Přehled služeb poskytovaných NK

Přehled služeb poskytovaných NK ČR

Příloha 1  Knihovního řádu Národní knihovny České republiky 

 

Název služby Charakteristika služby Komu Poznámka
Prezenční půjčování ve studovnách Půjčování knihovních jednotek z volně přístupných příručních knihoven a z dalších volných výběrů Registrovanému uživateli s platným čtenářským průkazem
Uživateli s platnou jednodenní vstupenkou
Zdarma; registrace a vstupenka placená
Prezenční půjčování do studoven Půjčování knihovních jednotek z obsluhovaných příručních knihoven, z příručních fondů a skladišť knihovny, případně knihovních jednotek Národní knihovnou zprostředkovaných (viz meziknihovní služby) ve studovnách Národní knihovny Registrovanému uživateli s platným čtenářským průkazem Zdarma; registrace placená
Absenční půjčování Půjčování knihovních jednotek mimo budovu knihovny z fondů Národní knihovny nebo Národní knihovnou zprostředkovaných (viz meziknihovní služby) Registrovanému uživateli staršímu 18 let s platným čtenářským průkazem, který doložil trvalý nebo dlouhodobý pobyt na území České republiky Zdarma; registrace placená
Meziknihovní služby Půjčování knihovních jednotek a zprostředkování kopií z fondů jiných knihoven v České republice a v zahraničí v případě, že takovou knihovní jednotku Národní knihovna nemá ve svých fondech Registrovanému uživateli s platným čtenářským průkazem
Knihovně v České republice vedené v evidenci podle knihovního zákona
Knihovně v zahraničí
Meziknihovní výpůjční služby ve vnitrostátním měřítku zdarma; poskytování kopií a mezinárodní meziknihovní služby jsou placené    
Cirkulační služby Půjčování jednotlivých čísel časopisů mimo budovu Národní knihovny Knihovnám a institucím na základě individuální smlouvy Placená služba
Currentové služby Zasílání obsahů vybraných časopisů Knihovnám a institucím na základě individuální smlouvy Placená služba
Poradenské a informační služby Poskytování ústních informací o katalozích, databázích a sbírkách knihovny Jakémukoliv uživateli / tazateli Zdarma
Referenční služby
Ptejte se knihovny

Poskytování referenčních, faktografických a bibliografických informací menšího rozsahu 

Jakémukoliv uživateli / tazateli Zdarma
Rešeršní služby
Služby SDI
Poskytnutí soupisu literatury (bibliografie) na vyžádané téma jednorázově nebo opakovaně (služba SDI) Uživateli na základě objednávky / smlouvy Placená služba
Reprografické služby Zhotovování (samoobslužně i na objednávku) rozmnoženin a dalších kopií z knihovních jednotek z fondů Národní knihovny nebo Národní knihovnou zprostředkovaných; zasílání poštou i elektronicky; Uživateli na základě objednávky / smlouvy Placená služba
Elektronické dodávání dokumentů  Zhotovování kopií z knihovních jednotek z fondů Národní knihovny a jejich dodání do 48 hodin Uživateli na základě individuální smlouvy a jednotlivých objednávek Placená služba 
Přístup na internet – pevné spojení Zpřístupnění tzv. volného internetu v jednotlivých studovnách a na technickém zařízení Národní knihovny Registrovanému uživateli s platným čtenářským průkazem Zdarma; registrace placená
Přístup na internet - bezdrátové spojení - WIFI Zpřístupnění tzv. volného internetu na vneseném technickém zařízení v jednotlivých studovnách Národní knihovny Registrovanému uživateli s platným čtenářským průkazem
Uživateli s platnou jednodenní vstupenkou 
Zdarma; registrace a vstupenka placená
Přístup do databází Zpřístupnění databází a dalších elektronických zdrojů ve studovnách a půjčovnách Národní knihovny Registrovanému uživateli s platným čtenářským průkazem
Uživateli s platnou jednodenní vstupenkou (pokud to umožňují licenční podmínky)

Zdarma; registrace a vstupenka placená

Školení a instruktáže Školení (skupinová i individuální) s cílem seznámit nové i stálé uživatele s používáním knihovny, jejích katalogů, databází Registrovanému uživateli s platným čtenářským průkazem
Uživateli s platnou jednodenní vstupenkou
Zdarma; registrace a vstupenka placená
Exkurze Seznámení s historií a současností knihovny Skupiny uživatelů na objednávku Placená služba
Konzultační služby

Konzultace na objednávku o katalozích, databázích a sbírkách knihovny; k využívání jednotlivých informačních zdrojů; konzultace na specializovaných pracovištích knihovny

Registrovanému uživateli s platným čtenářským průkazem
Uživateli s platnou jednodenní vstupenkou
Zdarma; registrace a vstupenka placená
Konzultační služby (profesionální)

Konzultace na objednávku pro knihovníky, studenty a instituce z knihovnictví a vydavatele

Knihovnám, studentům a institucím z knihovnictví a vydavatelům Zdarma
  

 

Jana Huňová

  

01.12.12