Hlavní stránka NK Hodnocení hlavních činností

Technologický rozvoj

V roce 1999 pokračoval poměrně bouřlivý technologický rozvoj v oblasti budování digitální knihovny. Byl zprovozněn mikrofilmový skener a na něm založena linka zpracování digitálních kopií starých novin a časopisů; to spolu se zavedenou produkcí digitálních dokumentů na základě zpracování rukopisů a ostatních vzácných titulů vytváří velký objem primárních digitálních dat. Výsledky se plně projeví až v roce 2000.

Řada ostatních činností se technologicky stabilizovala, na druhé straně se však začaly projevovat problémy spojené s obnovou zastaralých technologií jak v oblasti hardwaru, tak softwaru. Tato skutečnost dokonce přibrzdila práci v integrovaném knihovnickém systému, který nedostatečným výkonem serveru, na kterém je implementován, přestal i přes dílčí upgrade na verzi 33_05 vyhovovat pro svou zastaralost požadavkům knihovny. Rovněž byl proveden upgrade technologií na pracovišti digitalizace rukopisů.

NK učinila zásadní kroky pro nápravu situace v této oblasti: v rámci finančních možností byly zahájeny přípravné práce na úpravách výpočetní techniky pro novou verzi knihovnického systému ALEPH 500. Byl pořízen a instalován nový výkonný síťový server AlphaServer DS20 a upraveno 67 koncových počítačů na operační systém Windows 95. S přechodem na systém ALEPH 500 však souvisí i zvýšení poplatků za provozování systému a s tím je třeba počítat i v roce 2000. Zároveň se agendy Souborného katalogu ČR definitivně vyvazují ze systému ALEPH a hardwarově se osamostatňují (samostatný server i doména), což bylo umožněno úspěšným řešením programových projektů v oblasti výzkumu a vývoje.

V těch částech Klementina, kde se ještě nacházela provizorní síť, byla dobudována strukturovaná síť, takže v současné době je již kompletně celý areál propojen moderní strukturovanou sítí sloužící pro výpočetní techniku i telefonní linky. Dále bylo zakoupeno a instalováno jak z finančních prostředků NK, tak z dotací a darů 52 nových počítačů.

Z darů bylo také vybaveno jedenácti počítači Referenční centrum včetně jednoho počítače pro slabozraké. Počítače jsou vybaveny operačním systémem Windows NT. Na tento systém byly překonfigurovány i další počítače pro uživatele NK, zejména všechny počítače v Hale služeb čtenářům.

V roce 1999 měla NK (spolu s Centrálním depozitářem Hostivař) v provozu na 500 počítačů, z nichž asi 90 % bylo zapojeno v síti. Z toho bylo spolu s nově zprovozňovanými kapacitami 15 serverů různého charakteru. NK provozovala dvě internetové domény (nkp.cz a caslin.cz) a dále tři subdomény pro specializované webovské služby (katif.nkp.cz - naskenované katalogy, digit.nkp.cz - program digitalizace, cdh.nkp.cz - naskenované noviny).

Velmi strmý byl růst přenosu dat po Internetu jak z NK (díky naskenovaným katalogům a digitálním dokumentům), tak posléze i do NK (hlavně jako důsledek zprovoznění Referenčního centra pro uživatele). K tomu bylo nutno zvýšit limit objemu přenášených dat v rámci akademické sítě TEN-155, což si vyžádalo, a v důsledku trvajícího růstu přenosu dat i nadále bude vyžadovat, vyšší platby za služby poskytované sdružením CESNET. Zároveň to znamená nutnost upgrade vnitřní sítě v Klementinu z 10 Mbit/s na 100 Mbit/s. K tomu již byly učiněny první kroky a další závisí na finanční situaci NK v roce 2000. Vnitřní síť v Centrálním depozitáři Hostivař 100 Mbit/s a propojení mezi depozitářem a Klementinem o kapacitě 100 Mbit/s, které bylo dokončeno včetně instalace příslušných aktivních prvků na obou stranách, jsou dostačující pro zprovoznění digitální knihovny v roce 2000 v oblasti služeb na bázi nabídky digitálních kopií starších vzácných novin a časopisů, rukopisů a dalších dokumentů.

Ukázalo se, že je nevyhnutelné učinit zásadní kroky v oblasti antivirové ochrany: v roce 2000 knihovna vybuduje účinný komplexní bezpečnostní systém sítě (firewall). Rovněž se jako nezbytný jeví i podstatný upgrade systému CD-ROM serveru (Ultranet). Dalším problémem je plné aktuální zálohování všech digitálních dat, zejména však těch, která se nacházejí v informačních systémech, což se projevilo především při opravě systému naskenovaných katalogů KATIF. Data na kompaktních discích a data z vlastní produkce programů digitalizace budou chráněna v postupně budovaném digitálním archivu CD i v systému robotické knihovny, která se uvádí do provozu.

Stále se prohlubuje problém zajištění nových rutinních činností, které jsou založeny a navazují na technologie vyvinuté v rámci programu výzkumu a vývoj (V a V). V tomto ohledu byly specifikovány příslušné návazné programy, které mají národní charakter. S tím souvisí i zvýšení potřeby financování obnovy technologií v oblasti hardwaru i softwaru a růst poplatků souvisejících s přenosem dat.

Další informace o technologickém rozvoji jsou uvedeny v přehledu projektů a programů řešených v roce 1999.


Předchozí stránka Obsah Další stránka