Hlavní stránka NK Hodnocení hlavních činností

Zpracování fondů

Zpracování fondů NK probíhalo díky velkému pracovnímu nasazení plynule i přes značné výpadky a zpomalenou odezvu systému ALEPH, které se pro zpracovatele bohužel staly nejvýraznější charakteristikou roku 1999.

Přes větší časové nároky zpracování spojené s technickými problémy knihovnického systému se podařilo pokročit i v řešení dalších klíčových úkolů. Významným krokem bylo např. v oblasti věcného popisu zahájení přidělování anglických ekvivalentů předmětových hesel, kterými se výrazně zvyšuje hodnota našich záznamů při mezinárodní výměně a "copy cataloguing".

Zpracování nových přírůstků

Katalogizačním zpracováním prošlo 26 200 dokumentů (20 000 knih, 2200 mikrofiší, 700 zvukových záznamů, 700 kartografických dokumentů a 2600 grafických dokumentů), v systému CDS/ISIS bylo v rámci analytického zpracování popsáno 61 000 článků z českých časopisů a novin, záznamy byly posléze konvertovány a vystaveny v databázi v rámci ALEPH. Nové záznamy všech uvedených typů dokumentů české provenience a zahraničních bohemik byly zveřejněny na CD-ROM Česká národní bibliografie. Rokem 1999 končí jediný zbývající tištěný výstup národní bibliografie - měsíčník Česká národní bibliografie. Knihy.

graf

Národní autority

V průběhu roku 1999 připravovalo oddělení národních autorit čtvrtletní aktualizace báze autoritních záznamů za přetrvávající situace, kdy stávající verze systému ALEPH neumožňuje vytvářet standardní záznamy autorit (podle formátu UNIMARC/Autority) a propojit je s bibliografickými záznamy. Práce na vytváření autoritních záznamů proto probíhaly opět paralelně ve speciální bázi nadefinované pro záznamy jmenných personálních autorit a v přístupovém rejstříku hlavní bibliografické báze NK. Pracovníkům oddělení se v průběhu roku podařilo obohatit základní soubor národních autorit vzniklý v průběhu roku 1998 o 15 tisíc nových záznamů jmenných personálních autorit.

Pokračovaly též přípravné práce na tvorbě záznamů autorit pro korporace - zatím na úrovni sjednocení a/nebo stanovení autoritního záhlaví v přístupovém souboru hlavní bibliografické báze NK (báze NKC).

Výsledky práce oddělení národních autorit NK jsou dostupné prostřednictvím CD-ROM Česká národní bibliografie, WWW stránek knihovny, FTP serveru knihovny a přímo v databázi ALEPH.

Standardizace

Po dočasném útlumu prací v oblasti standardizace v roce 1998 byla v tomto roce opět věnována tomuto úkolu větší pozornost.

Katalogizační problémy v oblasti jmenného zpracování byly ve velké míře řešeny na půdě elektronické konference KATPOL a související webovské rubriky Katalogizační politika; dále probíhala jednání pracovních skupin pro popis jednotlivých typů dokumentů, na jejichž základě byly  dopracovány a schváleny dva zásadní materiály: AACR2/UNIMARC : schválené české interpretace a Záznam pro souborný katalog UNIMARC. Speciální dokumenty. Byl vydán i překlad druhého dodatku UNIMARC manuálu. K připomínkování jsou určeny publikace Záznam pro soubornou databázi UNIMARC. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály a Záznam pro soubornou databázi Výměnný formát. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály.

V oblasti metodiky věcného zpracování došlo k zásadnímu posunu v tvorbě předmětových hesel - odklonu od jazyka čistě prekoordinovaného typu: ve větší míře se uplatňuje princip postkoordinace a respektuje se konceptuálnost termínu. K vydání byly připraveny aktualizované Vybrané znaky MDT, probíhala příprava metodiky aplikace rozšířených notací MDT (rozsah MRF) a příprava podkladů pro abecední seznam použitých předmětových hesel a propojených notací MDT.

Společným úsilím pracovníků jmenného a věcného zpracování a správy národních autorit byla znovu otevřena otázka autoritních záhlaví pro korporace a testována spolehlivost možných zdrojů. Výsledkem byla interpretace katalogizačních pravidel AACR2R.

V oblasti zpřístupnění dat se pracovníci odboru zpracování fondů zúčastnili testování nového softwaru Tornádo určeného pro CD-ROM Česká národní bibliografie.

Spolupráce, kurzy, semináře

Odbor zpracování fondů hraje již tradičně zastřešující úlohu při metodice a koordinaci katalogizace novodobých fondů v České republice. Vedle mezinárodní spolupráce v rámci OCLC pokračovaly v průběhu roku v činnosti dva národní kooperační projekty - v rámci projektu Kooperativní katalogizace - České knihy se státní vědecké knihovny a Moravská zemská knihovna (SVK) podílely na české knižní bibliografii 2000 záznamy (zatím záznamy dokumentů s ISBN), v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie se SVK podílely na databázi článkové bibliografie 17 500 záznamy a ostatní knihovny (SPKK, ÚZPI, STK, Ústav státu a práva AV ČR) 8400 záznamy. Analyticko-koncepčními pracemi a výběrem partnera k realizaci projektu (stala se jím informační agentura Anopress) pokračovaly práce na propojení analytických záznamů s plnými texty a na optimalizaci zpřístupnění plných textů.

Rozvoj kooperačních systémů je považován za stěžejní úkol příštích let, odborné přednášky pořádané odborem zpracování fondů v roce 1999 byly proto orientovány právě na toto téma.

Důležitou podmínkou jakékoli kooperace je dodržování standardů a jejich jednotný výklad. Vedle organizování činnosti a přípravy náplně jednání pracovních skupin je důležitou složkou i školicí činnost. Za organizační spolupráce odboru knihovnictví byly uspořádány dva týdenní kurzy jmenné katalogizace AACR2R/UNIMARC pro pracovníky vědeckých, univerzitních a veřejných knihoven; vzhledem k zájmu knihoven se tyto kurzy budou v roce 2000 opakovat.

CD-ROM Česká národní bibliografie

V roce 1999 pokračovalo vydávání české národní bibliografie (ČNB) na CD-ROM. Uživatelům byla zpřístupněna další databáze - jmenné autority. Vedle bibliografických záznamů tradičních dokumentů jsou od roku 1999 na CD-ROM ČNB zařazeny také záznamy speciálních dokumentů (grafické dokumenty, hudebniny, kartografické dokumenty, zvukové záznamy a elektronické zdroje).

Protože objem dat se zařazením dalších databází a neustálým doplňováním záznamů z retrokonverze podstatně zvětšil, začala vycházet ČNB na 2 discích (disk 1 s databázemi: České knihy, Zahraniční bohemika, Speciální dokumenty, Disertace a autoreferáty, Jmenné autority; disk 2 s databázemi Články v českých časopisech, Periodika).

Současně s vydáváním ČNB byl vyvíjen ve spolupráci s firmou Albertina icome Praha nový software nazvaný Tornádo. Již čtvrtletní aktualizace 9/99 vyšla s obojím softwarem - dosavadním WiniFret a zkušební verzí Tornáda. Následující čtvrtletní aktualizace budou v plné verzi softwaru Tornádo.

Zkušebně byly také zpřístupněny měsíční aktualizace dvou největších databází (České knihy, Články v českých časopisech) na internetových stránkách NK pro "download" záznamů. Protože WiniFret neumožňuje snadnou práci s těmito aktualizacemi, plný provoz měsíčních aktualizací začne až v roce 2000 ve verzi softwaru Tornádo.

Retrospektivní konverze

Projekt Zpřístupnění české literární produkce 20. století prostřednictvím Internetu a CD-ROM

V roce 1999 pokračovaly práce na tomto kooperačním projektu za účasti devíti knihoven (SVK a MZK) a NK ČR. Metodou retrokonverze byl zpracován Bibliografický katalog od ročníku 1944 do ročníku 1928.

Celkem bylo v roce 1999 zkonvertováno 100 865 záznamů. Všechny tyto záznamy byly importovány do báze RTR a zároveň zpřístupněny na CD-ROM ČNB. Ke konci roku 1999 bylo tedy metodou retrokonverze celkem převedeno cca 292 000 záznamů české literární produkce.

Pro úplnost pokrytí produkce byly porovnány bibliografické katalogy, které vycházely jak v týdenním, tak v ročním vydání (1944 -1933), a chybějící záznamy byly doplněny.

Projekt Retrokonverze generálního katalogu univerzálního knihovního fondu NK ČR - II

Na tomto projektu pracoval v roce 1999 již vyškolený tým externích pracovníků, zejména studentů. Bylo zpracováno cca 58 000 záznamů generálního katalogu a doplněno 3 000 záznamů českých disertací.

Zkušebně byla otestována možnost propojování tzv. živého fondu, tj. literatury, která byla aktuálně půjčena uživatelům, a retrokonverze - metoda přednostního výběru záznamů pro retrokonverzi zápisem systémových čísel minimálních záznamů v systému ALEPH.

Pro lepší informovanost uživatelů před tím, než budou úplné záznamy v bázích ALEPH, byla úspěšně otestována možnost propojení minimálního záznamu v systému ALEPH (přístup přes Internet) a naskenovaného záznamu - obrázku v KATIF.

Pro řízení retrokonverze a pro možnost aktivní práce s naskenovanými katalogy (redakce, oprava řazení, vřazování dodatků) byl testován informační systém pro retrokonverzi (RIS), který umožňuje tyto činnosti nad naskenovanými katalogy.

Katalog Počet záznamů Roky retrokonverze
Katalog studijního fondu 37 268 1995-1996
Katalog knihovnické literatury 7 624 1998
Generální katalog II (UKF) 90 000 1996-1999
Česká liter. produkce 20. st. 299 536 1995-1999

graf

Elektronické zdroje

Prudký rozvoj elektronického publikování vyžaduje nový přístup k akvizici, zpracování a k řešení právních problémů spojených s využíváním těchto dokumentů. V oblasti bibliografického zpracování se tento rozvoj odráží jednak v průběžném vývoji pravidel popisu, jednak v nárůstu dokumentů ke zpracování. Vedle popisu elektronických zdrojů na fyzických nosičích (monografických i seriálových) probíhaly v NK přípravné práce pro regulérní zajištění všech knihovnických činností souvisejících s archivací a zpřístupňováním elektronických zdrojů publikovaných online v síti.

Konverze

Vedle průběžného zpracování jsou přírůstkem báze NKC v roce 1999 i záznamy speciálních dokumentů zkonvertovaných ze systému CDS/ISIS, tj. zvukové dokumenty (cca 2800 záznamů), grafika (cca 4300 záznamů) a hudebniny (cca 700 záznamů).

Rukopisy

Elektronicko-digitální zpracování rukopisů dosáhlo v letošním roce v plné míře rutinní úrovně, a to nejenom ve smyslu technologickém, ale také uživatelském. Při tom se ukázaly dvě podstatné skutečnosti:

  • dosavadní zásady či pravidla popisu (resp. dalšího zpracování) nestačí, protože reflektují pouze prezentaci v tradičním informačním prostředí tištěných dokumentů;
  • elektronicko-digitální zpracování skýtá možnosti, jak rozvinout okruh otázek, kterými se rukopisné studium zabývá, do mezioborové a nadoborové úrovně.

Tyto možnosti byly předběžně ověřovány na různých databázích a informačních systémech (textový katalog, citační index, katalog datovaných rukopisů, textově ikonografický katalog, bibliografická databáze), přičemž se ukázalo, že musí být učiněn rozhodující krok, aby bylo možno postoupit dále: tímto krokem je zásadní změna paradigmatu veškeré rukopisné práce a mnohem větší prolnutí práce knihovnické s badatelskou. Bylo tedy nutno věnovat se poměrně soustavně teoretickým, metodologickým a metodickým otázkám - teprve po jejich zdárném vyřešení a dosažení konsensu bude možno budovat infrastrukturu hybridní knihovny, kterou bude pracoviště zpřístupňující historické fondy v budoucnosti.

Projekt MASTER

S elektronicko-digitálním zpracováním rukopisů souvisí i účast na grantovém projektu Evropské komise MASTER (Manuscript Access through Standards for Electronic Records), jehož cílem je vytvořit SGML/TEI standard pro katalogizaci rukopisů a vytvořit prototyp společného (souborného) katalogu rukopisů.

Již v průběhu práce se ukazuje, že je nutno věnovat pozornost otázkám katalogizace obecně, neboť při tomto zpracování se stírá rozdíl mezi jednotlivými typy pomůcek. Dále vyvstává kardinální problém koordinace jednotlivých "národních škol rukopisné práce" a problém překračování hranic jednotlivých historických kulturních okruhů, a to jak na knihovnické, tak na badatelské úrovni.

Periodika

Po konverzi z CDS/ISIS byly opraveny a redigovány katalogizační záznamy českých a zahraničních periodik (cca 3600 záznamů). Nově bylo jmenně a věcně zpracováno 318 českých titulů. Pro Českou národní bibliografii - bázi Česká periodika na CD-ROM byl testován a připomínkován nový software. Plynule se v modulu správy seriálů začal zpracovávat a předávat do NKF první exemplář povinného výtisku a modul správy seriálů začal být také používán pro kumulovanou (roční) evidenci druhého exempláře povinného výtisku.


Předchozí stránka Obsah Další stránka