Knihovna roku 2006

Nominace na udělení ceny Knihovna roku 2006 v kategorii "informační počin"

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L. - Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UJEP

Provedení retrokonverze knihovního katalogu a dokončení automatizace knihovny

Městská knihovna Sedlčany

dlouhodobá komunitní činnost včetně podpory čtenářství a výtvarného projevu se zaměřením na děti, seniory a handicapované: projekt Lukášek (výtvarné umění), projekt "Je nám dobře na světě, aneb kniha je náš kamarád", soutěže s krajkou ad.

Hospicové o.s. Cesta domů - knihovna (Praha)

Zpřístupnění nových informačních zdrojů a databází pro oblast hospicové péče a paliativní medicíny

Krajská knihovna Karlovy Vary

Otevření nové budovy knihovny

Muzeum Brněnska - knihovna Památníku písemnictví na Moravě

Otevření badatelského centra, zpřístupňujícího knihovnu benediktinského opatství Rajhrad a knihovnu Muzea Brněnska

PhDr. Iva Horová, ředitelka Knihovny Akademie múzických umění Praha

Metodická činnost v oblasti zpracování a zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací - vydání souboru doporučení, metodických pokynů a řešení - příklad sdílení dobré praxe mezi knihovnami

Knihovna Jiřího Mahena Brno (nominována 2 x za tutéž aktivitu)

Významná hudebně vzdělávací činnost (provozování divadla hudby - prezentace hudby ve všech druhových kontextech a v návaznosti na další umělecké souvislosti a pořádání vzdělávacích seminářů s hudební tematikou pro pracovníky hudebních knihoven)

Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm

Nové formy práce se čtenářem - významné aktivity v oblasti mezinárodní spolupráce (s družebními městy - literární tábor na Slovensku, vydání dvojjazyčného almanachu z literární soutěže organizované ve spol. s Polskem, zapojení knihovny v Körmend (Maďarsko) do Noci s Andersenem) aj.; významné komunitní aktivity - zahájení lázeňské sezóny, pořady pro děti Večerníčky na kamenech ad.

Městská knihovna Jevíčko

Centrum kulturního dění, přednáškové činnosti a celoživotního vzdělávání obyvatel (jazykové kurzy, kurzy práce s počítači a internetem, propagace města, vzpomínkové večery o významných osobnostech města, literární večery s autory regionu, pořádání výstav, pasování dětí na čtenáře, ad.)

Vědecká knihovna v Olomouci

Projekt digitalizace mapové sbírky (od 15. stol. do současnosti, 558 mapových listů)

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

(2. nominace došla po uzávěrce)

Dlouholetá činnost v oblasti celoživotního vzdělávání, rozvoj knihovny jako komunitního centra a úspěšná podpora spolupráce s neziskovými organizacemi; realizace projektů SROP "Vybudování prostor pro MVK jako instituci komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně" (2006) a "Podpora sociální integrace v regionech"

Městská knihovna Rakovník

Realizace projektu "Knihovna - multifunkční kulturně vzdělávací zařízení města" - např. Francouzské dny v Rakovníku 2005

Husova knihovna v Modřanech

Zdařilá rekonstrukce a modernizace knihovny po povodni (dokončení 2006)

Místní veřejná knihovna v Praze - Dolních Chabrech

Realizace kulturně-výchovných aktivit - práce s dětskými čtenáři, seniory; zapojení knihovny do života obce

Městská knihovna Rosice u Brna

Projekt mapující život a dílo A. Zhoře a další aktivity

Městská knihovna Rosice u Brna

Projekt čtenářské dovednosti "Hledání Dona Quijota a další aktivity"

Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU Brno

Poskytování knihovnických a informačních služeb na vysoké úrovni v nově zrekonstruovaných prostorách (použití nejmodernějších technologií, propracovaný systém komunikace s uživateli)

 

19.09.2006