Referenční centrum


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD


Vydáno ve smyslu ustanovení části 1, bodu 12 Knihovního řádu Národní knihovny České republiky.

 1. Před vstupem do Referenčního centra (RC) jsou uživatelé povinni vypnout akustickou signalizaci mobilních telefonů a telefonovat pouze mimo prostory studovny.
 2. Uživatelé jsou povinni odevzdat při vstupu do RC čtenářský průkaz nebo se prokázat platnou jednodenní vstupenkou.
 3. Pro studium je uživatelům k dispozici příruční knihovna (PK je tvořena encyklopediemi, oborovými a jazykovými slovníky, referenčními a biografickými díly), Digitální knihovna, online licencované databáze, CD-ROM, báze Národní knihovny ČR, Internet a souborné katalogy  knih a periodik v knihovnách v ČR. Registrovaní uživatelé, kteří chtějí využívat Digitální knihovnu, online databáze, báze dat na CD-ROM a Internet, se mohou objednat prostřednictvím svého uživatelského konta v bázi NKC. Doba užívání Digitální knihovny, online databází a CD-ROM jedním uživatelem je omezena na 2 hodiny, doba práce na Internetu je 1 hodina.
 4. Služba poskytuje uživatelům nezbytné informace pro orientaci v příruční knihovně, případně konzultace při vyhledávání na CD-ROM a v databázích Národní knihovny ČR.
 5. Pracovníci RC poskytují uživatelům po dohodě školení k využívání informačních zdrojů Národní knihovny ČR. Zájemci se mohou zapsat do rozvrhu školení u služby ve studovně, případně se mohou dohodnout s garantem jednotlivých školení na individuálních konzultacích.
 6. Pro studium knih z příruční knihovny a studium prezenčních výpůjček meziknihovní výpůjční služby mohou uživatelé využívat klidovou studovnu RC.
 7. Uživatelé nesmějí vynášet ze studovny žádné knihovní jednotky z příruční knihovny RC. Všechny knihovní jednotky zapůjčené z příruční knihovny nechávají po skončení práce na svém studijním místě. V žádném případě je nevracejí sami do regálů.
 8. Uživatelé RC si mohou objednat zpracování rešerše na dané téma. Cena vyhotovené rešerše se řídí Ceníkem placených služeb Národní knihovny ČR.
 9. Výsledky vyhledávání mohou registrovaní uživatelé ukládat přímo na povolené nosiče dat. U počítačů č. 6, 7 a 22 lze používat výhradně zformátované diskety (o formátování požádá registrovaný uživatel službu ještě před započetím práce), případně nové diskety zakoupené u služby v RC. Výsledky rešerší z bází Národní knihovny ČR zpřístupněných přes Internet mohou zasílat na své e-mailové adresy.
 10. Registrovaní uživatelé mohou po dohodě se službou tisknout okamžitě max. 50 stran (z CD-ROM, online zdrojů, Internetu), do druhého dne je možné vytisknout i větší počet stran. Cena tisku se řídí Ceníkem placených služeb Národní knihovny ČR. Uživatel je zodpovědný za nastavení tisků odeslaných z počítačů NK ČR na příslušná tisková zařízení, zodpovídá také za konečnou kontrolu odesílaného souboru (např. u textových dokumentů je nutné zkontrolovat, zda nejsou na tiskové zařízení odesílány i prázdné stránky, které mohou být součástí dokumentu). Uživatel je povinnen uhradit veškeré tisky odeslané z počítače. Úhrada tisků není po uživateli požadována v případě, že poškození tisku či chybný tisk způsobila prokázaná chyba tiskového zařízení. Uživatelé mohou požádat službu v Referenčním centru o konzultaci při nastavení tisku, stejně tak mohou tisky reklamovat.
 11. Na základě domluvy se službou mohou uživatelé kopírovat z materiálů příruční knihovny na samoobslužném xeroxu, který je umístěn v RC. Samoobslužné kopírování se řídí Pokyny pro využívání samoobslužných reprografických služeb. Uživatel je povinnen uhradit veškeré kopie zhotovené na příslušném zařízení. Úhrada kopií není po uživateli požadována v případě, že poškození kopií či chybné zhotovení kopií způsobila prokázaná chyba zařízení. Uživatelé mohou požádat službu v Referenčním centru o konzultaci při nastavení příslušného zařízení, stejně tak mohou kopie reklamovat.
 12. S přenosnými počítači, které mají vlastní zdroj, mohou uživatelé pracovat po dohodě se službou. Využití elektrické sítě v Národní knihovně ČR povoluje uživatelům služba.Uživatelé se v žádném případě nesmějí napojovat na komunikační síť Národní knihovny ČR.
 13. Uživatelé mohou v Referenčním centru využívat bezdrátové připojení k Internetu (Wi-Fi), informace o technických parametrech jsou dostupné na webu Národní knihovny ČR.
 14. Registrovaní uživatelé NK ČR si mohou v Referenčním centru prezenčně vypůjčit čtečky elektronických knih. Výpůjčky čteček se řídí Pravidly půjčování přenosných čtecích zařízení elektronických knih, uživatelé jsou povinni tato Pravidla respektovat.


 

V Praze dne 3. října 2005.

PhDr. Bohdana Stoklasová v.r.
ředitelka úseku Novodobé fondy a služby
Národní knihovny České republiky

 

Bohdana Stoklasová

01.12.12