Knihovna roku 2006

Ceny přidělené roku 2006: Kategorie informační počin

Hlavní cena: 70 000,- Kč a diplom

Knihovna hospicového občanského sdružení Cesta domů - Bubenská 3, Praha 7

Zpřístupnění nových informačních zdrojů a databází pro oblast hospicové péče a paliativní medicíny.

Knihovna Cesta domů je veřejná knihovna se speciálním fondem. Je systematicky budována od září 2004 a veřejnosti začala sloužit v březnu 2005.

Knihovna je využívána hlavně lékaři, sestrami, sociálními pracovníky a dalšími zaměstnanci a dobrovolníky ho hospice, ale je připravena sloužit i dalším čtenářům, zejména studentům zdravotnických a sociálních škol středních a vyšších. Při budování knižního fondu se zaměřujeme na publikace, které se týkají smrti a umírání, péče o umírající nebo takové knihy, které mohou být užitečné studentům při zpracování seminárních, ročníkových a diplomových prací souvisejících témat nebo poslouží pečujícím o dlouhodobě nebo těžce nemocné při jejich nelehké práci. Knihovna také nabízí útěšné a oddechové knihy, které mohou přinést úlevu pozůstalým.

Kontakt:


Zvláštní ocenění a diplom získala:

Krajská knihovna Karlovy Vary - Karlovarský kraj

Od počátku prosince 2005 slouží veřejnosti nová moderní budova Krajské knihovny v Karlových Varech, vybudovaná díky dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie. Úspěšný projekt, který získal prostřednictvím Společného regionálního operačního programu (SROP) na realizaci 67,5 miliónu korun, patří k nejvýznamnějším investicím tohoto roku na Karlovarsku. Celkový rozpočet dosáhl téměř 90 miliónů korun. S ohledem na omezené ekonomické možnosti zvolili tvůrci projektu adaptaci už existujícího objektu na území někdejších kasáren - konkrétně bývalé vojenské jídelny. Architektonické zadání zpracovala mariánskolázeňská kancelář Markant, projektovou přípravou byla pověřena ostrovská společnost B.P.O. Celá stavba byla dokončena ve velmi krátkém čase - za osm měsíců.

Výstavbou nové knihovny vzniklo krajské multifunkční centra informačních služeb a vzdělávání, jeho úkolem je zejména:

 • poskytování knihovnických a informačních služeb občanům a institucím i orgánům samosprávy
 • shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování informačního fondu, včetně speciálních dokumentů a elektronických zdrojů
 • v rámci zachování národního dědictví trvalé udržování knihovního fondu získaného povinným výtiskem
 • plnění a koordinace regionálních funkcí pro základní knihovny v Karlovarském kraji
 • zajištění meziknihovních výpůjčních služeb v kraji
 • plnění úlohy krajského koordinačního a konzultačního střediska k ediční a bibliografické činnosti knihoven, k řešení odborných otázek rozvoje a činnosti systému knihovnických služeb a k racionalizaci pracovních procesů v oboru
 • organizace vzdělávacích akcí a celoživotního vzdělávání pro pracovníky knihoven a informačních pracovišť.

Služby jsou dostupné a otevřené všem občanům, návštěvníkům a také dalším zájemcům o informace o Karlovarském kraji a také cíleně zaměřené na různé skupiny:

 • všechny věkové kategorie obyvatelstva - veřejnost
 • studenty VŠ a SŠ a občany, kteří mají zájem o celoživotní vzdělávání
 • nezaměstnané, ženy po mateřské dovolené a další zájemce o rekvalifikaci
 • národnostní menšiny, všechny občany s multikulturními zájmy
 • odborníky v lékařství
 • nevidomé a slabozraké spoluobčany a lidé s dalšími typy zdravotních handicapů
 • všechny zájemce o poznávání Karlovarského kraje

Kontakt:

05.10.2006