Hlavní stránka NK Vydané publikace


Následující soupis zahrnuje záznamy tištěných a elektronických publikací zpracovaných odbornými útvary Národní knihovny a vydaných Národní knihovnou (případně ve spolupráci s jinými institucemi) v roce 1999.

I. LITERATURA Z OBORU KNIHOVNICTVÍ

a) sborníky, příručky, studie
AACR2R a UNIMARC : příručka pro praktickou katalogizaci s příklady /
Wilma Minty ; [překlad z angličtiny Hana Kubalová, Edita Lichtenbergová, Bohdana Stoklasová]. - 1. české vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - [500] s. Na přebalu chybně uveden r. vyd. 1997. - Název v tiráži: AACR/UNIMARC. - Obálkový název: AACR2 a UNIMARC
ISBN 80-7050-323-8 (volné listy v pořadači)
Český překlad příručky pro jmenné zpracování dokumentů určený pro seminář o AACR2/UNIMARC, který se konal v NK ČR v roce 1996.

AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace : duben 1999 / Pracovní skupina pro jmenné zpracování dokumentů, Pracovní skupina pro věcné zpracování dokumentů, Rada pro katalogizační politiku. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 37 s. - (Standardizace, ISSN 1211-7366 ; č. 18)
ISBN 80-7050-331-9
Publikace přinášející 1. část schválených českých interpretací AACR2R/UNIMARC obsahuje obecná ustanovení, používání volitelných a alternativních pravidel, návěští poznámek a zkratky.

ALEPH : příručka pro uživatele systému : verze 3.2_6 / Ex Libris ; překlad Národní knihovna ČR. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - [400] s. Přeloženo z angličtiny. - Název z obálky
ISBN 80-7050-287-8 (volné listy)
Uživatelská příručka pro knihovníky v knihovnách, které vlastní integrovaný knihovnický systém ALEPH.

CASLIN -99 : souborné katalogy: organizace a služby : 30. května - 3. června1999, Zadov, Česká republika : sborník příspěvků = union catalogs: their organization and services : seminar proceedings. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 80 s. Český, anglický a slovenský text
ISBN 80-7050-340-8
Sborník referátů ze 6. mezinárodního semináře CASLIN -99.

Data do kapsy : o veřejných knihovnách ČR v roce 1997 / Jana Luxová. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 46 s. Ročenka
ISBN 80-7050-337-8
Podrobný statisticky přehled o veřejných knihovnách v roce 1997.

Digitization of Rare Library Materials : Storage of and Access to Data: The Solution for the Compound Document [elektronický zdroj] / Project management Adolf Knoll, Stanislav Psohlavec. - [2. rozš. a rev. vyd.]. - Data a program. - Praha : Národní knihovna ČR : Albertina icome, 1999. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. - (Memoriae Mundi Series Bohemica : 1998)
CD-ROM přináší rozšířená a revidovaná pravidla pro strukturaci digitálních dokumentů. Obsahuje obecný formát DOBM pro ukládání popisných metadat a konkrétní aplikace pro různé druhy dokumentů (grafické, zvukové a video soubory).

ISBD(ER) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro elektronické zdroje : revidované doporučení ISBD(CF) : mezinárodní bibliografický popis pro počítačové soubory / doporučila Revizní skupina ISBD(CF) [vytvořená Katalogizačním výborem IFLA ; z anglického originálu přeložila, českými příklady opatřila a k tisku připravila Ludmila Celbová]. - 2. rev. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - viii, 114 s. - Název originálu: ISBD(ER) : International standard bibliographic description for electronic resources
ISBN 80-7050-325-4
Úplný a doslovný český překlad 2., revidovaného vydání mezinárodního standardního bibliografického popisu elektronických zdrojů, doplněný českými příklady jejich popisu.

ISBD(G) : všeobecný mezinárodní standardní bibliografický popis : anotovaný text. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1993. - 36 s. Dotisk 1999
ISBN 80-7050-159-6
Překlad revidovaného vydání mezinárodního doporučení IFLA.

ISBD(M) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro monografie. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1993. - 62 s. Dotisk 1999
ISBN 80-7050-166-9
Překlad revidovaného vydání mezinárodní normy (vyd. IFLA) pro bibliografický popis monografických publikací.

Knihovní řád Národní knihovny ČR. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 21 s.
ISBN 80-7050-345-9

Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. 14/1997. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 263 s. : fot.
ISBN 80-7050-316-5
Anglické resumé. - Zkratky
Periodicky vycházející sborník obsahující studie a materiály k problematice zpracování a ochrany historických fondů, recenze a zprávu o činnosti oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR v letech 1997-1998.

Národní knihovna České republiky : výroční zpráva 1998. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 106 s. + 1 vol. příl.
ISBN 80-7050-339-4
Výroční zpráva instituce informující o podstatných událostech, meznících a oblastech působení v roce 1998. Obsahuje též statistické přehledy a ukazatele. Vložená příloha s hlavním textem v angličtině.

Příručka uživatele systému ISMN. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 34 s. Dotisk vydání z roku 1996
ISBN 80-7050-190-1
Příručka je metodickou pomůckou pro všechny vydavatele hudebnin - účastníky systému Mezinárodního standardního číslování hudebnin (ISMN), jak ISMN sestavovat a používat.

Soupis účastníků systému Mezinárodního standardního číslování knih - ISBN - v České republice s dodatkem Soupis účastníků systému Mezinárodního standardního číslování hudebnin - ISMN - v České republice : stav k 31. 12. 1998 / Věra Pilná. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 288 s.
ISBN 80-7050-308-4
Adresář českých nakladatelů-účastníků systému ISBN a ISMN.

UNIMARC manuál : bibliografický formát : dodatek 2 / International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme, Deutsche Bibliothek ; překlad [z angličtiny] Národní knihovna České republiky, [Edita Lichtenbergová]. - 1. české vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - Název originálu: UNIMARC manual : Bibliografic format. Update 2 Věcný rejstřík
ISBN 80-7050-252-5 (volné listy)
Stejně jako 1. dodatek obsahuje i tato aktualizace nová pole, podpole či úpravy, jejichž existenci si vynutil postup ve zpracování speciálních typů dokumentů (především elektronických zdrojů), vznik nových mezinárodních systémů ISMN a ISRN, či nutnost doplnění kódů.

Záznam pro soubornou databázi : UNIMARC. Fyzicky nesamostatné části dokumentů. Tištěné monografie a seriály/ Pracovní skupina pro analytické zpracování, Rada pro katalogizační politiku. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 45 s. - (Standardizace, ISSN 1211-7366 ; č. 19)
ISBN 80-7050-346-7
Dokument specifikuje minimální podmínky, které musí splňovat záznam fyzicky nesamostatné části dokumentu (analytický záznam) pro tištěné monografie a seriály ve formátu UNIMARC tak, aby mohl být přijat do souborné databáze článkové bibliografie. Materiál se týká částí dokumentu (článek, stať atd.), které jsou vydávány v rámci zdrojového dokumentu (seriál, monografie).

Záznam pro soubornou databázi : Výměnný formát. Fyzicky nesamostatné části dokumentů. Tištěné monografie a seriály / Pracovní skupina pro analytické zpracování, Rada pro katalogizační politiku. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 39 s. - (Standardizace, ISSN 1211-7366 ; č. 20)
ISBN 80-7050-347-5
Dokument specifikuje minimální podmínky, které musí splňovat záznam fyzicky nesamostatné části dokumentu (analytický záznam) pro tištěné monografie a seriály ve Výměnném formátu tak, aby mohl být přijat do souborné databáze článkové bibliografie.

Záznam pro souborný katalog : UNIMARC. Speciální dokumenty / Pracovní skupina pro zpracování neknižních dokumentů a hudebnin ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 59 s. - (Standardizace, ISSN 1211-7366 ; č. 16)
ISBN 80-7050-328-9
Publikace specifikuje minimální podmínky, které musí splňovat záznam kartografického dokumentu, hudebniny, zvukového záznamu, filmu a videozáznamu, grafiky, elektronického zdroje, objektu (trojrozměrného dokumentu), mikrodokumentu a smíšeného dokumentu, aby mohl být přijat do Souborného katalogu ČR - CASLIN.

Záznam pro souborný katalog : UNIMARC. Tištěné seriály / Pracovní skupina pro jmenné zpracování periodik, Rada pro katalogizační politiku. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 39 s. - (Standardizace, ISSN 1211-7366 ; č. 17)
ISBN 80-7050-330-0
Publikace určuje minimální podmínky, které musí splňovat záznam tištěného seriálu, aby mohl být přijat do Souborného katalogu ČR - CASLIN.

b) periodika
Bulletin plus.
- Praha : Národní knihovna ČR
Č. 1/1999
Výběr informací a zajímavostí o NK ČR pro nejširší veřejnost.

Informační bulletin Národní knihovny ČR. - Praha : Národní knihovna ČR
Č. 1-19/1999
Interní zpravodaj přinášející informace o činnosti odborných útvarů NK ČR.

Národní knihovna : knihovnická revue. - Praha : Národní knihovna ČR
ISSN 0862-7487 = Národní knihovna
Č. 6/1998, 1-5/1999
Knihovnický časopis obsahující odborné statě a další informace s aktuální knihovnicko-informační problematikou určený knihovnám, informačním pracovištím a širší odborné veřejnosti.

O.K. : ohlášené knihy Národní agentuře ISBN v ČR, Národní agentuře ISMN v ČR. - Praha : Národní knihovna ČR
ISSN 1210-4566 = O.K. Praha
Č. 1-24/1999
Periodikum poskytující expresní informace o bázích ISBN, ISMN a CIP určené pro akviziční politiku knihoven, pro informaci distributorům, knihkupcům, nakladatelům a dalším zájemcům o knihy.

II. BIBLIOGRAFIE

a) národní registrující bibliografie
Česká národní bibliografie
[elektronický zdroj]. - Praha : Národní knihovna ČR : Albertina icome Praha, 1993- elektronické optické disky (CD-ROM) : barev.
Aktualizace 4x ročně. - ISSN 1210-8995
Obsahuje báze: České knihy, Zahraniční bohemika, Disertace a autoreferáty, Jmenné autority, Speciální dokumenty, Články v českých novinách, časopisech a sbornících, Periodika vydávaná na území ČR.

Česká národní bibliografie : knihy 1998. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998
ISSN 1210-8898 = Česká národní bibliografie, Knihy Č. 10, 11, 12/1998
Soupis kniřní produkce vydané na území ČR v roce 1997 včetně literatury pro nevidomé.

Česká národní bibliografie : knihy 1999. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999
ISSN 1210-8898 = Česká národní bibliografie, Knihy Č. 1-9/1999
Soupis kniřní produkce vydané na území ČR v roce 1997 včetně literatury pro nevidomé.

Česká národní bibliografie : hudebniny 1997. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 85 s. - (ISSN 1211-1236)
ISBN 80-7050-326-2
Poslední tištěný soupis hudebnin vydaných na území ČR.

Česká národní bibliografie : soupis bibliografií 1996. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - 528 s. - (ISSN 1211-1225)
ISBN 80-7050-321-1
Poslední tištěný soupis bibliografií vydaných na území ČR.

b) oborové, tematické a speciální bibliografie a katalogy
Caroli de Liechtenstein-Castelcorno episcopi Olomucensis operum artis musicae collectio Cremsirii reservata : pars secunda: auctorum nominibus signata opera manu scripta SW-Z
/ composuerunt Jiří Sehnal et Jitřenka Pešková. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR : Editio Supraphon, 1998. - s. 563-979 : noty. - (Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae) - (Artis musicae antiquioris catalogorum series ; Vol. V/2)
Souběžný český, německý a latinský text. - Bibliografie. - Rejstřík
ISBN 80-7050-292-4 (Národní knihovna ČR). - ISBN 80-7058-342-8 (Editio Supraphon)
Druhý díl tematického katalogu světově unikátní sbírky, jehož vydání je přímým důsledkem jedinečného, vyčerpávajícího katalogizačního zpracování všech jednotek sbírky v souborném hudebním katalogu v hudebním oddělení NK ČR.

Catalogue of Arabic Manuscripts of the National Library of the Czech Republic [elektronický zdroj] = Katalog arabských rukopisů Národní knihovny České republiky / vedení projektu Adolf Knoll, Stanislav Psohlavec ; odborná spolupráce Charif Bahbouh, Jitka Charvátová. - Bibliografická databáze. - Praha : Národní knihovna ČR : Albertina icome Praha, 1999. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. - (Memory of the World)
Katalog 200 arabských rukopisů převážně z 13.-17. století, které jsou ve sbírce Národní knihovny ČR. Rukopisy jsou z různých oborů, jako logika, matematika, náboženství, filozofie, politika, právo, hvězdářství, lékařství, přírodní vědy a literatura. Úplný katalog sbírky je doplněn ilustrativními ukázkami.

Slovanský přehled 1981-1997 : bibliografický soupis / [red. Zdeňka Rachůnková, Michaela Řeháková]. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR-Slovanská knihovna, 1999. - 204 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny) Autorské značky. - Jmenný rejstřík
ISBN 80-7050-333-5
Bibliografický soupis všech článků, materiálů, dokumentů, pamětí, vzpomínek, recenzí a zpráv uveřejněných v časopise Slovanský přehled během 17 ročníků. Publikace vychází u příležitosti 100. výročí existence časopisu a navazuje na předcházející soupisy za léta 1898-1967 a 1968-1980.

Soupis jazykově španělských a portugalských tisků Roudnické lobkowiczké knihovny 1501-1800 : dodatky = Registro de los impresos espanoles y portugueses 1501-1800 de la Biblioteca Lobkowiczense de Roudnice : suplementos / Jaroslava Kašparová. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 201 s. : faksim. - (Edice oddělení rukopisů a starých tisků, Monographia Miscellanea ; sv. 7)
Český a španělský text. - Poznámky. - Bibliografické odkazy a rejstříky
ISBN 80-7050-336-X
Bibliografický soupis dodatků jazykově španělských tisků Roudnické lobkowiczské knihovny 1501-1800. Navazuje na Soupis vydaný NK ČR v roce 1983.

III. OSTATNÍ

Archeologický institut N. P. Kondakova v Praze (1931-1952) : průvodní texty a soupis exponátů k výstavě, věnované novému zpracování archivního a sbírkového fondu AINPK v Ústavu dějin umění AV ČR : Klementinum 2. 12. 1999-15. 1. 2000 / uspořádal Martin Halata. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky-Slovanská knihovna, 1999. - 49 s. - (Edice Slovanské knihovny)
Ruské resumé
ISBN 80-7050-348-3
Katalog k výstavě, kterou v listopadu 1999 uspořádal v NK ČR Ústav dějin umění AV ČR. Vystaveny byly materiály Kondakovské sbírky, zaměřené na umění pozdní antiky, raně ruské, byzantské a skytské umění a umění stepních kočovných národů Asie.

Jan Křtitel Krumpholtz : život a dílo harfového virtuóza a skladatele : studie - texty - analýzy / Miloš Müller. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 216 s. : il., noty, faksim. - (Varia de musica ; 6)
České, anglické a francouzské resumé. - Část. souběžný anglický a francouzský text. - Poznámka o autorovi. - Chronologický přehled. - Poznámky. - Bibliografie
ISBN 80-7050-295-9
Monografie o význačném českém skladateli 18. století, hudebníkovi a reformátorovi stavby harfy.

Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace v Praze : adresář / sestavila a úvodní slovo napsala Anastasia Kopřivová. - 2. dopl. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 29 s. + vol. mapy - (Edice Slovanské knihovny).
ISBN 80-7050-314-0 (brož.)
2. doplněné vydání adresáře institucí a významných osobností první vlny ruské, ukrajinské a běloruské emigrace v meziválečné Praze.

Samostatný stát mezi většími sousedy - podnět pro slovinskou politiku a kulturu : sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého zasedání, Praha, Klementinum 16. 10. 1997 / uspořádal Jaroslav Pánek. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR-Slovanská knihovna, 1999. - 100 s. - (Edice Slovanské knihovny)
Český, německý a slovinský text. - Anglická resumé. - Poznámky. - Bibliografie a bibliografické odkazy
ISBN 80-7050-335-1
Sborník referátů z mezinárodní konference konané v říjnu 1997 v Praze, které přibližují slovinskou tematiku jako součást obecné problematiky existenčních jistot a přežití malých národů a států v neklidné Evropě na přelomu tisíciletí se zřetelem k historii a kultuře těchto národů.

Ukrajinská svobodná univerzita (1921-1996) : vědecký sborník z konference, věnované 75. výročí založení univerzity, Praha, 29.-30. listopadu 1996 = Ukrajins-kyj vil-nyj universytet (1921-1996) : naukovyj zbirnyk konferenciji, prysvjačenoji 75-ij ričnyci zasnuvannja UVU, Praga, 29-30 lystopada 1996 r. / [zpracovala Mária Ňachajová]. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR-Slovanská knihovna, 1998. - 161 s. - (Edice Slovanské knihovny)
Část. český a anglický text. - Souběžná tit. s. a obsah česky a ukrajinsky. - Bibliografie
ISBN 80-7050-311-4
Vědecký sborník z konference věnované 75. výročí založení univerzity, která se konala v listopadu 1996 v Praze.

Usuardovo Martyrologium z Gerony : faksimile středověkého iluminovaného rukopisu vydané nakladatelstvím M. Moleiro v Barceloně : k výstavě pořádané v Klementinu od 20. 4. do 23. 5. 1999 = Martyrology of Usuardus from Gerona / [Milada Studničková, Pavel Štěpánek]. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - [10] s.
Souběžný anglický text
ISBN 80-7050-338-6


Předchozí stránka Obsah Další stránka