Cena Ministerstva kultury - Knihovna roku 2010

CENA KNIHOVNA ROKU 2010 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

Nominace na udělení ceny Knihovna roku 2010 v kategorii b) významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

Národní technická knihovna

Moderní multifunkční budova poskytující zázemí pro tradiční i další knihovní služby; komplexní samoobslužné zabezpečení knihovnických a dalších služeb knihovny (systémová integrace); vytvoření nového prostoru spojujícího služby pro širokou veřejnost i akademickou obec

Ing. Martin Svoboda, ředitel Národní technické knihovny

Mimořádné zásluhy o realizaci architektonicky, technicky i uživatelsky výjimečného projektu - budovy NTK

Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity

Zpřístupnění elektronické publikace průvodce elektronickými databázemi LF a PřF a dalších elektronických informačně-vzdělávacích materiálů (příspěvek ke zvýšení informační gramotnosti uživatelů)

Městská knihovna Horažďovice
navržena 2x

Digitalizace Prácheňského kancionálu a související aktivity  - projekt "Prácheňsko digitálně" (systematická digitalizace regionálních autorů, periodik a monografií týkajících se Prácheňska)

Městská knihovna Vamberk

Široké spektrum knihovnických služeb a komunitních aktivit - příměstské tábory, městské informační centrum, dětské centrum Dráček, o.s., charitativní akce, aj.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
navržena 2x

Rozvoj moderních služeb (využití dobrovolnictví - projekt kreativní knihovna, sociálních sítí), propagace čtenářství

Městská knihovna Příbor

Zpřístupnění rekonstruovaných prostor knihovny