INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MUSIC LIBRARIES, ARCHIVES
AND DOCUMENTATION CENTRES (IAML)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES BIBLIOTHEQUES, ARCHIVES ET CENTRES
DE DOCUMENTATION MUSICAUX (AIBM)

INTERNATIONALE VEREINIGUNG DER MUSIKBIBLIOTHEKEN, MUSIKARCHIVE
UND MUSIKDOKUMENTATIONZENTREN (IVMB)
 

ČESKÁ NÁRODNÍ SKUPINA MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ
HUDEBNÍCH KNIHOVEN, ARCHIVŮ A DOKUMENTAČNÍCH STŘEDISEK


Aktuality

O nás

Zpracování

Studie a prezentace

Adresáře
hudebních knihoven


Různé

KontaktyPoslední aktualizace
29.9. 2011

Muzikoterapie s dětmi

Kristýna Košťálová, Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Podle autora předmluvy ke knize Domácí hudební lékárnička, nabízí hudba léky pro duši, uklidňuje mysl a utěšuje srdce bol. Hudba je život sám. Má přístup do podvědomí, čaruje v hlubinách duše. Dokáže však proniknout také do nitra dítěte? Může magická moc hudby pomoci utvářet kvalitní osobnost? Domnívám se, že je to jeden z nejdůležitějších činitelů celkového vývoje dítěte ve vyváženou osobnost. Dítě navazuje kontakt s hudbou již v prvních měsících života a hudba zasahuje celou lidskou psychiku ve všech jejích vrstvách. Zprostředkování hudby a příjemných hudebních zážitků již v raném věku usnadňuje komunikaci v lidském světě, sebepoznání, utváří spolehlivý žebříček hodnot. Hudební vývoj je důležitý také pro harmonii psychiky jedince.

Propojení hudby s péčí o duši obstarává disciplína stojící na pomezí medicíny, psychologie, muzikologie a hudební praxe zvaná muzikoterapie.

O rozpačité začátečnické pokusy s pomocí této disciplíny jsem se vynasnažila na půdě Hudební knihovny Knihovny Jiřího Mahena v Brně. V průběhu jara 2007 jsem si zvala skupinky dětí různých věkových kategorií, v počtu kolem deseti osob.

Bylo mi ctí na programu pro děti spolupracovat s Mgr. Libuší Markovou, dětskou psycholožkou, která mi pomohla vcítit se do zálib a schopností dětí, výběrem vhodné motivace a adekvátních aktivit zpříjemnila a zkvalitnila naše setkávání, nezištně na průběh terapie dohlížela nebo se také sama aktivně účastnila.

Mé první setkání se skupinou menších dětí, a vlastně také inspirací pro celou akci „muzikoterapie“, se odehrálo před Vánoci roku 2006. Do hudební klubovny přišly roztomilé, veselé děti z anglické mateřské školky. Narychlo sestavený program se týkal ročních dob, zvířátek. Tyto malé osůbky mě přivedly na myšlenku, že věnovat se rozvoji dětské duše za pomoci hudby není vůbec špatný nápad.

Vyzbrojena znalostmi a zkušenostmi z muzikoterapeutického semináře PhDr. Stejskalové na FF MU jsem se vrhla na přípravu pořadu pro předškoláky. Domluvila jsem si skupinu dvou až tříletých dětí s matkami. Díky Mgr. Markové jsem věděla, jaké chování a reakce můžu od dětí očekávat, přesto mě překvapilo, že hošíci reagují podstatně méně samostatně než holčičky. Většina těchto dětí byla zvyklá na pořady z hudební školy Yamaha, o jejich hudebním zázemí svědčí už fakt, že se s nimi matky na tento hudební počin dostavily. Děti si rády hrály s hlučnými, zvukově barevnými hudebními nástroji, pohybovaly se na výrazně rytmické skladby. Po hlasové stránce (a s tím související řečové) byly dívky významně vyvinutější než chlapci. Dokázaly stvořit větu o několika slovech, samostatně se představit a pojmenovat kamaráda jménem. Reprodukovat melodii. Hoši většinou ještě neuměli vyslovit své jméno, ani bez pomoci matky spolupracovat na dané aktivitě.

Při každém setkání jsem se snažila nepřekročit časový limit 40 minut. Muzikoterapeutické setkání jsem strukturovala podle schématu: aklimatizování se - aktivita zaměřená na vybití energie - realizace - relaxace. Vždy jsem začlenila pohybovou aktivitu, zpěv, hru na nástroje, či jinak tvořivou činnost a na závěr relaxaci, odpočinek.

Za důležitou a velmi dobrou pomůcku považuji maskota. Obstarala jsem si panáčka, pojmenovala ho Klíček (pro větší děti pak Houslový klíček) a s jeho pomocí děti lépe k aktivitě připoutala a zaujala.

Pokoušela jsem se s dětmi koordinovaně tančit (lépe řečeno pohybovat se) za doprovodu písničky, která je pro ně známá. Například při realizaci písně Kolo kolo mlýnský se mohly vydovádět - odreagovat, realizovat se (zpívat, napodobovat, tančit).

Největší úspěch u dětí této věkové kategorie jsem zaznamenala při vytváření a napodobování zvuků přírody. Oddaně následovaly svého kamaráda Klíčka na cestě přírodou, potkávaly ptáčky, včelky, brouzdaly se potokem a poté společně ulehly do postýlky a relaxovaly (viz ukázka setkání s malými dětmi).

Viditelný pokrok ve vývoji hudebnosti nastane po třetím roce života. Objevují se první pěvecké pokusy, rozvíjí se hudební sluch a hudební paměť. Neopomenutelnou součástí hudebního vývoje je originální hudební fantazie.

V mladším školním věku by měla být většina dětí schopna rozlišovat výšku tónu a koordinovat pohyby s rytmem hudby. Mohou již hrát na hudební nástroje. Pozornost je omezená, spíše krátkodobá, na vrub nízké soustředěnosti je nutné často střídat aktivity.

Další skupiny dětí tvořili školáčci z prvního stupně Základní školy Jana Babáka. Měla jsem štěstí na nadprůměrně šikovné, hudbymilovné jedince, vzorného vychování, pozorného přístupu a příjemného chování. Děti jsou začleněny do tříd s rozšířenou hudební výchovou, zvyklé hudbu vnímat, přijímat, zpracovávat i vytvářet. Byly otevřené každému novému podnětu, s fantazií dětem vlastní přetvářely zadané úkoly a obohacovaly naše setkání o jedinečné a originální situace. Diametrální rozdíly lze zaznamenat v chování a schopnostech dětí na začátku školní docházky (první 2-3 roky ZŠ) a v posledních dvou ročnících prvního stupně ZŠ (4., 5. třída). Školáčci - začátečníci (dále mladší) - se ještě projevují jako stádečko, opakují a napodobují nejzajímavějšího jedince ve skupině, pozitivně přijímají dospělou osobu. Ještě se tolik nestydí a jsou vděčni za jakýkoliv nápad. Oproti tomu „starší“ děti se snaží o originalitu, jedinečnost, o to „jakkoli vyčnívat“. Starší děti už nepotřebují maskota. Začínající prepuberta se v nich projevuje buď stydlivostí nebo, a to častěji, se „pitvoří“ a předvádí. Je nutné jejich invenci podporovat, ale správně směrovat. Hoši jsou výrazně „ztřeštěnější“, holčičky se zase „paktují“. Je jim už trapné si před kamarády hrát jako malé děti a vše udělat podle přání dospělého, proto se musí správně motivovat.

Osvědčilo se mi setkání podložit nějakým sjednocujícím tématem, jako např. zvířátka, čísla, pohádky, pohádkové postavy (ježibaby, víly), příroda (bouřka, déšť, duha), sport (zpěv hymny, pohybová nápodoba sportů, hra na tělo - na svaly), džungle (indiáni, opice, papoušci, hadi, prales), doprava (auta, vlak, kůň), zaměstnání (chování, pohyb jako...), roční doby, vesmír. [Foto]

Mladší děti mě okamžitě přijaly mezi sebe (zřejmě zásluhou chlapečka Klíčka). Velice mě překvapila hudební pohotovost a muzikálnost dětí. Zpočátku jsem se obávala, že si budu celé setkání zpívat sama, ale děti mě mile překvapily. Hned se iniciativně přidaly a spolupracovaly. Realizace písně Když jsem já sloužil se musela přizpůsobit počtu dětí (nástroje, obrázky, počet slok písně). Závěrečná relaxace byla založená např. na příběhu Ospalého medvídka.

U starších dětí jsem cítila jistou rozpačitost. Pochichtávaly se při představování a neprojevovaly fantazii při osobní charakteristice. Také volný pohyb na rytmickou melodii nejevil známky bezprostřednosti. Bariéru prolomila až hra Na dirigenta (viz ukázka setkání se „staršími“ dětmi). Kreativní část terapie však už šla jako po másle. Společně dokázaly vyjádřit hrou na tělo a na kuchyňské náčiní dokonalou bouřku. Největší uvolnění a angažovanost dětí si získal zpěv písně, kdy měly děti napodobovat projev malého dítěte, staré babičky, operní pěvkyně, tlustého pána apod. Také při relaxaci ochotně spolupracovaly a uvolnily se.

Každá skupina uměle či přirozeně seskupených lidí začleňuje jedince výrazné i jejich naprostý opak. Některé děti bylo snadné zaujmout, jiné naopak vyžadovaly speciální motivaci šitou jim na míru. U školních dětí mentální rozdíly mezi kluky a děvčátky pomáhaly usměrnit skupinu v jeden rozmanitý celek. U předškolních dětí se rozdíly podepsaly na plynulosti průběhu sezení, možná by bylo lepší utvořit skupinu podobně vyvinutých kluků a holčiček zvlášť.

Pozornost a soustředěnost dětí předškolních i mladších školáků je krátkodobá, proto je nutné aktivity často střídat a takříkajíc, ukončit je v nejlepším.

Děti (ale bezpochyby také dospělí) ocení, pokud se oslovují jménem. Lépe se včlení do skupiny a bezprostředněji spolupracují. Proto jsem jim vždy na prsa připevnila jmenovku a navíc jsem na úvod zařadila seznamovací aktivitu. Na oplátku mě otevřeně oslovovaly křestním jménem (nikoli paní učitelko) a snad se mi podařilo navodit uvolněnou atmosféru hry tolik odlišné od atmosféry školního vyučování.

Někdy může být pro dítě stresujícím faktorem učitelka, která evokuje školní prostředí. Obecně paní učitelky mají tendenci vychovávat, umravňovat, utišovat. Při muzikoterapeutickém sezení je lépe poslat paní učitelku za dveře, zůstat s dětmi v nedirektivním prostředí.

Při aktivitách muzikoterapie vždy platí, že nic není špatně, dovoleno je vše. Děti jsem za jakoukoli iniciativu chválila, nabádala k samostatnosti a odvaze se projevit. Děti ocení, pokud všechny za svou snahu získají sladkou odměnu.

Receptivní techniky lze dobře kombinovat s arteterapií, malováním, vybarvováním.

Málokterá činnost přináší plody bezprostředně. Také práce s muzikoterapií vyžaduje svůj čas, také zde platí, že opakování je matka moudrosti. Začátky byly sice rozpačité, přesto velice příjemné. Nic se nevyrovná rozzářeným dětským očím, vřelému objetí a radosti v dětské tváři, které jsem měla možnost zakoušet již po prvních sezeních se skupinkami. Setkání s dětmi se tak může stát terapií pro samého terapeuta. Mě tato zkušenost přesvědčila, že není marné v této bohulibé činnosti pokračovat.

Používané nástroje:
vodní dřevo
plechovky s čočkou, kamínky
vařečky
krabičky Tic-Tac
makovice
hřeben pokrytý kusem jemného papíru (pootevřené rty, zpívá se slabika nu)
pokličky
staré hrnce
zvonky
korálky na špejli

hra na tělo
dupání
tleskání
luskání
plácání
zvuky ústy

Literatura, jež mi dala inspiraci:
Rueger, Christoph. Domácí hudební lékárnička: hudba je lékem pro duši. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2003. 327 s. ISBN 80-249-0200-1.
Šimanovský, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2001. 246 s. ISBN 80-7178-557-1.
Šimanovský, Zdeněk, Tichá, Alena. Lidové písničky a hry s nimi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 146 s. (Nápady - hry - tvořivost). ISBN 80-7178-323-4.
Slovník české hudební kultury.Red. Petr Macek, Jiří Fukač a Jiří Vysloužil. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997. 1035 s. ISBN 80-7058-462-9.

Použitá hudba:
Classics for Children. London: Decca Record Company Limited, c1999 (Camille Saint-Saëns. Karneval zvířat).
Pachelbel, Johann. Canon & Gigue: For 3 Violins And Basso Continuo in D major. Hamburg: Polydor International, p 1985. (Archiv Produktion).
Vivaldi, Antonio. The Four Seasons. B. m.: Sony Classical, 1993. (The Royal Edition: No. 98).
Dětské písně a říkadla. Hoorn: Disky Communications, 1999.
Dětské písně a říkadla 2. EU: Disky Communications, 1999.
Back, Klaus. Beier, Tini. Nature Recordings. Forest . [EU]: Arcadia, [199-].


Příloha:

Ukázka setkání malých dětí s matkami:

1. Představení se + představení Klíčka (maskota) 3´

2. volný pohyb na melodii Uherská CD Žonglování

3. výroba nástrojů - plechovky, kelímky s kamínky, čočkou 5´
k tomu hraje hudba z CD Říkadla II/48

4. hra na vyrobené nástroje, doprovod Helpy (viz bod 1) 2´

5. Jména - posílání míčku s rolničkou, dítě (matka) řekne své jméno 3´
K tomu hraje Koulelo se z CD Říkadla/6

6. rytmická štafeta, opakování rytmického motivu na vyrobené nástroje 4´

7. zpěv písně Kolo kolo mlýnský, zpěv + tanec (2x) 2´

8. Příběh Klíček v lese: děti sedí v tureckém sedu CD Les (Forest)
Klíček šel do lesa, krásně svítilo sluníčko, zpívali ptáčci (píp, píp), bzučely včelky (bz bz), pofukoval vlahý větříček (fů fů). Klíček šel po cestičce, tam byly kamínky (ťuk ťuk). Potom došel k potůčku, vodička dělala cák cák.
Teď se zvedneme a půjdeme na vycházku s ním (Děti se zvednou a ťapou, ťap ťap, levá pravá). Klíček šel dlouho předlouho, přes hory a doly. Když přišel domů, sluníčko už šlo spát, a protože byl taky moc unavený, lehl si do postýlky.

9. My si taky lehneme do pelíšku (matky udělají kolíbku a houpou dítě) 4´
(CD Pachelbel Kánon)Ukázka setkání s „mladšími“ dětmi:


1. rozdat cedulky se jménem

2. přivítání dětí, představení se a maskota Klíčka, říct, že to bude setkání se zvířátky

3. volný pohyb na melodii To ta Helpa, (představit si nějaké zvíře a podle něj se pohybovat)

4. seznamovací píseň: Teď zpíváme pro Klíčka, ahoj, ahoj, ahoj (jméno Klíček se nahradí jménem dítěte)

5. Ukázky z Saint-Saënsova Karnevalu zvířat: tanec, pohyb jako

slepice (5)
orel (6)
slon (8)
klokan (9)
ryby v akváriu (10)
hmyz a ptáci na louce u lesa (13)
medvěd (CD Žonglování na deset 1)

6. kreativita: píseň Když jsem já sloužil
Zpěv společně s nástroji, jen 1. sloku na slova a pak na zvuky kuřete (pípípí) a zvuky dalších zvířat (nácvik melodie), pochválit. Poté rozdat zvířata, vymalovat, špejle, seřadit, každé zvířátko bude tančit, na konci zpívat ještě jednou se zvuky:

1. Když jsem já sloužil to první léto, vysloužil jsem si kuřátko za to.
A to kuře krákoře, běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře. /píp/
2. Když jsem já sloužil to druhé léto, vysloužil jsem si husičku za to. A ta husa chodí bosa.../ga/
3. Když jsem já sloužil to třetí léto, vysloužil jsem si prasátko za to. A ten vepř jako pepř.../chrocht/
4. Když jsem já sloužil to čtvrté léto, vysloužil jsem si kravičku za to. A ta kráva mléko dává.../bů/
5. Když jsem já sloužil to páté léto, vysloužil jsem si kozičku za to. A ta koza jménem Róza.../mé/
6. Když jsem já sloužil to šesté léto, vysloužil jsem si koníčka za to. A ten koník jménem Toník.../íha/
7. Když jsem já sloužil to sedmé léto, vysloužil jsem si ovečku za to. A ta ovce běhá z kopce.../bé/
8. Když jsem já sloužil to osmé léto, vysloužil jsem si kočičku za to. A ta kočka pije mlíčka.../mňau/
9. Když jsem já sloužil deváté léto, vysloužil jsem si pejsánka za to. A ten pes hlídá les.../haf/
10. Když jsem já sloužil desáté léto, vysloužil jsem si myšičku za to. A ta myška v noci píská.../písk/
11. Když jsem si všechna zvířátka ved´ domů, hopsala vesele, zpívala k tomu /všechna zvířátka/

7. relaxace: zavřít oči (ale nemusí)
přečíst Ospalého medvídka, zkontrolovat nožky (malý medvídek celý den chodil po lese, večer byl tak unavený, tolik ho bolely nožky, že si vlezl do pelíšku a uvolnil jednu tlapičku, druhou tlapičku...) CD Pachelbel

8. Rozdat odměnu - medvídky

Ukázka setkání se „staršími dětmi“:

1. cedulky se jmény, uvítání, představení se, info o možnosti zavřít oči
2. volný pohyb, tanec na melodii To ta Helpa, ať si každý zkusí vymyslet něco originálního
3. vzít si nástroje a představit se rytmicky + říct něco o sobě (jmenuju se Klíček a mám rád knedlíky s mákem)
4. hra na dirigenta: jeden jde za dveře, jeden ze skupiny je dirigent a ostatní ho napodobují (možno vylosovat) - různé skladby
5. poslech Vivaldi -Bouře, relax se zavřenýma očima (CD Vivaldi léto presto)
6. zobrazení bouře: vodní dřevo, prsty, bušení, pokličky (hrom), vítr ššššš, plechovky (gradace)
7. zpěv písničky (Prší prší) jako: dítě ve školce, stará paní, operní pěvkyně, rozzlobený otec
8. relax jako balon, který se nafukuje a létá vzduchem, zarazí se o věž, ale pokračuje dál

(CD Vivaldi, Zima largo)