Návštěvní řád Studovny periodik

Vydáno ve smyslu ustanovení části 1, bodu 12 Knihovního řádu Národní knihovny České republiky.

 1. Před vstupem do studovny periodik jsou uživatelé povinni vypnout akustickou signalizaci mobilních telefonů a telefonovat pouze mimo prostory studovny.
 2. Při vstupu do studovny je uživatel povinen odevzdat službě platný čtenářský průkaz nebo se prokázat denní vstupenkou.
 3. Vstup do studovny je povolen pouze s psacími potřebami, případně se studijními materiály. Není dovoleno vnášet žádné potraviny a nápoje.
 4. Fond Oddělení periodik se půjčuje pouze prezenčně. Výjimkou je poskytování cirkulační služby.
 5. Informace o fondu periodik ve studovně poskytuje lístkový jmenný katalog a elektronický katalog Národní knihovny ČR- báze NKC.
 6. Poslední čísla docházejících novin a časopisů jsou volně přístupná ve studovně. Starší čísla expeduje pracovník studovny na základě řádně vyplněné objednávky registrovanému uživateli ihned. Doba expedice končí 1/2 hodiny před uzavřením studovny.
 7. Fond povinného výtisku je po vyplnění žádánky expedován pro registrované uživatele 2x denně, tzn. objednávky podané do 12 hod. jsou připraveny od 13 hod. téhož dne, pozdější objednávky jsou připraveny na druhý den od 9 hod. nebo podle dohody na jiný než následující den. Maximálně lze objednat 10 svazků. Žádanky jsou přijímány osobně, telefonicky nebo e-mailem.
 8. Do studovny periodik si uživatel může objednat také noviny a časopisy na mikrofilmech.
 9. Vypůjčené tituly je registrovaný uživatel povinen vrátit 1/2 hod. před uzavřením studovny.
 10. Ke zhotovení kopií pro vlastní potřebu slouží uživatelům samoobslužný kopírovací přístroj. Provoz kopírovacího přístroje končí 1/2 hodiny před uzavřením studovny. Samoobslužné kopírování se řídí zvláštními Pokyny pro využívání samoobslužných reprografických služeb. Cena tisku se řídí Ceníkem placených služeb Národní knihovny ČR.
 11. Z mikrofilmů nebo svázaných svazků velkého formátu jsou zajišťovány reprografické služby
 12. Při práci s výpočetní technikou se uživatel řídí Pokyny využívání výpočetní technky a Pokyny pro využívání Internetu a elektronických informačních zdrojů v Národní knihovně ČR.
 13. Registrovaní uživatelé, kteří chtějí pracovat s dostupnými on-line zdroji, si mohou rezervovat jednu hodinu denně pro práci s Internetem a dvě hodiny pro práci s nabízenými odbornými databázemi.
 14. S přenosnými počítači, které mají vlastní zdroj, mohou uživatelé pracovat po dohodě se službou. Využití elektrické sítě v Národní knihovně ČR povoluje uživatelům služba. Uživatelé se v žádném případě nesmějí napojovat na komunikační síť Národní knihovny ČR.
 15. Uživatelé mohou ve studovně periodik využívat bezdrátové připojení k Internetu (Wi-Fi), informace o technických parametrech jsou dostupné na webu Národní knihovny ČR.
 16. Při odchodu ze studovny obdrží registrovaný uživatel čtenářský průkaz zpět.

V Praze dne 3.října 2005
PhDr. Bohdana Stoklasová
ředitelka úseku Novodobé fondy a služby
Národní knihovny České republiky

>> Oddělení periodik >> Studovna periodik

01.12.12