Logo TDKIV  

TDKIV - Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (báze KTD): Portál se od 16.2.2015 neaktualizuje. Nejnovější informace najdete na URL http://tdkiv.nkp.cz

 
 

Základní informace || Aktuality || Pracovní databáze || Přehled hesel || Přehled zdrojů TDKIV || Další terminologické zdroje || České oborové normy || Dokumenty pro spolupracovníky || Elektronická konference Terminologie || Archiv projektu TDKIV || TDKIV v odborném tisku || Terminologie v tištěné podobě || Redakční rada

 
   

Základní informace

 • CenaČeská terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (TDKIV) vznikla v letech 2001-2002 v rámci projektu, který byl podpořen grantem Ministerstva kultury ČR.
 • V roce 2003 získala Cenu INFORUM 2003.
 • Je spravována Knihovnickým institutem NK ČR.
 • Obsahuje téměř 3200 zpracovaných hesel (tj. téměř 4900 termínů včetně ekvivalentů), které reprezentují všechny podstatné oblasti knihovnictví a informační vědy a souvisejících disciplín.

Autorství hesel

Do konce roku 2008 se v každém záznamu uváděli autoři a lektoři hesel, avšak od roku 2009 se uvádějí autoři a konzultanti hesel, kteří jsou odborníky v dané oblasti. Zpracovávaná hesla před konečným zařazením do databáze jsou předložena redakční radě, která je kontroluje a upravuje. I hotová hesla jsou redakční radou dále aktualizována a ve výjimečných případech mohou být oproti autorem původně zpracovanému heslu značně změněna. Autoři, lektoři ani konzultanti hesel nenesou zodpovědnost za obsah pole Normativní výklad, které termín charakterizuje z hlediska normativních dokumentů. Výklad zde uváděný je chápán jako informační doplněk, nikoliv jako součást autorem zpracovaného hesla.

Vyhledávání v TDKIV

Databáze TDKIV nabízí základní vyhledávání, prohlížení rejstříků, vyhledávání pomocí jazyka CCL a vyhledávání ve více databázích najednou, tj. v TDKIV, KZK (Databáze zkratek pro knihovnictví a informační obory) a KSL (Česko-anglický a anglicko-český slovník knihovnických termínů).

Struktura záznamu hesla

Pro vyhledávání lze využít všechna pole záznamu hesla, jehož strukturu tvoří

 • Termín
 • Poznámka (pouze freetextové vyhledávání)

  Specifikuje obsah nebo rozsah pojmu, obsahuje formalizované informace o charakteristice termínu:

  ciz. - termín pocházející z cizího jazyka, který nemá vhodný český ekvivalent
  hist. - termín označující historické předměty a jevy
  neol. - neologismus, nový, neustálený termín
  zkr. - označuje zkratku, která je obvykle rozepsána v závorkách
  zř. - termín užívaný zřídka

 • Ekvivalent (pole se prohledává v rámci pole Termín)

  Obsahuje synonyma, antonyma, příp. jiné formy termínu (zkratka apod.). Za ekvivalentem může být uvedena poznámka, která specifikuje obsah nebo rozsah pojmu, obsahuje formalizované informace o charakteristice termínu:

  ant. - antonymum
  ciz. - termín pocházející z cizího jazyka, který nemá vhodný český ekvivalent
  hist. - termín označující historické předměty a jevy
  neol. - neologismus, nový, neustálený termín
  nespr. - nesprávný termín
  nevh. - nevhodný termín
  zast. - zastaralý termín
  zř. - termín užívaný zřídka

 • Anglický ekvivalent
 • Výklad termínu (pouze freetextové vyhledávání)
 • Příbuzný termín (pouze freetextové vyhledávání)
 • Zdroj výkladu

  Obsahuje jeden nebo více zdrojů ve zkrácené citaci, prostřednictvím odkazu do jiné databáze NKČR nebo seznamu zdrojů lze zobrazit úplné citace

 • Autor hesla
 • Konzultant hesla
 • Lektor hesla
 • Třídník - umožňuje vyhledávání termínů podle zařazení do tematické oblasti (pozn.: Jedná se o pracovní třídění použité při zpracovávání termínů pro bázi TDKIV).
Popis třídy Označení
Informační technologie ABC
Databázové systémy, typologie databází, expertní systémy, automatizované knihovní systémy ABDB
Ediční činnost (Práce s textem) ABDE
Bibliografie B
Teorie informační vědy a knihovnictví IA
Internet IFE
Knihovnické a informační profese KR
Budování a organizace knihovních fondů O
Typologie elektronických dokumentů a paměťových médií OAAA
Typologie tištěných dokumentů OAAB
Katalogizace OD
Typologie katalogů a rejstříků OE
Věcné zpracování dokumentů, sémantická redukce dokumentů, selekční jazyky OF
Ochrana fondu OL
Informační služby S
Bibliopedagogika SF
Organizace a typologie knihoven T
Informační vzdělávání V
Knihověda XA
Rukopisy a staré tisky XAA
Knihtisk XBA
Nakladatelská činnost XC
Autorské právo XD
Hraniční obory Z

Kromě vyhledávání v jednotlivých polích lze vyhledávat v celém záznamu.

Jednotlivé tematické oblasti jsou v databázi zastoupeny přibližně v tomto poměru:

Tematická oblast Podíl hesel v databázi
[%]
typologie tištěných dokumentů 16
katalogizace, typologie katalogů 11
internet, elektronické dokumenty, metadata 10
knihtisk, nakladatelská činnost 8
doplňování, budování a ochrana fondu 8
knihověda 8
věcné zpracování dokumentů, selekční jazyky 8
informační věda a hraniční obory 7
ediční činnost 5
informační služby 4
organizace a typologie knihoven 4
informační technologie 3
databázové systémy, typologie databází, AIKS 3
bibliografie 2
autorské právo 1
bibliopedagogika 1
informační vzdělávání a profese 1

Termíny z oblasti informačních technologií a internetu byly zařazeny do databáze především na začátku projektu, kdy byl tematický záběr databáze širší. V současnosti jsou zpracovávány pouze ty termíny, které úzce souvisejí s knihovnictvím.

Pracovní databáze

umožňuje vyhledávat mimo rozsah a obsah TDKIV. Najdete zde, kromě termínů obsažených v TDKIV, výrazy:

 • nově zapsané o jejichž zařazení do TDKIV není ještě rozhodnuto
 • nehotové, v různých fázích zpracování
 • vyřazené z TDKIV

Zveřejněním pracovní verze bychom rádi přispěli ke zkvalitnění odborné diskuse a připomínkování báze ze strany zájemců o terminologii. Nalezené výklady a další informace je třeba brát pouze jako návrh nebo námět k diskusi. K vyhledávání ověřených údajů je nutno používat výhradně TDKIV.

Pracovní databáze je přístupná z webových stránek databáze TDKIV prostřednictvím odkazu "Vstup do pracovní báze".

Vyhledávání v pracovní bázi

Pracovní verze databáze nabízí základní vyhledávání, rozšířené vyhledávání, prohlížení rejstříků a vyhledávání pomocí jazyka CCL. K dispozici jsou stejné rejstříky jako v TDKIV, ale jejich využití je omezeno neúplností záznamů. Lze využít statusu záznamu, který označuje, v jaké fázi zpracování termín právě je.

Statusy záznamů

Označení: Vyjadřuje:
A Termín byl přidělen k autorskému zpracování.
D Záznam je kompletně zpracován.
E Termín je ekvivalentem k jinému termínu. Bude zpracován jako ekvivalent a samostatný záznam bude zrušen.
K Termín byl vybrán k autorskému zpracování a zařazení do TDKIV.
L Termín byl autorsky zpracován, záznam prošel redakční úpravou, ale nebyl lektorován.
N Nově přidaný termín, který dosud nebyl posouzen. Není určeno, zda bude součástí TDKIV.
P Termín byl vybrán k autorskému zpracování a zařazení do TDKIV, podle možnosti přednostně.
R Termín byl autorsky zpracován, ale záznam neprošel redakční úpravou (Status by se mohl vyskytnout jen za výjimečných podmínek).
S Termín byl předán k posouzení supervizorovi, bude přidělen status K, P, U nebo V.
U Zařazení nebo vyřazení termínu z TDKIV bude ještě zvažováno.
V Termín je vyřazen z TDKIV.

Záznamy se statusy D, L a R se zobrazují v TDKIV i v pracovní bázi. Záznamy se statusy N, S, K, P, U, V, A pouze v pracovní bázi. Některé statusy nemusí být v bázi přiděleny.

25.11.2014

Správa databáze

Se všemi připomínkami i dotazy k obsahu TDKIV se obracejte na správce databáze:

Bc. Jaroslava Havlová, DiS.
Národní knihovna ČR
Knihovnický institut
Klementinum 190
110 00 Praha 1
tel.: 221 663 343
e-mail: jaroslava.havlova@nkp.cz

Elektronická konference Terminologie

Doporučený způsob citování termínů najdete přímo v záznamu každého termínu.

Doporučený způsob citování databáze TDKIV (jako celek):
KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2015-02-09]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/cze/ktd>.

Nová hesla