Hlavní stránka NK Hodnocení hlavních činností

Slovanská knihovna

V oblasti spolupráce se zahraničními institucemi byla významná účast Slovanské knihovny na tvorbě souborného katalogu Ruská kniha 1918-1926 připravovaného Ruskou národní knihovnou.

Projekty

Pokračovaly práce na dvou grantových projektech. V rámci grantu Novinová sbírka Slovanské knihovny. Kompletace a mikrofilmování poskytnutého Open Society Institute v Budapešti se spoluúčastí Grantové agentury ČR bylo zpracováno a mikrofilmováno 418 titulů novin bývalého Ruského zahraničního historického archivu (66 000 stran, cca 660 svazků).

Ukončen byl též tříletý grantový projekt Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace v meziválečném Československu, jehož realizace byla umožněna Grantovou agenturou ČR a na němž se Slovanská knihovna podílela jako spoluřešitel se Slovanským ústavem AV ČR a dalšími institucemi. Výsledkem projektu je rozpracování článkové bibliografie emigrantských periodik (5300 záznamů) a doplněná a revidovaná personální báze emigrantů, obsahující údaje o cca 9600 osobnostech.

Nový grant poskytl Slovanské knihovně Canadian Institute of Ukrainian Studies na zpracování dvou projektů: Korespondence L. Ukrajinky a rodiny Kosač a Kolekce ukrajinských výtvarníků - studentů a profesorů Ukrajinského studia výtvarných umění v Praze. Všechen materiál byl utříděn, byla připravena koncepce zpracování a ochranného uložení, práce výtvarníků byly zkatalogizovány.

V závěru roku získala knihovna grant od Open Society Institute v Budapešti na projekt Retrospektivní konverze generálního katalogu Slovanské knihovny. Jeho realizace, při které bude zpracováno 49 000 záznamů, bude probíhat v roce 2000.

Slovanská knihovna předložila ještě tři grantové projekty, které bohužel neuspěly: projekt Periodika ruské, ukrajinské a běloruské emigrace v ČSR 1918-1945 (Ministerstvo zahraničních věcí), dále společný projekt se Slovanským ústavem AV ČR a Literárním archivem Památníku národního písemnictví Ruská a ukrajinská emigrace v meziválečném Československu III (osobnosti, instituce, práce) (Grantová agentura ČR), a konečně pokračování v projektu Kompletace a mikrofilmování novinové sbírky Slovanské knihovny (Grantová agentura ČR).

Konference, akce, výstavy

Ve spolupráci s dalšími institucemi uspořádala Slovanská knihovna několik literárních večerů a besed: s Bulharským kulturním střediskem besedu o osobnosti a činnosti A. Teodorova-Balana, literární večery u příležitosti 70. výročí narození J. Radičkova a 90. výročí narození N. Vapcarova a slavnostní prezentaci faksimile knihy Paisije Chilendarského Dějiny slovanskobulharské. Ve spolupráci se Společností přátel jižních Slovanů se uskutečnila beseda s autory knihy Dějiny jihoslovanských zemí, s Ústavem dějin umění AV ČR Slovanská knihovna připravila kulatý stůl na téma Archeologický institut N. P. Kondakova v Praze (1931-1952).

V prostorách Slovanské knihovny byly realizovány výstavy: A. Mickiewicz,

A. Teodorov-Balan, 200. výročí narození A. S. Puškina, J. Radičkov ve fondech Slovanské knihovny, Archeologický institut N. P. Kondakova, v přízemí Klementina výstava o A. S. Puškinovi, jejíž katalog knihovna připravila též do tisku. Svými fondy se knihovna podílela na výstavě o díle V. Nabokova v Ruském středisku vědy a kultury.

Pracovníci Slovanské knihovny se zúčastnili se svými referáty několika významných vědeckých konferencí: Puškin a kultura ruské emigrace v Moskvě, Kulturní dědictví ruské emigrace 1917-1939 v Petrohradě a 28. konference ABDOS v Záhřebu; zastupovali též Českou republiku na Dnech slovanského písemnictví a kultury ve Pskově. Odborné přednášky uskutečnili i u nás, např. v Ruském středisku vědy a kultury.

Publikační činnost

Ve Slovanské knihovně byly edičně připraveny a  NK vydány dva sborníky příspěvků z konferencí konaných v roce 1996 a 1997 - Ukrajinská svobodná univerzita (1921-1996) a Samostatný stát mezi většími sousedy - podnět pro slovinskou politiku a kulturu. Pracovníci knihovny zpracovali další vydanou publikaci Slovanský přehled 1981-1997 : bibliografický soupis. Ve druhém doplněném vydání vyšel adresář Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace v Praze. K výstavě Archeologický institut N. P. Kondakova v Praze (1931-1952) byly vydány průvodní texty a soupis exponátů. Celkově 25. ročníkem, v nové podobě 9. ročníkem, pokračovalo vydávání bulletinu přírůstků odborné literatury ve Slovanské knihovně (6 dvojčísel s 2266 záznamy).

Do tisku jsou připraveny pracovníky knihovny zpracované: informační příručka Česká slavistika : osoby a instituce, brožura k výstavě A. S. Puškin a sborník z konference 150 let Slovanského sjezdu (1848) : historie a současnost.

Doplňování fondů

Roční přírůstek Slovanské knihovny tvořilo 5970 svazků, z nichž 1946 sv. (32,6 %) bylo získáno nákupem, 2182 sv. (36,6 %) výměnou, 563 sv. (9, 4 %) darem a 1 279 sv. (21, 4 %) jiným způsobem (převod z duplikátního fondu, náhrady apod.)

Z Ruska bylo získáno 1395 svazků, z Polska 433, z Chorvatska 339, z Bulharska 330, ze Srbska 214, ze Slovinska 160, z USA 147, z Ukrajiny 129, ze Slovenska 117; z ostatních zemí méně než 100 svazků.

Spolupráce s výměnnými partnery probíhala vcelku bez problémů, díky pomoci běloruského vyslanectví v Praze a českého konzulátu v Petrohradě bylo vyřešeno dodání váznoucích zásilek. Nejvýraznější zlepšení ve výměně se projevilo u zemí bývalé Jugoslávie, kde se díky osobním kontaktům navázaným při služebních cestách pracovnic Slovanské knihovny do Chorvatska a Slovinska podařilo výměnu značně zkvalitnit. Služební cesty pracovníků knihovny plánované na rok 2000 do Makedonie, Bosny a též na Ukrajinu, s níž výměna vázne nejvíce, by měly přinést stejný výsledek. Knihovna získala nového výměnného partnera v Izraeli (Hebrejská univerzita v Jeruzalémě), který má velký zájem o spolupráci.

graf

Zpracování fondů

Jmenně bylo zpracováno 6244 svazků knih a 3205 svazků periodik, věcně 4632 svazků.

Velká pozornost byla věnována kompletaci a zpracování novin bývalého Ruského zahraničního historického archivu před ochranným mikrofilmováním (grantový projekt).

Služby

Ve Slovanské knihovně si 1510 registrovaných čtenářů při 18 342 návštěvách objednalo 29 438 titulů, z nichž si prezenčně půjčilo 22 273 svazků, absenčně 16 118 svazků. Velký zájem uživatelé projevovali o knihy ve volném výběru, absenčně si z něho půjčili 4967 svazků.

Poskytnuto jim bylo 3762 běžných a 2704 odborných informací. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k velkému nárůstu čtenářských návštěv a výpůjček; návštěvy vzrostly o 26,5 %, objednávky o 24 %, prezenční výpůjčky o 21,3 % a absenční o 71 %.

Při půjčování bylo vytvořeno v systému ALEPH 4054 krátkých záznamů živého fondu, pro bulletin nových přírůstků bylo uloženo 2329 úplných záznamů. Pro volný výběr knih bylo zpracováno a do něho zařazeno 3584 svazků, vyřazeno z volného výběru bylo 2142 svazků.

Vlastními silami přemístili pracovníci oddělení služeb 1250 metrů periodik.


Předchozí stránka Obsah Další stránka