Telematics for Libraries
Doba řešení: 1997-1999
Řešitelé: Mgr. Adolf Knoll (I. etapa), PhDr. Vít Richter (II. etapa)

PubliCA akcentuje mj. klíčové postavení veřejných knihoven pro rozvoj demokracie a občanské společnosti, hospodářský a sociální rozvoj, celoživotní vzdělávání a kulturní a jazykovou různorodost. Snaží se vyvolat aktivitu veřejných knihoven v této oblasti. Hlavním řešitelem projektu PubliCA je Centrale Openbare Bibliotheek v Leuvenu, země střední a východní Evropy jsou pak zastoupeny rumunskou regionální knihovnou v Kluži (Biblioteca Centrală Judeteană, Cluj-Napoca). NK ČR byla součástí sítě kontaktů řešitelského týmu PubliCA.


Předchozí stránka Obsah Další stránka