Oddělení analytického zpracování | Báze ANL | ANL FULL | Koop. systém článkové bibliografie | Granty | English

 

Metodika popisu článků ve Formátu MARC 21 (Pracovní Materiál)

 

 

 

POLE 9XX 

 

Pole slouží k doplnění standardních polí MARC 21 (Unimarc)

 

 

Aktualizace:

 

Říjen 2010 - aktualizace řešení

 

30.9.2010 Aktualizace

 

25.7. 2008

Pole 944-946 určena pro další autory tj. osoby, korporace, akce zdrojového nebo recenzovaného dokumentu, do budoucna je žádoucí strukturovat jako autority, momentálně nelze strukturovat ani hlavní záhlaví v polích 773, 787 ; strukturovaný zápis hlavního záhlaví v 773 a 787  lze řešit v rámci metodiky v souladu s autoritní strukturou polí  9XX; možný vývoj je naznačen a bude postupně řešeno

 

26.2. 2008

návrh doplnění podpolí u pole 947 Variantní názvy k polí zdrojový  (773) a recenzovaný (787) dokument; návrh podpolí  pro ediční údaje  948-951 k poli zdrojový (773)  a  recenzovaný (787)  dokument vzhledem k možnosti zápisu autoritních tvarů; doplnění pole 910 vzhledem k možnosti sdílené katalogizace

 

25.2. 2008

doporučení neuvádět údaje po lomítku v podpoli  773t a 787t, uvádět jen selekční autoritní tvary v 944-946; dále pak neuvádět podpole 773k a  787k pro popisné  údaje o edici - uvádět jen selekční údaje v 948-951

 

22.2. 2008

rozpracování polí 944-946 pro autory týkající se zdrojového a recenzovaného dokumentu o detailní pole dle regulérních poli 7XX z důvodu možnosti zapisování autoritního tvaru

 

22.2. 2008

rozpracování polí 944-946 pro autory týkající se zdrojového a recenzovaného dokumentu o detailní pole dle regulérních poli 7XX z důvodu možnosti zapisování autoritního tvaru

 

5.11. 2007

nová pole 929, 930, 931, 932 vzhledem k popisu elektronických zdrojů

 

23.4. 2007 

pole  948-951   selekční edice

 

24.8.2006

Pole 947         1. indikátor, hodnota 2 pro rozlišovací název, též nový příklad

 


 

4.7 Pole 9XX     Národní pole M21

 

(redefinice jaro 2006)   

 

termín  uvedení do praxe v rámci kooperačního systému článkové bibliografie - NKČR 15.5. 2006, kooperující instituce postupně

 

Pole 944-951 jsou navržena vzhledem k nedostatečným možnostem zápisu selekčních údajů pro analytický popis v M21 zejména polí 773 (zdrojový dokument) a 787 recenzovaný dokument.

Pozn.: tato pole budou v rámci UNIMARCu používána jen pro potřeby konverze z M 21, nikoli zatím pro regulérní zápis v UNIMARCu.

 

Poznámka:  pole 975 a 976 se již nepoužívají

 

 

Z polí 9XX je povinné jen pole 910. Ostatní jsou nepovinná.

 

Kurzívou jsou návrhy podpolí, které ještě nebyly odsouhlaseny v  NKČR. Zatím neužívat.

 

 

Pole  9XX  (zatím schválená) 

 

MARC 21 - UNIMARC : bibliografický formát. Národní pole a podpole, interní pole a podpole NKP (E. Lichtenbergová, 24.2.2010) a podrobnější popis ve wordu zde
 

 

 

 

910                  Údaje pro provozní potřeby souborné databáze  (o)*

*Opakovatelné pole, v rámci jedné sigly neopakovatelné

 

Povinné pole

 

 indikátor 1: nedefinován (pro záznamy zpracované v rámci jedné instituce)

                     1 - NKČR  (pro sdílenou  katalogizaci - spolupráce při vytváření záznamů, doplňování záznamů, slučování záznamů)

                     2 - MZK  (pro sdílenou  katalogizaci - spolupráce při vytváření záznamů, doplňování záznamů, slučování záznamů)

                     3 - VKOL  (pro sdílenou  katalogizaci - spolupráce při vytváření záznamů, doplňování záznamů, slučování záznamů)

                     4 - další instituce  (pro sdílenou  katalogizaci - spolupráce při vytváření záznamů, doplňování záznamů, slučování záznamů) - návrh

 indikátor 2: nedefinován

 

 Podpole:

 

$a  sigla vlastníka (NO)

$t  typ dokumentu (NO)

 

Sigla vlastníka se zapisuje velkými písmeny a číslicemi bez mezer uprostřed.

Typ dokumentu se zapisuje v podobě kódu:

 

rm                   rozpis monografií 

rs                    rozpis seriálů        (vše, co pokračuje)

rd                    rozpis deníků 

 

 

Kód v podpoli  910t by měl odpovídat kódu ve FMT.

 

Monografická/monotematická čísla seriálů popisujeme buď jedním podrobným výskytem pole 773 s edicí v podpoli 773k a s dalšími údaji o názvech v poli

947, 948-951 (kód by měl být RM), nebo dvěma podrobnými výskyty pole 773 (jeden pro monografii, druhý pro seriál - kód by měl být RS).

V bázi ANl zatím nekonzistentní.

Návrh: doplnit nepoužitý kód v poli PSP.

 

Viz též 4.7 Pole 9XX , 4.8 Písmenná pole .

 

 

Poznámka ke sdílené katalogizaci:  pokud na na záznamu podílí více institucí, je třeba tento fakt postihnout v  LDR, poli 040, 910 event. v poli IST.

 

Opravu překlepů a drobných chyb  vlastní instituce nebo importovaných záznamů do báze ANL,

sjednocování dle rejstříků  u záznamů spolupracujících institucí není možné v praxi zohledňovat v LDR, popř. v poli 040 a 910.

 

Pokud ale došlo k doplnění věcných nebo jmenných údajů ve větší míře (např. anotací), měl by být tento fakt zohledněn v LDR pozice 05 kódem a

(doplněný záznam) a opakovaným výskytem pole 910 s příslušnou siglou.

 

 

Př.:

910   $aABA001$trs

 

Př.:

Sdílená katalogizace - viz záznam 648660  Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy

 

 

929            Typ zdroje (O)

 

Indikátory: nedefinovány

 

Podpole

 

$a typ zdroje (NO)

 

Pole se užívá u elektronických zdrojů a elektronických forem dokumentů. Uvádějí se jen anglické výrazy.

 

Př.:

$aText

 

Př.:

$aImage

 

Př.:

$aSound

 

 

930            Práva k popisovanému zdroji (NO)

 

Indikátory: nedefinovány

 

Podpole

 

$a práva (NO)

 

Zapisuje se přesné znění copyrightu tak, jak je uvedeno ve zdroji

 

Př.:

$a Cop. Jiří Peterka

 

 931            Úroveň zdroje (NO)

 

Indikátory: nedefinovány

 

Podpole

I

$aúroveň zdroje (NO)

 

Pole se používá pro označení úrovně popisovaného zdroje pro oborou bránu - primární  (tj. přímo vyhledatelné zdroje) nebo sekundární (odkazující zdroje)

 

Př.:

$aprimární

 

 

932            Akronym oborové informační brány (NO)

 

Indikátory: nedefinovány

 

Podpole

 

$a označení oborové informační brány (NO)

 

Akronym oborové informančí brány

 

KIV – oborová brána pro knihovnictví a informační vědu

MUS – oborová brána pro hudbu

 

Př.:

$a MUS

 

Př.:

$a KIV

 

 

943            Interní poznámka  (analytický popis) (O)

 

Nepovinné  pole

 

 Indikátor 1: nedefinován

                 # - nedefinován

 Indikátor 2: nedefinován

                 # - nedefinován

 

Podpole

 

$a Poznámka (NO)

 

 

 

Pole 944-951 - autoři a názvy ke zdrojovému ( MARC 773) a recenzovanému (MARC 787)  dokumentu

 

V polích  944-951 jsou uvedeny selekční údaje k některým popisným údajům v rámci standardních polí MARC 21.

 

Jedná se o:

1. další autory zdrojového a recenzovaného dokumentu (2. a 3. hlavní autor, vedlejší autoři, ostatní autoři nad rámec AACR2R) v polích 944-946

2. variantní názvy k názvu  zdrojového a  recenzovaného dokumentu v  poli 947

3. údaje o edici ke zdrojovému a recenzovanému dokumentu v polích 948-951

4. číselné údaje (sekvenční) a chronologické označení (normalizované datum)

 

 

Údaje se zapisují s interpunkcí ISBD

 

Současnost a výhled

 

Autoři - současnost

V  regulérních polích 773/787 je definováno hlavní záhlaví pouze ve formě jednoho podpole $a.

Poznámka: zatím se za podpolem 773a a 787a v ANL většinou nezapisuje tečka.

Autoři - výhled

Do budoucna třeba zapisovat autory v autoritní formě : buď  bude definováno v nových pravidlech RDA, pokud ne, bude se řešit metodikou zápisu a aktualizací 9XX.

 

Názvy - současnost

Nadefinována pole 947 (variantní názvy)  a 948-951 (edice), která lze rozšířit.

Názvy - výhled

Rozšířit dosavadní pole 947, 948-952

Další typy názvových údajů (variantní názvy, edice) lze případně zapisovat jako  další výskyty polí 773 a 787 (běžně již takto zapisujeme název nesamostatné přílohy ke zdrojovému dokumentu, 2. výskyty u monografických/monotematických čísel edic/seriálů).

Buď  bude definováno v nových pravidlech RDA, pokud ne, bude se řešit metodikou zápisu a aktualizací 9XX.

 

 

Zápis autorů a různých typů názvů je třeba řešit též s ohledem na konverzi do různých citačních stylů.

 

Závěr - výhled zápisu v polí 773/787 event. pomocných polí 9XXa :

 

1. V podpoli 773a/787a lze v MARCu zapsat jednoho autora (dosavadní většinová praxe), nebo  dle dohody, i více autorů (do počtu tří) v invertované formě.

Další autory, nebo dle dohody všechny autory,  zapisovat v 9XX v autoritní formě, pokud možno, strukturovaně.

 

2., 3. Názvy zapisovat bud´ v rošířených  9XX nebo v opakovaných výskytech polí  773/787 - v dosavadní standardní struktuře nebo event. rošířené schválené standardní

struktuře MARC. Využívat formy autor název.

(Podpole 773 $9, 947$9-951$9  bude muset být nahrazeno jiným podpolem,  podpole 787$4, 947$4-951$4, pro druh dokumentu bude pravděpodobně nahrazeno standardním podpolem, pokud bude oficiálně schváleno).

 

4. Číselné údaje zapisovat v podpoli 773/787 g, dále pak v 773/787q, event. v 363 (viz  4.5. Pole 7XX) dle  doporučení http://www.loc.gov/marc/marbi/2003/2003-03.html .

(dobré řešení však bylo i v předcházejícím návrhu http://www.loc.gov/marc/marbi/2003/2003-dp01.html). Zvážit přepis římských číslovek na arabské

 

Pole 773 a 787  (a event. další pole)  by měla mít v budoucnu stejnou strukturu.

 

 

 

ad 1) další autoři v polích 944-946 pro zdrojový a recenzovaný dokument:

 

Hlavní autoři

1-3 hlavní autoři:

Ve standardních polích 773/787 lze zapsat pro selekční účely pouze jednoho hlavního autora v podpoli  $a. Zápis zbývajících dvou hlavních autorů se zapisuje pro selekční účely v 944-946. Dosud se zapisovali  dle dosavadní ISBD  po lomítku v rámci 773t/787t pro zobrazení.

 

 

 

Vedlejší autoři

1-3 vedlejší autoři:

editoři apod. se pro selekční účely zapisují v 944-946, pro zobrazení po lomítku v 773t / 787t.

 

4 a více autorů:

1. z nich se zapisuje po lomítku v 773t/787t   s ... [ et al.]. Pro selekční účely se uvádí v 944-946.

 

V 944-946 lze uvést i  ostatní autory ke zdrojovému/recenzovanému dokumentu nad rámce AACR2R.

 

 

Poznámka k interpunkci k údajům o odpovědnosti po lomítku v rámci 773t/787t:

autoři v rámci jedné kategorie (do počtu 3) se oddělují čárkou s pravostrannou mezerou, různé kategorie autorů se oddělují středníkem s oboustrannou mezerou. Jinak se zachovává interpunkce ISBD (viz pole 773/787).

 

 

 944            Zdrojový a recenzovaný dokument - další autoři - osoby (analytický popis)   (O)

                   (dříve pole 944 a 947)

Nepovinné  pole

 

indikátor 1: indikátor formy jména

            0 - jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem

            1 - jméno se uvádí pod příjmením

            3 - jméno se uvádí pod jménem rodiny (rodu)

indikátor 2: druh dokumentu

             0 - zdrojový dokument

             1 - recenzovaný dokument

 

 Podpole v současné době:

$a Osobní jméno (NO)

 

Interpunkce v  $a

 

$aOsobní jméno
$aOsobní jméno, Doplňky jiné než data
$aOsobní jméno, Data související se jménem
$aOsobní jméno Římské číslice, Data související se jménem
$aOsobní jméno, Doplňky ke jménu jiné než data, Data související se jménem
$aOsobní jméno (Rozpis iniciál rodného/křestního jména), Data související se jménem
$aOsobní jméno, Doplňky ke jménu jiné než data (Rozpis iniciál rodného/křestního jména), Data související se jménem

 

 

Podpole v budoucnu (kurzívou)

$a Osobní jméno (NO)

$b Římské číslice (NO)

$c Doplňky ke jménu jiné než data (O)

$d Data související se jménem (NO)

$q Rozpis iniciál rodného/křestního jména (NO) 

$4  Kód role (O)

$7 Číslo autority

 

$aOsobní jméno,$cDoplňky ke jménu jiné než data$q(Rozpis iniciál rodného/křestního jména),$dData související se jménem

 

 

 

Př.: v současné době

944 11 $aKittler, Josef, 1913-2002

 

 

Př.: v budoucnu

944 11 $aKittler, Josef,$d1913-2002$7jk01060223$4aut

 

 

Př.: Zdrojový dokument (současný stav)

... 

773 0#   $tStaletí objevů, diplomacie a válek : sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana / [editoři František Stellner, Martin Kovář]$b1. vyd$dPraha : Karolinum, 2005$kActa Universitatis Carolinae. Philosophica et historica ; 1-2003$kStudia historica ; [sv.] 55$z80-246-0833-2$gS. 9-22$92005

944 10 $aStellner, František, 1966-

944 10 $aKovář, Martin, 1965-


 

 

Př.: Recenzovaný dokument (současný stav)

... 

787 08   $iRecenze na:$tStaletí objevů, diplomacie a válek : sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana / [editoři František Stellner, Martin Kovář]$b1. vyd$dPraha : Karolinum, 2005$kActa Universitatis Carolinae. Philosophica et historica ; 1-2003$kStudia historica ; [sv.] 55$z80-246-0833-2$4kniha

944 11 $aStellner, František, 1966-

944 11 $aKovář, Martin, 1965-

 

 

945           Zdrojový a recenzovaný dokument - další autoři - korporace (analytický popis) (O)

                 (dříve pole 945 a 948)

Nepovinné  pole

 

indikátor 1: indikátor formy jména

                    0 - invertovaná forma jména

                    1 - jméno jurisdikce

                    2 - jméno v přímém pořadí

indikátor 2: druh dokumentu

                    0 - zdrojový dokument

                    1 - recenzovaný dokument

                 

 

Podpole v současné době:

$a Korporace (NO)

 

Interpunkce v  $a:

...

Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek
$aJméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek (kvalifikátor)
$aJméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek (kvalifikátor). Podřízená složka
$aJméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek. Podřízená složka (Datum konání akce : Místo konání akce)

$aJméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek. Podřízená složka (Číslo části/sekce akce : Datum konání akce : Místo konání akce)

 

 

Podpole v budoucnu (kurzívou)

$a Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek (NO)

$b Podřízená složka (O)

$c Místo konání akce (NO)

$d Datum konání akce (O)

$nČíslo části/sekce akce (O)

$u Příslušnost ke korporaci/adresa (NO)

$4 Kód role(O)

$7 Číslo autority

 

$aJméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek.$bPodřízená složka$n(Číslo části/sekce akce :$dDatum konání akce :$cMísto konání akce)

 


 

Př.:  Zdrojový dokument (současný stav)

 

...

773 0#   $aFicker, Tomáš$tAplikace fraktální geometrie v přírodních a technických vědách = Applications of fractal geometry in natural and technology sciences  /  Tomáš Ficker$dBrno : VUTIUM,  2005$kVědecké spisy Vysokého učení technického v Brně. Habilitační a inaugurační spisy, 1213-418X ; sv. 160$z80-214-2932-1$gS. ...  $92005      

945 20 $aVysoké učení technické v Brně. Ústav fyziky

 

 

Př.:  Recenzovaný dokument (současný stav)

...

787 08   $iRecenze na:$aFicker, Tomáš$tAplikace fraktální geometrie v přírodních a technických vědách = Applications of fractal geometry in natural and technology sciences  /  Tomáš Ficker$dBrno : VUTIUM,  2005$kVědecké spisy Vysokého učení technického v Brně. Habilitační a inaugurační spisy, 1213-418X ; sv. 160$z80-214-2932-1$4kniha      

945 21 $aVysoké učení technické v Brně. Ústav fyziky

 

 

946           Zdrojový a recenzovaný dokument - další autoři - akce (analytický popis) (O)

                 (dříve pole 946 a 949)

Nepovinné  pole

 

indikátor 1: indikátor formy jména

                     0 - invertovaná forma jména

                     1 - jméno jurisdikce   

                     2 - jméno  v přímém pořadí

indikátor 2: druh dokumentu

                     0 - zdrojový dokument

                     1- recenzovaný dokument

 

Podpole v současné době

$a Akce (NO)

 

Interpunkce v  $a:

 

$aJméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek
$aJméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek (kvalifikátor)
$aJméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek (Datum konání akce : Místo konání akce). Podřízená složka
$aJméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek. Jméno akce následující za jménem jurisdikce ve vstupním prvku (Datum konání akce : Místo konání akce)
$aJméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek (Číslo části/sekce díla : Datum konání akce  Místo konání akce)

 

 

Podpole v budoucnu (kurzívou)

$aJméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek (NO)

$c Místo konání akce (NO)

$d Datum konání akce (NO)

$e Podřízená složka (O)

$n Číslo akce (O)

$u Příslušnost ke korporaci/adresa (NO)

$4 Kód role (O)

$7 Číslo autority

 

$aJméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek$n(Číslo části/sekce díla :$dDatum konání akce :$c Místo konání akce)

 

 

Př.:  Recenzovaný dokument (současný stav)

 

946 21 $aKnihovny současnosti (10. : 2002 : Seč u Chrudimi, Česko)

 

 

 

 ad2) variantní názvy k názvu  zdrojového (773) a  recenzovaného (787) dokumentu v  poli 947

 

Příklady (i návrhy) vycházejí zatím z dosavadních definic polí/podpolí.

 

947           Zdrojový a recenzovaný dokument - variantní názvy (analytický popis)  (O)

                 (dříve pole 950 a 951)

Nepovinné  pole

 

indikátor 1: typ názvu

                     # - typ názvu není specifikován

                     0 - část názvu /název části

                     1 - souběžný název

                     2 - rozlišovací název

                     3 - další variantní název

indikátor 2: druh dokumentu

                     0 - zdrojový dokument

                     1 - recenzovaný dokument

 

Podpole

 

 

$a Název (NO)

$4 Druh dokumentu (jen pro recenzovaný dokument k poli 787) (NO)

$9 Chronologické označení nebo datum vydání (jen pro zdrojový dokument k poli 773) (NO)

 

Poznámka: podpole $4 Druh dokumentu  a $9Chronologické označení budou v budoucnu nahrazena oficiálně schválenými regulérními podpoli a budou platit jak pro zdrojový,

tak pro recenzovaný dokument

 

 

V budoucnu doplnit, pokud bude pole zachováno

$f Datum nebo označení pořadí (NO)          návrh k doplnění podpole

$g Další různé informace (NO)                    návrh k doplnění podpole

$h Obecné označení druhu dokumentu (NO)návrh k doplnění podpole  nebo jiné písmenné označení podpole

$n Číslo části/sekce díla(O)                          návrh k doplnění podpole  

$p Název  části/sekce díla(O)                       návrh k doplnění podpole

 

 

Do tohoto pole se zapisuje název části (podřady),  část názvu (část názvu pod " aneb"), souběžné názvy nebo jiné názvy, které chceme zapsat pro účely vyhledávání.

Je možno zapsat též název díla, které následuje za prvním názvem díla v poli 773t/787t a dále rozšířené podoby hlavního názvu (číslovky aj.).

Z pole 773 se doplňuje ještě $9 chronologické označení nebo datum vydání; z 787 se doplňuje $4 druh dokumentu. 

 

 

Příklady (i návrhy) vycházejí zatím z dosavadních definic polí/podpolí.

Poznámka: zatím se za podpolem 773a a 787a v ANL většinou nezapisuje tečka, doplňuje se formátem.

 

 

Př.: Název části pro zdrojový dokument (současný stav)

 

773 0# $tActa Musei Moraviae. Scientiae biologicae$x1211-8788$gSv. 84 (1999), s. 1-5$q84$91999

947 00 $aScientiae biologicae$91999   pozn.: (chronologické označení nebo rok  vydání doplněn z 773)

 

nebo (návrh)

 

7730# $tScientiae biologicae$91999

 

 

 

Př.: Část názvu zdrojového dokumentu po "aneb" (současný stav)

 

773 0#  $tNový Mars Moravicus, aneb, Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám ...$91999

947 00 $aSborník příspěvků, jež věnovali Prof. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám$91999   pozn.: (chronologické označení nebo rok  vydání doplněn z 773)

 

 

Př.: Souběžný název pro zdrojový dokument (současný stav)

 

773 0#  $tAplikace fraktální geometrie v přírodních a technických vědách = Applications of fractal geometry in natural and technology sciences ... $92005

947 10 $aApplications of fractal geometry in natural and technology sciences$92005  pozn.: (chronologické označení nebo rok  vydání doplněn z 773)

 

nebo (návrh)

 

7730# $tApplications of fractal geometry in natural and technology sciences$92005 

 

 

 

Př.:  Recenzovaný dokument - název dalšího díla následující za prvním názvem díla  u recenzovaných děl bez společného názvu (současný stav)

 

78708  $iRecenze na:$aBeethoven, Ludwig van$tSymphony no. 3 in E flat major, op. 55 / Ludwig van Beethoven.  Flutes' story / Oldřich František Korte$dDeutsche Grammophon/Universal Music, 2003$4zvukový záznam

944 11 $aKorte, Oldřich František  

947 31 $aFlutes' story$4zvukový záznam  pozn.: (druh dokumentu doplněn  z 787)

 

nebo (návrh)

 

78708  $iRecenze na:$aKorte, Oldřich František$tFlutes' story$4zvukový záznam

 

 

 

Př.: Slovní přepis číslovky v názvu recenzovaného dokumentu (současný stav)

 

787 08  $iRecenze na:$aDimun, Petr$t10 let na straně svobody$d[Brno] : Bachant, 1999$4kniha

947 31 $tDeset let na straně svobody$4kniha   pozn.: (druh dokumentu doplněn  z 787)

 

 

nebo (návrh)

 

78708  $iRecenze na:$tDeset let na straně svobody$4kniha

 

 

 

 

Př.: tematický podnázev  akce u zdrojového dokumentu, doplňující údaje ke zdrojovému dokumentu uvedeny v poznámce 773$n

(současný zápis)

 

 

 

773 0# $aCentrum neuropsychiatrických studií. Konference$tPsychiatrie$n5. konference centra neuropsychiatrických studií$gRoč. 9 ...

94720  $$aNeurologie v klinické praxi 22.-24. září 2005, Nový Vojířov

 

nebo (návrh)

 

7730# $tNeurologie v klinické praxi 22.-24. září 2005, Nový Vojířov ...

 

 

 

ad 3) údaje o edici ke zdrojovému a recenzovanému dokumentu v polích 948-951

 

Pole 948-951 - zápis selekčních údajů o edici v rámci zdrojového a recenzovaného dokumentu. Při zápisu údajů o edici je vždy třeba konzultovat bázi NKC. 

 

 

 

1. V NKC je vyplněno buď jen pole 440 (forma pro zobrazení i selekční/autoritní forma je stejná) nebo pole 490 (pro zobrazení) a zároveň 800-830 (pro vyhledání).

2. V analytickém popisu je vyplněno vždy pole 773k/787k zároveň s poli 9XX.

3. Standardní  pole 773k/787k slouží k  vždy jen k zobrazení a odpovídají polím 440/490 báze NKC. Zapisuje se interpunkce.

4. Pole  948-951 jsou selekční údaje k polím 773k/787k a odpovídají údajům  v polích  440  a 490  ( přebírá se ISSN, označení svazku) a  800-830 báze NKC.

5. V 948-951 pro údaje o ISSN se použije vždy  samostatné podpole $x.  Přebírá se z polí 440/490 NKC.

6. V 948-951 se použije vždy  samostatné podpole $v pro svazek. Přebírá se z polí 440/490  NKC. Zapisuje se vždy jenom číslovka

7. Z pole 773 se doplňuje ještě $9 chronologické označení nebo datum vydání; z 787 se doplňuje $4 druh dokumentu

 

 

 

 948            Zdrojový a recenzovaný dokument - edice - osobní jméno (analytický popis) (O)

 

Nepovinné  pole

 

 

indikátor 1: indikátor formy jména

                    0 - jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem

                    1 - jméno se uvádí pod příjmením

                    3 - jméno rodiny/rodu

indikátor 2: druh dokumentu

                    0 - zdrojový dokument

                    1 - recenzovaný dokument

 

Podpole

 

$a Osobní jméno  (NO)

$t  Název   (NO)

$x Mezinárodní standardatní číslo (NO)

$v Označení svazku/pořadí (NO)

$4 Druh dokumentu (jen pro recenzovaný dokument k poli 787) (NO

$9 Chronologické označení nebo datum vydání (pouze pro zdrojový dokument k poli 773) (NO)

 

 

 

V budoucnu doplnit, pokud bude pole zachováno

$f Data související s dílem (NO)                      návrh k doplnění podpole

$g Další různé informace (NO)                        návrh k doplnění podpole

$h Obecné označení druhu dokumentu (NO)  návrh k doplnění podpole  nebo jiné písmenné označení podpole

$n Číslo části/sekce díla (O)                            návrh k doplnění podpole 

$p Název části/sekce díla (O)                          návrh k doplnění podpole

 

 

Interpunkce v  $a:  pro zápis autoritních tvarů osob je třeba v budoucnu zavést další podpole jako  viz pole 944

 

$aOsobní jméno
$aOsobní jméno, Doplňky jiné než data
$aOsobní jméno, Data související se jménem
$aOsobní jméno Římské číslice, Data související se jménem
$aOsobní jméno, Doplňky ke jménu jiné než data, Data související se jménem
$aOsobní jméno (Rozpis iniciál rodného/křestního jména), Data související se jménem
$aOsobní jméno, Doplňky ke jménu jiné než data (Rozpis iniciál rodného/křestního jména), Data související se jménem

 

Interpunkce v $t

 

Název

Název. Číslo části nebo sekce díla

Název. Číslo části nebo sekce díla, název části nebo sekce díla

Název. Název části nebo sekce díla = Souběžný název

 

I

Př.: Zdrojový dokument (současný stav)

 

773 0#   ... ... $kSpisy / Josef Heyduk ; sv. 10 .... $9 ...    

948 10 $aHeyduk, Josef, 1904-1994.$tSpisy$v10$9 ...

 

nebo (návrh)

 

7730# $aHeyduk, Josef, 1904-1994$tSpisy$g10 ... $9

 

 

Př.: Recenzovaný dokument  (současný stav)

 

787 08   ... $iRecenze na: ... $kSpisy / Josef Heyduk ; sv. 10 .... $4kniha ...

948 10 $aHeyduk, Josef, 1904-1994.$tSpisy$v10$4kniha ...   

 

nebo (návrh)

 

787 08 $iRecenze na:$aHeyduk, Josef, 1904-1994$tSpisy$g10$4kniha ...

 

 

 

949           Zdrojový a recenzovaný - edice - korporace (analytický popis) (O)

 

Nepovinné  pole

 

indikátor 1: indikátor formy jména

                    0 - invertovaná forma jména

                    1 - jméno jurisdikce   

                    2 - jméno  v přímém pořadí

indikátor 2: druh dokumentu

                   0 - zdrojový dokument

                   1 - recenzovaný dokument

 

Podpole

$a Korporace

$t  Název  (NO)

$x Mezinárodní standardní číslo (NO)

$v Označení svazku/pořadí (NO)

$4 Druh dokumentu (jen pro recenzovaný dokument k poli 787) (NO)

$9 Chronologické označení nebo datum vydání (pouze pro zdrojový dokument k poli 773) (NO)

 

 

V budoucnu doplnit, pokud bude pole zachováno

$f Data související s dílem (NO)                      návrh k doplnění podpole

$g Další různé informace (NO)                        návrh k doplnění podpole

$h Obecné označení druhu dokumentu (NO)  návrh k doplnění podpole  nebo jiné písmenné označení podpole

$n Číslo části/sekce díla (O)                            návrh k doplnění podpole 

$p Název části/sekce díla (O)                          návrh k doplnění podpole

 

 

Interpunkce v  $a:  pro zápis autoritních tvarů korporace v budoucnu  je třeba zavést další podpole jako viz pole 945:

 

$aJméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek
$aJméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek (kvalifikátor)
$aJméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek (kvalifikátor). Podřízená složka
$aJméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek. Podřízená složka (Datum konání akce : Místo konání akce)

$aJméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek (Číslo akce : Datum konání akce : Místo konání akce)
 

Interpunkce v $t :

 

Název

Název. Číslo části nebo sekce díla

Název. Číslo části nebo sekce díla, název části nebo sekce díla

Název. Název části nebo sekce díla

 

I

 

Př.: Zdrojový dokument (současný stav)

 ...

773 0#   $aFicker, Tomáš$tAplikace fraktální geometrie v přírodních a technických vědách = Applications of fractal geometry in natural and technology sciences  /  Tomáš Ficker$dBrno : VUTIUM,  2005$kVědecké spisy Vysokého učení technického v Brně. Habilitační a inaugurační spisy, 1213-418X ; sv. 160$z80-214-2932-1$gS. ...  $92005      

945 20 $aVysoké učení technické v Brně. Ústav fyziky

947 10 $aApplications of fractal geometry in natural and technology sciences

949 20 $aVysoké učení technické v Brně.$tVědecké spisy. Habilitační a inaugurační spisy$x1213-418X$v160$92005 ...

 

nebo (návrh) k zápisu edice

 

7730# $tApplications of fractal geometry in natural and technology sciences

7730# $aVysoké učení technické v Brně$tVědecké spisy. Habilitační a inaugurační spisy$x1213-418X$g160$92005

 

 

 

 

Př.: Recenzovaný dokument (současný stav)

 ...

787 08   $iRecenze na:$aFicker, Tomáš$tAplikace fraktální geometrie v přírodních a technických vědách = Applications of fractal geometry in natural and technology sciences  /  Tomáš Ficker$dBrno : VUTIUM,  2005$kVědecké spisy Vysokého učení technického v Brně. Habilitační a inaugurační spisy, 1213-418X ; sv. 160$z80-214-2932-1$gS. ...  $4kniha        

945 21 $aVysoké učení technické v Brně. Ústav fyziky

947 11 $aApplications of fractal geometry in natural and technology sciences

949 21 $aVysoké učení technické v Brně.$tVědecké spisy. Habilitační a inaugurační spisy$x1213-418X$v160$4kniha ...

 

nebo (návrh)

 

787 08 $iRecenze na:$aVysoké učení technické v Brně.$tVědecké spisy. Habilitační a inaugurační spisy$x1213-418X$g160$4kniha ...

 

Pro ilustraci příklad NKC

 

001  

nkc20051543498

020  

|a 80-214-2932-1 (brož.)

1001  

|a Ficker, Tomáš, |d 1953- |7 mzk2004252245 |4 aut

24510  

|a Aplikace fraktální geometrie v přírodních a technických vědách = |b Applications of fractal geometry in natural and technology sciences : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství / |c Tomáš Ficker

24631  

|a Applications of fractal geometry in natural and technology sciences

260  

|a Brno : |b VUTIUM, |c 2005

4901  

|a Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně. Habilitační a inaugurační spisy, |x 1213-418X ; |v sv. 160

7102  

|a Vysoké učení technické v Brně. |b Ústav fyziky |7 kn20020906023

8102  

|a Vysoké učení technické v Brně. |t Vědecké spisy. |p Habilitační a inaugurační spisy |0 s

 

 

950              Zdrojový a recenzovaný dokument - edice - akce  (analytický popis) (O)

 

Nepovinné  pole

 

indikátor 1: indikátor formy jména

                    0 - invertovaná forma jména

                    1 - jméno jurisdikce

                    2 - jméno v přímém pořadí

indikátor 2: druh dokumentu

                    0 - zdrojový dokument

                    1 - recenzovaný dokument

                 

 Podpole

 

$a Akce (NO)

$t  Název  (NO)

$x Mezinárodní standardní číslo (NO)

$v Označení svazku/pořadí (NO)

$4 Druh dokumentu (jen pro recenzovaný dokument k poli 787) (NO

$9 Chronologické označení nebo datum vydání (pouze pro zdrojový dokument k poli 773) (NO)

 

V budoucnu doplnit, pokud bude pole zachováno

$f Data související s dílem (NO)                      návrh k doplnění podpole

$g Další různé informace (NO)                        návrh k doplnění podpole

$h Obecné označení druhu dokumentu (NO)  návrh k doplnění podpole  nebo jiné písmenné označení podpole

$n Číslo části/sekce díla (O)                            návrh k doplnění podpole

$p Název části/sekce díla (O)                          návrh k doplnění podpole

 

 

 

Interpunkce v  $a: pro zápis autoritních tvarů akce je třeba v budoucnu zavést další podpole - viz pole 946.

 

$aJméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek
$aJméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek (kvalifikátor)
$aJméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek (Datum konání akce : Místo konání akce). Podřízená složka
$aJméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek. Jméno akce následující za jménem jurisdikce ve vstupním prvku (Datum konání akce : Místo konání akce)
$aJméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek (Číslo akce :  Datum konání akce  :  Místo konání akce)
 

Interpunkce v $t

 

Název

Název. Číslo části nebo sekce díla

Název. Číslo části nebo sekce díla, název části nebo sekce díla

Název. Název části nebo sekce díla

 

 

Př.: Recenzovaný dokument (současný stav)

... 

787 08 ........$kNutrition and food science ; v. 1  ...  $9 ...    

950 21 ....    $aInternational Congress of Nutrition (11th : 1978 : Rio de Janeiro, Brazil).$tNutrition and food science$v1$9 ...

 

nebo (návrh)

 

787 08 $iRecenze na:$aInternational Congress of Nutrition (11th : 1978 : Rio de Janeiro, Brazil)$tNutrition and food science$v1 ...

 

 

 

 

951              Zdrojový a recenzovaný  dokument - edice - název/unifikovaný název (analytický popis) (O)

 

Nepovinné  pole

 

indikátor 1: nedefinován

indikátor 2: Druh dokumentu

                    0 Zdrojový dokument

                    1 Recenzovaný dokument

Podpole

 

$a Unifikovaný název (NO)

$t  Název  (NO)

$x Mezinárodní standardní číslo (NO)

$v Označení svazku/pořadí (NO)

$4 Druh dokumentu (jen pro recenzovaný dokument k poli 787) (NO)

$9 Chronologické označení nebo datum vydání (pouze pro zdrojový dokument 773) (NO)

 

 

V budoucnu doplnit, pokud bude pole zachováno

 

$d Datum podpisu smlouvy (O)                      návrh k doplnění podpole nebo jiné písmenné označení podpole

$f Data související s dílem (NO)                      návrh k doplnění podpole

$g Další různé informace (NO)                        návrh k doplnění podpole

$h Obecné označení druhu dokumentu (NO)  návrh k doplnění podpole nebo jiné písmenné označení podpole

$k Podzáhlaví pro formu (O)                             návrh k doplnění podpole

$l Jazyk díla (NO)                                             návrh k doplnění podpole

$n Číslo části/sekce díla (O)                            návrh k doplnění podpole

$p Název části/sekce díla (O)                          návrh k doplnění podpole

 

 

 

Interpunkce v  $a

 

$aUnifikovaný název (kvalifikátor)

$aUnifikovaný název (kvalifikátor). Jazyk díla. Podzáhlaví pro formu

$aUnifikovaný název (kvalifikátor). Jazyk díla. Verze. Data související s dílem

$aUnifikovaný název. Číslo části nebo sekce díla, Název části nebo sekce díla

$aUnifikovaný název. Název části nebo sekce díla. Název části nebo sekce díla

 

Interpunkce v $t

 

Název

Název. Číslo části nebo sekce díla

Název. Číslo části nebo sekce díla, název části nebo sekce díla

Název. Název části nebo sekce díla, ISSN

 

 

 

Př.: Zdrojový dokument (současný stav)

...

773 0#   $tStaletí objevů, diplomacie a válek : sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana / [editoři František Stellner, Martin Kovář]$b1. vyd$dPraha : Karolinum, 2005$kActa Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, 0567-8293 ; 1-2003. Studia historica ; [sv.] 55$z80-246-0833-2$gS. 9-22$92005

944 10 $aStellner, František

944 10 $aKovář, Martin

951 #0 $tActa Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia historica$x0567-8293$92005

951 #0 $tPhilosophica et historica$v1-2003$92005

951 #0 $tStudia historica$v55$92005  

 

 

nebo (návrh)

 

7730# $tActa Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia historica$x0567-8293$92005

7730# $tPhilosophica et historica$v1-2003$92005

7730# $tStudia historica$v55$92005  

 

 

 

Pro ilustraci příklad NKC

 

001  

nkc20051326471

020 80-246-0833-2 (brož.)

24500  

|a Staletí objevů, diplomacie a válek : |b sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana / |c [editoři František Stellner, Martin Kovář]

250  

|a Vyd. 1.

260  

|a Praha : |b Karolinum, |c 2005

   

4901  

|a Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, |x 0567-8293 ; |v 1-2003. |a Studia historica ; |v 55

7001  

|a Stellner, František, |d 1966- |7 jn19990209798 |4 edt

7001  

|a Kovář, Martin, |d 1965- |7 jn20000401454 |4 edt

7102  

|a Univerzita Karlova |7 kn20010710036

830 0  

|a Acta Universitatis Carolinae. |p Philosophica et historica. |p Studia historica |0 s

 

 

ad 4) číselné údaje (sekvenční) a chronologické označení (datum, normalizované datum)

 

V MARC 21 různá podpole pro údaje tohoto charakteru (f, g, d, v) a zvl. pole 363, 362.  Promítají se různě i do pomocných polí 9XX. Třeba sjednotit zápis.

Zvážit přepis římských číslovek na arabské.

 

 

 

 

960                  Organizátor akce (ISIS) (O)

 

Nepovinné  pole

 

Pole nemá indikátory

 

Pole je určeno pro konvertované záznamy z ISISu. Při přímém ukládání v MARC21 se nepoužívá

 

Podpole

 

$b Organizátor - role v nekódovaném tvaru (NO)

$n Název organizátora (NO)

$m Sídlo organizátora - místo (obec) (NO)

$n  Sídlo organizátora - země (NO)

 

 

 

 961                  Akce (ISIS) (O)

 

Nepovinné  pole

 

Pole nemá indikátory

 

Pole je určeno pro konvertované záznamy z ISISu. Při přímém ukládání v MARC21 se nepoužívá

 

Podpole:

 

$n Název akce (NO)

$f  Formální název akce (NO)

$m Místo konání (NO)

$z Země konání (NO)

$p Datum zahájení akce (NO)

$u Datum ukončení akce (NO)

$a Osoby - role v kódovaném tvaru (O)

$b Osoby - role v nekódovaném tvaru (O)

$k Osoby - křestní jméno (O)

$j  Osoby - příjmení (O)

$y Korporace - role v nekódovaném tvaru (O)

$x Název korporace (O)

 

 

 

967                  Regionální třídění (O)

 

Nepovinné  pole

 

indikátor 1: nedefinován

indikátor 2: nedefinován

 

Podpole

 

$a Geografický název (NO)

$b Okres (NO)

$c Nadřazená územní jednotka (NO)

 

Pole je určené pro starší a konvertované záznamy

 

 

 

 

4.8. Písmenná pole

Zpět na obsah15.5. 2006

Ivana Anděrová

01.12.12