Publikační činnost Slovanské kni


Publikační činnost Slovanské knihovny


Nejnovější publikace | Charakteristika publikační činnosti | Přírůstky odborné literatury | Soupisy vydaných publikací | Prodej publikací


Publikace Slovanské knihovny
abecední soupis publikací vydaných v rámci dané ediční řady od roku 1995 včetně

 

Avantgarda : vztah české a ruské avantgardy : K 80. narozeninám Jiřího Fraňka

1. vyd. - Praha, 2002. - 146 s. - (Publikace Slovanské knihovny; 32) - ISBN 80-7050-406-4

Sborník příspěvků ze sympozia uspořádaného Slovanskou knihovnou, Společností pro vědy a umění a Klubem rusistů Obce překladatelů v říjnu 2001 v Národní knihovně ČR. Vztah české a ruské avantgardy je zde pojímán z mnoha aspektů, zaměřuje se nejen na literaturu, ale i na film, divadlo a výtvarné umění.

Cena: 90,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

 

 
     
Česká Alexandrovka: vzpomínky na život české vystěhovalecké komunity na Rusi / Bohuslav Andrš

1. vyd. – Praha, 2009 – 264 s., 20 s. obr. příloh – (Publikace Slovanské knihovny; 62) – ISBN 978-80-7050-564-9

Memoáry se zabývají zajímavou, dosud však značně opomíjenou kapitolou z dějin českého vystěhovalectví na Ukrajinu a do Ruska. Autor (narozen 1926), rodák z osady Česká Alexandrovka poblíž Oděsy, popisuje nelehké putování českých exulantů-evangelíků od pobělohorské doby; hlavní pozornost  věnuje historii své rodné obce, založené na přelomu 19. a 20. století. Zaznamenává pohnuté osudy obyvatel Alexandrovky v průběhu první poloviny 20. století, vzpomíná na represivní kampaně ve dvacátých a třicátých letech i v průběhu druhé světové války. Stranou neponechává ani repatriaci některých alexandrovských Čechů do ČSR po roce 1945 a popisuje jejich životy – i svůj vlastní – ve staronové vlasti. Cennou dokumentární hodnotu má obrazová příloha.

Cena: 150,- Kč

Knihu lze zakoupit prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas.cz, které zajišťuje její distribuci.

 

 
     

Česká slavistika. Osoby a instituce / zpracovaly Zdeňka Rachůnková a Michaela Řeháková.

1. vyd. - Praha, 1999. - 374 s. - (Publikace Slovanské knihovny; 25) - ISBN 80-7050-332-7

Bio-bibliografický soubor údajů o slavistických pracovištích v ČR a o jednotlivých badatelích v oboru slavistiky zpracovaný na základě jimi vyplněných dotazníků. Publikace obsahuje stručnou charakteristiku, historii a strukturu instituce s uvedením adresy, telefonů a faxů všech pracovišť. U jednotlivých badatelů je uvedena kromě pracoviště a adresy problematika, kterou se zabývají a vybráno pět jejich nejdůležitějších prací.

Cena: 90,- Kč

 

 
     

Československé legie v Rusku: sborník příspěvků z kolokvia 9. 5. 2001 v Praze / uspořádal Václav Veber

1. vyd. - Praha, 2003. - 151 s. - (Publikace Slovanské knihovny; 38) - ISBN 80-7050-412-9

Sborník z kolokvia pořádaného Slovanskou knihovnou a Společností pro výzkum východní a střední Evropy v květnu 2001 v Národní knihovně ČR. Příspěvky jsou zaměřeny na život a kulturní činnost legionářů v Rusku 1914-1920.

Cena: 70,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

 
     

480 let běloruského knihtisku = 480 hadaǔ belaruskaha knihadruku : materiály z konference v pražském Klementinu 5 .9. 1997 / sestavila Františka Sokolová

1. vyd. - Praha, 1997. - 38 s. : il. - (Publikace Slovanské knihovny; 22)

rozebráno

 

 
     
Dmytro Antonovyč a ukrajinská uměnověda (Vychází ke 130. výročí narození D. Antonovyče) / Sestavila Dagmar Petišková

1. vyd. – Praha, 2009 – 233 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 61) – ISBN 978-80-7050-557-1

Předkládaný sborník obsahově vychází ze stejnojmenné mezinárodní konference konané ve dnech 12.–14. září 2007 v Praze u příležitosti 130. výročí narození Dmytra Antonovyče.

Dmytro Antonovyč (1877–1945), historik umění, politik a diplomat, byl výraznou osobností ukrajinského společenského, politického a kulturního života. Po odchodu z Ukrajiny do emigrace byl jedním ze zakladatelů a posléze i rektorem Ukrajinské svobodné univerzity, jež byla roku 1921 převedena z Vídně do Prahy. V Praze se zasloužil o vybudování dalších ukrajinských emigrantských institucí, jako bylo Ukrajinské studio výtvarných umění, Ukrajinská historicko-filologická společnost a Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny. Napsal řadu monografií o ukrajinském umění a zasazoval se o jeho začlenění do kontextu umění evropského.

Do sborníku přispěli badatelé z České republiky, Slovenska, Ukrajiny, USA a Kanady. Jsou zde zastoupeny rovněž texty pamětníků – Antonovyčových současníků. Referáty jsou uvedeny v češtině nebo ukrajinštině. Doplňují je resumé v češtině, angličtině nebo ukrajinštině.

Cena: 90,- Kč

Podrobnější informace (PDF)
Elektronickou verzi knihy distribuuje společnost DiBiDo

 

 
     

Dmytro Čyževskyj: osobnost a dílo : sborník příspěvků z mezinárodní konference k 25. výročí úmrtí / redakce Zdeňka Rachůnková, Františka Sokolová, Růžena Šišková

1. vyd. - Praha, 2004. - 485 s. : il. - (Publikace Slovanské knihovny; 41) - ISBN 80-7050-384-X

Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Slovanskou knihovnou při Národní knihovně ČR, Filozofickým ústavem AV ČR, Slovanským ústavem AV ČR a Ústavem pro českou literaturu AV ČR 13.-15.6. 2002 v Praze.´
Sborník obsahuje téměř 40 referátů přednesených na pražské konferenci u příležitosti 25. výročí úmrtí prof. Dmytra Čyževského. Témata příspěvků se týkají mnoha aspektů jeho vědecké činnosti (historie literatury, kultury a filozofie, církve a slovanského duchovního života). Příspěvky jsou doplněny několika statěmi D. Čyževského. Sborník je určen kromě účastníků konference všem badatelům zabývajícím se studiem ukrajinské literatury, slovanského duchovního života, komeniologie apod.

Cena: 200,- Kč

Podrobnější informace (PDF)
Podrobnější informace - ukrajinsky (PDF)

 

 
     

Dni Mariny Cvetajevoj - Všenory 2000 : novyje rezultaty issledovanij : Meždunarodnaja konferencija, 12-14 ijunja 2000, Všenory i Praga

1. vyd. - Praha, 2002. - 349 s. - (Publikace Slovanské knihovny; 33) - ISBN 80-7050-382-3

Sborník referátů přednesených na mezinárodní konferenci věnované M. Cvetajevové a jejímu pobytu v dané oblasti, kterou 12.-14.6.2000 uspořádala Slovanská knihovna společně s Filozofickou fakultou UK a Obecním úřadem ve Všenorech.

Cena: 150,- Kč

Podrobnější informace (PDF)
 

 
     
Dostojevskij dnes: Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí (Praha, 27. listopadu 2006, Národní knihovna České republiky) / sestavily Miluša Bubeníková, Marta Hrabáková a Radka Hříbková

1. vyd. – Praha, 2007. – 183 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 58) – ISBN 978-80-7050-538-0

Sborník příspěvků z konference “Dostojevskij dnes”, kterou uspořádala Společnost Dostojevského, Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Česká asociace rusistů a Slovanská knihovna. Konference konaná u příležitosti 500. výročí založení rodu Dostojevských se uskutečnila 27. listopadu 2006 v prostorách Národní knihovny ČR. Záměrem organizátorů bylo představit současný stav bádání o životě a díle Dostojevského v pracích předních českých odborníků i čtenářskou a divadelní recepci Dostojevského.

Cena: 80,- Kč

Podrobnější informace (PDF)
Elektronickou verzi knihy distribuuje společnost DiBiDo

 

 
     

Edvard Kocbek (1904–1981) / Sestavily Jasna Honzak Jahič a Alenka Jensterle-Doležalová

1. vyd. – Praha, 2007. – 141 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 53) – ISBN 978-80-7050-517-5

Sborník příspěvků z mezinárodního odborného kolokvia věnovaného dílu a odkazu slovinského básníka, prozaika, esejisty a filozofa Edvarda Kocbeka, které se konalo dne 10. března 2005 v Praze. Příspěvky českých i zahraničních badatelů mapují celou širokou paletu činností, jimž se Kocbek věnoval a přibližují tak jeho souhrnně dílo současnému zájemci.

Cena: 50,- Kč

Podrobnější informace (PDF)
Elektronickou verzi knihy distribuuje společnost DiBiDo
 

 
     

Europeica – Slavica – Baltica: Jiřímu Marvanovi k 70. narozeninám / Sestavily Helena Petáková a Hana Opleštilová

1. vyd. – Praha – 2007. – 328 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 56) – ISBN 978-80-7050-521-2

Sborník příspěvků vydaný u příležitosti životního jubilea významného českého slavisty prof. Jiřího Marvana. Ačkoliv tématem větší části statí je slovanská jazykověda, přesto však kniha jako celek pokrývá komplexně celou šíři Marvanových odborných aktivit a přibližuje výsledky jeho dlouholetého výzkumu. Základ knihy tvoří výběr z příspěvků přednesených na sympóziu “Balto-slavica na prahu století”, které v dubnu 2006 pořádala Slovanská knihovna a Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Kniha je doplněna kompletní bibliografií Marvanových prací.

Cena: 100,- Kč

Podrobnější informace (PDF)
Elektronickou verzi knihy distribuuje společnost DiBiDo

 

 
     
Hlasy vyhnaných: periodický tisk emigrace ze sovětského Ruska (1918–1945) / Jiří Vacek a Lukáš Babka
Voices of the Banished: Periodical Press of the Emigration from Soviet Russia (1918–1945)
/ Jiří Vacek and Lukáš Babka
Golosa izgannikov: periodičeskaja pečať emigracii iz sovětskoj Rossii (1918–1945)
/ Jirži Vacek i Lukaš Babka

1. vyd. – Praha, 2009 – 126 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 63) – ISBN 978-7050-558-8 (anglická verze: 978-80-7050-559-5; ruská verze: 978-80-7050-560-1)

Kniha představuje unikátní sbírku periodik vydávaných v letech 1918–1945 po celém světě příslušníky ruské, ukrajinské a běloruské emigrace, kterou ochraňuje pražská Slovanská knihovna. Uvedená sbírka, vytvořená původně pracovníky bývalého Ruského zahraničního historického archivu, byla v roce 2007 zapsána do seznamu světového písemného kulturního dědictví “Paměť světa” organizace UNESCO. Publikace vychází při příležitosti konání výstavy “Čechy – křižovatka Evropy: Dvě sbírky Národní knihovny České republiky zapsané do seznamu Paměť světa UNESCO” konané v dubnu–květnu 2009 v Galerii Klementinum.

Kniha připomíná historii a obsah sbírky a současně nastiňuje hlavní obsahové a geografické charakteristiky emigrantské vydavatelské činnosti. Doprovází ji řada barevných reprodukcí. Publikace byla vydána v samostatné české, anglické a ruské jazykové verzi.

Cena: 170,- Kč

Podrobnější informace (PDF)
Podrobnější informace – rusky (PDF)

 

 
     

Inventing Slavia : proceedings of the workshop held and organized by Slavonic Library (Prague, November 12th 2004) = Izobretenije Slavii : sborník materialov zasedanija organizovannogo Slavjanskoj bibliotekoj (Praga, 12 nojabrja 2004 g.) / Tomáš Glanc, Holt Meyer, Jekaterina Vel'mezova (eds.)

1st ed. - Prague, 2005. - 142 s. - (Slavonic Library series; 52) - ISBN 80-7050-478-1

Sborník příspěvků z mezinárodního setkání pořádaného Slovanskou knihovnou 12. listopadu 2006. Studie zkoumají, jakým způsobem se od počátku 19. století formoval koncept slovanství a takzvané slavinity (slovanských atributů, příznaků, vlastností, symptomů) a zabývají se formováním konceptu slovanské identity a takzvané slovanské vzájemnosti. Dále se sborník zabývá novými přístupy k pojetí pojmů jako Slované, slovanství, "Slavia". Přispívá ke zkoumání problematiky slovanství z hlediska dnešního stavu humanitního bádání se zaměřením na nepředpojatou analýzu idejí, jimiž se zdůvodňovaly snahy pojímat slovanství jako národní a nadnárodní identitu.

Cena: 80,- Kč

Podrobnější informace (PDF)
Elektronickou verzi knihy distribuuje společnost DiBiDo

 

 
     
Jak čteme ruské klasiky : Příspěvky z konference věnované 100. výročí úmrtí A. P. Čechova = Kak my čitajem russkich klassikov : vystuplenija na konferencii, posvjaščennoj stoletnej godovščine so dnja smerti A. P. Čechova / sestavily Marta Hrabáková a Radka Hříbková

1. vyd. – Praha, 2005. – 214 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 49) – ISBN 80-7050-464-1

Sborník příspěvků z konference pořádané Slovanskou knihovnou, Katedrou lingvistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, ústavem slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Českou asociací rusistů a Divadelním ústavem. Konference se uskutečnila ve dnech 26.-27. listopadu 2004. Příspěvky se věnují životu a dílu A. P. Čechova, odkazu jeho prací, jejich vlivu na dnešní společnost i soudobým divadelním interpretacím.

Cena: 100,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

 

 
     

Jan Václav Lego (1833-1906) : sborník příspěvků z kolokvia o česko-slovinských kulturních stycích, které se konalo k uctění 170. výročí narození významného propagátora česko-slovinské vzájemnosti 23. října 2003 v Praze / sestavily Jasna Honzak-Jahić a Milada K. Nedvědová

1. vyd. - Praha, 2005. - 89 s. - (Publikace Slovanské knihovny; 42) - ISBN 80-7050-452-8

Jan Václav Lego budoval od šedesátých let 19.století česko-slovinské kulturní vztahy. Jako národní buditel se podílel na založení slovinských národních kulturních institucí. Překládal první český text do slovinštiny (Babička B. Němcové), psal do českých novin (Světozor, Zlatá Praha) o Slovinsku. Napsal mluvnici slovinštiny pro Čechy atd. Vydala Slovanská knihovna ve spoluprácí s Ústavem slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty UK v Praze a Velvyslanectvím Republiky Slovinsko v Praze.

Cena: 80,- Kč

Podrobnější informace (PDF)
Podrobnější informace - slovinsky (PDF)
Elektronickou verzi knihy distribuuje společnost DiBiDo

 

 
     

Krásná literatura národů bývalé Jugoslávie v českých překladech: 1560-1991 / Stanislava Sýkorová

1. vyd. - Praha, 1997. - 450 s. - (Publikace Slovanské knihovny; 23) - elektronická publikace (MS WORD 7)

Bibliografický soupis knižních překladů literatur srbského, charvátského, bosensko-hercegovského, černohorského teritoria, literatury slovinské a makedonské.

Cena: 150,- Kč

 

   
     
Letopis’ bytija i byta: Marina Cvetajeva v Čechii (1922–1925) / Galina Vaněčková

1. vyd. – Praha-Moskva, 2006. – 320 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 43) – ISBN 80-7050-501-X

Kronika života a tvorby ruské básnířky Mariny Cvetajevové, zachycující období let 1922-1925, které prožila v Československu. Autorkou titulu je Galina Vaněčková, předsedkyně pražské Společnosti Mariny Cvetajevové. Knihu doprovází biografické medailonky osob, s nimiž byla M. Cvetajevová v kontaktu, soupis míst, na nichž v Československu žila, seznam básní napsaných během československého pobytu, bibliografie knih M. Cvetajevové, vydaných v daném období a jmenný rejstřík. Kronika je doplněna bohatým obrazovým materiálem.

Knihu vydaly společně Slovanská knihovna a “Dom-muzej Mariny Cvetajevoj” v Moskvě.

Cena: 150,- Kč

Podrobnější informace (PDF)
 

 
     

Literaturno-teatral'naja, koncertnaja dejatel'nost' bežencev-rossijan v Čechoslovakii (20-40-e gody 20-go veka) = Divadelní a koncertní činnost ruské emigrace v Československu ve 20.-40. letech 20. století / Igor' Inov; zpracování a rejstříky Milena Klímová

1. vyd. - Praha, 2003. - Čast' I: 425 s. : fotogr.; čast' II: 242 s. : fotogr. - (Publikace Slovanské knihovny; 39) - ISBN 80-7050-383-1

Obsáhlá dvousvazková studie věnovaná divadelnické činnosti ruských emigrantů v ČSR vytvořená na základě rozsáhlé studie dobových materiálů. Zahrnuje divadlo činoherní i hudební. Text v ruštině.

Cena: 150,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

 

 
     

Matija Majar Ziljski v česko-slovinském kontextu : minulost, přítomnost a budoucnost vzájemných kulturních styků = Matija Majar Ziljski v češko-slovenskem kontekstu : preteklost, sodobnost in prihodnjost medsebojnih kulturnih stikov / sestavily Milada K. Nedvědová a Martina Piko-Rustia

1. vyd. - Praha, 2004. - 159 s. - (Publikace Slovanské knihovny; 44) - ISBN 80-7050-434-X

Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané k uctění 110. výročí úmrtí slovinského kněze-buditele, jazykovědce a folkloristy : (Praha, 11. 10. 2002, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy).

Cena: 60,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

 

 
     

Meždunarodnaja konferencija “Russkaja, ukrainskaja i belorusskaja emigracija v Čechoslovakii meždu dvumja mirovymi vojnami. Rezul’taty i perspektivy issledovanij. Fondy Slavjanskoj biblioteki i pražskich archivov” : Praga, 14-15 avgusta 1995 g. : sbornik dokladov / sostaviteli Marija Magidová, Mária Ňachajová, Ene Päts, Kateřina Rejdová, Eva Sokolová, Sergej Magid

1. vyd. – Praha, 1995. - 2 sv. - Sv. 1, 2: 989 s. - (Publikace Slovanské knihovny; 20) – ISBN 80-7050-229-0

Sborník příspěvků z rozsáhlé mezinárodní konference věnující se základním otázkám působení a činnosti ruské, ukrajinské a běloruské emigrace v meziválečném Československu.

rozebráno

Podrobnější informace (PDF)

 

 
     

Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny : K 80. výročí založení. Sborník příspěvků z konference (Praha, 12.-14. října 2005) / Sestavila Dagmar Petišková

1. vyd. – Praha, 2006. – 304 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 54) – ISBN 80-7050-502-8

Sborník obsahuje příspěvky, které byly předneseny 12.-14. října 2005 v Praze na konferenci věnované 80. výročí založení Muzea osvobozeneckého boje Ukrajiny. Studie podávají přehled o historii budování této ukrajinské emigrantské instituce a o osudech jejích zachráněných a po roce 1945 roztroušených a z Prahy vyvážených sbírek. Informují o současném stavu bádání v zemích, v jejichž archivech se nyní části původního fondu muzea nacházejí.

Cena: 120,- Kč

Podrobnější informace (PDF)
Podrobnější informace – ukrajinsky (PDF)

Elektronickou verzi knihy distribuuje společnost DiBiDo

 

 
     
Poustevna básníků – básníci poustevny (ruská poezie 20. a 30. let 20. století v pražském exilu) / Jana Kostincová

1. vyd. – Praha, 2008. – 232 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 59) – ISBN 978-80-7050-540-3

Předkládaná práce se věnuje básnické skupině Skit poetov – Poustevna básníků, která působila v letech 1922–1940 v Praze. Tvořili ji především mladí ruští emigranti. Práce zasazuje mladou pražskou ruskou poezii do kontextu tehdejší poezie vznikající v dalších centrech ruské emigrace, především v Paříži, definuje její vztah k poezii vydávané v Sovětském svazu. Pozornost je zaměřena především na vývoj básnické skupiny Skit, poetiku jejích nejvýraznějších osobností a jejich vztah k českému prostředí.

Přestože je literatura ruské emigrace v současné době již považována za integrální součást ruské literatury a byla jí v posledních letech věnována intenzivní pozornost ze strany ruských i neruských badatelů, zůstávají dosud mnohé oblasti nezmapované, mnohé otázky nedořešené. Jedná se nesporně o oblast, která si zaslouží pozornost literárních vědců a historiků a která stále nabízí velké množství nezpracovaného materiálu.

Cena: 80,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

Knihu lze zakoupit prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas.cz, které zajišťuje její distribuci.

 

 
     

Prague Perspectives (I): The History of East Central Europe and Russia: on the occasion of the 25th anniversary of the death of Jan Slavík / edited by Petr Roubal and Václav Veber

1st ed. - Prague, 2004. - 444 p. - (Publikace Slovanské knihovny; 45) - ISBN 80-7050-443-9

Publikace se skládá z dvaceti původních příspěvků především mladých odborníků na dějiny východní Evropy. Jednotícím principem knihy je snaha představit západní akademické obci současný stav, zaměření a potenciál východoevropských studií u nás. Pro zahraniční čtenáře, kteří tvoří cílovou skupinu, kniha přináší jinak jazykově nedostupné texty (zde v angličtině), pro Slovanskou knihovnu pak důležité zprostředkování kontaktů se západní akademickou obcí. Publikace navazuje na úspěšnou publikaci "Russia in Czech Historiography", vydanou Národní knihovnou v roce 2002.

Cena: 150,- Kč

Elektronickou verzi knihy distribuuje společnost DiBiDo

 

 
     

Prague Perspectives (II): A New Generation of Czech East European Studies / Lukáš Babka and Petr Roubal (eds.)

1. vyd. – Praha – 2007. – 329 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 57) – ISBN 978-80-7050-534-2

Druhý svazek volné publikační řady vydávané ve spolupráci Slovanské knihovny a občanského sdružení Prague Perspectives je charakteristický svou cílenou orientací na nejmladší, teprve nastupující badatele na poli východoevropské problematiky. Záměrem vydavatele bylo především představit zahraničnímu badateli, který neovládá češtinu, co nejpestřejší škálu témat, jimž se česká odborná veřejnost věnuje, ale také napomoci prezentaci autorů před zahraničním publikem. Ačkoliv kniha svým obsahem postihuje škálu témat a zájmů pouze výběrově, přesto poukazuje, díky své pestrosti, na skutečnost zvýšeného zájmu o slavistická (v tomto případě především historická) bádání ze strany nejmladší české badatelské generace.

Cena: 100,- Kč

Elektronickou verzi knihy distribuuje společnost DiBiDo

 

 
     

Prague Perspectives (III): Jan Slavík (1885–1978): A Czech Historian of Revolutions  / Lukáš Babka and Petr Roubal (eds.)

1. vyd. – Praha – 2009. – 456 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 66) – ISBN 978-80-7050-575-5

Třetí svazek volné publikační řady vydávané ve spolupráci Slovanské knihovny a občanského sdružení Prague Perspectives. Jde o anglickou verzi knihy Život plný střetů: Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885–1978), kterou v roce 2009 vydalo nakladatelství Pavel Mervart a Slovanská knihovna.

Kniha je prvním kolektivním pokusem zachytit veřejnou činnost a odborné aktivity významného českého historika Jana Slavíka (1885–1978) ve všech jejich rozměrech. Přináší osmnáct textů, které mapují Slavíkovu práci nejen v oblastech, v nichž je poměrně dobře znám (problematika ruské revoluce, spor o smysl českých dějin, polemiky s Josefem Pekařem), ale rovněž v dalších okruzích jeho zájmů. Slavík byl velmi činorodý žurnalista, jehož komentáře k mnoha odborným i společenským dobovým problémům vyvolávaly četné podnětné, často však ostré a osobně směřované diskuse vedené jak z pravé, tak i z levé části politického spektra. Metodologie jeho práce byla významně ovlivněna německou sociologií (především Maxem Weberem) a jejím zapojením do sociálních věd. Svým výzkumem vývoje Sovětského svazu se řadil mezi průkopníky disciplíny soudobých dějin a světové sovětologie, v oblasti českých dějin otevřel mnoho nových témat a dějinných problémů od počátků české státnosti až po Slavíkovu současnost.

Součástí knihy je nové, rozšířené a revidované vydání bibliografie prací Jana Slavíka a prací věnovaných Janu Slavíkovi, které čítá takřka dva a půl tisíce bibliografických záznamů. Obsah svazku volně čerpá z konference ”Život plný střetů”, kterou uspořádala Slovanská knihovna v dubnu 2008 u příležitosti třicátého výročí Slavíkova úmrtí.

Cena: 230,- Kč

 

 
     

Rossijskije emigranty vo Všenorach - Mokropsach - Černošicach (dvadcatyje gody 20-go veka) / Anastasija Kopršivova

1. vyd. - Praha, 1999. - 33 s., [9] vol. obr. příl. : il. - (Publikace Slovanské knihovny; 28) - ISBN 80-7050-361-0

rozebráno

 

   
     

Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace v Praze : adresář / sestavila a úvodní slovo napsala Anastasia Kopřivová ; spolupráce na ukrajinské části Bohdan Zilynskyj

1. vyd. – Praha, 1995. - 31 s.; 9 mp. na vol. příl. - (Publikace Slovanské knihovny; 21)

Adresář institucí ruské, ukrajinské a běloruské emigrace působících v období mezi dvěma světovými válkami v Praze. Doplněno mapami.

rozebráno

 

   
     

Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace v Praze: adresář / sestavila a úvodní slovo napsala Anastasia Kopřivová ; spolupráce na ukrajinské části Bohdan Zilynskyj

2. doplněné vydání - Praha, 1999 - 29 s.; příl. mapy - (Publikace Slovanské knihovny; 26) - ISBN 80-7050-314-9

Adresář institucí ruské, ukrajinské a běloruské emigrace působících v období mezi dvěma světovými válkami v Praze. Doplněno mapami.

Cena: 50,- Kč

rozebráno

 
     

Rusko v české historiografii: sborník Pražské skupiny historiků ruských dějin - u příležitosti jubileí Zdeňka Sládka (75 let), Vladislava Moulise (70 let) a Václava Vebera (70 let) = Russia in Czech Historiography: Studies published by the Prague Group of Russian history specialists – on the occasion of the birthdays of group members Zdeněk Sládek (75), Vladislav Moulis (70) and Václav Veber (70) / uspořádala Miluša Bubeníková ; rejstřík sestavili Eva a Václav Veberovi

1. vyd. - Praha, 2002. - 526 s. - (Publikace Slovanské knihovny; 34) - ISBN 80-7050-379-3

Publikace vydaná při mimořádné příležitosti jubileí tří významných badatelů, členů Pražské skupiny historiků ruských dějin. Obsahem statí v angličtině, němčině a ruštině, které byly součástí kurzu přednášek na FFUK, jsou témata z dějin Ruska a ruského myšlení od Kyjevské Rusi do současnosti. Sborník doplňují medailony historiků a jejich bibliografie. Resumé statí v češtině.

Cena: 150,- Kč

 

 
     
Russkaja akcija pomošči v Čechoslovakii: istorija, značenije, nasledije / sostaviteli Lukaš Babka i Igor' Zolotarev

1. vyd. – Praha, 2012 – 359 s. – (Publikace Slovanské knihovny: 71) – ISBN 978-80-7050-609-7 (Národní knihovna ČR); ISBN 978-80-905145-1-5 (Ruská tradice)

Soubor studií věnovaných 90. výročí zahájení Ruské pomocné akce, unikátního organizačního a finančního projektu československé vlády, jenž od roku 1921 podporoval mnohatisícovou vlnu uprchlíků z bývalého carského Ruska, zmítaného krvavou občanskou válkou a hladomorem.
Obsah monografie čerpá z programu stejnojmenné konference konané v roce 2011 v pražském Klementinu. Mezi hlavní okruhy témat 39 příspěvků patří: 1) geneze programu Ruské pomocné akce, postoj československé politické scény k akci i obecně k fenoménu ruské (ukrajinské, běloruské) emigrace; 2) pozice tehdejšího Slovenska v problematice emigrace, vybraná témata spojená s ukrajinskou a běloruskou emigrací; 3) vliv Ruské pomocné akce na fakt, že se meziválečné Československo stalo centrem vědy, vzdělanosti a čilého občanského a kulturního života emigrantů; 4) vydavatelské aktivity emigrace, knihověda či knihovnictví; 5) dědictví Ruské pomocné akce; 6) osudy vybraných jednotlivců, jejichž odborný rozvoj po odchodu z vlasti umožnila právě podpora plynoucí z programu Ruské pomocné akce.
Kniha, kterou vydaly společně Slovanská knihovna a občanské sdružení Ruská tradice, obsahuje texty v ruském jazyce opatřené českými a ruskými resumé. Doplňují ji zajímavé dobové fotografie a jmenný rejstřík.

Cena: 380 Kč

Podrobnější informace (PDF)

 

 
     

Russkije v Prage : 1918-1928 g.g. / red.-izd. S. P. Postnikov

Praha, 1995. - 343 s. - Reprint vyd. 1928

Sborník bilancuje výsledky činnosti ruské emigrace v Československu v oblasti veřejného života, školství, vědy a kultury. 20. léta, k nimž se publikace vztahuje, představují nejvýznamnější období působení této emigrace. Sborník je nepostradatelným pramenem pro historiky a po léta nejžádanější publikací ve fondech Slovanské knihovny.

Cena: 80,- Kč

 

 
     

Ruští emigranti ve Všenorech, Mokropsech a Černošicích: 20. a 30. léta XX. století / Anastázie Kopřivová

1. vyd. - Praha, 2003. - 49 s. - (Publikace Slovanské knihovny; 40) - ISBN 80-7050-425-0

Uvedená práce je rozšířenou českou variantou textu "Rossijskije emigranty vo Všenorach - Mokropsach - Černošicach".

Cena: 50,-

 

 
     

Samostatný stát mezi většími sousedy - podnět pro slovinskou politiku a kulturu : sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého zasedání: Praha, Klementinum, 16. 10. 1997 / uspořádal Jaroslav Pánek

1. vyd. - Praha, 1999. - 100 s. - (Publikace Slovanské knihovny; 27) - ISBN 80-7050-335-1

Sborník referátů z mezinárodní konference, konané v říjnu 1997 v Praze, jehož cílem je přiblížit slovinskou tematiku jako součást obecné problematiky existenčních jistot a přežití malých národů a států v neklidné Evropě na přelomu tisíciletí, se zřetelem k historii a kultuře těchto národů.

Cena: 80,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

 

 
     

Sborník k 80. narozeninám Světly Mathauserové: příspěvky ze sympozia věnované staré ruské literatuře, ruské literatuře 19. století a teorii překladu / sestavila Marta Hrabáková

1. vyd. - Praha, 2004. - 145 s. - (Publikace Slovanské knihovny; 46) - ISBN 80-7050-449-8

Sborník obsahuje příspěvek ze života a díla této významné rusistky a vysokoškolské pedagožky a příspěvky českých a slovenských rusistů z oboru literárněvědné rusistiky. Součástí sborníku je příloha fotografií ze sympozia, které se konalo v dubnu 2004.

Cena: 50,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

 
     
Sibírsky autonomizmus: zdroje, prejavy, reflexie (1917–1939) / Ľubica Harbuľová

1 vyd. - Červený Kostelec (Pavel Mervart) Praha, 2010 - 183 s. - (Publikace Slovanské knihovny, 67; Russia Altera, 14) – ISBN 978-80-7050-590-8 (978-80-87378-39-7)

Kniha se zaměřuje na přiblížení zdrojů sibiřského autonomismu, které sahají do konce 19. století a jsou spjaté s činností sibiřského “oblastnického hnutí”. Markantněji se autonomistické hnutí na Sibiři projevilo po roce 1917 a vrcholilo v roce 1918, kdy došlo k vyhlášení Dočasné sibiřské vlády. Pád vlády admirála A. V. Kolčaka způsobil mimo jiné odchod představitelů sibiřského autonomistického hnutí do emigrace. Mnozí z nich našli útočiště v tehdejším Československu. Myšlenky sibiřského autonomizmu v určité podobě přežívaly i v podmínkách emigrace.

Práce slovenské historičky, která působí na Filozofické fakultě Prešovské univerzity, vychází z výzkumu primárních pramenů v ruských a českých archívech. V české i slovenské historiografii představuje první pokus o přiblížení dané problematiky. Je určena odborným badatelům, studentům odboru historie a politologie, zájemcům o vnitropolitický vývoj v Rusku v letech občanské války a o problematiku ruské meziválečné emigrace. Studie je napsána ve slovenštině.

Cena: 200,- Kč

Distribuci knihy zajišťuje kromě Slovanské knihovny rovněž nakladatelství Pavel Mervart a internetové knihkupectví Kosmas.cz.

 

 
     
Slavistické reminiscence: výbor z textů Jiřího Fraňka / Jiří F. Franěk; vydání iniciovali a výbor uspořádali Zdeňka Fraňková, Jiří Honzík a Věra Dvořáková

1. vyd. – Praha, 2011 – 217 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 70) – ISBN 978-80-7050-598-4

 

Kniha přináší výbor z textů významného českého rusisty Jiřího Fraňka (1922–2007), profesora Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Soubor, který uvádí odborně zasvěcený, ale zároveň osobně laděný úvod Danuše Kšicové, obsahuje třináct studií zabývajících se převážně ruskou literaturou – počínaje Fraňkovým oblíbeným tématem, Slovem o pluku Igorově, a konče jeho statěmi o literární tvorbě starších i novějších ruských klasiků (kupříkladu o Gogolovi, Babelovi, Paustovském, Šolochovovi či Solženicynovi). Editoři svazku do výboru zařadili rovněž texty věnované problematice překladu, například dílu Fraňkova učitele Bohumila Mathesia, anebo Emanuela Frynty, jednoho z nejtalentovanějších poválečných překladatelů. Nezapomněli však ani na zajímavé práce z české judaistiky, oboru, který byl pro J. Fraňka po celý život taktéž nesmírně důležitý.

Knihu uzavírá rozsáhlá bibliografie Fraňkova díla obsahující celkem 537 položek.

Cena: 160,- Kč

Distribuci knihy zajišťuje kromě Slovanské knihovny rovněž internetové knihkupectví Kosmas.cz.

Podrobnější informace (PDF)

 

 
     

Slovanská knihovna: průvodce / zpracoval kolektiv pracovníků Slovanské knihovny pod vedením Zdeňky Rachůnkové

1. vyd. - Praha, 2002. - 59 s. - (Publikace Slovanské knihovny; 35, 36, 37) - ISBN 80-7050-393-9

Aktualizovaný průvodce po historii a současnosti Slovanské knihovny zahrnuje seznámení s fondy knihovny, činností jednotlivých oddělení a poskytovanými službami. Samostatné kapitoly jsou věnované bibliografickému zpracování tématu ruské a ukrajinské emigrace v meziválečném Československu, ochrannému mikrofilmování nejvzácnější části novinové sbírky býv. Ruského zahraničního historického archivu, zpracování starých tisků a ruských a ukrajinských archivních materiálů. Doplňkem publikace je kalendárium významných akcí.
Jazykové mutace - česká, ruská a anglická.

Cena: 50,- Kč

 

 
     

Sto padesát let Slovanského sjezdu (1848): Historie a současnost / uspořádal Václav Veber

1. vyd. - Praha, 2000. - 232 s. - (Publikace Slovanské knihovny; 29) - ISBN 80-7050-353-X

Sborník referátů z vědeckého kolokvia uspořádaného 11. června 1998 v Praze v Klementinu. Připomenutí Slovanského sjezdu z roku 1848 se pro účastníky kolokvia stalo podnětem ke sledování vývoje a změn v interpretací slovanské otázky v politickém a veřejném životě slovanských národů v 19. a 20. století.

Cena: 100,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

 
     

Střediska ruského emigrantského života v Praze: (1921-1952) / Anastazie Kopřivová

1. vyd. - Praha, 2001. - 113 s. - (Publikace Slovanské knihovny; 31) - ISBN 80-7050-378-5

Publikace obsahuje zpracování historie ruských družstevních domů v Praze-Dejvicích (Profesorský dům, Patriotika, U tří podvodníků) a v Praze-Strašnicích (Koráb). Je zaměřena na významné představitele emigrantské komunity a sociální podmínky jejich života.

Cena: 90,- Kč

 

 
     

Stříbrný věk ruské literatury: sborník k 80. narozeninám Jiřího Honzíka / sestavila Marta Hrabáková

1. vyd. - Praha, 2004. - 147 s. - (Publikace Slovanské knihovny; 47) - ISBN 80-7050-433-1

Sborník z kolokvia pořádaného 14.10.2003 Slovanskou knihovnou na počest osmdesátin významného literárněvědného rusisty a bohemisty doc. dr. Jiřího Honzíka. Sborník obsahuje příspěvky týkající se ruské literatury, poezie tzv. stříbrného věku a příspěvky týkající se života a díla J. Honzíka. Určeno pro slavisty a studenty rusistiky.

Cena: 80,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

 
     

Ukrajina v současné české historiografii: k 70. narozeninám Vladimíra Hostičky / uspořádal Václav Veber

1. vyd. - Praha, 2000. - 167 s. - (Publikace Slovanské knihovny; 30) - ISBN 80-7050371-8

Sborník obsahuje odborné statě týkající se ukrajinských studií v ČR. Připojen je jubilejní text o V. Hostičkovi, který je naším předním ukrajinistou, a úplná bibliografie jeho prací. Text studií v jazyce ruském a ukrajinském.

Cena: 80,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

 

 
     
Ukrajins‘ka Povstans‘ka Armìja ìnakše (v lìteraturì, mystectvì, kul’turì) / Ukrajinská povstalecká armáda jinak (v literatuře, umění a kultuře) / sestavila Anastázia Lukáčová

1. vyd. – Praha, 2011 – 212 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 69) – ISBN 978-80-7050-602-8

Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Slovanskou knihovnou a občanským sdružení Ruta ve dnech 21.–22. října 2010 v Klementinu. Studie se nezabývají vojensko-politickým významem Ukrajinské povstalecké armády, nýbrž analyzují projevy tohoto historického fenoménu v oblasti kultury, výtvarného umění, psaného slova, architektury, hudby… Kniha obsahuje sedmnáct příspěvků připravených v ukrajinštině.

Cena: 120,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

 

 
     

Ukrajinská svobodná univerzita: 1921-1996 : vědecký sborník z konference, věnované 75. výročí založení univerzity: Praha, 29.-30. listopadu 1996 / zpracovala Mária Ňachajová

1. vyd. - Praha, 1998. - 161 s. - (Publikace Slovanské knihovny; 24) - ISBN 80-7050-313-0

Sborník obsahuje referáty, které byly věnované působení Ukrajinské svobodné univerzity v Československé republice a významným osobnostem, které na ní působily. Publikace vydána společně s Ukrajinskou svobodnou univerzitou v Mnichově.

Cena: 90,- Kč

Podrobnější informace (PDF)
Podrobnější informace - ukrajinsky  (PDF)

 

 
   

Ukrajinské výtvarné umění v meziválečném Československu : k 80. výročí založení Ukrajinského studia výtvarných umění v Praze (sborník příspěvků z mezinárodní konference, pořádané Slovanskou knihovnou, Českou asociací ukrajinistů, Ukrajinskou iniciativou v České republice a Velvyslanectvím Ukrajiny v České republice 12.-14. listopadu 2003 v Praze) / Sestavila Dagmar Petišková

1. vyd. - Praha, 2005. - 336 s. - (Publikace Slovanské knihovny; 50) - ISBN 80-7050-450-1

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané Slovanskou knihovnou, Českou asociací ukrajinistů a Ukrajinskou iniciativou v Praze 12.–14. listopadu 2003. ”Ukrajinské studio výtvarných umění” bylo významnou ukrajinskou emigrantskou institucí v meziválečném Československu, která sehrála důležitou úlohu i pro české umělecké prostředí. Příspěvky ve sborníku zhodnocují její význam pro vývoj ukrajinského výtvarného umění v emigraci, jeho vazbu na české prostředí a přínos pro Ukrajinu.

Cena: 80,- Kč

Podrobnější informace (PDF)
Podrobnější informace – ukrajinsky (PDF)
 

   

Ukrajins'kyj portret na tli Prahy : ukrajins'ke mystec'ke seredovyšče v mižvojennij Čecho-Slovaččyni / Oksana Pelens'ka

1. vyd. - Praha-New York, 2005. - 224 s. - (Publikace Slovanské knihovny; 51) - ISBN 80-7050-469-2

Publikace se věnuje ukrajinskému výtvarnému umění meziválečného Československa. Představuje činnost pražského Ukrajinského studia výtvarných umění, rekapituluje historii Muzea osvobozeneckého boje Ukrajiny v Praze. Obsahuje katalog sbírky děl ukrajinských umělců nacházející se ve Slovanské knihovně. Kniha vyšla díky finanční podpoře Ševčenkovy vědecké společnosti v Americe.

Cena: 90,- Kč

Podrobnější informace (PDF)
 

   
Vzájemným pohledem. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století / V očeh drugega. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju / sestavila Alenka Jensterle-Doležalová

1. vyd. – Praha, 2011 – 315 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 68) – ISBN 978-80-7050-604-2

Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference konané ve dnech 4.–5. listopadu 2010 v Klementinu. Odborné texty třiadvaceti autorů připravené česky nebo slovinsky přibližují vzájemné vztahy mezi Čechy a Slovinci především v oblastech historie, kultury, literární vědy, jazykovědy, vzájemných překladů a recepce jednotlivých autorů. Kniha vyšla díky finanční podpoře Veřejné agentury pro knihu Republiky Slovinsko (JAK).

Cena: 160,- Kč

Podrobnější informace (PDF)
Úvod – česky (PDF)
Úvod – slovinsky (PDF)

 

   
Zelené evangelium (výbor z díla) / Bohdan Ihor Antonyč

1. vyd. – Praha, 2009 – 90 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 64) – ISBN 978-80-7050-577-9

Výbor z básnické tvorby významného ukrajinského básníka a prozaika lemkovského původu Bohdana Ihora Antonyče (1909–1937) vychází při příležitosti 100. výročí jeho narození. Jde o první samostatné knižní vydání Antonyčova díla v češtině. Představené verše pocházejí ze všech jeho sbírek – Přivítání života (1931), Tři prsteny (1934), Kniha Lva (1936), Zelené evangelium (1938) a Rotace (1938) –, vydaných za básníkova života i posmrtně.
Verše vybral a předmluvu napsal bývalý velvyslanec Ukrajiny v České republice Roman Lubkivskyj. Autorem většiny překladů je Tomáš Vašut, výbor však obsahuje také nové vydání třinácti básní ze sbírky Rotace, které přeložil a v roce 1990 časopisecky publikoval Jaroslav Kabíček.

Cena: 80,- Kč

Knihu lze zakoupit prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas.cz, které zajišťuje její distribuci.

 

   
Zofka Kvedrová (1878–1926): recepce její tvorby ve 21.století / sestavily Jasna Honzak Jahič a Alenka Jensterle-Doležalová

1. vyd. – Praha, 2008 – 268 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 60) – ISBN 978-80-7050-561-8

Sborník příspěvků přednesených na stejnojmenném mezinárodním kolokviu, které se konalo ve dnech 6. a 7. června 2007 v prostorách Národní knihovny České republiky. Cílem všech příspěvků bylo představit autorku jako spisovatelku evropskou – nadnárodní – působící souběžně ve slovinském, českém a chorvatském jazykovém a uměleckém prostředí.
Jednotlivé příspěvky poukazují na rozsah témat, jimž se Kvedrová věnovala – byla prozaička, dramatička i novinářka. Stěžejním tématem její tvorby bylo postavení ženy v tehdejší společnosti, svým životem a dílem odvážně obhajovala práva žen, rovnost pohlaví a impulzivně prosazovala to, co dnes nazýváme feminismem, emancipací, gender. Autoři zvlášť vyzdvihli ty části jejího díla, která jsou aktuální a živá dodnes, připomněli, čím je Kvedrová blízká i dnešnímu čtenáři a badateli.
Odborné stati doplňuje několik textů týkajících se spisovatelčina života a překlady kratších autorčiných črt uveřejněných v českých časopisech za jejího pobytu v Praze do slovinštiny a slovinských do češtiny.

Cena: 90,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

   

Žít! : výbor z veršů = Žyc‘! : vybrannyja veršy / Ryhor Baradulin
[verše přeložila, výbor uspořádala a profil autora napsala Františka Sokolová]

1. vyd. - Praha, 2006. - 135 s. - (Publikace Slovanské knihovny; 55) - ISBN 80-7050-505-2

Dvojjazyčné, česko-běloruské vydání veršů známého běloruského básníka Ryhora Baradulina. Jedná se o první český překlad Baradulinovy poezie. Kniha je doplněna vstupním slovem Václava Havla, úvodem běloruského básníka Michase Skobly a obsáhlým rozhovorem s Ryhorem Baradulinem.

Cena: 100,- Kč

Podrobnější informace (PDF)
Podrobnější informace – bělorusky (PDF)
 

   
Život plný střetů: Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885–1978) / sestavili Lukáš Babka a Petr Roubal

1. vyd. – Červený Kostelec (Pavel Mervart)–Praha, 2009 – 454 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 65) – ISBN 978-80-7050-576-2 (978-80-86818-94-8)

Kniha je prvním kolektivním pokusem zachytit veřejnou činnost a odborné aktivity významného českého historika Jana Slavíka (1885–1978) ve všech jejich rozměrech. Přináší osmnáct textů, které mapují Slavíkovu práci nejen v oblastech, v nichž je poměrně dobře znám (problematika ruské revoluce, spor o smysl českých dějin, polemiky s Josefem Pekařem), ale rovněž v dalších okruzích jeho zájmů. Slavík byl velmi činorodý žurnalista, jehož komentáře k mnoha odborným i společenským dobovým problémům vyvolávaly četné podnětné, často však ostré a osobně směřované diskuse vedené jak z pravé, tak i z levé části politického spektra. Metodologie jeho práce byla významně ovlivněna německou sociologií (především Maxem Weberem) a jejím zapojením do sociálních věd. Svým výzkumem vývoje Sovětského svazu se řadil mezi průkopníky disciplíny soudobých dějin a světové sovětologie, v oblasti českých dějin otevřel mnoho nových témat a dějinných problémů od počátků české státnosti až po Slavíkovu současnost.

Součástí knihy je nové, rozšířené a revidované vydání bibliografie prací Jana Slavíka a prací věnovaných Janu Slavíkovi, které čítá takřka dva a půl tisíce bibliografických záznamů. Obsah svazku volně čerpá z konference “Život plný střetů”, kterou uspořádala Slovanská knihovna v dubnu 2008 u příležitosti třicátého výročí Slavíkova úmrtí.

Cena: 349,- Kč

Distribuci knihy zajišťuje nakladatelství Pavel Mervart a internetové knihkupectví Kosmas.cz

Podrobnější informace (PDF)

 

 

 

01.12.12