Knihovna roku 2007 Knihovna roku 2007  

Ceny přidělené roku 2007: Kategorie informační počin

Hlavní cena: 70 000,- Kč a diplom

Knihovna města Hradce Králové - Královéhradecký kraj

Projekt Šablona webu pro malé knihovny   

Metodické oddělení Knihovny města Hradce Králové (dále KMHK) si po zmapování počtu webových stránek základních (obsluhovaných) knihoven svého obvodu stanovilo cíl zvýšit počet webových stránek v knihovnách připojených k internetu a zkvalitnit informační potenciál stávajících webových stránek obsluhovaných knihoven. Cílem bylo, umožnit obsluhovaným knihovnám okresu Hradec Králové zřízení vlastních, kvalitních a aktuálních webových stránek, které by knihovníci  mohli  jednoduchým způsobem průběžně spravovat sami, a aby s ohledem na možnosti obcí jako provozovatelů knihoven, byly finanční náklady na webové stránky minimální či žádné.
"Šablona webu pro malé knihovny" je jednoduchý systém pro vytváření www stránek v knihovnách obcí do 1 500 obyvatel, obsluhovatelný knihovníky se základními znalostmi informačních technologií. Nedílnou součástí produktu je i uživatelská příručka. Šablona je umístěna na "webu zdarma," čímž jsou eliminovány finanční náklady, které by pro mnohé obce byly nepřijatelné a významně by zpomalily nástup vlastních webů malých základních knihoven. Knihovník je administrátorem webu své knihovny, obdrží přístupové heslo a již zmíněnou příručku. Všechny takto vzniklé domény mají webovou adresu podle jednoho schématu  http://www.knihovnaXXX.wz.cz/  nebo http://www.knihovnaXXX.webz.cz/ , kde XXX je jméno knihovny, resp. obce, v níž knihovna působí.

Po zrealizování prvních pěti webů s pomocí Šablony v okrese Hradec Králové následovalo od listopadu 2006 rychlé šíření po základních knihovnách  celé České republiky.  K 13. červenci 2007 má uzavřenu  podlicenční smlouvu s KMHK 204 knihoven, resp. provozovatelů z  8 krajů České republiky.  

Vzhledem k charakteru produktu - jednoduchá dostupnost, bezplatnost, lehká ovladatelnost, variabilita i možnost tvůrčího a samostatného přístupu knihovníků k obsahu a do jisté míry i k estetické úrovni, se jedná o optimální nástroj právě pro knihovny malých obcí. Jeho rychlé šíření  během posledního roku je zárukou, že dosáhne vysoké obliby a účinnosti  a bude využíván ve velké  části základních knihoven ČR.

KMHK  svým produktem a jeho šířením významně zasáhla do rozšiřování webů základních knihoven v obcích do 1 500 obyvatel a nepřehlédnutelně pomohla s další možností smysluplnému využívání ICT v těchto místech.

Kontakt:

 

Zvláštní ocenění a diplom získala:

Knihovna města Ostravy - Moravskoslezský kraj

Romaňi kereka - Romský kruh - vybudování komunitního centra

Podstatou projektu bylo vybudování veřejné knihovny se zaměřením na romské obyvatelstvo v lokalitě Ostrava-Vítkovice. Páteří této specializace je intenzivní podpora multikulturního dialogu. Prioritní skupinou jsou romské děti předškolního a mladšího školního věku, knihovna se proto orientuje na řízenou podporu dětského čtenářství. Dalšími cílovými skupinami jsou romské matky na mateřské dovolené a romská rodina jako celek. Knihovna funguje též jako metodické informační centrum o Romech a pro Romy. Partnery projektu jsou Goethe-Institut Praha, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Ostravská univerzita.

Kontakt: