Hlavní stránka NK Finanční, provozní a personální podmínky pro činnost

B. Provozně-technické podmínky

(oblast informační infrastruktury je pojednána v rámci odborných činností)

Jedním z limitujících faktorů další činnosti NK je zajištění provozuschopnosti rozhodujících nemovitostí - zejména pak Klementina. Jeho velmi špatný stavebně technický stav (např. rozvody jednotlivých médií jsou na hranici životnosti) je způsoben dlouhodobým zanedbáním údržby (nedostatek finančních prostředků) a skutečností, že zásadní rekonstrukce Klementina se mnoho let odkládá. Podmínky pro uživatele, návštěvníky i pracovníky jsou v mnoha ohledech nevyhovující, nejsou vytvořeny podmínky pro řádnou ochranu k nihovního fondu. Přes veškeré úsilí, které je v posledních letech věnováno řešením alespoň dílčích problémů (každý rok je z příjmů z nájmu hrazena oprava alespoň části fasády), nelze bez zásadní rekonstrukce očekávat podstatné zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu.

Zákonem o státním rozpočtu na rok 1997 byla na rekonstrukci Klementina vyčleněna částka 7 milionů korun na nezbytné průzkumné a předprojektové práce. V průběhu tohoto roku (v rámci úsporných opatření) však byla tato částka snížena na 3,5 milionu Kč. Byla proto provedena pouze menší část těchto prací. V dalších letech nebyly vyčleněny pro tento účel žádné finanční prostředky ze státního rozpočtu, a tak NK nemohla v této přípravě pokračovat - ze zcela nedostatečných  vlastních investičních pr ostředků nemohly být práce financovány.

Jediná větší investiční akce v areálu Klementina, realizovaná v roce 1999, byla částečná rekonstrukce Astronomické věže. Velmi špatný stav vnějšího pláště byl odstraněn v roce 1995. Z účelové dotace MK ČR byla v rámci projektu Praha - Evropské město kultury 2000 realizována akce Zpřístupnění Astronomické věže a Barokního knihovního sálu pro veřejnost. Vzhledem k termínu uvolnění finančních prostředků (v dubnu 1999), k charakteru předpokládaných prací a ke skutečnosti, že Klementinum je národní kulturní památkou, byla příprava i realizace velmi náročná. Původní záměry bylo nutno pro podstatnou redukci výše plánovaných finančních prostředků a na základě stanoviska Státního ústavu památkové péče přehodnotit. Po konz ultacích s MK ČR proto byla realizována redukovaná varianta (bez výtahu). Výsledkem je ukončená 1. etapa prací, která umožní návštěvníkům přístup po ocelovém točitém schodišti do Barokního sálu ve 2. patře a v době mimo provoz NK do Astronomické věže, kde je trvalá expozice astronomických přístrojů restaurovaných k demonstračním účelům, a z ochozu věže netradiční pohled na Prahu. Po rekonstrukci výtahu bude umožněn přístup do Barokního sálu i pro imobilní občany.

Problémy způsobují i další nemovitosti. Nedaří se prodat pro NK nepotřebné zámky v Postoloprtech (chybí příslušné usnesení vlády ČR) a ve Filipově (nezájem kupujících). Nedořešené restituční nároky na pozemky v Hostivaři a v Brnkách, které nemůže NK ovlivnit, znemožňují plánování dalšího využití těchto nemovitostí. V Brnkách dochází i k materiálním škodám, protože nelze bez vynaložení neúměrných finančních prostředků zajistit jejich ostrahu.

Přesto, že se v  roce 1999 podařilo (i díky teplotně nadprůměrným zimním měsícům) udržet spotřebu jednotlivých energií zhruba na úrovni let 1997 a 1998, došlo vzhledem k nárůstům jejich jednotkových cen k úměrnému zvýšení celkových plateb za tyto energie. Přehledná tabulka je uvedena v části věnované statistice a grafům.


Předchozí stránka Obsah Další stránka