Výsledky Fotogalerie Tiskové zprávy Charakteristika ceny Nominace základní knihovna Nominace významný počin Nařízení vlády Poroty pro vyhodnocení Cena SKIP a SKANSKA: Městská knihovna roku 2012 Knihovna roku 2011 Knihovna roku 2010 Knihovna roku 2009 Knihovna roku 2008 Knihovna roku 2007 Knihovna roku 2006 Knihovna roku 2005 Knihovna roku 2004 Knihovna roku 2003

 

 

Ceny přidělené roku 2012

Kategorie základní knihovna

Hlavní cena: 70 000,- Kč a diplom

Obecní knihovna Ratíškovice
www.ratiskovice.knihovna.cz
kraj: Jihomoravský
knihovnice: Ing. Marie Škorpíková

Obecní knihovna Ratíškovice je od roku 2008 profesionální knihovnou. V loňském roce byla nominována na cenu Knihovna roku 2011 v kategorii Informační počin. Bezbariérová knihovna je umístěna v centru obce. Ojedinělá aktivita vícezdrojového financování přinesla výsledek v podobě moderní knihovny evropského typu. Mimořádně esteticky zdařilá rekonstrukce interiérů celé budovy, která je centrem celoživotního vzdělávání občanů všech generací a příjemným místem setkávání, je výsledkem nebývalé souhry vedení obce, knihovnice a vedení ZŠ. Tato souhra je také zárukou systematické práce při vytváření nových služeb a aktivit z oblasti informační a literární výchovy. Maximálně je využíváno internetové centrum s pěti stanicemi, fungují zde prostory pro rodinu s názvem „Family Point“, počítačové kurzy pro seniory, semináře o problematice v sociální oblasti, autorská čtení, cestovatelské besedy, zapůjčení tematických kufříků dětským čtenářům a navíc i méně běžné služby, např. poskytnutí kávy při posezení v knihovně. Zajímavostí je budování výjimečného fondu naučné literatury u knihovny tohoto typu. Knihovna se stala nedílnou součástí společenského centra obce a potěšitelný je rostoucí počet nově registrovaných čtenářů.

Statistické ukazatele za rok 2011:

Počet obyvatel: 4142
Knihovní fond: 11090 svazků
Výpůjčky: 8135
Čtenáři: 413
Návštěvníci: 6157

Zvláštní ocenění a diplom získaly:

Místní knihovna Ostravice
naseknihovna.cz/ostravice/
kraj: Moravskoslezský
knihovnice: Martina Klimková

Místní knihovna Ostravice je profesionální knihovnou, umístěnou v centru obce, přímo na turistické cestě na Lysou Horu. Kromě klasických knihovnických služeb knihovnice pravidelně aktualizuje internetové stránky a zpřístupňuje on-line katalog. Spojením knihovny, informačního centra a galerie do společných prostor je čtenářům a návštěvníkům obce nabízena maximálně vstřícná provozní doba v rozsahu 40 hodin 6 dnů v týdnu, v plánu je rozšíření na celotýdenní provoz. Nabízené služby využívá velké množství chatařů a chalupářů i víkendových turistů. V galerii jsou vystavována díla osobností regionu – obrazy, grafika, sochy. Zajímavostí je využití současných forem komunikace – turistická mobilní aplikace a Facebook. Profesionální informační služby jsou ceněné občany, turisty i Asociací informačních center (A.T.I.C ČR). Knihovnice zajišťuje i donáškovou službu imobilním občanům. Výborná spolupráce s MŠ a ZŠ se osvědčuje při pořádání vzdělávacích akcí. Vedení obce tato kulturní zařízení důsledně podporuje a napomáhá rozvoji nových moderních služeb občanům.

Statistické ukazatele za rok 2011:

Počet obyvatel: 2410
Knihovní fond:  9756 svazků
Výpůjčky: 11588
Čtenáři: 301
Návštěvníci: 5924

Diplom v kategorii „základní knihovna“ získala:

Obecní knihovna v Košťálově
www.knihovnakostalov.webk.cz
kraj: Liberecký
knihovnice: Lenka Barochová

Obecní knihovna v Košťálově je umístěna v budově obecního úřadu. Po nedávné rekonstrukci se zásadním způsobem změnilo její prostředí a byly zprovozněny bezbariérové prostory, které slouží jako komunitní centrum obce. K vybudování nového příjemného prostředí s nápaditým a veselým vybavením významně přispěla knihovnice svými podněty a myšlenkami. Knihovna je již plně automatizovaná, využívá AKS Clavius.  Odbornost a dobré vedení knihovny je viditelné i při poskytování služeb a v nabídce pestrých aktivit vzdělávací a komunitní činnosti. Ze zajímavé nabídky stojí za zmínku kurzy angličtiny pořádané přímo v knihovně, cyklus ekologických akcí, výstavy fotografií ze života obce, půjčování DVD „Kronika Košťálova“, pravidelná setkání Klubu moderní ženy. Úzká spolupráce je také s mateřskou a základní školou, jednou ze zajímavých dětských aktivit je výroba leporela „Náš Košťálov“. Kvalitní spolupráce s vedením obce i dalšími subjekty a rovněž s regionálním oddělením Městské knihovny v Semilech umožňuje občanům a návštěvníkům využívání služeb na vysoké úrovni v knihovně moderního typu.

Statistické ukazatele za rok 2011:

Počet obyvatel: 1480
Knihovní fond:  5896 svazků
Výpůjčky: 3337
Čtenáři: 114
Návštěvníci: 1252

Kategorie informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

Hlavní cena: 70 000,- Kč a diplom

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
za systematickou práci s uživateli s různými druhy handicapů a inspirativní přínos pro další knihovny

Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM) věnuje kromě služeb pro širokou veřejnost soustředěnou pozornost práci s klienty s různými druhy handicapů (postižení mentální, tělesná i smyslová) a bezbariérovosti v poskytování svých služeb. Nejdelší tradici má v KJM Knihovna pro nevidomé a slabozraké, která působí v Brně od r. 1976. Její fond slouží téměř 300 registrovaným uživatelům, jimž nabízí jak výpůjční, tak informační služby, poskytované prostřednictvím internetu s hlasovým výstupem a specializovanými zobrazovacími programy a technologiemi, včetně služeb společensko-kulturních. Rekonstrukce prostor pro Knihovnu pro nevidomé a slabozraké otevřela prostor pro bezbariérový přístup klientů. Nadstandardní služby poskytuje KJM i sluchově postiženým čtenářům, též díky zaměstnanci speciálně školenému ve znakovém jazyce. Prostřednictvím projektu Ruku v ruce podává KJM pomocnou ruku dětem s různými typy postižení a dětem ze sociálně znevýhodněných rodin formou vzdělávacích besed a společných integračních programů, s cílem snižování informačních bariér. Stěžejním výstupem projektu je unikátní metodický materiál pro práci s dětmi s různými druhy handicapů. Péče KJM o klienty s handicapy se odehrává nejen v soustavné práci s veřejností - KJM realizuje též odborné semináře a vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti komunikace s handicapovanými uživateli.

Zvláštní ocenění a diplom získala:

PhDr. Bohdana Stoklasová
za mimořádný přínos k rozvoji českého knihovnictví, zvláště v oblasti implementace mezinárodních standardů a digitalizace dokumentů
Facebook: cs-cz.facebook.com/bohdana.stoklasova

PhDr. Bohdana Stoklasová se ve funkci postupně vedoucí Odboru zpracování fondů, náměstkyně ředitele Národní knihovny ČR pro knihovnické procesy a ředitelky Úseku novodobých fondů a služeb Národní knihovny ČR zasloužila o to, že české knihovnictví dosáhlo v dále zmíněných oblastech světové úrovně. V 90. letech 20. století měla rozhodující podíl na tom, že byly přijaty mezinárodní standardy (katalogizační pravidla AACR2R a formát MARC, později česká varianta LCSH). Díky respektování mezinárodních standardů byla Česká republika první postkomunistickou zemí, jejíž záznamy byly přijaty do mezinárodního souborného katalogu Worldcat. S pomocí dotace Mellonovy nadace se podařilo vyvinout komplexní moderní technologii pro retrospektivní konverzi katalogů, která se stala předmětem velkého mezinárodního zájmu. Na počátku nového tisíciletí nastoupila nutnost integrace heterogenních zdrojů nabízených knihovnami v jednotném rozhraní. Díky několika celonárodním a oborově průřezovým projektům vedeným dr. Stoklasovou se podařilo prostřednictvím portálů Jednotná informační brána a několika oborových portálů vytvořených podle stejné metodiky, nabídnout uživatelům služby kvalitativně nové úrovně. B. Stoklasová se věnovala problematice digitalizace, dlouhodobé ochrany a zpřístupnění digitálních dokumentů řadu let a v letech 2005 – 2010 intenzivně připravovala projekt Národní digitální knihovny. Připravila jeho studii proveditelnosti a vypracovala úspěšnou projektovou žádost. Na zmíněnou studii proveditelnosti byly navázány projekty krajských digitalizací, realizované jednotlivými kraji.